Články

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe
Pod týmto názvom realizuje od novembra 2022 až do februára 2024 European Pedagogical Club projekt, ktorý si dáva za cieľ zlepšiť informovanosť verejnosti v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy na Slovensku.


Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. 

Aj preto European Pedagogical Club (EPC) spoločne so spolupracujúcimi subjektami pripravuje projekt zameraný na vzťahovú a sexuálnu výchovu detí a mladých v základných a stredných školách. „Veríme, že sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania.  Sme presvedčení, že len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka EPC. „S týmto zámerom plánujeme pripraviť pre učiteľov sériu učebných materiálov, podporných edukačných videí a realizovať workshopy pre učiteľov aj žiakov,“ dodala. 

Na projekte budú okrem EPC spolupracovať Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (inTYMYta), odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA.


Fakty, z ktorých vychádzame

Neustále dochádza k znižovaniu hranice veku, kedy majú deti prvé sexuálne skúsenosti, čo súvisí so skorším fyziologickým dospievaním,

priemerný vek, kedy mladí ľudia prvýkrát prídu do styku s pornografiou, je 11 rokov,

existencia stránok prístupných od 18 rokov bez väčšieho, dieťa sa poľahky dostane k nevhodným obsahom z hľadiska jeho veku,

mnohé deti porno vyhľadávajú ako zdroj informácií o sexe a sexualite,

sledovanie porna vytvára skreslenú realitu o vzťahoch medzi partnermi a o intímnom živote, čo môže mať veľmi negatívny až patologický vplyv na vývin detí, aj z hľadiska častého výskytu prvkov násilia a môže sa vytvoriť aj závislosť na porne,

hrozbou je aj existencia hier s erotickou a sexuálnou tematikou, častokrát násilnou, hranie týchto hier tiež vyvoláva u mladých ľudí veľmi skreslenú predstavu o reálnych vzťahoch a sexuálnych praktikách,

porno sa však nespája len s jeho sledovaním, súvisí aj so sextingom, ktoré neskôr môže vyústiť do kyber-stalkingu až sexuálneho obťažovania, a detskou pornografiou.


Cieľová skupina

Každý rodič chce, aby bolo jeho dieťa v bezpečí. Hrozbám sa aktívne môže vyvarovať aj samotné dieťa, pokiaľ má dostatok kvalifikovaných informácií a pozná možné dôsledky nezodpovedného správania sa. Primárnym zdrojom informácií by mali byť rodičia a škola, nie internet. V istom veku sú však deti prístupnejšie tretej osobe, ktorá im poskytne informácie z oblasti, o ktorej sa nechcú rozprávať s rodičmi. Preto na scénu nastupuje škola. V rámci vzdelávania musia byť v prvom rade vzdelávaní učitelia, aby mohli následne sprostredkúvať informácie žiakom a vzdelávať ich aj v oblasti rozoznávania vhodných zdrojov informácii v tejto oblasti.

EPC chce v tejto oblasti uskutočniť celú sériu vzdelávacích aktivít určených pedagógom základných a stredných škôl. Vzdelávania budú prístupné aj širokej verejnosti najmä rodičom, aby mohli byť pre svoje deti empatickým partnerom v komunikácii na takúto citlivú tému.


Ciele projektu

1. Prelomenie tabu v téme (u žiakov, učiteľov, rodičov, širokej verejnosti).

2. Zabezpečenie vzdelávacích obsahov vrátane metodickej podpory v danej oblasti určených pre učiteľov, rodičov a následne žiakov základných a stredných škôl.

3. Prevencia sociálno-patologických javov v oblasti sexuálneho správania.


Výstupy projektu

5 x prezenčné vzdelávanie v 5 okresných mestách SR

7 x webinár  

4 x edukačné video

9 x newsletter 

4 x PR článok 


Obsah projektu

Projekt zabezpečí edukačné aktivity (webináre, semináre) pre učiteľov, kde účastníci zistia, ako hovoriť o tejto téme so žiakmi a hlavne, čo hovoriť o tejto tabuizovanej téme. Vzdelávacími aktivitami chce EPC s partnermi vzbudiť záujem u učiteľov a ukázať im, že začlenenie tejto témy do vyučovania na prvom a druhom stupni ZŠ a stredných školách je veľmi dôležité vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov súčasnej generácie detí a mladých ľudí. Vzdelávacie aktivity a obsahy budú poskytovať samozrejme aj širokej verejnosti – smerom k rodičom detí. Osvojenie si informácii z tejto oblasti pedagógmi a rodičmi veľmi prispeje k tomu, že sa dôležité informácie dostanú k cieľovej osobe – dieťa, žiak. Všetky vzdelávania budú sprístupnené nielen pedagógom, ale aj širokej verejnosti. Záznamy z webinárov a videá budú sprístupnené aj po skončení projektu pre všetkých. Vzdelávacie videá budú slúžiť pedagógom nielen na získanie informácii, ale budú využiteľné v škole priamo na vyučovaní so žiakmi, to isté sa týka aj rodičov. Zámerom je, aby dospelí stratili zábrany, získali informácie a zručnosti, konkrétne postupy a aktivity, ako majú s deťmi pracovať, ako sa s nimi zhovárať aj na citlivé témy. Vďaka spolupracujúcim subjektom v rámci projektu EPC vďaka spolupracujúcim partnerom pripraví aj tri učebné pomôcky, tri pracovné zošity pre rôzne vekové skupiny: 5 – 10 rokov, 10 – 15 rokov a 15 – 18 rokov.


Záznam z prvého bezplatného webinára si môžete už teraz pozrieť TU.


 Projekt finančne podporil Fond SK-NIC.