Články

Štátna inšpekcia odhalila u predškolákov problémy s písaním

Štátna inšpekcia odhalila u predškolákov problémy s písaním
A pritom stačí zvoliť tie správne učebné pomôcky, s ktorými dokážete spomínaným problémom s vysokou úspešnosťou predísť...

Z najnovšej analýzy Štátnej školskej inšpekcie vyplýva, že až takmer tretine detí v materských školách chýbajú predpoklady pre správny rozvoj grafomotorických spôsobilostí a teda aj správneho písania. Optimálny vývoj grafomotoriky je pritom nevyhnutným predpokladom prosperovania dieťaťa po nástupe do školy a ovplyvňuje rad ďalších fyzických i kognitívnych funkcií. Podľa odborníkov je pritom skutočný stav ešte alarmujúcejší, než ako naznačuje analýza školskej inšpekcie.

Na problémy s grafomotorikou upozornila Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2017/2018, ktorú vydáva Slovenská štátna inšpekcia. Dohromady bolo sledovaných 432 tried v 155 materských školách. Analýza odhalila, že až skoro tretina detí má problém so správnym úchopom písacieho náčinia, nevyvíja ním primeranú intenzitu tlaku na podložku, prípadne zotrváva v nevhodnej telesnej pozícii vzhľadom na polohu záznamovej plochy. Správny úchop a sed pritom patria medzi základné zručnosti, ktoré by si malo dieťa osvojiť ešte pred nástupom do prvého ročníka. 

Na trhu existuje celý rad pomôcok, ktoré rozvíjajú všetky zručnosti predškolákov – nielen grafomotoriku. Jedným z najpredávanejších titulov sú už aj u rodičov predškolákov veľmi obľúbené pracovné zošity KULIFERDO.


KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

Súbor ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

 KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

Modrý súbor pracovných zošitov Kuliferdo koncepčne nadväzuje na červený súbor ôsmich pracovných zošitov, zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Jednoduché aktivity vhodné pre školské aj domáce prostredie, ktoré pomôžu nielen pedagógom, ale i rodičom zmapovať rozsah vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky.


Na pracovné zošity pre predškolákov voľne nadväzujú pracovné zošity KULIFERDO pre žiakov základných škôl, ktoré sú určené pre žiačikov, ktorí nie celkom bez problémov zvládli prechod z materskej do základnej školy, potrebujú viac trénovať jednotlivé písmenká, pocvičiť si pozornosť, zopakovať si niektoré zo zručností...


KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Súbor štyroch pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Balík obsahuje diely: Samohlásky a Dvojhlásky. Spoluhlásky 1. Spoluhlásky 2. Práca s textom.


KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.