6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Na ktorých lektorov sa môžete tento rok tešiť?


Eichhorn

Christoph Eichhorn
Pedagogická vysoká škola, Sankt Gallen

Vyštudoval psychológiu, v súčasnosti pôsobí ako supervízor a psychologický psychoterapeut. Pracuje vo švajčiarskom Graubünden ako tréner so zameraním na zdravotnú psychológiu a sebamanažment.

 

Václav Trojan

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha

Roky pôsobil ako riaditeľ gymnázia, v súčasnosti vedie Centrum školského managementu PedF UK, kde sa venuje najmä oblasti riadenia pedagogického procesu a pedagogickému vedeniu. Spolupracuje s MŠMT, ČŠI a NIDV na vytváraní systému vzdelávania vedúcich pedagogických pracovníkov. Publikuje vo vedeckých i odborných časopisoch, je autorom niekoľkých monografií. Vystupuje na konferenciách v Českej republike i v zahraničí. Jeho základným cieľom je spájanie oblasti teórie s autentickou praxou a najmä vzdelávanie a podpora vedúcich pracovníkov v školstve. Riaditeľ školy je podľa neho zásadnou postavou každej školy.

belešová

Ing. Jarmila Belešová
Odborníčka v oblasti personalistiky pre školy

Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského ako personalistka a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore. Podieľa sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov a je autorkou veľkého množstva odborných článkov v oblasti personálneho riadenia škôl.

galan

Ing. Marian Galan
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva

Pôvodne učiteľ odborných predmetov na Strednom odbornom učilišti stavebnom v Bratislave. Od roku 1996 do
2001 pôsobil v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. V gescii mal študijné a učebné odbory stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť v skupine odborov elektrotechnika, stavebníctvo, ako aj doprava, pošta a telekomunikácie. Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobí od roku 2002. Začínal ako hlavný radca oddelenia odborného vzdelávania. Od marca 2015 pôsobí ako generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva.

surmajovaJUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľka Odboru legislatívy a aproximácie práva

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V rokoch 2012–2014 vykonávala pedagogickú činnosť v predmete Teória a prax legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte školstva.
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
OVeS, s.r.o.

Študovala na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave andragogiku so špecializáciou na personálny manažment. Od roku 2000 pracovala na pozícii vedúcej oddelenia v Štátnej školskej inšpekcii. Oprávnenie na výkon finančnej kontroly s celoštátnou platnosťou získala v roku 2003. Od roku 2008 sa vo vlastnej firme OVeS venuje metodickej činnosti v oblasti účtovníctva. Je autorkou 2 akreditovaných vzdelávacích programov pre školy a 2 akreditovaných vzdelávacích programov pre obce v oblasti ich účtovníctva, financovania, finančnej kontroly a personálnej politiky.

 

Irena Trojanová

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha, katedra Centrum školského manažmentu

Je riaditeľkou základnej školy Bohumila Hrabala v Prahe a odbornou asistentkou na katedre Centrum školského manažmentu Univerzity Karlovej v Prahe, kde garantuje modul Vedenie ľudí. Odovzdávaniu znalostí a zručností z oblasti vedenia ľudí a personálnych činností sa venuje aj v rámci lektorskej činnosti ako certifikovaný lektor vzdelávania dospelých. Svoje odborné semináre dopĺňa aktuálnymi príkladmi zo školskej praxe. Je autorkou celého radu odborných článkov a publikácií.

connor

Conor Flynn
COO a spoluzakladateľ spoločnosti Adaptemy a spoločnosti EDTECH, Írsko

Spoločnosti, ktoré vedie, ponúkajú vydavateľstvám prostredie, v ktorom môže prebiehať adaptívne učenie alebo v ktorom môžu priamo adaptovať svoje obsahy. Jeho skúseností so vzdelávaním v Írsku a Číne ho viedli k myšlienke, ako využiť moderné technológie na podporu učiteľa v triede a dať príležitosť žiakom realizovať ich potenciál. Pred založením Adaptemy pracoval 10 rokov v Číne na budovaní súkromných a verejných škôl so zameraním na rozvoj študijných programov a vzdelávaní učiteľov. V priebehu tejto doby, otvoril štyri nové školy a reorganizoval jazykové učebné osnovy a učebné postupy pre sedem štátnych škôl.

Vladimír Burjan

RNDr. Vladimír Burjan
Exam Testing, Dobrá škola

RNDr. Vladimír Burjan je riaditeľom spoločnosti EXAM testing, šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA, organizátorom konferencií Cesty k dobrej škole, externým poradcom ministra školstva a spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.

 

kovacikova

Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
Pedagogická fakulta UKF Nitra, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

V roku 2000 ukončila vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo predmetov pre ročníky 5. – 12., anglický jazyk – hudobná výchova. V rokoch 2009 – 2011 pokračovala v štúdiách na Masarykovej univerzite v Brne, kde absolvovala doktorandskú prípravu v odbore Odborová didaktika. V roku 2013 získala na UKF v Nitre titul PhD. v odbore Didaktika anglického jazyka a literatúry, v študijnom odbore Odborová didaktika. Sedem rokov pôsobila v Inštitúte jazykovej a interkultúrnej komunikácie E-KU v Nitre ako lektor anglického jazyka v skupinovej, individuálnej a firemnej forme výučby. V rokoch 2007 – 2013 pôsobila ako odborný asistent na Katedre jazykov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Nitra, kde vyučovala a koordinovala odborné predmety a viedla certifikačné skúšky UNICERT. Od roku 2013 pracuje ako odborný asistent katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií na Pedagogickej fakulte UKF Nitra, kde je ako hlavný metodik zodpovedná za prax v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výučbu odborných predmetov.

Cebecauerova

Mgr. Martina Grošaft Cebecauerová
Migračného úradu MV SR

Pracuje na Migračnom úrade MV SR na odbore Migrácie a integrácie, ktorý zastrešuje oblasť príjmu utečencov ako aj ich následnú integráciu do spoločnosti. V súčasnosti sa venuje najmä kultúrnej orientácii a praktickým aspektom integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v SR. Ako medzinárodný expert Európskeho azylového podporného úradu pôsobila v hotspote v Taliansku, kde aktívne pomáhala talianskym autoritám vysporiadať sa s vysokým počtom novo prichádzajúcich migrantov. Taktiež sa pravidelne zúčastňuje rokovaní v rámci Európskeho azylového podporného úradu so zameraním na štruktúry príjmu utečencov. Zúčastnila sa aj študijného programu v USA pre krajiny V4, v rámci ktorého získala ďalšiu expertízu v oblasti presídľovania a integrácie utečencov. Je kontaktná osoba Európskej migračnej siete pre migračný úrad, ktorej cieľom je uľahčenie výmeny informácií v oblasti migrácie medzi jednotlivými inštitúciami, ako aj ostatnými členskými štátmi EÚ.

ioana 

Dr. Ioana Ghergulescu
vedúca oddelenia výskumu a adaptívneho učenia v spoločnosti Adaptemy, Dublin, Írsko

Zameriava sa na výskum softvéru Adaptemy, jeho zlepšenia a inovácie, tiež koordinuje vedecký výskum v tejto oblasti. Za Adaptemy je hlavným koordinátorom v projekte NEWTON Horizon Project 2020. Má viac ako 10 rokov skúseností s výskumom v oblasti školstva a vzdelávania v Írsku, Veľkej Británie a Rumunska, je veľmi skúsená v inovatívnych učeniach a vyučovaní pedagogiky, adaptívnom učení a technológiách rozšírenej výučby. Pred nástupom do Adaptemy, pôsobila ako lektorka a výskumný pracovník na National College of Ireland (NCI). Je držiteľom titulu PhD v odbore počítačových vied, technológie Enhanced učenie z NCI a B.Eng. vo výpočtovej technike a informačných technológiách na Polytechnickej univerzite v Temešvári, Rumunsko. Publikovala viac ako 30 článkov v medzinárodných časopisoch a zborníkoch, a získala niekoľko ocenení a výskumných grantov, napríklad írsky Research Council, Stellar a Science Foundation Írsko.

emire 

Mgr. Emíre Khidayer, PhD.
odborníčka na Blízky východ a Severnú Afriku

Celý život sa venuje Blízkemu východu a severnej Afrike, primárne so zameraním na zahraničnú politiku. Vyštudovala arabistiku spolu s anglicistikou na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde z arabských štúdií získala doktorát. Vzdelanie si doplnila na Univerzite Ajn Šams v Káhire. Pracovala na Ministerstve zahraničných vecí SR, v OSN a v súkromnej sfére. Svoje znalosti a skúsenosti zúročila v knihách "Arabský svet – iná planéta?" a "Život po arabsky", ktoré realisticky odrážajú politické, sociálne a náboženské nastavenia arabských spoločností. Beletristicky túto mozaiku dopĺňajú "Dubajské tajomstvá" a "Príbehy zo Sumhuramu". Publikovala početné politické analýzy, články a poskytla rozhovory, kde rozoberá konkrétnu politicko-spoločenskú situáciu v regióne Blízkeho východu. Na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií prednášala "Arabskú kultúru a spoločnosti". 

Pupala

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo viacerých oblastiach rezortu školstva – ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník. Od roku 1993 je vysokoškolským pedagógom. Výskumne sa orientuje na problematiku teórie kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania.

bukovszky

Lászlo Bukovszky
splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny
Dlhodobo sa venuje menšinovej tematike, v období 2011-2012 bol riaditeľom odboru na Úrade podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny, a v období 2012 až 2013 riaditeľom odboru na úrade Splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. V minulosti pracoval ako riaditeľ sekcie v ÚPN, vybudoval a riadil Archív bezpečnostních složek v Českej republike. Je členom dozornej rady Ústavu pamäti národa.

Kaščák

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita

Je docentom pedagogiky na Trnavskej univerzite v Trnave, kde je súčasne vedúcim katedry školskej pedagogiky. Taktiež pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Centra pedagogického výskumu v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Zaoberá sa konceptuálnou analýzou pedagogického diskurzu a problematikou sociológie vzdelávania. Od založenia do súčasnosti je vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy. Je členom Skupiny expertov na sociálne aspekty vzdelávania a prípravy (NESET) pri Európskej komisii, ako aj členom Rady pre systémové zmeny v školstve pri Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Je členom viacerých vedeckých rád (PdF TU, ÚVSK SAV, ŠPÚ), pracovných skupín grantových agentúr (VEGA, KEGA) a vedeckých spoločností a asociácií (Sektion Soziologie der Kindheit, Deutsche Gesellschaft für Soziologie; Česká asociace pedagogického výzkumu).

žoldošová

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky

Vyštudovala učiteľstvo pre druhý stupeň základných škôl na PdF TU v Trnave so špecializáciou prírodopis – chémia. Je spoluzakladateľkou Terénneho pracoviska prírodovedného vzdelávania TU v Modre – Harmónii. Hlavnou oblasťou, ktorej sa v súčasnosti venuje je problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie a to najmä v oblasti rozvoja kognitívnych schopností potrebných pri tvorbe vedeckého systému poznatkov. Aktuálne sa venuje rozpracovávaniu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (IBSE – Inquiry Based Science Education) v podmienkach slovenského edukačného systému.

 

rina

Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed.
Katedra predškolskej výchovy a vzdelávania na Pedagogickej fakulte Univerzity Negeri Semarang, Indonézia

Pracovala 3 roky ako učiteľka základnej školy. Magisterský titul získala v oblasti predškolského vzdelávania na Pedagogickej fakulte Univerzity of Hull vo Veľkej Británii v roku 2014. Medzi jej záujmy patrí predškolská výchova a vzdelávanie, strategické učenie a inklúzia. Od roku 2016 spolupracuje s touto univerzitou na partnerskom projekte. Rina Windiarti prednášala na medzinárodných konferenciách v Južnej Kórey, Austrálii, a v tomto roku bude v Taliansku. Absolvovala niekoľko výskumov z oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku najmä, ako systém vzdelávania v odľahlých oblastiach Indonézie napĺňa požiadavky dieťaťa na vzdelávanie; vrátane príkladov dobrej praxe z Veľkej Británie; použitie terapie Media Puzzle na rozvoj jemnej motoriky a zručností u autistov s Talenta terapiou; domáce násilie: vnímanie zneužívania detí; implementácia kreatívnej podnikavosti a sebadôvery hodnôt prostredníctvom metódy hrania rolí v materskej škole. Je členkou Asociácie učiteľov vzdelávania detí predškolského veku a členkou Pacifickej výskumnej asociácie zameranej na predškolské vzdelávanie.

kamrlova

Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Univerzita Komenského v Bratislave; Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje predmety ako: nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky; problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ; didaktický seminár zo školskej matematiky.

duris

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

V odbornej a vedeckej činnosti sa zameriava na problematiku teórie vyučovania odborných predmetov, tvorbu pedagogických dokumentov i na problematiku ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v informačnej spoločnosti. Je garantom bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu. Je autorom resp. spoluautorom piatich vedeckých monografií z toho jednej zahraničnej vedeckej monografie. Spoluautorom troch vysokoškolských učebníc, šiestich učebníc pre základnú školu, autorom resp. spoluautorom 21 odborných publikácií a vysokoškolských textov. Publikuje doma i v zahraničí, doteraz viac ako 77 vedeckých a 97 odborných článkov. Je šéfredaktorom časopisu Technika a vzdelávanie, ktorý vychádza od roku 2012 s celoslovenskou pôsobnosťou. Je garantom medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, ktorej 33. ročník bude organizovaný v októbri 2017.

 

Borsikova

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Pôsobila ako redaktorka Slovenského rozhlasu, kde neskôr pracovala vo funkcii riaditeľky úseku riadenia ľudských zdrojov. V štátnej správe pôsobila ako generálny štátny radca – vedúca služobného úradu na MH SR. Od roku 2007 pracuje ako personálna manažérka v TASR a zároveň od roku 2001 pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Dlhodobo sa venuje problematike personálneho manažmentu a marketingu, vydala dve monografie, vysokoškolskú učebnicu a publikovala desiatky príspevkov v RAABE.

vicenova

RNDr. Helena Vicenová
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka predmetov chémia a fyzika na gymnáziu a základnej škole v Bratislave i v národných projektoch ŠIOV-u a NÚCEM-u. V súčasnosti vyučuje chémiu a fyziku v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Je autorkou a spoluautorkou učebníc chémie pre ZŠ a zodpovedajúce ročníky gymnázií s osemročným štúdiom, pôsobí v Slovenskej komisii chemickej olympiády, tvorí úlohy CHO v kategórii D, je členkou Predmetovej komisie pre chémiu na Štátnom pedagogickom ústave. Ako predsedníčka správnej rady Združenia učiteľov chémie (ZUCH) a šéfredaktorka časopisu Dnešná škola – človek a príroda sprostredkúva učiteľom chémie odborné informácie a metodickú pomoc v súlade s cieľmi združenia. V rámci spolupráce ZUCH a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava realizovala projekt pre predškolákov Malí výskumníci, v rámci ktorého bol vydaný aj metodický materiál pre materské školy.

Keryova

Ing. Dagmar Kéryová
Viceprezidentka slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation)

Je medzinárodne certifikovaný kouč, facilitátor a tréner. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu (od 1997) v oblasti komunikácie a riadenia tímov získala množstvo znalostí a skúseností v oblasti firemnej, krízovej či internej komunikácie z pozície spolumajiteľky a senior konzultantky najväčšej komunikačnej agentúry na Slovensku. V koučingu používa metódu Co-Active, ktorú vyštudovala v Paríži (Francúzsko) v programe The Coach Training Institute. V individuálnom koučingu má od roku 2009 viac ako 450 hodín praxe. Venuje sa predovšetkým témam kariérneho rozvoja, budovania osobného vodcovstva a manažmentu zmien v osobných životoch ľudí aj v organizáciách. Ako zakladajúca členka neziskovej organizácie Srdce Slovenska sa venuje aj otázkam spolupráce mužov a žien v biznise a problematike ženského vodcovstva.

Čulíková

PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.
Predseda Riadiaceho výboru národného projektu VÚDPaP

V deväťdesiatych rokoch pôsobila ako inšpektorka a metodička v Bratislave II, neskôr pôsobila v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. V roku 2006 sa stala generálnou manažérkou úspešného podujatia Fórum pedagogiky – medzinárodného pedagogického kongresu v SR. Od roku 2011 pracovala ako projektová manažérka vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Momentálne tu pôsobí ako predseda Riadiaceho výboru národného projektu VÚDPaP. 

LaukováIng. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

Dlhé roky sa odborne venuje individuálnym tréningom ako tréner a odborník v oblasti psychológie, vzdelávania dospelých, neverbálnej komunikácie a typológie. V oblasti neverbálnej komunikácie, zameranej na psychológiu v kriminológii a kriminalistike, ktorú študovala v Seattli v USA má 25 ročné odborné skúsenosti a pravidelne sa jej venuje cez vzdelávanie, rozvojové programy, odborné terapeutické poradenstvo, projekty, profilácie, diagnostiky zamestnancov rôznych firiem a spoločností. Od roku 2016 je majiteľkou Top Školy reči tela a terapieTM, ktorú odborne a lektorsky zastrešuje. V súčasnosti pôsobí ako externý pedagóg pre oblasť neverbálnej komunikácie na Karlovej Univerzite v Prahe. Venuje sa dlhoročne projektom zameriavaným na rozvoj školstva, zdravotníctva, podnikania žien a mediálnej komunikácie.
sykoraMgr. Jozef Sýkora, MBA
Kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

Kontrolór z praxe územnej samosprávy, dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly, tému finančnej kontroly aktívne prednáša a pomáha subjektom verejnej správy zapojiť dikciu zákona o finančnej kontrole do aplikačnej praxe. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Je autorom viacerých monografií z oblasti finančnej kontroly a práva územnej samosprávy. Oblasť finančného práva študoval na postgraduálnom štúdiu na Ústave práva v Prahe v Českej republike.
KrotkýMgr. Jan Krotký, Ph.D.
Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni

Vedúci oddelenia technické výchovy na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a vedúci Centra didaktických a multimediálnych výukových technológií. Absolvent doktorandského štúdia "Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní". Jeho hlavným predmetom záujmu je využitie moderných technických výukových prostriedkov vo vzdelávaní a implementácia nových technológií najmä do výučby technicky orientovaných predmetov na základných školách. Výsledky metodickej a výskumnej činnosti publikuje v podobe celého radu odborných článkov, publikácií alebo úžitkových a priemyselných vzorov.
Cisárová

Ing. Naďa Cisárová
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Pracuje v SAAIC – Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu od roku 1997. V Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu je odbornou pracovníčkou pre propagáciu programu Erasmus+ a prípravu a monitorovanie projektov v sektore Školského vzdelávania. Pracuje teda predovšetkým s decentralizovanými projektmi pre materské, základné a stredné školy (KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a KA2 – Strategické partnerstvá) a spolupracuje so vzdelávacími organizáciami zameranými na túto cieľovú skupinu.

velmovská

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave, Oddelenie didaktiky fyziky

Vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia žiakov. Je editorkou a spoluautorkou niekoľkých pracovných zošitov z fyziky a metodických materiálov pre učiteľa. Recenzuje učebnice, pracovné zošity a iné materiály z fyziky pre základné a stredné školy. Aktívne sa v pozícii lektora zúčastňuje akcií určených učiteľom fyziky.

Devinsky 

Mgr. Peter Devínsky
Slovenská humanitná rada

Koordinátor projektov pre utečencov má dlhoročné skúsenosti s prácou v treťom sektore. Od roku 2007 pôsobí v občianskom združení Slovenská humanitná rada. Ako manažér projektov plánuje a vedie projekty a realizuje a organizuje odborné školenia a kultúrne podujatia v rámci otázok pre azyl, migráciu a integráciu. Bol členom výboru pre mimovládne neziskové organizácie Úradu vlády SR. Od roku 2012 je členom komory za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre mimovládne organizácie.

 

uherekováPaedDr. Mária Uhereková, PhD.
Odborníčka na vzdelávanie v oblasti biológie

Dlhé roky pôsobila ako učiteľka prírodopisu a chémie v základnej škole, v školskej inšpekcii vo viacerých funkčných a riadiacich pozíciách a súčasne v Slovenskej komisii Biologickej olympiády ako autorka a vedúca autorského kolektívu. Po získaní akademických titulov PaedDr. a PhD. pôsobila na pozícii vysokoškolského pedagóga pri vyučovaní pedagogických disciplín. Už 20 rokov sa venuje publikačnej činnosti ako autorka základných pedagogických dokumentov a učebných textov pre vyučovanie prírodopisu a biológie v ZŠ, odborných článkov v oblasti inovácie a vyučovania prírodopisu a biológie v ZŠ. Publikuje tiež odborné články týkajúce sa oblasti školskej inšpekcie, školského manažmentu, je spoluautorka niektorých učebníc prírodopisu, hlavná autorka inovovaných učebníc biológie pre ZŠ, niektorých učebníc biológie pre stredné pedagogické školy a je lektorkou vzdelávacích aktivít pre učiteľov biológie v ZŠ.

rusnakdoc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.
Prednosta neurochirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku

Pracuje ako neurochirurg a prednosta kliniky. Od roku 2014 prednosta neurochirurgickej kliniky ÚVN gen. M. Vesela v Ružomberku. Predseda občianskeho združenia OZ Za zdravší život a hlavný odborný garant preventívneho cvičebno-rehabilitačného projektu Zdravý chrbátik.

kolarovaMgr. Marína Kolárová
Fyzioterapeut, odborný asistent, Katolícka univerzita v Ružomberku, fakultu zdravotníctva, katedra fyzioterapie

Od roku 2005 vykonáva prax v oblasti fyzioterapie. Hlavné zameranie v klinickej praxi – prevencia a liečba bolestí a deformít chrbta u detí a v dospelom veku. Vykonáva pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Od roku 2013 v spolupráci s doc. MUDr. Róbertom Rusnákom, prednostom neurochirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku sa podieľa na činnosti OZ Za zdravší život, ako odborný garant pre oblasť rehabilitácie – činnosť na projektoch Zdravá chrbtica a Zdravý chrbátik (výskum v oblasti držania tela u detí a dospelých, edukácia pedagógov o zdravotných cvičeniach u deti v predškolskom a v školskom veku, tvorba preventívnych programov v oblasti držania tela a bolesti chrbta).

horecka 

Silvia Horecká
Gastro konzultant, Bloger roka v kategórii gastronómia 2014,2015

Autorka konceptu Terapia jedlom, lektorka varenia pre znevýhodnené stravovacie skupiny (celiakia,histamínová intolerancia,metabolické ochorenia). Odborníčka na stravovanie, zaoberá sa aj výskumom vývoja našej výživy. Študuje a skúma rôzne populácie, u ktorých sa snaží identifikovať kľúčové prvky, čo stoja za ich zdravím, šťastím a dlhovekosťou. Jej prístup k výžive a príprave jedál je podkutý dlhohoročným štúdiom a je výbornou cestou, ako odľahčiť náš organizmus a posilniť jeho prirodzené schopnosti detoxikácie.

 

civanova

Mgr. Mária Civáňová
riaditeľka Základnej školy Výčapy-Opatovce 185

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre, aprobačné predmety slovenský jazyk – dejepis. Od roku 1988 pracovala v školstve ako učiteľka, od roku 2013 vykonáva funkciu riaditeľky základnej školy. Bola výchovnou poradkyňou, predsedníčkou školskej rady, predsedníčkou predmetovej komisie spoločensko-vedných predmetov a členkou hodnotiacej komisie obvodného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Každoročne je členkou okresnej odbornej komisie dejepisnej olympiády. Absolvovala rôzne vzdelávania a spolupracovala s NÚCEM v rámci projektu E-Test. Je spoluautorkou pracovného zošita Hravá slovenčina pre 5. a 7. ročník. Od apríla 2016 pracuje v škole aj s deťmi migrantov z Iraku.

avila alejandra 

Avila Arias Alejandra Dessiree
učiteľka španielčiny a angličtiny v súkromnej materskej škole UNES International School

V rokoch 2006 – 2014 študovala na univerzite Carabobo (UC) predmety spojené s anglickým jazykom a jeho didaktikou, má titul bakalára v anglickom jazyku. Od roku 2014 pôsobí ako učiteľka v primárnom a predprimárnom vzdelávaní. Vyučovala anglický jazyk v 1., 2., 3. ročníku základnej školy, pôsobila ako triedna učiteľka 3 – 6 ročných detí. V súčasnosti pôsobí na Slovensku v súkromnej medzinárodnej materskej škole UNES ako učiteľka španielčiny a angličtiny.

perez elvis

Elvis Leeroy Perez Sandoval
lektor Business English v spoločnosti Yusen Logistics a zároveň učiteľ anglického a španielskeho jazyka v súkromnej materskej škole UNES International School

Pochádza z Venezuely, študoval 6 semestrov na Universidad de Carabobo vo Valencii (Venezuela). Pôsobil na rôznych pozíciách. V roku 2013 pracoval v spoločnosti Infosigma (Naguanagua, Venezuela) ako lektor anglického jazyka a zároveň koordinátor oddelenia anglického jazyka. V súčasnosti žije na Slovensku v Nitre, kde pracuje ako lektor Business English v spoločnosti Yusen Logistics a zároveň pôsobí v súkromnej materskej škole UNES International School ako učiteľ anglického a španielskeho jazyka.

splavcova

Mgr. Hana Splavcová
Odborný garant predškolského vzdelávania v Národnom ústave pre vzdelávanie

Pôvodným povolaním detská sestra, absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, odbor Predškolská pedagogika, špecializácia Rané detstvo. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním a starostlivosťou o deti raného veku. V súčastnosti pôsobí ako odborný garant predškolského vzdelávania v Národnomm ústave pre vzdelávanie (NÚV). Je zapojená do projektu NÚV „Podpora práce učiteľov" v pozíciách garanta stupňa vzdelávania a manažéra metodickej podpory v materských školách. Spolupracuje na projekte MPSV „Mikrojasle". V oblasti predškolského vzdelávania publikuje, vedie semináre dalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, príležitostne prednáša. Je podpredsedníčkou Asociácie predškolskej výchovy, členkou Poradného zboru MŠMT pre predškolské vzdelávanie a členkou Rezortnej pracovnej skupiny pre nadanie MŠMT. Zastupuje Českú republiku v projekte Evrópskej agentúry „Inclusive early childhood education".

ondrusek

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
tréner a facilitátor

Založil a vyše 20 rokov viedol organizáciu PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Vyštudoval psychológiu a 15 rokov pracoval v oblasti psychologického poradenstva venoval sa tiež výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Neskôr sa trénersky a konzultačne zameriaval prevažne na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. So vzdelávaním v tejto oblasti má bohaté medzinárodné skúsenosti, ako tréner a facilitátor a mediátor doteraz pôsobil vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh napr. „Čítanka pre neziskové organizácie", „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady, „Tréning? Tréning".

Zackova 

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Husitská teologická fakulta Karlovej univerzity v Prahe

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK a psychológiu so špecializáciou v klinickej psychológii na Filozofickej fakulte UK. Na pedagogickej fakulte ďalej absolvovala postgraduálne štúdium so zameraním na školskú psychológiu. Absolvovala psychoterapeutický výcvik a ďalšie špecializované kurzy (zamerané na reedukáciu špecifických porúch učenia a správania, relaxačné techniky a pod.). Ako pedagóg pôsobila na základnej aj špeciálnej škole. Má skúsenosti z praxe školského psychológa, aj z poradenskej činnosti v pedagogicko-psychologických poradniach. Venuje sa tiež lektorskej činnosti, prispieva do odborných periodík, spolupracovala na množstve knižných publikácií, je členkou niekoľkých odborných asociácií. Ako externista vyučuje psychológiu na katedre etiky a psycho-sociálnych štúdií Husitskej teologickej fakulty UK.

tošnerová

Mgr. Magdaléna Tošnerová
7. základná škola a materská škola Plzeň

Je absolventkou magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity (FPe ZČU) v Plzni v odbore Fyzika a Technická výchova pre II. stupeň základnej školy. Rozšírila si pedagogické vzdelanie o štúdium špeciálnej pedagogiky a štúdium na výkon špecializovaných činností – školský metodik prevencie. Na 7. základnej škole a materskej škole v Plzni pracuje už deviaty rok – vyučuje fyziku, pracovné činnosti, informatiku a súčasne vykonáva školského metodika prevencie. Naďalej spolupracuje s katedrou technickej výchovy a fyziky FPe ZČU (napr. Olympiáda techniky, výstupnej praxe študentov, projekty). Pre projekt WOW testovala a zhodnotila novovytvorené metodické materiály a taktiež bude viesť workshopy pre učiteľov a žiakov.

Hajduchova Mgr. Marika Hajdúchová
Základná škola s materskou školou Udiča

Je učiteľkou na Základnej škole s materskou školou v Udiči; zároveň je zástupkyňou riaditeľky školy pre základnú školu. Učí matematiku, informatiku a tvorbu projektu a prezentačné zručnosti na 2. stupni. V projekte WOW je koordinátorkou projektu v ZŠ s MŠ Udiča, kde prebiehalo testovanie a evaluácia vybraných metodických materiálov pre učiteľov.

jucovicovaPaedDr. Drahomíra Jucovičová
Pedagogicko-psychologická poradňa pre Prahu 1, 2 a 4


Vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PedF UK v Prahe, má pedagogickú prax ako učiteľka detí s ADHD, absolvovala rodinnú terapiu a ďalšie špecializované kurzy. Vo svojej praxi čerpá aj z rodičovskej skúsenosti matky dvoch synov s ADHD. Aktuálne pracuje v pedagogicko-psychologickej poradni v Prahe a v ambulancii klinickej psychológie vo Fakultnej nemocnici Bulovka v Prahe. Externe prednáša na PedF UK v Prahe. Je autorkou množstva odborných a populárno náučných publikácií a pomôcok k problematike špecifických porúch učenia a správania a k predšskolskému obdobiu. Vytvorila napríklad aj trojdimenzionálne reliéfne pomôcky k českej gramatike.
Rajský doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a umeleckú činnosť, Pedagogická fakulta TU v Trnave

Pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ako prodekan pre vedu, výskum a umeleckú činnosť. Súčasne je vedúcim oddelenia filozoficko­‑etických disciplín. Aktívne sa zúčastňuje na rozličných domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch.