6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Program konferencie Učiteľ nie je Google 4

8.30 – 9.30

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

9.30 – 10.00

OTVORENIE KONFERENCIE

 

Iveta Malachovská
moderátorka konferencie

 

John Halligan T.D.
Minister pre odborné vzdelávanie, zručnosti a inovácie, Írsko

 

Mgr. Mira Schrimpelová
konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

10.00 – 11.00

HLAVNÉ REFERÁTY I

 

Šanca pre každého. Adaptívne učenie na írských školách
Conor Flynn
COO a spoluzakladateľ spoločnosti Adaptemy a spoločnosti EDTECH, Írsko

 

Arabská kultúra a my. Stereotypy, realita a hrany
Mgr. Emíre Khidayer, PhD.
Odborníčka na Blízky východ a Severnú Afriku

 

Západné vzdelávanie a jeho hodnoty
prof., PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

11.00 – 11.30

PRESTÁVKA
občerstvenie

 

Tlačová konferencia

11.30 – 12.30

HLAVNÉ REFERÁTY II

 

Implementácia multikultúrnych a multietnických hodnôt vo vzdelávaní v Indonézii
Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed.
Pedagogická fakulta, Univerzita Negeri Semarang, Indonézia

 

Integrácia utečencov v školách - prínosy classroom manažmentu
Christoph Eichhorn
Školský psychológ, Sankt Gallen, Švajčiarsko

 

Inklúzia vo vzdelávaní - mýty a limity
PaedDr. Anna Čulíková, PhD.
hlavný projektový manažér, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

12.30 – 14.00

OBEDNÁ PRESTÁVKA
obed, občerstvenie

14.00 – 15.30

SEMINÁRE I

 

Erasmus+ pre všetkých
Naďa Cisárová, Denisa Struňáková, Darina Kocurová, Kornélia Lohyňová
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava, Stredná priemyselná škola, Svidník
eTwinning ambasádorka

 

Škola bola, je a... bude!
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe

 

Adaptívne učenie. Riešenie pre individualizované vzdelávanie.
Dr. Ioana Ghergulescu, Mgr. Barbora Kamrlová, PhD.
Výskum a adaptívne učenie v spoločnosti Adaptemy, Írsko
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK V Bratislave

 

Projekt "Zdravý chrbátik"
doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., Mgr. Marína Kolárová
Neurochirurgická klinika ÚVN v Ružomberku
Fyzioterapeut, odborný asistent, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

14.00 – 15.30

WORKSHOPY I

 

Osvojovanie cudzích jazykov u detí v predškolskom veku
Avila Arias Alejandra Dessiree, Elvis Leeroy Pérez Sandoval
Súkromná materská škola UNES International School, Nitra

 

Ako dnes na techniku alebo nebojte sa otázok svojich žiakov
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni

 

Didakticko-organizačné trendy vyučovania biológie
PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
Odborníčka na vzdelávanie v oblasti biológie, autorka učebníc biológie

14.00 – 15.30

TRÉNING I (časť prvá)

 

Biznis a spoločenská etiketa pre školy na každý deň
Ing. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

15.30 – 16.15

PRESTÁVKA
občerstvenie

16.15 – 17.45

SEMINÁRE II

 

Indonézia – vzdelávanie, práva dieťaťa a rôzne náboženské a kultúrne hodnoty
Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed.
Pedagogická fakulta, Univerzita Negeri Semarang, Indonézia

 

Uskutočnené a pripravované legislatívne a vecné zmeny v školstve
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Galan
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Renesancia vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Vzdelávanie 2-ročných detí – starostlivosť a vzdelávanie detí raného veku v Českej republike
Mgr. Hana Splavcová
Odborný garant pre predškolské vzdelávani, Národný ústav pre vzdelávani, Česká republika

16.15 – 17.45

WORKSHOPY II

 

Manažment triedy - hladký priebeh vyučovania
Christoph Eichhorn
Školský psychológ, Sankt Gallen, Švajčiarsko

 

Ako pracovať s rozvojom prírodovednej gramotnosti na hodinách prírodovedy
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky

 

Učíte prírodné vedy inovatívne? (chémia)
RNDr. Helena Vicenová
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Šintava

 

Výchova k zdravému stravovaniu
Silvia Horecká
Gastro konzultant, bloger roka v kategórii gastronómia 2014, 2015

16.15 – 17.45

TRÉNING I (časť druhá)

 

Biznis a spoločenská etiketa pre školy na každý deň
Ing. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

16.15 – 17.45

OKRÚHLE STOLY

 

Čo v zákonníku práce nenájdeme
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
TASR

 

Efektívna spolupráca zriaďovateľa a riaditeľa školy
ZMOS

 

Základná finančná kontrola v školách
Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Kontrolór, Mestská časť Bratislava – Petržalka

 

Učiace sa Slovensko
RNDr. Vladimír Burjan
Exam Testing, Dobrá škola, spoluautor dokumentu "Učiace sa Slovensko"

 

Rozvoj alebo kariéra?
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha, katedra Centrum školského manažmentu

17.45 – 20.00

PRESTÁVKA
Učiteľka – film Česko/Slovensko 2016

20.00 – 0.00

RAUT
spoločenský program
networking