Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Vzdelávanie orientované na rozvoj interkultúrnych kompetencií | 14.12.2022

Ako rozvíjať spôsobilosť komunikovať a konať v interkultúrnych situáciách?


Lektori:

doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

vysokoškolská učiteľka; Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Pôsobí od 1. apríla 1997 ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Dlhodobo sa venuje zavádzaniu a výskumnému overovaniu inovačných stratégií v školskej praxi. Má skúsenosti z lektorskej činnosti doma i v zahraničí (USA, Poľsko, Taliansko, Dánsko, Španielsko a pod.) v oblasti rozvíjania kritického myslenia, realizácie a zavádzania multikultúrnej výchovy a inkluzívneho vzdelávania. Ako koordinátorka a riešiteľka národných a medzinárodných projektov sa podieľala na experimentálnom overovaní pedagogických stratégií, metód a foriem vyučovania; vypracovaní obsahu programov kontinuálneho vzdelávania a odborno-metodických manuálov pre pedagogických a odborných zamestnancov; na tvorbe učebných osnov a študijných materiálov. Získala niekoľko národných i medzinárodných certifikátov. Je aktívne činná v profesionálnych vládnych i mimovládnych organizáciách.