• INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-727-7

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE


Kniha o tom, ako rešpektovať a podporovať kultúrne odlišné skupiny.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Žiaci všetkých vekových kategórií sú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa dostávajú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.

Interkultúrne kompetencie sa vzťahujú na vedomosti, zručnosti, postoje i na sociálne a kultúrne povedomie jednotlivca. Cieľom je vytvoriť priaznivé prostredie na komunikáciu s ľuďmi z iného kultúrneho prostredia. Demokratické a interkultúrne kompetencie nemožno nadobudnúť automaticky, ale je potrebné osvojiť si ich a uplatňovať v praxi. Vzdelávanie má jedinečnú úlohu usmerňovať a podporovať učiacich sa a tým posilniť ich schopnosti v tejto oblasti.

Kniha pomôže pedagógom modelovať také výchovno-vzdelávacie prostredie, v ktorom sa komunikačné zručnosti stanú prostriedkami na kladenie otázok, vyjadrovanie, konfrontovanie, diskutovanie, sumarizovanie, hodnotenie faktov, postojov a názorov. 

  • Publikácia spracúva aktuálnu tému – akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
  • Rozvinuté interkultúrne kompetencie umožňujú pedagógom i žiakom analyzovať a vyhodnocovať nové situácie, spôsoby správania a myslenia bez predsudkov a stereotypov.
  • Obsahuje modelové aktivity a opis filmov s témou extrémistických prejavov a anarchizmu.
  • Zdôrazňuje úlohu pedagógov rozvíjať u žiakov pri kontroverzných témach prostredníctvom diskusie kritické myslenie. To znamená taký súbor zručností, pomocou ktorých si vytvárame názor na nejakú vec na základe objektívneho zhodnotenia faktov. 
  • Poukazuje na význam skúmania alternatívnej kultúry z hľadiska predchádzania extrémizmu a radikalizácie mladých ľudí. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
Autorka pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Dlhodobo sa venuje zavádzaniu a výskumnému overovaniu inovačných stratégií v školskej praxi. Má skúsenosti z lektorskej činnosti doma i v zahraničí (USA, Poľsko, Taliansko, Dánsko, Španielsko a pod.) v oblasti rozvíjania kritického myslenia, realizácie a zavádzania multikultúrnej výchovy a inkluzívneho vzdelávania. 


OBSAH

Použité grafické symboly
1 Multikulturalizmus, multikulturalita, multikultúrna výchova
     1.1 Teoretické východiská
     1.2 Realizácia multikultúrnej výchovy v školskej praxi
2 Interkultúrne kompetencie – spôsobilosť komunikovať a konať v interkultúrnych situáciách
     2.1 Teoretické východiská
     2.2 Interkultúrna komunikácia
     2.3 Interkultúrny dialóg
          2.3.1 Film a médiá – komplexné a jedinečné učebné zdroje interkultúrneho dialógu
          2.3.2 Edukačný model Šesť klobúkov alebo ako myslieť
3 Subkultúry a kontrakultúry
     3.1 Teoretické východiská
     3.2 Prehľad a opis slovenských a českých filmov s témou extrémistických prejavov a anarchizmu
Použitá literatúra
Internetové zdroje  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 96
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 96
Formát A5

Súvisiace produkty

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PRÁCA V RÔZNORODEJ TRIEDE

PRÁCA V RÔZNORODEJ TRIEDE

Autorka – špeciálna pedagogička – ponúka mnohé možnosti podpory pre učiteľa a žiakov v heterogénnej ..

22,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

72,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho škol..

17,00 €