• INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-727-7

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE

WEBINÁR
Kniha o tom, ako rešpektovať a podporovať kultúrne odlišné skupiny.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Žiaci všetkých vekových kategórií sú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa dostávajú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.

Interkultúrne kompetencie sa vzťahujú na vedomosti, zručnosti, postoje i na sociálne a kultúrne povedomie jednotlivca. Cieľom je vytvoriť priaznivé prostredie na komunikáciu s ľuďmi z iného kultúrneho prostredia. Demokratické a interkultúrne kompetencie nemožno nadobudnúť automaticky, ale je potrebné osvojiť si ich a uplatňovať v praxi. Vzdelávanie má jedinečnú úlohu usmerňovať a podporovať učiacich sa a tým posilniť ich schopnosti v tejto oblasti.

Kniha pomôže pedagógom modelovať také výchovno-vzdelávacie prostredie, v ktorom sa komunikačné zručnosti stanú prostriedkami na kladenie otázok, vyjadrovanie, konfrontovanie, diskutovanie, sumarizovanie, hodnotenie faktov, postojov a názorov. 

  • Publikácia spracúva aktuálnu tému – akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
  • Rozvinuté interkultúrne kompetencie umožňujú pedagógom i žiakom analyzovať a vyhodnocovať nové situácie, spôsoby správania a myslenia bez predsudkov a stereotypov.
  • Obsahuje modelové aktivity a opis filmov s témou extrémistických prejavov a anarchizmu.
  • Zdôrazňuje úlohu pedagógov rozvíjať u žiakov pri kontroverzných témach prostredníctvom diskusie kritické myslenie. To znamená taký súbor zručností, pomocou ktorých si vytvárame názor na nejakú vec na základe objektívneho zhodnotenia faktov. 
  • Poukazuje na význam skúmania alternatívnej kultúry z hľadiska predchádzania extrémizmu a radikalizácie mladých ľudí. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
Autorka pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Dlhodobo sa venuje zavádzaniu a výskumnému overovaniu inovačných stratégií v školskej praxi. Má skúsenosti z lektorskej činnosti doma i v zahraničí (USA, Poľsko, Taliansko, Dánsko, Španielsko a pod.) v oblasti rozvíjania kritického myslenia, realizácie a zavádzania multikultúrnej výchovy a inkluzívneho vzdelávania. 


OBSAH

Použité grafické symboly
1 Multikulturalizmus, multikulturalita, multikultúrna výchova
     1.1 Teoretické východiská
     1.2 Realizácia multikultúrnej výchovy v školskej praxi
2 Interkultúrne kompetencie – spôsobilosť komunikovať a konať v interkultúrnych situáciách
     2.1 Teoretické východiská
     2.2 Interkultúrna komunikácia
     2.3 Interkultúrny dialóg
          2.3.1 Film a médiá – komplexné a jedinečné učebné zdroje interkultúrneho dialógu
          2.3.2 Edukačný model Šesť klobúkov alebo ako myslieť
3 Subkultúry a kontrakultúry
     3.1 Teoretické východiská
     3.2 Prehľad a opis slovenských a českých filmov s témou extrémistických prejavov a anarchizmu
Použitá literatúra
Internetové zdroje  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 96
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 96
Formát A5

Súvisiace produkty

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PRÁCA V RÔZNORODEJ TRIEDE

PRÁCA V RÔZNORODEJ TRIEDE

Autorka – špeciálna pedagogička – ponúka mnohé možnosti podpory pre učiteľa a žiakov v heterogénnej ..

22,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho škol..

17,00 €