• DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-180-0

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.


Didaktika matematiky I. je pre učiteľa sprievodcom po svete matematiky a spôsobmi matematického premýšľania. Ak je vaším zámerom vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k matematike a hľadáte zásobáreň úloh a zadaní, je to práve toto dielo, ktoré dokáže naštartovať vzťah k matematike u vašich žiakov. Poďte skúmať matematické problémy a objavujte, ako možno tieto problémy zapojiť do prirodzeného procesu učenia sa žiakov!

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  33,00 € 16,00 €

ks

Popis

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiakov k matematike a možno aj zmeny postoja k matematike u učiteľa. Vychádzajú z toho, že matematika nemá byť len o uvažovaní typu "buď - alebo". Sú presvedčení o tom, že učiteľ by mal hľadať prístup, ktorý mu vyhovuje najviac a v neposlednom rade, ktorý vyhovuje jeho žiakom.

Pozrite si video, v ktorom sa autori priamo z Leeds prihovorili účastníkom konferencie Učiteľ nie je Google 2 počas slávnostného galavečera.

Dielo je doplnené marginálnymi poznámkami, ktorými sú jednotlivé témy v Didaktike matematiky I. prepájané s obsahom nášho štátneho vzdelávacieho programu.

Knižka Didaktika matematiky je členená do mierne previazaných, ale samostatných kapitol. Každú kapitolu je teda možné čítať samostatne, tam, kde to bolo potrebné, sa nachádzajú odkazy na súvisiace kapitoly, úlohy či aktivity. Znamená to, že vždy môžete nájsť kapitolu, ktorá vám vyhovuje v danom čase a pre danú tému či oblasť.

Kapitola 1 hovorí o tom, aké je ťažké popísať, čo vlastne matematika je a čo znamená hľadanie riešení úloh pre vedcov – matematikov a ich riešenie problémov čistej alebo aplikovanej matematiky.

Kapitola 2
rozoberá charakter a ciele elementárneho matematického kurikula, ukazuje, ako prístup zvaný využívanie a používanie matematiky vyhovuje kritériám tohto kurikula aj so zameraním na úlohy z reálneho a praktického života, ako aj čisto matematické, s prihliadnutím na problémovo orientované vyučovanie.

Kapitola 3
sa snaží objasniť význam prekrývajúcich sa označení úloha, úloha na premýšľanie, riešenie vo vzťahu k elementárnemu matematickému kurikulu a objasňuje tiež pojem riešenie úloh.

Kapitola 4
skúma, čo to znamená pre žiakov prvého stupňa myslieť a argumentovať matematicky a akú úlohu tieto dva mentálne procesy majú priamo pri využití riešenia úloh u detí na učenie sa matematiky.

Kapitola 5
analyzuje, aké kognitívne procesy sa aktivizujú, keď deti hľadajú riešenia matematických úloh z reálneho života, čistej alebo praktickej matematiky a ukazuje tiež, ako tieto procesy prispievajú k vhodnému vyriešeniu úlohy.

Kapitola 6 ponúka procesuálne stratégie a heuristiky a ukazuje, akú úlohu majú pri detských riešeniach rôznych typov úloh.

 

DIDAKTIKA MATEMATIKY I. obsahuje:

 • skúmanie problémov a hľadanie riešení, keď dieťa neustále okolo seba zažíva matematickú skúsenosť,
 • matematické výzvy pre žiaka, ale aj pre učiteľa samotného,
 • úlohy, ktoré provokujú naše myslenie,
 • návody, ako žiakov inšpirovať k využívaniu vlastnej intuície pri riešení matematických problémov,
 • návody, ako sa naučiť analyzovať svoje hodiny matematiky,
 • odporúčania, ako pomôcť žiakom odhaliť tie správne stratégie
 • a tiež rady, ako si nájsť svoj prístup k vyučovaniu matematiky.

Čo si myslí Peter Bero o Didaktike matematiky?

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Anne a Len Frobisherovci

Editor: RNDr. Peter Bero, PhD.

Prekladateľka: Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

Anne Frobisher
vyštudovala predškolskú pedagogiku a strávila celú profesionálnu kariéru pri predškolskej
výchove a na prvom stupni základnej školy. Po absolvovaní trojročného štúdia na Pedagogickej škole v Leedse získala diplom v odbore učiteľstvo s prácou na tému Výskum práce detí na hľadaní riešení matematických úloh. Bola súčasne koordinátorkou matematiky a elementárnej pedagogiky. Je spoluautorkou mnohých publikácií určených na vyučovanie a hodnotenie školskej matematiky. Venuje sa najmä príprave materiálov, ktoré motivujú deti na každej vedomostnej úrovni k hľadaniu riešení matematických úloh. Výsledkom jej práce je zbierka úloh pre prvý stupeň nazvaná Rozlúštenie matematiky pre írske základné školy. Táto zbierka obsahuje viac než 200 úloh z celého matematického kurikula.

Len Frobisher
učil najprv matematiku v sekundárnom vzdelávaní, neskôr prešiel na prvý stupeň.
Prednášal matematiku na dvoch večerných pedagogických školách a neskôr sa stal hlavným prednášajúcim učiteľstva matematiky na dnešnej Leedskej univerzite. Viedol skupinu, ktorá pripravila jeden z prvých bakalárskych študijných odborov učiteľstva matematiky. Pôsobil tiež ako poradca pre učebné materiály matematiky prvého stupňa pre nakladateľstvo E. J. Arnold. Na Pedagogickej fakulte Univerzity v Leedse pracoval na projekte Prime Project, ktorý sa zameriaval predovšetkým na úlohu riešenia matematických úloh na prvom stupni. Jeho záujmy sa neskôr posunuli k hodnoteniu v matematike, stal sa koordinátorom matematiky pre MAK2, projekt, ktorého úlohou bolo pripraviť prvý národný SAT pre prvý stupeň (štandardný vyhodnocovací test na ukončenie danej etapy vzdelávania), zameraný na žiakov vo veku 10 – 11 rokov. Uverejnil viac než 70 kníh pre deti a učiteľov, je editorom a spoluautorom veľmi úspešnej publikácie Učíme sa vyučovať čísla: Príručka pre študentov a učiteľov na prvom stupni a Učíme sa učiť o útvaroch a telesách: Príručka pre študentov a učiteľov na prvom stupni.

OBSAH

1. Matematika, matematici a problémy
1.1 Čo je matematika?
1.2. Myslieť matematicky
1.3 Čo robia matematici?
1.4 Vývoj matematických myšlienok: príklad
1.5 Dôležitosť matematiky
1.6 Protirečenia matematiky

2. „Využívanie a používanie" matematiky v matematickom kurikule
2.1 Matematické kurikulum na 1. stupni základnej školy – v primárnom vzdelávaní
2.2 Rozvíjať „využívať a používať" v kurikule

3. Úlohy a úlohy na premýšľanie
3.1 Problémy s definíciou
3.2 Školské úlohy
3.3 Matematické cvičenia
3.4 Matematické úlohy na premýšľanie
3.5 Rozdelenie matematických úloh na premýšľanie
3.6 Štrukturálne rozdiely

4. Myslenie a dôvodenie pri riešení
4.1 Matematické myslenie a dôvodenie
4.2 Matematická argumentácia

5. Postupy pri hľadaní riešenia
5.1 Čo je to proces riešenia?
5.2 Niektoré dôležité procesy využívané pri hľadaní riešenia úloh

6. Rozvíjanie matematických stratégií
6.1 Matematické stratégie
6.2 Heuristiky
6.3 Používanie stratégií
6.4 Metakognitívne procesy

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu publikácia
Počet strán 150
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu publikácia
Počet strán 150
Formát A4

Súvisiace produkty

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 6

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 6

  Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázi..

10,00 €

VEDOMAT LICENCIA – 1 MESIAC

VEDOMAT LICENCIA – 1 MESIAC

VedoMAT pomáha žiakovi: opakovať si učivo,upevňovať vedomosti,pripraviť sa na testovanie a prij..

3,00 €

VEDOMAT LICENCIA – 1 ROK

VEDOMAT LICENCIA – 1 ROK

VedoMAT pomáha žiakovi: opakovať si učivo,upevňovať vedomosti,pripraviť sa na testovanie a prij..

10,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 5

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 5

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13593:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 5...

10,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 6

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 6

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13595:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 6...

10,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 7

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 7

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13594:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 7...

10,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 8

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 8

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 8...

10,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 9...

10,00 €

TESTOVANIE 9 – MATEMATIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

TESTOVANIE 9 – MATEMATIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11969:5-A2201Koncepcia pracovného zošita Tes..

10,00 €

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11955:5-A2201Jedinečná a komplexná pomôcka urče..

10,00 €

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11953:5-A2201Pracovný zošit Testovanie 9 z mat..

10,00 €

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11973:5-A2201Koncepcia pracovného zošita Testo..

10,00 €

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14638:5-A2201Jedinečná a komplexná pomôcka urče..

10,00 €

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

  Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne..

5,00 €

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

    Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka na upevnenie, preopakov..

10,00 €

BALÍK PRE MATEMATIKÁRA

BALÍK PRE MATEMATIKÁRA

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiak..

28,00 € 82,00 €

DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

Didaktika je o skúmaní matematických problémov a o tom, ako tieto problémy zapojiť do prirodzeného p..

16,00 € 33,00 €