Články

Lepšie porozumejte správaniu žiakov

Lepšie porozumejte správaniu žiakov
Práca pedagóga denne vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, pedagogického taktu, no predovšetkým - dobrý pedagóg by mal byť zároveň dobrým psychológom. Aby rozšifroval reakcie detí a lepšie im rozumel.


Empatia nestačí

Nejde len o vžitie sa do pocitu druhého, a tým lepšie pochopenie jeho reakcie. Pre učiteľa je dôležité, aby spoznal aj príčinu a mechanizmus neželaného správania, ktoré vie citeľne zmeniť atmosféru vyučovacej hodiny. Ktorý učiteľ by práve vtedy nepotreboval lepšie rozumieť impulzívnemu správaniu žiaka či jeho výbuchom zlosti? Ešte počas štúdia sa budúci učitelia učia o sebakontrole a sebaregulácii. Naučená teória získa praxou iný rozmer a skúsený pedagóg si neraz spomenie na definície pedagogických a psychologických javov, s ktorými je prakticky denne konfrontovaný.


Sebaregulačné vlastnosti a teórie sebariadenia

Vnútorná sebaregulácia je prejavom autonómie osobnosti a predstavuje integráciu „stotožnenia“ s ostatnými faktormi osobnosti do self – teda keď dieťa niečo vykoná z vlastnej vôle, z vlastného presvedčenia, z vnútornej motivácie. Mnohí autori sebareguláciu zamieňajú s pojmom sebakontrola. Oba pojmy však nie sú synonymami. Sebaregulácia je chápaná ako rozsiahla schopnosť človeka uplatňovať kontrolu nad svojimi vnútornými stavmi, procesmi a správaním. Sebakontrola je teda súčasťou sebaregulácie.  Práve tieto pojmy potrebuje učiteľ poznať na to, aby pochopil žiaka, a tým zabezpečil čo najvyššiu kvalitu vzdelávacieho procesu.


Sebakontrola

Sebakontrola sa chápe ako kontrola správania na línii vnútorných zdrojov. Kým sebaregulácia sa prelína s kontrolou zvonka, na sebakontrolu má účinok vnútorná kontrola. Použitie sebakontroly vyžaduje od dieťaťa, aby sa vedome bránilo zautomatizovaným reakciám, v dôsledku čoho prežíva konflikt medzi vnútornými motívmi a racionálnymi požiadavkami. 

Oba úzko súvisiace pojmy a mnohé teórie využiteľné v každodennej praxi pri učení spolu s príkladmi nevyhnutnými pre prax rozoberá vzdelávací program inovačného vzdelávania Sebaregulácia, sebakontrola a učenie. Ide o dištančné vzdelávanie Raabe akadémie v rozsahu 50 hodín, vďaka ktorému budú učitelia schopní lepšie pochopiť reakcie a správanie detí, no najmä ich pripraví, ako s nimi pracovať. Ďalšie vzdelávanie je vhodné pre učiteľov materských, základných aj stredných škôl, pre špeciálnych pedagógov aj pre školských psychológov. Viac o programe ale aj ponuke ďalších vzdelávacích programov sa dočítate na www.raabeakademia.sk