• METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-676-3

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktický 264–stranový pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín biológie s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania tohto predmetu a zreteľom na súčasné didaktické trendy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis

Publikáciu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky

Metodická príručka je prepojená s učebnicou Biológia pre 5. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR. Pomôžte si pri výučbe jedinečnou metodickou príručkou, ktorá umožňuje výberový charakter využívania učebnice a postupov z hľadiska pedagogických stratégií vzhľadom na rozličné technické, personálne a iné podmienky škôl (prístup k IKT a pod.).

Metodická príručka poskytuje množstvo aktivít, námetov a príkladov na využitie učebnice v rôznych fázach vyučovacej hodiny, vzorové testy na konci každého tematického okruhu, rôzne didaktické metódy a zaujímavé didaktické hry!

Každá téma z učebnice je v metodickej príručke spracovaná do prehľadných fáz vyučovacej hodiny a ponúka rôzne možnosti ich variácie. Obsahuje tiež množstvo aktivít súvisiacich s novými a zaujímavými metódami rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

Metodická príručka taktiež poskytuje:

  • rôzne metódy, organizačné formy hodiny a umožňuje prácu s prostriedkami a odkazmi na priezerové témy,
  • názorné pojmové mapy, ktoré nahrádzajú klasický zápis poznámok do zošitov žiakov,
  • kľúčové slová alebo podstatné fakty, metodické poznámky...

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
Ing. Iveta Trévaiová
Mgr. Angelika Matľáková

OBSAH

DIDAKTICKÝ ÚVOD
Úvod do vyučovania predmetu

PRÍRODA A ŽIVOT OKOLO NÁS
Poznávame prírodu
Metódy a prostriedky poznávania prírody
Poznávame rastliny a živočíchy
Praktická aktivita – Pozorovanie kvitnúcej rastliny 
Praktická aktivita – Pozorovanie rastliny lupou a pod mikroskopom
Spoločenstvo organizmov a ekosystémy
Opakovanie, zhrnutie a kontrola úrovne osvojenia učiva o poznávaní prírody

ŽIVOT V LESE
Ako žije les
Lesné dreviny
Význam lesných drevín
Praktická aktivita – Poznávanie a rozlišovanie lesných drevín
Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny
Lesné kvitnúce byliny
Praktická aktivita – Pozorovanie drobnozrnka
Praktická aktivita – Pozorovanie stavby tela machu lupou a mikroskopom
Lesné huby a lišajníky
Praktická aktivita – Poznávanie jedlých a jedovatých húb
Opakovanie učebných tém o lesných mikroorganizmoch, rastlinách, hubách a lišajníkoch
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o lesných mikroorganizmoch, rastlinách, hubách a lišajníkoch
Lesné bezstavovce
Lesné stavovce. Lesné obojživelníky a plazy
Lesné vtáky
Lesné cicavce
Vysokohorské rastliny a živočíchy
Lesný ekosystém
Prezentácia žiackych projektov 1
Prezentácia žiackych projektov 2
Opakovanie učebných tém o lesných živočíchoch a význame lesného spoločenstva a ekosystému
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o živočíchoch a význame lesného spoločenstva a ekosystému

ŽIVOT VO VODE A NA BREHU
Voda a jej okolie
Vodné rastliny
Brehové rastliny
Opakovanie učebných tém o vodnom životnom prostredí, vodných a brehových rastlinách
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o vodnom životnom prostredí, vodných a brehových rastlinách
Drobné vodné živočíchy
Praktická aktivita – Pozorovanie črievičky
Praktická aktivita – Pozorovanie planktónu
Vodné bezstavovce
Hmyz žijúci vo vode a v jej okolí
Praktická aktivita – Pozorovanie ulít a lastúr
Praktická aktivita – Pozorovanie vodných bezstavovcov so schránkou v akváriu
Vodné a brehové stavovce. Ryby
Praktická aktivita – Pozorovanie rýb v akváriu
Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu
Vodné vtáky
Vodné cicavce
Vodný ekosystém
Opakovanie učebných tém o vodných a brehových živočíchoch a význame vodného ekosystému
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o vodných a brehových živočíchoch a význame vodného ekosystému
Praktická aktivita – Príroda nášho okolia

ŽIVOT NA LÚKACH A POLIACH
Lúky, polia a pasienky
Lúčne rastliny a huby
Poľné plodiny – Obilniny a krmoviny 
Poľné plodiny – Olejniny a okopaniny
Praktická aktivita – Poznávanie lúčnych rastlín
Opakovanie a kontrola učebných tém o lúčnych a poľných rastlinách a hubách
Prezentácia žiackych projektov 3
Lúčne a poľné bezstavovce
Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach
Lúčne a poľné vtáky
Lúčne a poľné cicavce
Trávnatý ekosystém
Opakovanie učebných tém o lúčnych a poľných živočíchoch
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o lúčnych a poľných živočíchoch
Prezentácia žiackych projektov
Výstupný test
PRÍLOHY
Príloha 1 Témy žiackych projektov a ich štruktúra
Príloha 2 Prehľad didaktických metód a didaktických hier
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu publikácia v PDF formáte
Počet strán 264
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu publikácia v PDF formáte
Počet strán 264
Formát A4

Súvisiace produkty

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!!Žiak si s p..

3,00 € 5,90 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!!Žiak si pom..

3,00 € 5,90 €

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!! Žiak si ..

3,00 € 5,90 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRÁVE VYŠLO!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!!..

3,00 € 5,90 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRÁVE VYŠLO!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!!..

3,00 € 5,90 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

V príručke k učebnici biológie sú zaradené štandardné aj novšie vyučovacie metódy, metódy rozvíjania..

20,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

Knihu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyV príruč..

20,00 €