Články

Myslíme na vedúce a vedúcich školských jedální

Myslíme na vedúce a vedúcich školských jedální
V čase koronakrízy sa väčšinou spomínajú najmä učitelia, na ktorých ramenách teraz stojí množstvo nových povinností v súvislosti s dištančnou výučbou. V školách je však aj množstvo nepedagogických zamestnancov, ktorí si zaslúžia našu profesionálnu podporu. Jednou z takýchto skupín sú určite vedúce a vedúci školských jedální, ktorých odborné nakladateľstvo RAABE podporuje už dlhodobo viacerými typmi produktov. A teraz prichádzame s niečím novým.

Vo februári RAABE prinieslo vôbec po prvýkrát bezplatný webinár pre vedúce a vedúcich školských jedální. Webinár s názvom Organizácia školského stravovania sa venoval najčastejším problémom praxe, priniesol mnohé praktické rady a návody na riešenia v manažérskej práci vedúcich zariadení školského stravovania. A to všetko vďaka skúsenej odborníčke na školské stravovanie Ing. Silvie Tokárovej, ktorá sa v minulosti podieľala na koncepčných a legislatívnych materiáloch rezortu školstva, ale aj rezortu zdravotníctva a pôdohospodárstva SR. Bola, okrem iného, iniciátorkou aktualizácie Odporúčaných výživových dávok v roku 2009 a výživových odporúčaní pre žiakov športových škôl. A je tiež spoluautorkou vydaných Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a autorkou projektu Flexi školské stravovanie.

Že ste tento bezplatný webinár nestihli? Nevadí, celý si ho môžete zo záznamu pozrieť TU.


Do vašej pozornosti dávame pripravované bezplatné webináre v apríli a máji 2021.
 


KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na  DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021

Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s možnosťou rozšírenia portfólia o diétny systém pre deti a žiakov v školách, ako jeden z možných princípov voľby rodiča pri rozhodovaní o výbere školy.

Dátum: 27. apríla 2021 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

  • Aplikácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
  • Využitie metodiky všeobecných a špecifických princípov v nadväznosti na zásady pre skladbu jedálnych lístkov.
  • Normovanie a možná zámena surovín.
  • Technologické postupy a eliminácia dochucovania jedál pridaným cukrom a soľou.
  • Potravinový semafor a aký má vplyv na výrobu jedál v školskom stravovaní.
  • Podmienky poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania s určením minimálneho počtu stravníkov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samospráve ako zriaďovateľovi zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

 

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021?

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

Dátum: 19. mája 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

  • Obsahom webinára je sumarizovať všetku dokumentáciu, ktorú je školská jedáleň povinná viesť.
  • Pomôžeme vám zorientovať sa v povinnostiach vedúcej a ostatných členov kolektívu školskej jedálne pri vedení dokumentácie: kto, čo a kedy má viesť, s akou frekvenciou, a kto, čo a kedy vo vašej školskej jedálni môže kontrolovať.
  • Povieme si o elektronickom vedení dokumentácie a jej benefitoch.
  • Prinesieme aj vzory tlačív, správneho výpočtu režijných nákladov na výrobu jedného jedla s riešením, ako sa vyhnúť deformovaniu vplyvu nízkeho počtu stravníkov počas COVID obdobia na výpočet režijných nákladov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samosprávam ako zriaďovateľom zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

Stále aktualizované informácie pre vedúce a vedúcich školských jedální

Školská jedáleň je praktický sprievodca úspešným riadením zariadenia školského stravovania. Obsahuje komplexný pohľad na prevádzku školskej jedálne i praktické informácie potrebné k efektívnemu riadeniu školského stravovacieho zariadenia pre zdravú výživu detí. Ponúka odpovede na manažérske otázky, problémy z praxe riadenia jedálne – personálne, ekonomické, finančné, prevádzkové. Cieľom publikácie je však zároveň aj inšpirovať a ponúkať potrebné informácie ohľadom zdravého stravovania a prinášať námety napríklad aj na rôzne projekty, ktoré jedálne realizujú.

Skúsení autori z praxe v tejto publikácii pravidelne prinášajú aj inšpirácie na rôzne projekty, ktoré jedálne realizujú, a to vždy s ohľadom na momentálne tak ostro sledované zdravé stravovanie detí a mládeže.


Výhody publikácie:

Upozorňuje na aktuálne legislatívne zmeny v predpisoch a ponúka ukážky ako ich zaviesť do praxe.

Vďaka aktualizačnému servisu sa môžu čitatelia spoľahnúť na vždy aktualizované informácie o zmenách.

Bezplatné právne poradenstvo im zabezpečí prístup k odpovediam na ich otázky.

Prináša inšpirácie a námety na zaujímavé projekty v školských jedálňach, ale napr. aj ukážky jedálnych lístkov.

Ponúka vzorové dokumenty – smernice, ukážky tlačív a pod.


Publikáciu pre vašu jedáleň si môžete objednať hneď TU.


Jedálne majú aj svoj časopis

Aké sú povinnosti vedúcej školskej jedálne? Kde môžu vedúce školských jedální hľadať informácie o legislatívnych zmenách? Kto im pomáha riešiť ťažkosti súvisiace s prevádzkou zariadenia školského stravovania? Kde nájdu informácie o najnovších trendoch z oblasti výživy a stravovania detí a mládeže? Vedúce a vedúci školských jedální nájdu odpovede na všetky tieto otázky v časopise Škola a stravovanie.

Časopis vychádza desaťkrát ročne. Jeho zámerom je upozorniť vedúce školských jedální na legislatívne zmeny, upriamiť ich pozornosť na najnovšie zaujímavosti v oblastiach stravovania, výživy a zdravia. Prináša zistenia z auditov a kontrol v zariadeniach školského stravovania, ponúka stanoviská odborníkov na rôzne problémové situácie z praxe. Súčasťou ročného predplatného je aj bezplatné poradenstvo v rubrike PORADŇA, v ktorej vedúcim školských jedální odpovedia na ich otázky odborníci.


V pravidelných rubrikách čitatelia nájdu:

aktualizované informácie o povinnostiach počas prevádzky zariadenia školského stravovania,

upozornenia na legislatívne zmeny v oblasti školského stravovania,

stanoviská odborníkov k rôznym problémovým situáciám z oblasti personalistiky, financovania a hospodárenia zariadení školského stravovania,

usmernenia z hľadiska hygieny školských stravovacích zariadení,

rozhovory s osobnosťami z oblasti gastronómie a školského stravovania,

najnovšie informácie a zaujímavosti o trendoch v stravovaní a výžive pre deti a mládež.


Časopis Škola a stravovanie si môžete objednať TU.


Stránka pre školské jedálne

Vedeli ste, že vedúce a vedúci školských jedální majú aj svoju vlastnú podstránku na najväčšom učiteľskom portáli www.skolskyportal.sk? Aj tu – v sekcii ŠKOLA A STRAVOVANIE nájdu aktualizované informácie z oblasti školského stravovania. Stránku nájdete a na odber pravidelného newslettera (prehľadu najaktuálnejších správ) sa môžete prihlásiť tu: https://www.skolskyportal.sk/activity-types/skola-stravovanie