Články

Obavy z nesprávnych školských návykov prváčikov

Obavy z nesprávnych školských návykov prváčikov
Medzi nesprávnymi detskými návykmi spojenými s písaním sa učitelia najčastejšie stretávajú s nesprávnym držaním písacích potrieb. Z ďalších „prehreškov“ učitelia zase najčastejšie poukazujú na nesprávne sedenie, hlavne sedenie z boku a sedenie na predkolení a na nesprávny sklon zošita pri písaní.

S nesprávnym držaním písacích potrieb úzko súvisí tiež silný tlak na písacie potreby, ktorý vzniká, keď dieťa nemá uvoľnenú ruku. Na uvoľnenie ruky a na osvojenie primeraného tlaku je vhodná napríklad maľba štetcom, uvoľňovacie cviky pre deti, uskutočňované pred a po písaní, ale aj riekanky, kedy si deti pomocou prepojenia rýmu a rytmu pohybu ruky fixujú správny tvar písmena, alebo maľovanie nedokončených obrázkov. Ak je problém s fixovaním, je opäť nácvik na tabuľku vhodnejší, ako písanie ceruzou na papier. Pre deti je zaujímavou technikou aj práce s pieskom, teda modelovanie na pieskovom stole s farebnými variáciami piesku, alebo práca s modelovacou hmotou.


1) Deti by mali písať domáce úlohy hneď, ako prídu zo školy (najskôr práca, potom zábava).

Voľba vhodného času k domácej príprave prváčika (písanie domácich úloh, čítanie) je individuálne. Všetko sa odvíja od konkrétneho denného programu rodiny. Rozhodujúcimi faktormi sú návšteva krúžkov, školskej družiny, ale aj pracovná vyťaženosť rodičov, ktoré je potrebné tiež brať do úvahy. Všeobecne by malo platiť, že dieťa bude mať medzi ukončením školy a domácou prípravou zaradenú inú aktivitu, pri ktorej sa uvoľní a odreaguje. Domácu prípravu je vhodné rozdeliť radšej na dva kratšie úseky, ako od dieťaťa vyžadovať dlhodobé sústredenie. Znamená to, že si už oddýchnutý malý školák napíše domácu úlohu, potom sa trocha hrá a následne sa spolu s rodičom pripravuje na čítanie, ktorému je treba venovať každý deň približne 10 minút.


2 ) Aby bola úloha pekne napísaná, je treba ju najskôr nechať dieťa napísať „nanečisto“.

Tzv. písanie nanečisto nie je pre dieťa vhodné. Ruka sa pri cvičnom písaní unaví a domáca úloha sa mu už nepodarí napísať tak pekne. Pre zopakovanie tvaru niektorého písmena alebo ťažšieho slova je vhodné mať napr. stierateľnú tabuľku, na ktorú si dieťa môže správnou podobu písma vyskúšať.


3) Každé dieťa by malo prejsť z písaní ceruzkou na písaní perom najneskôr po dvoch mesiacoch v prvej triede.

Zahájenie písania perom závisí od tlaku ruky na písaciu potrebu. Aby tento tlak nebol príliš veľký, je potrebné venovať dostatočnú pozornosť uvoľňovaniu ruky a rozvoju jemnej motoriky. Tento rozvoj je u každého dieťaťa individuálny, preto tiež prechod dieťaťa na písanie perom volí paní učiteľka/pán učiteľ individuálne. Väčšinou sa tak stane v priebehu novembra.


4) S dieťaťom stačí rozcvičiť ruku pred písaním, po písaní už to nemá zmysel.

Vývoj spoločnosti a jej technické vymoženosti sú na takom stupni rozvoja, že nás neprekvapí, keď už malý predškolák trávi čas pri počítači. Prirodzený pohyb dieťaťa „na vzduchu“ a pri hrách je menej častý, ako tomu bolo donedávna. Preťažovanie niektorých svalových skupín je rizikové pre ďalší zdravý rozvoj dieťaťa. Preto je treba venovať pozornosť nielen precvičeniu a uvoľneniu ruky pred písaním a po jeho ukončení, ale tiež po ukončení práce/zábavy pri počítači. Ako s dieťaťom ponaťahovať preťažené svalové skupiny, alebo ako uvoľniť ruky pred písaním ukazuje video sekvencia na stránke www.ako-spravne-pisat.sk.


5) Správne držanie pera sa dieťa naučí v škole.

V predškolskom období deti často kreslia, vyfarbujú omaľovánky. A už v tom čase je treba viesť dieťa k správnemu držaniu písacích potrieb. Zafixované nesprávne držanie sa v priebehu 1. triedy len veľmi ťažko preúča a niekedy sa to vôbec nepodarí. 


6) V škole sa deti budú učiť písať novým písmom.

Comenia Script je novo navrhnuté zjednodušené písmo. V súčasnej dobe sa v Českej republike pilotným projektom overuje jeho vhodnosť pre určité skupiny detí, ktoré napríklad majú ťažkosti pri osvojovaní si latinky. Aktuálne ale nie je dôvod, prečo by sa malo doterajšie písmo rušiť a nahradzovať novým.


7) Pred nástupom do školy musí dieťa vedieť písať tlačené písmená.

Malé deti sú zvedavé a u niektorých sa objavuje veľká chuť vedieť písať „ako dospelí“. Rodičia ich často naučia podpísať sa. Pre svoju jednoduchosť k tomu volia jednoduché veľké tlačené písmená. Nie je však podmienkou, aby tuto činnosť muselo dieťa zvládnuť ešte pred zahájením školskej dochádzky.Zdroj: femme.sk


TIP PRE RODIČOV: Pracovné zošity, ktoré rozvíjajú grafomotorické zručnosti a jemnú motoriku škôlkarov

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA


Prostredníctvom pracovných listov si deti precvičia písanie všetkých tvarov. Ich precvičovanie im pomôže pri nácviku písania v prvom ročníku základnej školy.


Pracovný zošit je rozdelený na dve časti:

1. Rozvoj grafomotoriky – deti si precvičia písanie všetkých tvarov, potrebných na písanie písmen.

2. Rozvoj jemnej motoriky – deti narábajú s nožnicami, s lepidlom, skladajú papier, dokresľujú a pod. 


  • Pracovné zošity rozvíjajú už získané zručnosti u predškolákov, ale aj u prváčikov, ktorí len začínajú s písaním.
  • Aktivity sú využiteľné pri nácviku aj docvičovaní v materskej škole, v prvej triede ZŠ, ale aj na domáce precvičovanie.
  • Zbierka pracovných listov na rozvoj grafomotoriky je užitočnou pomôckou nie len pre učiteľky materských škôl, ale i pre rodičov, starých rodičov, ktorí chcú mať istotu, že ich predškolák bude kvalitne pripravený na vstup do školy.