Články

Poďte na nové bezplatné webináre

Poďte na nové bezplatné webináre
Témy na nasledujúce bezplatné webináre pre učiteľov sú: vzdelávanie stredoškolákov, dokumentácia pre školské jedálne, integrácia, čitateľská gramotnosť a biológia. Ktorú zvolíte?


Čítajte viac o RAABE bezplatných webinároch a prihláste sa.


 

PRIPRAVTE STREDOŠKOLÁKOV NA PODNIKANIE II.

Ako pripraviť žiakov stredných škôl  rôzneho zamerania na budúce povolanie alebo podnikanie

Dátum: 17. máj 2021 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: Ing. Gabriela Horecká, Štátny inštitút odborného vzdelávania, vedúca odboru finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem a podpory smerovania mládeže

OBSAH WEBINÁRA:

 • Podnikateľské vzdelávanie a finančná gramotnosť na Slovensku.
 • Podnikateľské vzdelávanie a uplatniteľnosť absolventov v praxi.
 • Predstavenie cvičnej firmy ako formy podnikateľského vzdelávania.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre učiteľov ekonomických predmetov SOŠ a učiteľov občianskej náuky, ale aj dejepisu ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


INTEGRÁCIA V PRAXI

Základný legislatívny rámec procesu integrácie s príkladmi z praxe a odporúčaniami

Dátum: 18. máj 2021 (utorok) o 17.00

Lektorka: Mgr. Jarmila Chudá, zamestnankyňa v štátnej správe – rezort školstva

OBSAH WEBINÁRA:

 • Predstavíme vám základný legislatívny rámec procesu integrácie (stručný prehľad právnych predpisov).
 • Práva a povinnosti účastníkov procesu integrácie (dieťaťa a zákonného zástupcu,  riaditeľa, učiteľa – triedneho učiteľa, príslušného poradenského zariadenia, zriaďovateľa).
 • Príklady z praxe a odporúčania k činnostiam súvisiacich s procesom integrácie – vo vzťahu najmä k povinnej dokumentácii (obsah, vedenie, odstúpenie povinnej dokumentácie a jej archivácia),  k diagnostike a správam z odborných vyšetrení, k informovanému súhlasu, k možnosti a podmienkam individuálneho vzdelávania a oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, k individuálnemu  vzdelávaciemu programu a i.).

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre pedagogických zamestnancov základných škôl – najmä  riaditeľov, učiteľov, triednych učiteľov, pedagogických asistentov, výchovných poradcov, školských špeciálnych pedagógov; odborných zamestnancov v ZŠ. 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021?

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

Dátum: 19. máj 2021 (streda) o 17,00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

OBSAH WEBINÁRA:

 • Obsahom webinára je sumarizovať všetku dokumentáciu, ktorú je školská jedáleň povinná viesť.
 • Pomôžeme vám zorientovať sa v povinnostiach vedúcej a ostatných členov kolektívu školskej jedálne pri vedení dokumentácie: kto, čo a kedy má viesť, s akou frekvenciou, a kto, čo a kedy vo vašej školskej jedálni môže kontrolovať.
 • Povieme si o elektronickom vedení dokumentácie a jej benefitoch.
 • Prinesieme aj vzory tlačív, správneho výpočtu režijných nákladov na výrobu jedného jedla s riešením, ako sa vyhnúť deformovaniu vplyvu nízkeho počtu stravníkov počas COVID obdobia na výpočet režijných nákladov.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre zriaďovateľov, riaditeľov/vedúcich zariadení školského stravovania, riaditeľov škôl a samosprávam ako zriaďovateľom zariadenia školského stravovania.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

ČTÉNAŘSKÁ GRAMOTNOST NA 1. STUPNI ZŠ

Čténařská gramotnost na 1. stupni ZŠ aneb Cesta kolem světa

Dátum: 24. máj 2021 (pondelok) o 17,00 hod.

Lektorka: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích

OBSAH WEBINÁRA:

Co je vlastně čtenářská gramotnost? Jak docílit toho, aby děti četly rády a rozuměly tomu, co čtou? Jak děti naučit kriticky myslet, pracovat s textem, diskutovat, argumentovat, prezentovat přečtené? Jaké používat materiály, metody při výuce čtení? Jak docílit toho, aby děti s chutí četly i mimo školu?

Zajímají Vás tyto otázky a hledáte na ně odpovědi? Pokud ano, je pro Vás připraven bezplatný webinář, kterým Vás provede zkušená lektorka Mgr. Jana Rohová:

„Na to vše se vám pokusím odpovědět, seznámím vás se svými zkušenostmi a nápady, které se mi v praxi osvědčily. Těším se, že i já se dozvím něco nového, protože setkávání s kolegy je vždy motivující a povzbuzující.

Ve druhé části webináře se zaměřím na představení celoročního projektu Cesta kolem světa, který jsem společně se svými žáky vytvořila v průběhu jednoho školního roku. Cesta kolem světa vyšla jako pracovní listy s metodikou pro učitele a dalšími nápady nejen pro čtení v roce. Projekt rozvíjí čtenářské dovednosti – porozumění a orientaci v textu, schopnost odpovědět na otázky, s textem dále pracovat, řešit problémy i rozvíjet představivost dětí. Využívá metody kritického myšlení, učí děti vyhledávat a pracovat s informacemi. Téma bylo zvoleno pro svou atraktivitu pro žáky, ale také pro neomezenou možnost každého učitele přidat své nápady a znalosti.“

Více na toto téma naleznete v publikaci Cesta kolem světa – pracovní listy s metodikou.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Webinář je určen především učitelkám/učitelům 1. stupně ZŠ, pedagogům s aprobací český jazyk, asistentům pedagoga ZŠ a vhodný je i pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

VYCHÁDZKA AKO FORMA BÁDATEĽSKÉHO VYUČOVANIA NA HODINÁCH BIOLÓGIE

Webinár o tom ako uplatniť a overiť vedomosti žiakov získaných na hodinách biológie v triede praktickým vyučovaním v prírode, v okolí školy alebo priamo na školskom dvore.

Dátum: 26. máj 2021 (streda) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

OBSAH WEBINÁRA:

 • Vysvetlíme si problematiku vychádzky ako formy vyučovania.
 • Povieme si, čo všetko obnáša príprava prírodovednej vychádzky.
 • Prinesieme príklady a námety pri realizácii prírodovednej vychádzky, aj odporúčania pre pedagogickú prax.
 • Zhodnotíme vychádzku ako formu vyučovania.
 • Venovať sa budeme aj tomu, ako zistiť, či sa žiaci na vychádzke niečo naučili.
 • Povieme si aj o význame hodnotenia bádateľského vyučovania.
 • Poskytneme vám príklady spôsobu hodnotenia  bádateľských aktivít na konkrétnom príklade.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre učiteľov v materských školách , učiteľov prírodovedy a biológie v základných školách a gymnáziách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU

 

ZÁZNAMY ZO VŠETKÝCH PREDCHÁDZAJÚCICH WEBINÁROV NÁJDETE ZORADENÉ PEKNE PODĽA VYUČOVACÍCH PREDMETOV TU: HTTPS://WWW.RAABE.SK/VZDELAVACIE-AKTIVITY-WEBINARE