Články

Singapurská škola – berme si príklad od najlepších!

Singapurská škola –  berme si príklad od najlepších!
Singapur – krajina, kde je národné vzdelávanie prioritou a kde učiteľom nemôže byť každý. Krajina dobre známa predovšetkým inovatívnymi prístupmi vo vyučovaní matematiky. Ako sa Singapur dostal na vrchné priečky v medzinárodných meraniach? Prečo slovenskí žiaci dosahujú v rovnakých meraniach stále podpriemerné výsledky a vysoké školy aj zamestnávatelia stále viac registrujú klesajúcu úroveň matematickej gramotnosti absolventov stredných škôl?

Tieto a mnohé ďalšie závažné otázky školskej praxe otvoril už 8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 6, ktorý sa dnes začal v Senci. Organizátorom najväčšieho podujatia pre učiteľov na Slovensku, ktoré potrvá až do piatku, je odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, odborným garantom Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a spoluorganizátorom Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). 


Bohatý odborný program

Odborný program konferencie tvoria štyri nosné tematické piliere:

1. Kvalitný učiteľ

2. Škola ako miesto na vzdelanie 

3. Procesy učenia a učenia sa

4. Cudzie jazyky


Zákon a realita na Slovensku

Slovenská republika vo svojej najdôležitejšej právnej norme ustanovuje právo na vzdelanie občanov. Toto právo sa vykonáva na školách a predpokladá vzdelaných a kvalifikovaných pedagógov. Ako to však v skutočnosti je? Kto učí deti? Kvalifikovaný učiteľ dejepisu učí aj matematiku a biológ slovenčinu. Ako je to možné?

„U nás sa učiteľ považuje za kvalifikovaného aj vtedy, ak učí polovicu svojich hodín to, čo skutočne vyštudoval a získal odbornosť. V lepšom prípade. V horšom iba tretinu. A tak biológ pokojne učí slovenčinu a dejepisár aj matematiku. Podľa zákona je kvalifikovaný. My si myslíme, že to nie je v poriadku. Trváme na požiadavke kvalifikovaného učiteľa, teda odborníka na predmet, ktorý vyučuje. Pokiaľ sa však škola a jej učitelia dostanú do tejto situácie (a nemajú skutočne kvalifikovanú náhradu), musí byť vytvorený systém vzdelávania učiteľov v predmetoch, ktoré učia,“ konštatuje Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko. 

„Tento ročník sme sa aj preto možno viac ako kedykoľvek predtým zamerali na jednotlivé vyučovacie predmety, aby sme učiteľom jednotlivých špecializácií vedeli ponúknuť príležitosť na kvalitné dovzdelanie práve v ich odbore. V programe tento rok preto figurujú workshopy o didaktike dejepisu, prírodovedných predmetov, slovenského jazyka a literatúry, semináre o výučbe cudzích jazykov, rozvíjaní čitateľskej gramotnosti na základných školách, praktické cvičenia o poruchách učenia či multikultúrna výchova, aktivity na zmierňovanie predsudkov, práca s problémovými žiakmi aj rodičmi,“ spresnila Mira Bianchi Schrimpelová.

Ako dodala, dôležitým zdrojom získavania cenných skúseností pre slovenských učiteľov sú príklady dobrej praxe zo zahraničia. Jedným z nich je istotne práve Singapur a jeho tzv. „successfull story“ vo vzdelávaní. Napokon, práve o tom hovorí dlhoročné umiestnenie tejto ázijskej krajiny na popredných miestach v medzinárodných testovaniach PISA a TIMSS. 


Príprava učiteľov v Singapure

„Kritériá výberu, ako aj hodnotenie počas štúdia a počas praxe budúcich učiteľov v Singapure sú na rozdiel od vašej krajiny veľmi prísne a náročné,“ konštatuje Khairi Sallehudin Bin Abdullah, riaditeľ európskej divízie vydavateľstva Marshall Cavendish Education. Ako povedal: „Učiteľmi sa môžu stať (a ostať nimi) naozaj len najlepší adepti. V Singapure sú učitelia vyberaní z prvej tretiny úspešne končiacich študentov. Osemdesiat percent z prijatých uchádzačov pred vstupom do programu vzdelávania učiteľov už získalo bakalársky titul v predmete, ktorý budú učiť!!!! Učiteľom je iba každý ôsmy žiadateľ o  prijatie do vzdelávacích programov pre učiteľov, a to iba po náročnom prijímacom procese. Tí, ktorí sú prijímaní, musia ukončiť štúdium skúškami na úrovni A. Ďalej nasleduje mnoho krokov zameraných na osobnostné predpoklady. Učiteľské povolanie je vysoko akceptované, pretože všetci vedia, aké náročné je stať sa učiteľom.“


Žiaci v Singapure

Singapurské školy pracujú podľa presvedčenia, že zlé vedenie je hlavným dôvodom školskej neúspešnosti. Dobrou školou je taká škola, ktorá sa skutočne zaujíma o žiaka, jeho prosperitu a prípravu na budúcu kariéru, stará sa a motivuje ho k čo najlepším výsledkom a prispieva k pozitívnemu formovaniu jeho charakteru. Dôraz sa nekladie na dobré výsledky v testovaní, ale na výchovu charakteru a hodnôt, životné a sociálne zručnosti a  na „navigačné“ spôsobilosti, schopnosti a zručnosti – schopnosť správne analyzovať situáciu, kritické myslenie, spôsobilosť riešiť problémy, spôsobilosti a zručnosti spolupráce, sebaovládanie, spôsobilosť myslieť globálne a byť pripravený pomôcť komunite a byť citlivý k prejavom a požiadavkám iných kultúr. 

Ministerstvá školstva podporujú prechod od výučby založenej na výklade učiteľa (u nás známe ako frontálna metóda, rutinné slovno-názorné vyučovanie) a memorovania žiakov k dôrazu na motiváciu žiakov a ich aktívne zapojenie (vtiahnutie), najmä prostredníctvom skúmajúceho pozorovania a pátrania po veciach, používaním bádateľských metód, činnostne orientovaného vyučovania. Veľký dôraz sa kladie na rozvíjanie kritického myslenia a kreativitu.


Viac peňazí = kvalitnejšie školstvo?

Kvalitnejšie, lepšie vybavené školy, zaplatení a tak v mnohých prípadoch aj motivovaní a úspešní učitelia súvisia aj s množstvom peňazí, ktoré do rezortu vzdelávania tečú. Singapur by napríklad nikdy nedosiahol také dobré výsledky, ak by v ňom nepracovali natoľko kvalitní a pre svoju prácu nadšení odborníci. Do školstva ide v tomto malom ostrovnom štáte s 5,5 miliónmi obyvateľov celých 20 % štátneho rozpočtu a ročný príjem učiteľa vo veku 25 – 29 rokov je približne 28 328 eur.

Na Slovensku, krajine s porovnateľným počtom obyvateľov, bolo v roku 2018 do oblasti vzdelávania investovaných 2,1 mld. eur, čo je 13 % zo všetkých výdavkov vlády spolu (zdroj: www.cenastatu.sk), no napriek tomu sa platy učiteľov (napriek doteraz realizovaným opatreniam vlády) pohybujú POD priemerom OECD a zaostávajú aj voči našim najbližším susedom (zdroj: Revízia výdavkov na vzdelávanie 2017, https://www.minedu.sk/data/att/14213.pdf).

„Je zrozumiteľné, že zvyšovanie objemu peňazí zo štátneho rozpočtu do oblasti vzdelávania a regionálneho školstva prioritne je možné len vtedy, ak sa tento segment stane najvyššou prioritou vlády,“ konštatuje Mira Bianchi Schrimpelová.


Singapurská matematika

Singapur je veľmi dobre známy inovatívnymi prístupmi vo vyučovaní matematiky. Prístup Singapuru k výučbe matematiky sa postupne rozvíja od roku 1980 a je zameraný na ovládanie podstatných matematických pojmov. Úlohou učiteľa je vštepiť ,,cit pre matematiku" (schopnosť matematického myslenia) žiakom, aby dokázali riešiť neznámy matematický problém/úlohu bez prvotného bifľovania. Učitelia sa spoliehajú na vizuálne pomôcky a aplikujú prístup, pri ktorom neexistuje iba jedno správne riešenie (divergentné myslenie). Výsledkom je, že ak v Singapure žiaci končia šiestu triedu základnej školy, majú približne rovnaké matematické kompetencie ako americkí žiaci končiaci ôsmy ročník. Navyše: „Všetci učitelia v Singapure musia absolvovať školenie  týkajúce sa didaktických prístupov v matematike,“ upozorňuje Khairi Sallehudin Bin Abdullah.


A matematika na Slovensku?

Vysoké školy a zamestnávatelia v posledných rokoch registrujú klesajúcu úroveň matematickej gramotnosti absolventov stredných škôl. Nespokojnosť vyústila až do rozhodnutia rezortu školstva riešiť túto požiadavku otvorením diskusie, ktorá sa bude zameriavať na skvalitnenie matematického vzdelávania žiakov. Zámerom je, aby absolventi stredných škôl získali – podobne ako v Singapure – matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým pre bežný život. „Naším zámerom by nateraz malo byť skvalitniť matematické vzdelávanie tak, ako to požadujú vysoké školy a zamestnávatelia. V prvom rade je potrebné už na základných a stredných školách zmeniť spôsob vyučovania. Inak budú mať absolventi aj naďalej slabé analytické a kritické myslenie, nebudú ovládať postupy a stratégie riešenia problémov. Bez matematiky skrátka nedosiahneme výrazný pokrok v digitálnych zručnostiach,“ konštatuje Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.


Konferencia v číslach

Účasť viac ako 500 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl. Bohatý odborný program so 46 rôznymi vzdelávacími aktivitami. Šesť prednášok, 14 seminárov, 21 workshopov, 3 okrúhle stoly, koučovacia zóna aj moderovaná diskusia. Zahraniční spíkri zo Spojených štátov amerických, Singapuru, Kene, Litvy, Nemecka a Česka. A samozrejme viac ako 30 renomovaných slovenských lektorov. To všetko tvorí 2-dňový maratón na seneckých jazerách.

Profily všetkých tohtoročných lektorov nájdete TU.

Kompletný program konferencie nájdete TU.