8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Lektori / Učiteľ nie je Google 6

Dr. Amita Gupta

profesorka na Pedagogickej fakulte, City College, New York (CUNY)

Dr. Amita Gupta je Fullbrightova štipendistka, bývalá predsedníčka katedry a dlhodobá profesorka v oblasti vzdelávania na City College v New Yorku (CUNY). Titul PhD. získala na fakulte učiteľstva na Kolumbijskej univerzite a od roku 1988 pôsobí v oblasti predškolského vzdelávania. Má rozsiahle medzinárodné skúsenosti ako učiteľka, pedagogička vzdelávajúca budúcich učiteľov a správkyňa v mestských školách v Indii a v USA. Pred jej pôsobením v CUNY pracovala desať rokov na pozícii riaditeľky materskej školy v New York City. V rámci celého sveta poskytuje konzultácie týkajúce sa profesionálneho rozvoja učiteľov, ktoré citlivo reagujú na rôzne kultúry a sú zamerané na školský „leadership“ v materskej škole, prípravu učiteľov a tvorbu kurikula. Vyučuje študentov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Zaoberá sa kritickými perspektívami detstva a pedagogiky, multikultúrnym vzdelávaním, tvorbou kurikula, rozvojom dieťaťa a sociálnymi štúdiami. Vo svojom výskume sa venuje interdisciplinárnym témam a kombinuje rôzne oblasti ako sú post koloniálna teória; medzinárodné, komparatívne a urbanistické vzdelávanie. Jej štipendium kladie dôraz na rozmanitosť a medzi kultúrnu perspektívu vo vzdelávaní učiteľov a dopad globalizácie na prípravu a prax učiteľov materských škôl v Ázii. Je pravidelnou prednášajúcou na rôznych medzinárodných fórach na tému predškolského vzdelávania (napr. Veľká Británia, Dánsko, Slovensko, Indonézia, Srí Lanka, Čína, Singapur, India, Katar, Maldivy, USA). Má rozsiahlu publikačnú činnosť v rôznych vedeckých žurnáloch a je tiež autorkou niekoľkých odborných kníh o vzdelávaní.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Univerzita Karlova, Praha

Vyštudoval psychológiu na FF UK v Prahe. Pracuje na katedre psychológie PedF UK v Prahe, od r. 1993 bol 17 rokov jej vedúcim. Od roku 2003 do r. 2015 prorektor Karlovej univerzity. V rokoch 2015 - 2017 bol námestníkom ministerky školstva a následne na to ministrom školstva ČR. Pôsobil na univerzitách v Paríži 8 Saint-Denis, vo výskumných ústavoch INRP v Paríži a CNR v Ríme. Výskumne sa zaoberá školskou socializáciou, profesiou učiteľa a školskou psychológiou, od r. 2004 taktiež vysokoškolskou politikou a jej výskumom. Je autorom troch monografií a stoviek článkov a štúdií. V júni 2011 mu bola francúzskou vládou udelená hodnosť dôstojníka Rádu akademických paliem za zásluhy vo výchove a vzdelávaní.

Ing. Jarmila Belešová

Odborníčka v oblasti personalistiky pre školy

Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského ako personalistka a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore. Podieľa sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov a je autorkou veľkého množstva odborných článkov v oblasti personálneho riadenia škôl. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka úradu Štátnej školskej inšpekcie.


Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

Riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Profesionálne a odborne sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, ďalším vzdelávaním a profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je absolventom pedagogickej fakulty UMB, v rokoch 1991 až 2006 pôsobil v základných školách postupne na pozícii učiteľa, zástupcu riaditeľa a riaditeľa, v rokoch 2006 – 2008 pracoval na MŠVVaŠ SR, v rokoch 2008 – 2015 viedol Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Bol podpredsedom Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je autorom viacerých odborných článkov na tému ďalšieho profesijného vzdelávania učiteľov, spoluautorom dvoch monografií. V súčasnosti pracuje na odbore pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR.   


Ing. Dr. Nora Lauková

Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E.,s. r. o.

Dlhé roky sa odborne venuje individuálnym tréningom ako trénerka a odborníčka v oblasti psychológie, vzdelávania dospelých, neverbálnej komunikácie a typológie. V oblasti neverbálnej komunikácie, zameranej na psychológiu v kriminológii a kriminalistike, ktorú študovala v Seattli v USA, má 25-ročné odborné skúsenosti a pravidelne sa jej venuje cez vzdelávanie, rozvojové programy, odborné terapeutické poradenstvo, projekty, profilácie, diagnostiky zamestnancov rôznych firiem a spoločností. Od roku 2016 je majiteľkou Top Školy reči tela a terapieTM, ktorú odborne a lektorsky zastrešuje. V súčasnosti pôsobí ako externá pedagogička pre oblasť neverbálnej komunikácie na Karlovej Univerzite v Prahe. Venuje sa dlhoročne projektom zameriavaným na rozvoj školstva, zdravotníctva, podnikania žien a mediálnej komunikácie. 


Michal Rehúš

Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pôsobí ako riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má PhD. zo školskej pedagogiky. Pracoval ako analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým problematiky obsahu vzdelávania a odmeňovania a hodnotenia učiteľov.Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach

Vyštudovala umelú inteligenciu, no 18 rokov pôsobí ako učiteľka informatiky na strednej škole. Venuje sa inováciám vo výučbe informatiky, predovšetkým aktivizujúcim metódam vo výučbe a zážitkovému vyučovaniu. Spolupracuje s Aj Ty v IT n.o. ako lektorka pre motiváciu dievčat pre oblasť IT. V Národnom projekte "IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21.storočie" je expertkou pre didaktické inovácie v informatike a vedie tréningy a školenia pre učiteľov v zameraní na bádateľsky orientovanú výučbu. V roku 2018 získala národnú cenu Učiteľ Slovenska - Global Teacher Prize.Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

OVeS, s. r. o.

Študovala na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave andragogiku so špecializáciou na personálny manažment. Od roku 2000 pracovala na pozícii vedúcej oddelenia v Štátnej školskej inšpekcii. Oprávnenie na výkon finančnej kontroly s celoštátnou platnosťou získala v roku 2003. Od roku 2008 sa vo vlastnej firme OVeS venuje metodickej činnosti v oblasti účtovníctva. Je autorkou 2 akreditovaných vzdelávacích programov pre školy a 2 akreditovaných vzdelávacích programov pre obce v oblasti ich účtovníctva, financovania, finančnej kontroly a personálnej politiky.


JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej 

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V rokoch 2012–2014 vykonávala pedagogickú činnosť v predmete Teória a prax legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte školstva.


Ing. Marian Galan

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva

Pôvodne učiteľ odborných predmetov na Strednom odbornom učilišti stavebnom v Bratislave. Od roku 1996 do 2001 pôsobil v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. V gescii mal študijné a učebné odbory stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť v skupine odborov elektrotechnika, stavebníctvo, ako aj doprava, pošta a telekomunikácie. Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobí od roku 2002. Začínal ako hlavný radca oddelenia odborného vzdelávania. Od marca 2015 pôsobí ako generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva.
Ing. Dagmar Kéryová

Viceprezidentka slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation)

Je medzinárodne certifikovaná koučka, facilitátorka a trénerka. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v oblasti komunikácie a riadenia tímov získala množstvo znalostí a skúseností v oblasti firemnej, krízovej či internej komunikácie z pozície spolumajiteľky a senior konzultantky najväčšej komunikačnej agentúry na Slovensku. V koučingu používa metódu Co-Active, ktorú vyštudovala v Paríži v programe The Coach Training Institute. V individuálnom koučingu má od roku 2009 viac ako 450 hodín praxe. Venuje sa predovšetkým témam kariérneho rozvoja, budovania osobného vodcovstva a manažmentu zmien v osobných životoch ľudí aj v organizáciách. Ako zakladajúca členka neziskovej organizácie Srdce Slovenska sa venuje aj otázkam spolupráce mužov a žien v biznise a problematike ženského vodcovstva.


Eva Blaho 

Výživová poradkyňa

Vyštudovala zdravú výživu a fytoterapiu na prestížnej škole prírodnej medicíny ACNT v Austrálii. V roku 2011 ukončila trojročné štúdium Clinical Nutrition & Western Herbal Medicine. Popri štúdiu bola zamestnaná v obchodoch so zdravou výživou ako konzultantka. Náplňou jej práce boli konzultácie so zákazníkmi a poskytovanie odporúčaní v oblasti fytoterapie a stravovania. Začiatkom roka 2012 rozbehla vlastnú konzultačnú prax zameranú na poradenstvo v oblasti zdravého stravovania. V minulosti pôsobila na 1. klinike celostnej medicíny na Slovensku Medante a v súkromnom zdravotníckom zariadení Hippokrates. V súčasnosti vykonáva súkromnú prax ako nutričný poradca pre širokú škálu klientov s rôznymi zdravotnými problémami. Do jej pracovného portfólia patrí aj spolupráca s občianskym združením Jem iné, ktoré šíri ideu moderného stravovania a zabezpečuje zdravú stravu pre deti aj dospelých. Súčasťou jej práce je publikačná a vzdelávacia činnosť vo forme písania článkov, workshopov a rôznych prednášok.


prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, vedúci katedry Predškolskej pedagogiky

Publikoval cez 100 vedeckých a odborných prác z oblasti pedagogiky. Momentálne vedie pracovisko na PdF TU v Trnave pripravujúce najmä učiteľky materských škôl a prvého stupňa ZŠ. Pracuje taktiež v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Prednášal na univerzitách v Nemecku, Taliansku, Rusku, USA, Novom Zélande, či Čile. Zaoberá sa otázkami porovnávacej pedagogiky, školskej politiky a analýzou školských kultúr. Momentálne je súčasťou viacerých medzinárodných projektov. Je koordinátorom projektu rozvoja predškolského vzdelávania v krajinách východnej Európy v spolupráci s VIA University College Aarhus, Dánsko. V európskom projekte s partnermi z 12 krajín sa zaoberá dôsledkami privatizácie sektoru predškolského vzdelávania a v ďalšom projekte medzi štyrmi partnerskými krajinami rieši otázky tvorby medzinárodného programu inkluzívneho predškolského vzdelávania. Je členom expertných skupín a poradných orgánov pri Európskej komisii, českom ministerstve školstva, či panelov na hodnotenie úrovne pracovísk vysokých škôl v ČR.


Dr. Petra Arndt

Univerzita Ulm, ZNL Transfer Centrum, výkonná riaditeľka 

Dr. Petra Arndt vyštudovala neurobiológiu a psychológiu. Jej celoživotným cieľom a zámerom je kombinovať výsledky výskum z oboch týchto oblastí a zabezpečiť ich využiteľnosť pri formovaní vzdelávacieho procesu. Jej momentálna výskumná práca akceptuje kognitívny, sociálny a emočný rozvoj detí, inštitucionálne a rodinné vplyvy na ich vývoj, vplyv inovatívneho vyučovania/učenia sa, heterogenitu a individuálne rozdiely. Od júna 2017 je Dr. Arndt výkonnou riaditeľkou ZNL Transfer Centra pre neurovedu a učenie na univerzite v Ulme. Vedie rôzne výskumné projekty ZNL Centra týkajúce sa školského, predškolského a neformálneho vzdelávania a tiež oblasti odborného vzdelávania a tréningu.


Khairi Sallehudin Bin Abdullah

Marshall Cavendish Education Singapur 

Pôsobí ako riaditeľ európskej divízie vydavateľstva Marshall Cavendish, popredného  singapurského tvorcu vzdelávacích riešení K-12. Integruje vzdelávací prístup orientovaný na výskum s inovatívnymi technológiami s cieľom zlepšiť a zjednodušiť vzdelávanie študentov a profesijný rozvoj učiteľov. Má rozsiahle skúsenosti v singapurskom vzdelávacom prostredí a zúčastňuje sa rôznych projektov Marshall Cavendish Education s cieľom napomáhať v koncepčnej, implementačnej i monitorovacej fáze popularizácie singapurskej matematiky a vedy po celom svete. Medzi jeho oblasti pôsobenia patrí: zapojenie sa do tvorby politík a curricula v oblasti matematiky a vedy na celosvetovej úrovni, koncepcia a realizácia revízie národných vzdelávacích programov, publikovanie národných zdrojov vzdelávania a vyučovania, vzdelávanie pedagógov a hodnotenie v rôznych vedeckých inštitúciách, spolupráca so vzdelávacími inštitúciami pri riadení štúdií účinnosti, riadenie projektov na implementáciu kurikula Singapurskej matematiky v medzinárodnom meradle a vytvorenie vzdelávacích partnerstiev s ministerstvami Nórska, Brunej, Južnej Afriky, Čile, Ukrajiny, Kazachstanu, Kataru či Ománu.


doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra ústavného práva a správneho práva; advokát

Advokát pôsobiaci na Katedre ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach. Dlhšiu dobu pôsobil ako hlavný kontrolór mesta a predseda legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Ako autor a lektor sa zameriava najmä na oblasť nakladania s majetkom obce, kontrolu vo verejnej správe, kompetenčné právo orgánov obce, obecnú normotvorbu, konflikt záujmov vo verejnej správe, právny vzťah obcí a škôl a školských zariadení.doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Katolícka univerzita, Ružomberok, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

Aktuálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Ako liečebný pedagóg sa profesijne zameriava na podporu optimálneho vývinu dieťaťa raného a predškolského veku s využitím terapeutických konceptov pomoci. Svoje praktické skúsenosti sprostredkováva odborníkom prostredníctvom interaktívnych prednášok a kreatívnych workshopov.doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. 

Onkologický ústav svätej Alžbety

Pracuje ako gastroenterológ na Onkologickom ústave svätej Alžbety (od roku 2004) a ako učiteľ na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (od roku 2015). Okrem toho sa v Poradni Onlife venuje individuálnemu poradenstvu v oblasti nadváhy a obezity, podvýživy a porúch trávenia (od roku 2004). Posledné roky sa so zvýšeným záujmom venuje problematike vzťahu výživy, obezity a životného štýlu k zhubným nádorom. Jeho hlavným profesijným záujmom je hľadanie úlohy lekárov a farmaceutov pri podpore verejného zdravia a prevencii chronických chorôb, predovšetkým pri prevencii rakoviny. Okrem publikačnej a prednáškovej činnosti sa dlhé roky venuje aj popularizácii zdravého životného štýlu a prevencie chronických chorôb.doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín

Má dlhoročnú prax vo výučbe dejepisu na základnej škole a gymnáziu. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, kde sa venuje budúcim učiteľom dejepisu. Zaoberá sa didaktikou dejepisu a v jej rámci teoretickými i praktickými problémami tvorby učebníc. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebníc dejepisu pre základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií z rokov 1994 – 2012. Aj preto už dlhšie spolupracuje s Ústavom Georga Eckerta pre medzinárodný výskum učebníc v Braunschweigu v Spolkovej republike Nemecko, kde aj publikoval niektoré svoje štúdie, okrem nich tiež v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. Je členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu (ISHD). Dlhodobo tiež vedie doma i v zahraničí workshopy o modernej výučbe dejepisu, pretože „minulosť je vždy nová.“


Marija Vyšniauskaite

Lithuanian Free Market Institute

Marija Vysniauskaite vedie vzdelávacie stredisko v rámci Litovského inštitútu Lithuanian Free Market Institute (LFMI). Do LFMI nastúpila v roku 2012 ako projektová manažérka a dnes riadi všetky vzdelávacie aktivity inštitútu. Marija získala bakalársky titul z filozofie a pedagogickú kvalifikáciu na Fakulte histórie Vilniusskej pedagogickej univerzity.  Magisterský titul získala v odbore filozofia na Filozofickej fakulte Vilniuskej univerzity. V súčasnosti riadi rôzne vzdelávacie projekty určené pre žiakov stredných škôl a ich učiteľov,  ako aj pre verejnosť. Je spoluautorkou učebnice „EKONÓMIA v 31 hodinách“, ktorá získala lokálne aj globálne ocenenia a používa ju približne 80 percent žiakov v Litve. Okrem toho pôsobí ako lektorka didaktiky ekonómie na Vilniuskej univerzite.


doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky

Vyštudovala učiteľstvo pre druhý stupeň základných škôl na PdF TU v Trnave so špecializáciou prírodopis – chémia. Je spoluzakladateľkou Terénneho pracoviska prírodovedného vzdelávania TU v Modre-Harmónii. Hlavnou oblasťou, ktorej sa v súčasnosti venuje, je problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie, a to najmä v oblasti rozvoja kognitívnych schopností potrebných pri tvorbe vedeckého systému poznatkov. Aktuálne sa venuje rozpracovávaniu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (IBSE – Inquiry Based Science Education) v podmienkach slovenského edukačného systému.


Ing. Naďa Cisárová

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Pracuje v SAAIC – Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu od roku 1997. V Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu je odbornou pracovníčkou pre propagáciu programu Erasmus+ a prípravu a monitorovanie projektov v sektore Školského vzdelávania. Pracuje teda predovšetkým s decentralizovanými projektmi pre materské, základné a stredné školy a spolupracuje so vzdelávacími organizáciami zameranými na túto cieľovú skupinu.prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky ; SAV Bratislava

Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo viacerých oblastiach rezortu školstva – ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník. Od roku 1993 je vysokoškolským pedagógom. Výskumne sa orientuje na problematiku teórie kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania.Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.Mgr. Radovan Ďurana

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)

Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie a sociálny systém. Je autorom vzdelávacieho projektu Cena štátu, ktorý sa už rozšíril do viacerých krajín.
Tibor Hujdič, pre deti - "pán Mrkvička"

propagátor čítania detí a deťom

Venuje sa skvalitňovaniu práce s textom vo vyučovaní prvého aj druhého stupňa. Vedie semináre pre učiteľov, knihovníkov a rodičov zamerané na otázku: Ako inšpirovať deti, aby sa stali celoživotnými čitateľmi?  Zaoberá sa vyhľadávaním a propagovaním kvalitných kníh pre deti a mládež. S Iniciatívou za školské knižnice, tvorí stratégiu ako posúvať školské knižnice do budúcnosti. Bol autorom relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej v Slovenskom rozhlase.PhDr. Štefan Grajcár

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Vyštudoval pedagogickú psychológiu-angličtinu na FF UK v Bratislave a celý profesionálny život sa venoval problematike poradenstva, najmä kariérového. Pôsobil najprv ako metodik výchovného poradenstva a psychológ v poradenských zariadeniach a inštitúciách rezortu školstva, neskôr ako metodik vo verejných službách zamestnanosti, na záver svojej pracovnej kariéry pôsobil v centre Euroguidance. Autorsky sa podieľal sa na riešení projektov Cesta k povolaniu (Phare, 1995), Sprievodca svetom povolaní (Leonardo da Vinci, 2004), Svet práce (Nadácia otvorenej spoločnosti, 2000) a ďalších. Je výkonným redaktorom elektronického časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, ktoré od r. 2012 vydáva centrum Euroguidance. Od r. 2006 externe učí kariérové poradenstvo na FSEV UK v Bratislave. V poslednom období je aktívny najmä v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorého je spoluzakladateľom a prvým predsedom (2014-2016).


Mgr. Viera Huliačková

autorka učebných textov, slovenský jazyk pre deti

Po absolvovaní Pedagogickej fakulty UK v Trnave v r. 1976 pôsobila ako učiteľka 1. stupňa  v ZŠ Nová Dubnica a Trenčianska Teplá. Pracovala ako metodička, uvádzajúca i cvičná učiteľka, venovala sa reedukácii detí s poruchami učenia. Dnes pôsobí ako asistent dieťaťa s AS v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici. Pri rôznorodosti pôsobenia a bohatých aktivitách bola pre ňu nosnou  líniou komunikácia, vnímanie dieťaťa v rôznych situáciách, jeho talent v rôznych oblastiach, jeho problémy.  Jej bohaté skúsenosti prirodzene vyústili do spolupráce na tvorbe učebných textov.  Venuje sa zostavovaniu rôznych učebných a pracovných materiálov pre ZŠ. 


Ing. Ján Sládek

terapeut a inštruktor systému Body and Brain, konateľ Body and Brain Slovakia, s. r. o.

Jeho túžba naučiť sa ovládať a lepšie využívať svoje telo aj mozog sa začala napĺňať v roku 2000, kedy sa v Chicagu prvýkrát stretol so systémom Body and Brain. Začalo to ako nevinné cvičenie na prepojenie tela a mysle, ale po rokoch aktívneho využívania a trénovania seba aj iných v samotnom Chicagu a Londýne, priniesol tento systém aj na Slovensko. Aktuálne je na Slovensku jedno centrum pre deti a dospelých v Žiline a systém je vyučovaný aj v niekoľkých materských školách. Pri svojej práci využíva aj terapeutický rozmer tohto systému zahŕňajúci akupresúrne masáže, odbloky, reflexné masáže, dychovú terapiu a liečbu zvukom. Jeho cieľom je stať sa skutočným majstrom svojej mysle a naučiť to aj druhých.


Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Sociálna psychologička. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a na Université René Descartes-Paris 5. Od roku 2002 pracuje v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v súčasnosti ako samostatná vedecká pracovníčka a zástupkyňa riaditeľa. Prednáša politickú psychológiu na UK v Bratislave. Venuje sa problematike stereotypov a predsudkov, výskumne sa zaoberala aj národnou a európskou identitou na Slovensku, či občianskou participáciou slovenských migrantov a migrantiek. V súčasnosti sa zameriava najmä na experimentálne overovanie intervencií na zmierňovanie predsudkov v školskom prostredí. Mgr. Janka Ďuratná

Školská špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Hurbanovej, Martin

Dlhoročne pôsobí ako školská špeciálna pedagogička v ZŠ s MŠ Hurbanovej v Martine. Vyštudovala pedagogiku telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených a učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Pdf UK v Bratislave. Venuje sa integrácii žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, poradenskej činnosti pre rodičov, asistentov učiteľa a učiteľov  ZŠ s MŠ. Poskytuje odborné terapeutické vedenie formou metódy EEG - biofeedback.prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, vedúca Katedry anglického jazyka a literatúry 

Venuje sa širokej palete problémov z oblasti predškolského a školského cudzojazyčného vzdelávania (vyučovanie AJ v predškolskom a primárnom vzdelávaní, inkluzívne cudzojazyčné vzdelávanie, CLIL, CALL a literárne vzdelávanie). Je autorkou a editorkou početných vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, ako aj vedeckých štúdií v domácich a zahraničných časopisoch. Od roku 2013 je šéfredaktorkou medzinárodného vedeckého časopisu Journal of Language and Cultural Education (Web of Science). Takisto spolupracuje s Ústavom školskej pedagogiky Fakulty humanitných štúdií na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. 


Mgr. Elsheba Akinyi

Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita v Žiline

Pôsobila ako učiteľka v Keni, odkiaľ pochádza, v Sudáne a v súčasnosti tiež pôsobí na Slovensku, konkrétne na Žilinskej univerzite v Žiline ako lektorka odbornej angličtiny pre dopravu a komunikáciu. V minulosti sa okrem iného zaoberala miltikulturalizmom vo vzdelávaní, zvyšovaním povedomia o dôležitosti vzdelávania a diskusie so žiakmi. Do vzdelávania sa snaží priniesť starostlivosť o celú osobnosť študenta. Na Slovensku pôsobí už sedem rokov a hovorí plynulo po slovensky.doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka, jej pedagogická a vedeckovýskumná činnosť sa zameriava na všeobecnú a vývinovú psychológiu, otázky výchovy v rodine, rodinnú terapiu a  poradenský proces. Je spoluzakladateľkou študijného odboru liečebnej  pedagogiky a katedry liečebnej pedagogiky (1990); vytvorila základnú koncepciu výučby predmetu rodinná terapia a poradenstvo. V spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského participuje na projekte  „TAO Academy" - školy osobnostného rozvoja a na spoločných e-learningových aktivitách. Vedie Terapeutické centrum s ambulantnou liečebno-pedagogickou a psychoterapeutickou činnosťou pre deti aj dospelých. V jej bohatej publikačnej činnosti  sa objavujú učebnice i odborných článkov s tematikou rodiny, výchovy v rodine, poradenstva a terapie.  


Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii a doktorandské štúdium absolvovala v odbore Školská pedagogika. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje problematike morálneho usudzovania a konania detí a dospelých. Je spoluautorkou viacerých publikácií, napr. Morálne kompetencie žiakov. Metodická príručka pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania, 2017; Žiak, učiteľ a výučba (všeobecná didaktika pre študentov učiteľstva), 2017; Nové výzvy v psychológii, 2017. Taktiež má niekoľkoročné praktické skúsenosti s prácou učiteľky biológie a školskej psychologičky v základnej škole.


doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, vedúca Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky 

Dlhoročne pôsobí na akademickej pôde, kde pripravuje do praxe učiteľky a učiteľov materských škôl a primárneho stupňa vzdelávania. Svoj sen stať sa učiteľkou si  začala plniť na Strednej pedagogickej škole v Lučenci a neskôr na fakulte, kde dnes pôsobí. Študijné a výskumné pobyty v zahraničí ju priviedli do škôl, ktoré sa nebránia kultúrnej rozmanitosti, ale naopak vítajú ju. Svoje skúsenosti a poznanie sa snaží sprostredkovať svojim študentom na seminároch multikultúrnej výchovy. Je večnou žiačkou svojho 6 ročného syna, ktorý ju každý deň utvrdzuje v presvedčení, že inakosť je človeku prirodzená a môže byť vzácnym zdrojom inšpirácie a obohatenia.


PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave,  Katedra anglického jazyka a literatúry 

Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa dlhodobo zaoberá  britskými reáliami,  anglickou literatúrou a jej možnosťami využitia pri vyučovaní anglického jazyka. 
Mgr. Jana Bohunická

Gymnázium Vazovova, Bratislava

Vyštudovala učiteľstvo kombináciu ruský jazyk, občianska náuka, etika, pôsobila ako redaktorka v československom rozhlase, bola lektorkou Open Society Foundation, pracovala ako metodička pre spoločensko-vedné predmety, bola supervízorkou NÚCEM pre tvorbu testov z občianskej náuky, spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí ako odborná garantka pre posudzovanie projektov O ľudských právach. Ostáva verná aj pedagogickej činnosti, učí na Gymnáziu Vazovova v Bratislave a spolu s Romanom Humajom, scenáristom a autorom zábavnej súťažnej relácie RTVS Daj si čas, tvoria autorskú dvojicu úspešného časopisu s historickou tematikou pre žiakov na 2. stupni ZŠ s rovnakým názvom Daj si čas.


Mgr. Roman Humaj

Scenárista, spisovateľ, ilustrátor, Diploma, s.r.o.

Vyštudoval žurnalistiku v Bratislave. Scenárista, spisovateľ, ilustrátor, pracoval  v novinách, súkromnom rádiu a ako copywriter a scenárista nepretržite spolupracoval s elektronickými a tlačovými médiami (Smena, Sme, Fun Radio, SRo, Rock FM, TV Markíza, TV Luna, TV JOJ, RTVS a inými), s viacerými reklamnými agentúrami, napísal množstvo televíznych a rozhlasových scenárov napr.: Hodina deťom, Zlatý koncert,  Doma s Markízou, Zlatý slávik, Hodina deťom, Krištáľové krídlo, Daj si čas a iné, vydal a ilustroval niekoľko kníh pre deti.
doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV  

Sociálny psychológ, samostatný vedecký pracovník Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave. Zároveň pôsobí ako pedagóg na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje témam sociálnych noriem a morálky, partnerského a rodinného spolužitia a problematike rôznych stigmatizovaných minorít. V ostatnom čase sa tiež zaoberá etickými súvislosťami spojenými s vylepšovaním človeka, transhumanizmom a posthumanizmom.  RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky

Dlhoročne pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Prešovskej univerzite, na katedre Fyziky, matematiky a techniky. Vyštudovala astrofyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Vyučuje fyziku a astronómiu budúcich učiteľov fyziky. Venuje sa aj vzdelávaniu detí na Detskej univerzite a vzdelávaniu  seniorov na Univerzite III. veku na  Prešovskej univerzite.Ing. Svetlana Poláková MBA

koučka a mentorka, riaditeľka Detského fondu Slovenskej republikyu, lektorka v projekte Zdravé vzťahy v rodine

Získala rozsiahle manažérske skúsenosti vo vrcholových riadiacich pozíciách
v zahraničí i na Slovensku. Od roku 1999 sa venuje osobnostnému rozvoju podľa systemického modelu rastu Virginie Satirovej. Vďaka osobným skúsenostiam dokáže poskytnúť vysoko výkonným, ale často aj preťaženým manažérom, podnikateľom, či učiteľom pohľad človeka, ktorý vidí veci s odstupom a nadhľadom. Ako profesionálny certifikovaný kouč ich vedie k objaveniu vlastných hodnôt, k nastaveniu rovnováhy v živote, ale aj k stanoveniu si náročných cieľov. Prináša skúsenosti z biznis prostredia do sveta vzdelávania a riadenia procesov v školách a vzdelávacích inštitúciách. 


Mgr. Denisa Valachovičová 

Detský fond Slovenskej republiky, lektorka projektu Zdravé vzťahy v rodine

Od roku 2009 sa venuje sociálnej práci v nízkoprahových službách pre deti, mládež a rodinu. Magisterský titul dosiahla v odbore sociálna práca na Univerzite Komenského, Pedagogickej fakulte.  Pracuje ako koordinátorka projektov Detského fondu. Od roku 2015 sa aktívne venuje práci s deťmi a rodinami ohrozenými sociálnym vylúčením podľa systemického modelu rastu systemickej Virginie Satirovej. V projekte Zdravé vzťahy v rodine poskytuje podporu žiakom, učiteľom a odborným zamestnancom na základných školách.PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni

Vyštudoval elektroniku a komunikačnú techniku na elektrotechnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. Od roku 2000 sa intenzívne venuje astronómii a jej popularizácii. Úzko spolupracuje s Hvezdárňou v Rokycanoch a v Plzni. Na pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni v roku 2014 úspešne dokončil doktorandské štúdium v odbore Teória vzdelávania vo fyzike. S univerzitou stále spolupracuje. Jeho hlavným záujmom je využitie katalógov astronomických objektov vo výuke. Vytvoril niekoľko unikátnych webových aplikácií dostupných na stránkach Astronomia.


PaedDr. Eva Urbaneková

Ambulancia liečebnej pedagogiky Spokojné deti, Pezinok, vedúca

Absolventka neučiteľského terapeuticko-výchovného odboru liečebná pedagogika (1998, Pedagogická fakulta UK v Bratislave), členka asociácie liečebných pedagógov (PRO LP) a Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) so špecializáciou v odbore liečebná pedagogika (2009, Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave). Ako liečebný pedagóg sa zaoberá problémami autistických detí v rodine a v školskom prostredí. Poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť v rámci včasnej, krízovej intervencie, diagnostiky, terapie, korekcie, rehabilitácie a prevencie pre deti a dorast v ambulancii liečebnej pedagogiky. Spolupracuje na tvorbe učebných textov pre žiakov ZŠ. 


Darina Výbohová

Metodicko-pedagogické centrum

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika a základy techniky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako pedagóg na 5. ZŠ Hrnčiarska ul.1 vo Zvolene. Tu v rokoch 1999 – 2001 participovala na projekte Vyučovanie práce s počítačom v triede s rozšíreným vyučovaním technickej  výchovy v 5. – 9. ročníku základnej školy. V roku 2001 na základe ďalšieho vzdelávania a tréningov asociácie S. Kovalíkovej (A.S.K. Vzdelávanie pre 21. Storočie) získala kvalifikáciu Modelového učiteľa ITV. Od roku 2002 pôsobí ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie na Metodicko-pedagogickom centre, aktuálne na pozícii riaditeľky sekcie profesijného rozvoja. V dizertačnej práci, ktorú v rámci doktorandského štúdia v roku 2009 obhájila na Univerzite Mateja Bela – fakulte prírodných vied pod odborným vedením p. prof. RNDr. Stanislava Ondrejku, DrSc., sa venovala téme „Kompetencie učiteľa  potrebné pre riadenie procesov učenia sa na vyučovaní fyziky s podporou IKT“. Profesijná orientácia a odborný profil je zameraný na obsahovú integráciu v prírodovedných predmetoch, rozvoj prírodovednej gramotnosti a riadenie procesov učenia sa s využitím digitálnych technológii Aktuálne od r. 2016 sa ako Bussines, Team a Life Trained Coach venuje aj profesijnému rozvoju vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti komunikácie a metód vedenia ľudí podporujúcich rozvoj škôl a školských zariadení. Dlhodobo sa venuje príprave a koordinácii projektov medzinárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi, regionálnymi inštitúciami a školami so zameraním na transfer inovácii do edukačného procesu. 


Mgr. Svetlana Síthová

Mirabilis, súkromné centrum, riaditeľka, špeciálna pedagogička

Pôsobí ako poradenský špeciálny pedagóg v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Partizánskom, je doktorandkou na Masarykovej univerzite v Brne na Katedre speciální pedagogiky. Dlhoročne sa venuje problematike práce s deťmi so švvp, aktívne sa zúčastnila mnohých podujatí venujúcich sa problematike detí so švvp, autizmus, poradenstvo pre školských a špeciálnych pedagógov, inkluzívne vzdelávanie, deti s ADD, ADHD, Aspergerovým syndrómom, bola členkou realizačného tímu grantového projektu na tému „Faktory úspechu vo vzťahu k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami“ na Masarykovej univerzite v Brne.


Ing. Jana Bernaťáková

change facilitátor, konzultant a mentor

Pôsobila 20 rokov v dynamickom a progresívnom biznis prostredí, kde realizovala desiatky zmien. Teší ju práca s ľuďmi a metódy, ktorými sa ľudia učia niečo nové a zažívajú radosť z vlastnej zmeny a spoločného úspechu. Ako change facilitátor a mentor podporuje zmenové iniciatívy v širokom spektre, od korporátneho sveta až po neziskový sektor, najmä v oblasti vzdelávania. V oblasti vzdelávania spolupracuje a podporuje viaceré rozvojové iniciatívy - Generácia 3.0, Nexteria, ZŠ Dubová, Nové školstvo.Zoznam lektorov priebežne aktualizujeme a dopĺňame.
Sledujte novinky na 
www.raabe.sk alebo na www.skolskyportal.sk a neunikne vám nič podstatné.