8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Program / Učiteľ nie je Google 6


Štvrtok 6. 6. 2019

8.30 – 9.30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
 
   
9.30 – 10.00 OTVORENIE KONFERENCIE
Roman Juraško
Moderátor konferencie
 
Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi
Konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
Rektor Trnavskej univerzity
 
Mgr. Radovan Ďurana
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
 
10.00 – 11.00 HLAVNÉ REFERÁTY I
 
Národná reforma v Singapure – berme si príklad od najlepších!
Khairi Sallehudin Bin Abdullah
Marshall Cavendish Education Singapur
 
Ako v Litve učia žiakov myslieť ekonomicky
Marija Vyšniauskaite
Lithuanian Free Market Institute
 
Majú byť učitelia magistri?
prof. PhDr. Branislav Pupala, PhD.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta 
 
11.00 – 11.30 PRESTÁVKA
občerstvenie
Tlačová konferencia
   
11.30 – 12.30 HLAVNÉ REFERÁTY II
   
  Ako sa stať učiteľom v ére globalizácie: Perspektívy z Ameriky
  Dr. Amita Gupta
  City College, New York (CUNY), Pedagogická fakulta, profesorka 
   
  Nové a rastúce očakávania od učiteľov - de-profesionalizácia alebo re-profesionalizácia povolania?
  prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
  Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta, prorektor pre koncepciu štúdia 
   
  Nepreceňujeme úlohu vzdelávania?
  Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
  Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
   
12.30 – 14.00 OBEDNÁ PRESTÁVKA
  obed, občerstvenie
   
14.00 – 15.30 SEMINÁRE I
   
  Kariérový poradca v škole
  PhDr. Štefan Grajcár
  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
   
  Kultúrne vnímavé kurikulum a pedagogika v predškolských zariadeniach: Inšpirácie z Ázie
  Dr. Amita Gupta
  City College, New York (CUNY), Pedagogická fakulta, profesorka  
   
  Učme sa z chýb iných 
  Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
  OVeS, s. r. o.
   
  Rozhodovanie riaditeľa školy
  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra ústavného práva a správneho práva
   

Význam Erasmus+ projektov pre vyučovanie prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ
  Dr. Petra Arndt; PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
  Univerzita Ulm, ZNL Transfer Centrum, výkonná riaditeľka 
  Západočeská univerzita, Plzeň
   
14.00 – 15.30 WORKSHOPY I
 
Metafora stromu ako model spôsobilostí učiteľky a učiteľa k výučbe (1. časť)
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ 
Mgr. Jana Bohunická; Mgr. Roman Humaj
Gymnázium Vazovova, Bratislava
Diploma, s.r.o., scenárista relácie Daj si čas, 
 

Čo by mali 5-10-roční vedieť o vesmíre?
RNDr. Mária Csatáryová, PhD.  
Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied 
 
Osobnosť učiteľa v rizikových situáciách
Ing. Dr. Nora Lauková
F.A.M.E., s.r.o., terapeutka a profesionálna externá koučka 
 
15.30 – 16.15 PRESTÁVKA
občerstvenie
   
16.15 – 17.45 SEMINÁRE II
 
Školský vzdelávací systém v Keni a kultúrne rozdiely
Mgr. Elsheba Akinyi
Žilinská univerzita, Ústav celoživotného vzdelávania 
 
Asistent učiteľa – ako to robiť lepšie?
Mgr. Janka Ďuratná
Školská špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Hurbanovej, Martin
 
Zrealizované a pripravované zmeny v školstve v roku 2019
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.; Ing. Marian Galan 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľka Odboru legislatívy a aproximácie práva 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľ sekcie regionálneho školstva
 

Ako a prečo učiť ekonómiu?
Marija Vyšniauskaite; Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
Lithuanian Free Market Institute
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
   
16.15 – 17.45 WORKSHOPY II
 
Metafora stromu ako model spôsobilostí učiteľky a učiteľa k výučbe (2. časť)
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 
 

Literatúra vo výučbe cudzích jazykov
PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
Trnavská univerzita, Katedra anglického jazyka a literatúry 
 
MULTI-KULTI v materskej škole
doc. PaedDr.Katarína Vančíková, PhD. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciPedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, vedúca

Ako si vytvoriť víziu vlastnej školy?
Ing. Dagmar Kéryová; Ing. Jana Bernaťáková
Viceprezidentka slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation)
 
Osobnosť učiteľa v rizikových situáciách
Ing. Dr. Nora Lauková
F.A.M.E., s.r.o., terapeutka a profesionálna externá koučka 
   
16.15 – 17.45 OKRÚHLE STOLY 
 
Ako sa financujú školy?
Mgr. Radovan Ďurana
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
 
Kurikulum pre najmenšie deti
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta 
 
Učiteľ a jeho profesijný rozvoj po 1. septembri po 2019 – praktické riešenia a návody

Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


   
17.45 – 20.00 PRESTÁVKA
   
20.00 – 0.00 RAUT
 
spoločenský program
   


Piatok 7. 6. 2019


6.40 – 7.30 
8.00 – 8.30
RANNÁ JOGA S PEŤKOU
  KOUČOVACIA ZÓNA – PRIHLASOVANIE

8.30 – 9.00 UVÍTANIE
  šálka dobrej kávy na úvod dňa
   
9.00 – 10.30 SEMINÁRE III
 
Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – možnosti a limity profesijného rozvoja
Mgr. Ján Sitarčík, PhD. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Reforma vzdelávania cez kultúru testovania - Príbehy slovenských škôl
prof. PeadDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta 
 
9.00 – 10.30 WORKSHOPY III
 
Edukácia mozgu - ako zvýšiť potenciál sebe i svojim žiakom
Ing. Ján Sládek
Body and Brain Slovakia, s. r. o., terapeut a inštruktor systému Body and Brain, konateľ 
 

Stratégie a metódy pre vyučovanie angličtiny v inkluzívnych triedach (nielen) na 1. stupni ZŠ
  prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
  Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, vedúca 
 
Školské knižnice bez kníh?
Tibor Hujdič
Propagátor čítania detí a deťom
 

Od malých k veľkým vedeckým predstavám
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta 
 
Práca s tlakom v komunikácii
Ing. Svetlana Poláková MBA; Mgr. Denisa Valachovičová  
Detský fond Slovenskej republiky, riaditeľka 
Zdravé vzťahy v rodine, lektorka projektu 
 

Relácia medzi rodinou a problémovým správaním žiakov. Ako pracovať s rodičmi?
  doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.; Mgr. Štefánia Ferková, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

 

Prečo je singapurská matematika úspešná?
Khairi Sallehudin Bin Abdullah
Marshall Cavendish Education Singapur


Koučovacia zóna
Individuálne koučingy
 
10.30 – 11.15 PRESTÁVKA 
občerstvenie
   
11.15 – 12.45 SEMINÁRE IV
 
Erasmus+ pre školy: píšte ešte lepšie projekty
Ing. Naďa Cisárová
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
 
Zmeny v odmeňovaní a pripravované zmeny v personalistike pre školy v roku 2019
Ing. Jarmila Belešová
Odborníčka v oblasti personalistiky pre školy
 
Portfólio ako prostriedok profesijného rozvoja učiteľa 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Metodicko-pedagogické centrum, Riaditeľka sekcie profesijného rozvoja 
 
11.15 – 12.45 WORKSHOPY IV
   

Kritériá inovatívnych stratégií a metód vyučovania slovenského jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ v rámci triedy 
  Mgr. Viera Huliačková; PaedDr. Eva Urbaneková
  Autorka učebných textov, slovenský jazyk pre deti
Ambulancia liečebnej pedagogiky Spokojné deti, Pezinok, vedúca
   
  Rovesnícke príbehy pomáhajú zmierňovať predsudky: kedy a prečo to funguje
  Mgr. Barbara Lášticová, PhD.;  doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
  Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
   
  Rozvíjanie špecifických funkcií:  S Kuliferdom od písmen k číslam
  doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 
   
  Práca s deťmi so ŠVVP nekončí na 1. stupni ZŠ
  Mgr. Svetlana Síthová
  Mirabilis, súkromné centrum pre deti a mládež, riaditeľka a špeciálna pedagogička  
   
  Všímame si obézne deti?
  doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.; Eva Blaho
  Onkologický ústav svätej Alžbety
  Výživová poradkyňa
   
  Koučovacia zóna
  Individuálne koučingy
   
11.15 - 12.45 MODEROVANÁ DISKUSIA
 
Kvalitný učiteľ?!
Moderátor:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky ; SAV Bratislava


Diskutéri: 
Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Michal Rehúš
Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
 UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Univerzita Karlova, Praha
 
13.00  –  13.30 UKONČENIE 
  tombola

13.30  –  15.00 OBED
  obed, občerstvenie