Články

Program odbornej konferencie

08:00 - 09:00 - Registrácia účastníkov

šálka dobrej rannej kávy


09:00 - 09:15 - Otvorenie konferencie


I. BLOK – Ekonomické a finančné riadenie

09:15 - 09:45 - Ako si v praxi poradiť so zverejňovaním zmlúv, faktúr a objednávok?

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

kontrolór, Mestská časť Bratislava - Petržalka

Ktoré faktúry sa uverejňujú a je potrebné uvádzať aj čísla zmlúv, ktoré sa k nim vzťahujú? Musia sa zverejniť aj elektronické objednávky a telefonické objednávky? Musia sa zverejniť faktúry a objednávky rovnako ako zmluvy? I na tieto časté otázky dáva odpovede referát venovaný zverejňovaniu na webovom sídle školy. Hlavný referát sa venuje praktickej realizácii zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v prostredí škôl a školských zariadení. Zámerom lektora je poukázať najmä na časovú, formálnu a zákonnú stránku zverejňovaných údajov. Hlavný referát obsahuje najčastejšie nedostatky, ktoré sa pri vlastnej kontrolnej činnosti lektora vyskytovali v praxi v rokoch 2011-2017 v rámci kontrol zameraných na správne zverejňovanie. Súčasťou prezentácie je aj prehľad aktuálnych zverejnených údajov z prostredia webových sídiel škôl a ich hodnotenie.


09:45 - 10:15 - Zmeny vo financovaní regionálneho školstva

Ing. Gabriela Petrúšková

vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva, OÚ Trenčín 

Cieľom príspevku je poskytnúť základné informácie o zmenách v prideľovaní normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva a na prideľovanie podielových daní na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, ktoré so sebou od septembra 2017 priniesla novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.


10:15 - 11:00 - Prestávka

 občerstvenie

 

II. BLOK – Personálne riadenie

11:00 - 11:30 - Evidencia pracovného času vedúcich zamestnancov

Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

riaditeľ, Odbor pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR

Príspevok sa zaoberá problémom vymedzenia obsahu a miesta výkonu pracovných činností vedúcich pedagogických zamestnancov – najmä riaditeľov škôl a špecifík evidencie pracovného času týchto zamestnancov. Kritériom spôsobu evidencie vedúcich pedagogických zamestnancov sú hodnotenie, odmeňovanie, bezpečnosť práce a ochrana zdravia vedúcich pedagogických zamestnancov. Obsah príspevku vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákonníka práce, zákona o výkone prác vo verejnom záujme, zákona o pedagogických zamestnancoch a ďalších. Prínosom príspevku je praktické zameranie s návodmi na riešenie niektorých špecifík práce riaditeľov škôl v súčasnosti.


11:30 - 12:00 - Formy pracovno-právnych vzťahov riaditeľov škôl/školských zariadení

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ Košice

Osobitné postavenie riaditeľa školy/školského zariadenia, najmä u organizácii s právnou subjektivitou, vyvoláva v praxi množstvo aplikačných otázok a problémov. Lektor sa v prednáške bude venovať parciálne najdôležitejším právnym skutočnostiam pracovného pomeru riaditeľov škôl/školských zariadení, a to otázke vzniku a zániku pracovného pomeru. Lektor poukáže na zákonné spôsoby uzatvorenia pracovno-právnych vzťahov zvolených riaditeľov, ktorí doposiaľ pôsobili ako pedagogickí zamestnanci školy alebo naopak, ktorí doposiaľ zamestnanecký vzťah k škole nemali.


12:00 - 13:00 - Obedová prestávka

obed


13:00 - 14:30 - BLOK WORKSHOPOV A SEMINÁROV I.

Menovanie a odvolanie riaditeľa školy vo svetle rozhodovacej činnosti súdov

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ Košice

Platná právna úprava správy základného školstva rozlišuje dve skupiny dôvodov na odvolanie riaditeľa školy/ školského zariadenia. Prvú kategóriu predstavujú povinné (obligatórne) dôvody, pre ktoré musí zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy/školského zariadenia, a to bez možnosti uváženia. Druhú kategóriu predstavujú možné (fakultatívne) dôvody, pre ktoré zriaďovateľ podľa svojho uvážene môže, ale nie je povinný odvolať riaditeľa školy/školského zariadenia z funkcie. Lektor bude analyzovať obe skupiny dôvodov s dôrazom na príklady doterajšej rozhodovacej činnosti súdov vo veciach odvolávania riaditeľov škôl/školských zariadení z funkcie. Menovanie riaditeľa školy je regulované novou právnou úpravou, v dôsledku čoho je judikatúra na úseku menovania sporadickejšia. Na vybraných súdnych rozhodnutiach však lektor poukáže aj na príklady nesprávnej aplikačnej praxe pri voľbe a menovaní riaditeľa školy.

 

Keď sa z podriadených stanú tyrani - Ako sa chrániť pred šikanou podriadených?

Ing. Dr. Nora Lauková

terapeutka a koučka, konateľka vzdelávaco-poradenskej spoločnosti F.A.M.E., s. r. o.

V súčasnej dobe sa o šikane často hovorí a píše nielen v zamestnaní, ale aj v súkromnom živote. Hovorí sa o tom, ako šikana vzniká, čo ju spôsobuje a ako by sme s ňou mali vedieť pracovať. Všetci si uvedomujeme, že šikana by do ľudského a pracovného života nemala patriť, pretože niektorým ľuďom pomáha tento spôsob "násilia" zbohatnúť, iným spôsobuje psychické či fyzické ujmy a trvale znižuje osobnú dôstojnosť. Avšak stále je tam jediný cieľ "tyrana" – šikanou zastrašiť, ponížiť a získať osobný prospech. Keďže ide o psychické násilie, ktoré je už dnes častým javom aj u podriadených smerom k manažérom, je nevyhnutné, aby sme staffingu venovali náležitú pozornosť. Tomu, čo je staffing, ako vzniká, ako ho rozpoznať, ktoré osoby mu podliehajú a ako sa mu správne vedieť technikami ubrániť, sa budeme prakticky venovať na workshope.

 

Financovanie v školskej praxi

Ing. Gabriela Petrúšková

vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva, OÚ Trenčín

Dokážete správne posúdiť havarijný stav budovy školy s ohľadom na možnosť získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na jeho odstránenie v súlade so zmenenou legislatívou? Viete, ako sa zmenili pravidlá na poskytovanie príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevku na dopravu žiakov a príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ zo štátneho rozpočtu? Chcete vedieť o zmenených pravidlách v oblasti poskytovania finančných prostriedkov na rozvojové projekty zo štátneho rozpočtu? Máte vedomosti o tom, ako sa zmenili podmienky financovania základných umeleckých škôl, školských klubov detí a školských stravovacích zariadení prostredníctvom podielových daní? Odpovede na všetky tieto otázky, ale aj mnohé ďalšie, ktoré súvisia s financovaním regionálneho školstva, poskytne účastníkom práve tento seminár.


14:30 - 14:45 - Prestávka

presun na workshopy


14:45 - 16:15 - BLOK WORKSHOPOV A SEMINÁROV II.

"Neštandardné" pracovno-právne vzťahy v škole

JUDr. Danica Bedlovičová

právnička a mediátorka

Okrem štandardných pracovno-právnych vzťahov v škole, ktorými sú pracovné zmluvy a príležitostné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) škola uzatvára aj iné vzťahy, ktoré sú upravené inými právnymi predpismi ako Zákonníkom práce.


Keď sa z podriadených stanú tyrani - Ako sa chrániť pred šikanou podriadených?

Ing. Dr. Nora Lauková

terapeutka a koučka, konateľka vzdelávaco-poradenskej spoločnosti F.A.M.E., s. r. o.

V súčasnej dobe sa o šikane často hovorí a píše nielen v zamestnaní, ale aj v súkromnom živote. Hovorí sa o tom, ako šikana vzniká, čo ju spôsobuje a ako by sme s ňou mali vedieť pracovať. Všetci si uvedomujeme, že šikana by do ľudského a pracovného života nemala patriť, pretože niektorým ľuďom pomáha tento spôsob "násilia" zbohatnúť, iným spôsobuje psychické či fyzické ujmy a trvale znižuje osobnú dôstojnosť. Avšak stále je tam jediný cieľ "tyrana" – šikanou zastrašiť, ponížiť a získať osobný prospech. Keďže ide o psychické násilie, ktoré je už dnes častým javom aj u podriadených smerom k manažérom, je nevyhnutné, aby sme staffingu venovali náležitú pozornosť. Tomu, čo je staffing, ako vzniká, ako ho rozpoznať, ktoré osoby mu podliehajú a ako sa mu správne vedieť technikami ubrániť, sa budeme prakticky venovať na workshope.

 

Aby rozmanitosť v tíme nebola bremenom, ale výhodou

PhDr. Dáša Spillerová (povedie workshop v BRATISLAVE)

spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka, spoločnosť ADDA Consultans


PhDr. Mária Gedeónová (povedie workshop v KOŠICIACH)

psychologička, Psychologické preventívne centrum Košice

Ak vo svojej práci potrebujete dosahovať výsledky prostredníctvom spolupráce s inými ľuďmi, určite skoro zistíte, že s niektorými prebieha komunikácia ľahšie, kým s inými vás to stojí väčšiu dávku energie a trpezlivosti. Počas workshopu sa účastníci dozvedia napríklad aj to:

  • ktoré osobnostné rozdiely významne ovplyvňujú komunikáciu a vzťahy na pracovisku,
  • aké sú vaše osobnostné preferencie a aké výhody a potenciálne riziká vám to prináša,
  • ako pristupovať k ľuďom, ktorí „fungujú" inak než vy,
  • ako budovať v školách prostredie, ktoré je podporné pre rozmanité typy ľudí.


16:15 - 16:30 - Ukončenie konferencie

tombola