Články

Sylaby jednotlivých príspevkov konferencie

Hlavné referáty

Evidencia pracovného času vedúcich zamestnancov

Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

Príspevok sa zaoberá problémom vymedzenia obsahu a miesta výkonu pracovných činností vedúcich pedagogických zamestnancov – najmä riaditeľov škôl a špecifík evidencie pracovného času týchto zamestnancov. Kritériom spôsobu evidencie vedúcich pedagogických zamestnancov sú hodnotenie, odmeňovanie, bezpečnosť práce a ochrana zdravia vedúcich pedagogických zamestnancov. Obsah príspevku vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákonníka práce, zákona o výkone prác vo verejnom záujme, zákona o pedagogických zamestnancoch a ďalších. Prínosom príspevku je praktické zameranie s návodmi na riešenie niektorých špecifík práce riaditeľov škôl v súčasnosti.


Ako si v praxi poradiť so zverejnením zmlúv, faktúr a objednávok?

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ktoré faktúry sa uverejňujú a je potrebné uvádzať aj čísla zmlúv, ktoré sa k nim vzťahujú? Musia sa zverejniť aj elektronické objednávky a telefonické objednávky? Musia sa zverejniť faktúry a objednávky rovnako ako zmluvy? I na tieto časté otázky dáva odpovede referát venovaný zverejňovaniu na webovom sídle školy. Hlavný referát sa venuje praktickej realizácii zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v prostredí škôl a školských zariadení. Zámerom lektora je poukázať najmä na časovú, formálnu a zákonnú stránku zverejňovaných údajov. Hlavný referát obsahuje najčastejšie nedostatky, ktoré sa pri vlastnej kontrolnej činnosti lektora vyskytovali v praxi v rokoch 2011-2017 v rámci kontrol zameraných na správne zverejňovanie. Súčasťou prezentácie je aj prehľad aktuálnych zverejnených údajov z prostredia webových sídiel škôl a ich hodnotenie.


Formy pracovno-právnych vzťahov riaditeľov škôl/školských zariadení

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Osobitné postavenie riaditeľa školy/školského zariadenia, najmä u organizácii s právnou subjektivitou, vyvoláva v praxi množstvo aplikačných otázok a problémov. Lektor sa v prednáške bude venovať parciálne najdôležitejším právnym skutočnostiam pracovného pomeru riaditeľov škôl/školských zariadení, a to otázke vzniku a zániku pracovného pomeru. Lektor poukáže na zákonné spôsoby uzatvorenia pracovno-právnych vzťahov zvolených riaditeľov, ktorí doposiaľ pôsobili ako pedagogickí zamestnanci školy alebo naopak, ktorí doposiaľ zamestnanecký vzťah k škole nemali.


Zmeny vo financovaní regionálneho školstva

Ing. Gabriela Petrúšková

Cieľom príspevku je poskytnúť základné informácie o zmenách v prideľovaní normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva a na prideľovanie podielových daní na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, ktoré so sebou od septembra 2017 priniesla novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Semináre

"Neštandardné" pracovno-právne vzťahy v škole

JUDr. Danica Bedlovičová

Okrem štandardných pracovno-právnych vzťahov v škole, ktorými sú pracovné zmluvy a príležitostné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) škola uzatvára aj iné vzťahy, ktoré sú upravené inými právnymi predpismi ako Zákonníkom práce.

Ide napríklad o:

  • dobrovoľnícku činnosť v súlade so z. č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení zmeny č. 440/2015 Z.z.,
  • prácu bezpečnostného technika, resp. autorizovaného bezpečnostného technika v nadväznosti na zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
  • absolventskú prax v súlade s zák. č. 5/2004 Z. z. službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • praktické vyučovanie žiakov strednej školy a študentov vysokej školy v nadväznosti na zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
  • aktivačnú činnosť v súlade s zák. č. 5/2004 Z. z. službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Keď sa z podriadených stanú tyrani – Ako sa ochrániť voči staffingu/šikane podriadených

Ing. Dr. Nora Lauková

V súčasnej dobe sa o šikane často hovorí a píše nielen v zamestnaní, ale aj v súkromnom živote. Hovorí sa o tom, ako šikana vzniká, čo ju spôsobuje a ako by sme s ňou mali vedieť pracovať. Všetci si uvedomujeme, že šikana by do ľudského a pracovného života nemala patriť, pretože niektorým ľuďom pomáha tento spôsob "násilia" zbohatnúť, iným spôsobuje psychické či fyzické ujmy a trvale znižuje osobnú dôstojnosť. Avšak stále je tam jediný cieľ "tyrana" – šikanou zastrašiť, ponížiť a získať osobný prospech. Keďže ide o psychické násilie, ktoré je už dnes častým javom aj u podriadených smerom k manažérom, je nevyhnutné, aby sme staffingu venovali náležitú pozornosť. Tomu, čo je staffing, ako vzniká, ako ho rozpoznať, ktoré osoby mu podliehajú a ako sa mu správne vedieť technikami ubrániť, sa budeme prakticky venovať na workshope.


Menovanie a odvolanie riaditeľa školy vo svetle rozhodovacej činnosti súdov

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Platná právna úprava správy základného školstva rozlišuje dve skupiny dôvodov na odvolanie riaditeľa školy/ školského zariadenia. Prvú kategóriu predstavujú povinné (obligatórne) dôvody, pre ktoré musí zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy/školského zariadenia, a to bez možnosti uváženia. Druhú kategóriu predstavujú možné (fakultatívne) dôvody, pre ktoré zriaďovateľ podľa svojho uvážene môže, ale nie je povinný odvolať riaditeľa školy/školského zariadenia z funkcie. Lektor bude analyzovať obe skupiny dôvodov s dôrazom na príklady doterajšej rozhodovacej činnosti súdov vo veciach odvolávania riaditeľov škôl/školských zariadení z funkcie. Menovanie riaditeľa školy je regulované novou právnou úpravou, v dôsledku čoho je judikatúra na úseku menovania sporadickejšia. Na vybraných súdnych rozhodnutiach však lektor poukáže aj na príklady nesprávnej aplikačnej praxe pri voľbe a menovaní riaditeľa školy.


Financovanie v školskej praxi

Ing. Gabriela Petrúšková

Dokážete správne posúdiť havarijný stav budovy školy s ohľadom na možnosť získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na jeho odstránenie v súlade so zmenenou legislatívou? Viete, ako sa zmenili pravidlá na poskytovanie príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevku na dopravu žiakov a príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ zo štátneho rozpočtu? Chcete vedieť o zmenených pravidlách v oblasti poskytovania finančných prostriedkov na rozvojové projekty zo štátneho rozpočtu? Máte vedomosti o tom, ako sa zmenili podmienky financovania základných umeleckých škôl, školských klubov detí a školských stravovacích zariadení prostredníctvom podielových daní? Odpovede na všetky tieto otázky, ale aj mnohé ďalšie, ktoré súvisia s financovaním regionálneho školstva, poskytne účastníkom práve tento seminár.

Workshopy

Manažovanie rozmanitostí – Aby rozmanitosť nebola bremenom, ale výhodou

PhDr. Dáša Spillerová (BRATISLAVA) / PhDr. Mária Gedeónová (KOŠICE)

Ak vo svojej práci potrebujete dosahovať výsledky prostredníctvom spolupráce s inými ľuďmi, určite skoro zistíte, že s niektorými prebieha komunikácia ľahšie, kým s inými vás to stojí väčšiu dávku energie a trpezlivosti. Počas workshopu sa účastníci dozvedia napríklad aj to:

  • ktoré osobnostné rozdiely významne ovplyvňujú komunikáciu a vzťahy na pracovisku,
  • aké sú vaše osobnostné preferencie a aké výhody a potenciálne riziká vám to prináša,
  • ako pristupovať k ľuďom, ktorí „fungujú" inak než vy,
  • ako budovať v školách prostredie, ktoré je podporné pre rozmanité typy ľudí.

 

Sylaby jednotlivých vzdelávacích aktivít priebežne aktualizujeme. Sledujte novinky na www.raabe.sk alebo na www.skolskyportal.sk a neunikne vám nič podstatné.