Články

Lektori odbornej konferencie

Ing. Dr. Nora Lauková

Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

Dlhé roky sa odborne venuje individuálnym tréningom ako tréner a odborník v oblasti psychológie, vzdelávania dospelých, neverbálnej komunikácie a typológie. V oblasti neverbálnej komunikácie, zameranej na psychológiu v kriminológii a kriminalistike, ktorú študovala v Seattli v USA má 25 ročné odborné skúsenosti a pravidelne sa jej venuje cez vzdelávanie, rozvojové programy, odborné terapeutické poradenstvo, projekty, profilácie, diagnostiky zamestnancov rôznych firiem a spoločností. Od roku 2016 je majiteľkou Top Školy reči tela a terapieTM, ktorú odborne a lektorsky zastrešuje. V súčasnosti pôsobí ako externý pedagóg pre oblasť neverbálnej komunikácie na Karlovej Univerzite v Prahe. Venuje sa dlhoročne projektom zameriavaným na rozvoj školstva, zdravotníctva, podnikania žien a mediálnej komunikácie.
Mgr. Michal Lenhart

Modern Classroom SSP, Microsoft Slovakia, s. r. o.

Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Pôsobil ako učiteľ informatiky a odborných predmetov na strednej škole, pracoval ako projektový manažér  a vykonával správu počítačov a sietí na viacerých základných a stredných školách. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Microsoft ako Modern Classroom SSP pre segment vzdelávania, v Centre informačných technológií Univerzite Komenského v Bratislave ako správca IT služieb a projektový manažér pre IT projekty a ako externý správca siete na Gymnáziu Grösslingova 18, Bratislava. Ako dlhoročný administrátor Windows a Office má skúsenosti so správou IT na školách, pôsobí dlhodobo ako konzultant pre návrh a implementáciu IT riešení v školstve.
Mgr. Dušana Bieleszová

Školská mediátorka

Je certifikovanou mediátorkou, špecializuje sa na oblasť školskej a rovesníckej mediácie. Vyštudovala etiku a pedagogiku na UKF v Nitre. Učila v špeciálnej škole, v základnej škole s materskou školou. Bola riaditeľkou Centra advokácie a koordinácie Únie materských centier a členkou Výboru pre mimovládne organizácie pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Je autorkou viacerých odborných článkov a dvoch publikácií. Prednáša na konferenciách, lektoruje ďalšie vzdelávanie v Centre celožitovného vzdelávania UK v Bratislave, spolupracuje na tvorbe programu rovesníckej mediácie s rôznymi organizáciami na Slovensku aj v Českej republike.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

Advokát pôsobiaci na Katedre ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach. Dlhšiu dobu pôsobil ako hlavný kontrolór mesta a predseda legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Ako autor a lektor sa zameriava najmä na oblasť nakladania s majetkom obce, kontrolu vo verejnej správe, kompetenčné právo orgánov obce, obecnú normotvorbu, konflikt záujmov vo verejnej správe, právny vzťah obcí a škôl a školských zariadení.


Mgr. Tatiana Valentová

Špecialistka v oblasti ochrany osobných údajov

Svoje bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľka odboru kontroly. Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií v pozícii bezpečnostného analytika má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. Svoje praktické skúsenosti zúročila aj pri príprave novej legislatívy v ochrane osobných údajov a sekundárnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). V rámci ochrany osobných údajov sa v súčasnosti špecializuje na ochranu súkromia, bezpečnosť informácií a komplexnú implementáciu GDPR do praktického prostredia spoločností. Publikuje v oblasti ochrany osobných údajov, spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany súkromia a výkonu auditu. Prednáša na konferenciách, vedie semináre a workshopy tematicky zamerané na ochranu osobných údajov, bezpečnosť a dopady na práva a slobody fyzických osôb.PaedDr. Mária Tekelová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Absolventka VŠ štúdia zameraného na narušenú komunikačnú schopnosť a štátnej rigoróznej skúšky z logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Po 14-ročnej pôsobení v Piešťanoch ako logopédka v Detskom neurologickom ústave, učiteľka a zástupkyňa v osobitnej škole a učiteľka v ZŠ – špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, pracuje od roku 1997 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborne sa venuje najmä problematike špecifických vývinových porúch učenia, narušenej komunikačnej schopnosti a oblasti autizmu, v ktorej r. 2005 absolvovala na ŠPÚ špecializačné inovačné štúdium. Je absolventkou 4-semestrálneho štúdia európskej integrácie na Fakulte manažmentu UK v Bratislave (projekt TEMPUS 2000-01). Od roku 2012 pôsobí v zbore reprezentantov za SR v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie. Zastupuje MŠVVaŠ SR vo viacerých medzirezortných pracovných skupinách. V rámci publikačnej a prednáškovej činnosti sa zameriava najmä na legislatívu v aplikačnej praxi so zameraním na deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Mgr. Janka Ďuratná

Školská špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Hurbanovej, Martin

Dlhoročne pôsobí ako školská špeciálna pedagogička v ZŠ s MŠ Hurbanovej v Martine. Vyštudovala pedagogiku telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených a učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Pdf UK v Bratislave. Venuje sa integrácii žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, poradenskej činnosti pre rodičov, asistentov učiteľa a učiteľov  ZŠ s MŠ. Poskytuje odborné terapeutické vedenie formou metódy EEG - biofeedback.Zoznam lektorov, ktorí vystúpia v rámci programu v Bratislave a v Košiciach priebežne aktualizujeme.