Články

Sylaby

Sylaby jednotlivých príspevkov  konferencie


Ing. Zuzana Baranovičová: Hodnotenie plnenia úloh v regionálnom školstve

V roku 2017 bola vypracovaná v rámci projektu Hodnota za peniaze Revízia výdavkov na vzdelávanie. Pre rezort školstva boli na obdobie 2018-2020 definované jasné úlohy, ktoré majú prispieť k efektívnejšiemu využívaniu verejných financií, zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu a samozrejme atraktivity učiteľského povolania. Čo sa za rok a pol podarilo rezortu školstva uskutočniť a v čom je pokrok zatiaľ nedostatočný?  

Ing. Ján Sládek: Vezmi si späť svoj mozog! 

Edukácia mozgu (Brain Education) ako technika a nástroj na prácu so stresom, eliminovanie jeho účinkov a účinné zvyšovanie vnútornej odolnosti. 5 krokov k šťastnejšiemu, zdravšiemu a pokojnejšiemu životu. Efektívne využívanie potenciálu svojho mozgu, prepojenie ľavej a pravej hemisféry a riešenie životných situácií. Rozvoj vlastného potenciálu prostredníctvom rozvoja potenciálu svojho mozgu s cieľom uchopiť a realizovať svoje sny a ciele. Táto cesta začína spojením tela a mysle. Meditácia ako nástroj spojenia tela a mysle. Stav koncentrácie v pokoji. Stratou svojho mozgu stratíme schopnosť ovládať a používať svoje telo, stratíme schopnosť ovládať a zvládať svoje emócie, staneme sa otrokmi tela a otrokmi svojich emócií. Získajme späť svoj mozog a staňme sa majstrami svojho tela, mysle a života. 


Ing. Marián Valent, PhD.; PaedDr. Darina Výbohová, PhD.: Ako ďalej v profesijnom rozvoji?
V príspevku ponúkame prehľad základných východísk, možností a podmienok pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti skvalitňovania svojho vlastného profesionálneho pôsobenia a možností profesijného rozvoja v škole, školskom zariadení. Príspevok je určený najmä pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí zodpovedajú za profesijný rozvoj svojich zamestnancov v kontexte  vízie, poslania a potrieb ich školy, školského zariadenia. V rámci obsahu príspevku budú predstavené aj možnosti Metodicko-pedagogického centra, ktoré budú ponúkané v intenciách nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Mgr. Iveta Moravcová: Čo priniesli "obedy zadarmo" pre riaditeľa?   
Obedy "zadarmo" je už 10 mesiacov veľmi aktuálna téma. Narobila veľa problémov zriaďovateľom školských jedální, riaditeľom škôl, vedúcim školských jedální, rodičom... Obedy nie sú zadarmo. V skutočnosti ide o príspevok zo štátu na školské stravovanie. O tom, ako sa s touto témou vysporiadalo mesto Hlohovec a aplikovalo ju do praxe, sa dozviete v príspevku.  


Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková: Zmeny v pracovno-právnych vzťahoch
Budeme sa venovať kvalifikačným predpokladom PZ a OZ, ich posudzovaniu a získavaniu, kariérovým stupňom PZ a OZ a zaraďovaniu do kariérových stupňov vrátane  zaraďovania PZ a OZ do platových tried a zmien vo výpočte zvýšenia platových taríf  PZ a OZ v nadväznosti na započítanú prax. Zameriame sa na zaraďovanie  PZ a OZ do pracovných tried, postaveniu školského špeciálneho pedagóga, príplatku za profesijný rozvoja a ďalším zmenám v odmeňovaní súvisiacich s prijatím zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  


JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.; Ing. Marian Galan: Prehľad zmien v školstve v školskom roku 2019/2020
Témou seminára bude prehľad aktuálnych legislatívnych a vecných zmien uskutočnených a pripravovaných v školskom roku 2019/2020. Prednášajúci sa zamerajú na zmeny v zákone o štátnej správe v školstve, školskom zákone. V ďalšej časti budú informovať o tvorbe súvisiacich vykonávacích predpisoch pre oblasť školstva.


Zoznam príspevkov, s ktorými vystúpia jednotliví lektori priebežne aktualizujeme a dopĺňame.