Články

Lektori

Špeciálny hosť:

Ing. Zuzana Baranovičová

Implementačná jednotka Úradu vlády SR, Senior analytik

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, po ukončení štúdia pracovala v súkromnej sfére v oblasti financií (finančné účtovníctvo vrátane výkazníctva, plánovanie a rozpočtovanie, agenda súvisiaca s akcionármi spoločnosti). Jej hlavnou náplňou práce na Implementačnej jednotke je nastavovanie implementačných plánov vrátane pravidelného hodnotenia jednotlivých úloh, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií. Jej srdcovou záležitosťou je školstvo, venuje sa však aj sociálnym témam.Ing. Jarmila Belešová

Štátna školská inšpekcia, riaditeľka Osobného úradu

Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského ako personalistka a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore. Podieľa sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov a je autorkou veľkého množstva odborných článkov v oblasti personálneho riadenia škôl. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.


Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Profesionálne a odborne sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, ďalším vzdelávaním a profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je absolventom pedagogickej fakulty UMB, v rokoch 1991 až 2006 pôsobil v základných školách postupne na pozícii učiteľa, zástupcu riaditeľa a riaditeľa, v rokoch 2006 – 2008 pracoval na MŠVVaŠ SR, v rokoch 2008 – 2015 viedol Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Bol podpredsedom Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je autorom viacerých odborných článkov na tému ďalšieho profesijného vzdelávania učiteľov, spoluautorom dvoch monografií. V súčasnosti pracuje na odbore pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR.   


JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej 

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V rokoch 2012–2014 vykonávala pedagogickú činnosť v predmete Teória a prax legislatívy. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte školstva. 


Ing. Marian Galan

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva

Pôvodne učiteľ odborných predmetov na Strednom odbornom učilišti stavebnom v Bratislave. Od roku 1996 do 2001 pôsobil v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. V gescii mal študijné a učebné odbory stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť v skupine odborov elektrotechnika, stavebníctvo, ako aj doprava, pošta a telekomunikácie. Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobí od roku 2002. Začínal ako hlavný radca oddelenia odborného vzdelávania. Od marca 2015 pôsobí ako generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva.


Ing. Ján Sládek

terapeut a inštruktor systému Body and Brain, konateľ Body and Brain Slovakia, s. r. o.

Jeho túžba naučiť sa ovládať a lepšie využívať svoje telo aj mozog sa začala napĺňať v roku 2000, kedy sa v Chicagu prvýkrát stretol so systémom Body and Brain. Začalo to ako nevinné cvičenie na prepojenie tela a mysle, ale po rokoch aktívneho využívania a trénovania seba aj iných v samotnom Chicagu a Londýne, priniesol tento systém aj na Slovensko. Aktuálne je na Slovensku jedno centrum pre deti a dospelých v Žiline a systém je vyučovaný aj v niekoľkých materských školách. Pri svojej práci využíva aj terapeutický rozmer tohto systému zahŕňajúci akupresúrne masáže, odbloky, reflexné masáže, dychovú terapiu a liečbu zvukom. Jeho cieľom je stať sa skutočným majstrom svojej mysle a naučiť to aj druhých.


PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, riaditeľka Sekcie profesijného rozvoja

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika a základy techniky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako pedagóg na 5. ZŠ Hrnčiarska ul.1 vo Zvolene. Tu v rokoch 1999 – 2001 participovala na projekte Vyučovanie práce s počítačom v triede s rozšíreným vyučovaním technickej  výchovy v 5. – 9. ročníku základnej školy. V roku 2001 na základe ďalšieho vzdelávania a tréningov asociácie S. Kovalíkovej (A.S.K. Vzdelávanie pre 21. Storočie) získala kvalifikáciu Modelového učiteľa ITV. Od roku 2002 pôsobí ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie na Metodicko-pedagogickom centre, aktuálne na pozícii riaditeľky sekcie profesijného rozvoja. V dizertačnej práci, ktorú v rámci doktorandského štúdia v roku 2009 obhájila na Univerzite Mateja Bela – fakulte prírodných vied pod odborným vedením p. prof. RNDr. Stanislava Ondrejku, DrSc., sa venovala téme „Kompetencie učiteľa  potrebné pre riadenie procesov učenia sa na vyučovaní fyziky s podporou IKT“. Profesijná orientácia a odborný profil je zameraný na obsahovú integráciu v prírodovedných predmetoch, rozvoj prírodovednej gramotnosti a riadenie procesov učenia sa s využitím digitálnych technológii Aktuálne od r. 2016 sa ako Bussines, Team a Life Trained Coach venuje aj profesijnému rozvoju vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti komunikácie a metód vedenia ľudí podporujúcich rozvoj škôl a školských zariadení. Dlhodobo sa venuje príprave a koordinácii projektov medzinárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi, regionálnymi inštitúciami a školami so zameraním na transfer inovácii do edukačného procesu. 


Ing. Marián Valent, PhD.

Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici, zástupca riaditeľky pre pedagogickú činnosť

Vo svojej práci sa zameriava na oblasť riadenia školy, najmä strategického a personálneho manažmentu škôl a školských zariadení vo funkčnom vzdelávaní. Doterajšie knižné publikácie: Ako pripraviť odbornú zložku maturitnej skúšky (2006), Inovácie v riadení odborného výcviku (2013), Ako napísať prácu k prvej atestácii v kategórii majster odbornej výchovy (2014), Strategické riadenie materskej školy (2014), v spoluautorstve Inovácie v sebahodnotení (2014). Je autorom alebo spoluautorom viac ako 50 článkov v odborných časopisoch a zborníkoch. 


Mgr. Hilda Dudáková

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu školstva

Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1996, s krátkym prerušením, pracuje na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborne sa venuje problematike odmeňovania a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu.  Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných článkov. V rámci lektorskej činnosti sa zameriava na aplikačné problémy v oblasti odmeňovania a pracovnoprávnych vzťahov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancovMgr. Iveta Moravcová

MÚ Hlohovec, vedúca odboru školstva

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a neskôr školstvo v globále je jej 32-ročnou záľubou, koníčkom a prácou. Začínala ako učiteľka v materskej škole, neskôr 23 rokov vzdelávala mládež v oblasti odborného školstva. Niekoľko rokov bola predsedníčkou celoslovenskej súťažnej komisie v spracovaní informácií na počítači, pravidelne prispievala do odborného časopisu určeného pre stredné školy a tiež pôsobila ako lektorka pre RVC viacerých miest Slovenska. Posledné obdobie zastáva post vedúcej odboru školstva na Mestskom úrade v Hlohovci. Len vzdelané deti a mládež môžu tvoriť lepšiu budúcnosť.  Zoznam lektorov priebežne aktualizujeme a dopĺňame.
Sledujte novinky na 
www.raabe.sk alebo na www.skolskyportal.sk a neunikne vám nič podstatné.