RAABE Akadémia
91
92
Jazyk
52
83
84
98
Typ produktu
23
24
99
26
27
28
29
78
89
86
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17
18
79
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
93
94
95
96
Oblasť
40
42
Obsah
76
57
58
59
60
87
77
74
61
71
88
62
90
63
70
64
81
65
72
66
67
68
80
85
100
82

ŠkolstvoZAUJÍMAVÉ MOTIVAČNÉ TECHNIKY

ZAUJÍMAVÉ MOTIVAČNÉ TECHNIKY


Motivácia žiakov patrí k významným faktorom vplývajúcim na vyučovací proces, ktoré by mal učiteľ, ak..

8,00 €

VZDELÁVACIE PROBLÉMY ŽIAKOV A ICH RIEŠENIE

VZDELÁVACIE PROBLÉMY ŽIAKOV A ICH RIEŠENIE


V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktoré majú vzdelávacie problémy. Ak učiteľ chce, aby výsledky vzd..

4,00 €

VYUŽITIE REGIONÁLNYCH TRADÍCIÍ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

VYUŽITIE REGIONÁLNYCH TRADÍCIÍ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE


Ťažisko článku tvoria námety, ktoré pomáhajú zapojiť regionálnu výchovu do triednických i iných vyuč..

8,00 €

VYUŽITIE PRVKOV ARTETERAPIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

VYUŽITIE PRVKOV ARTETERAPIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ


Arteterapia je liečebný postup, ktorý využíva výtvarné umenie ako prostriedok liečby. Používanie ate..

10,00 €

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA


Cieľom spoločenskej výchovy je kultivovanie osobnosti žiakov. Žiaci získavajú teoretické poznatky a ..

10,00 €

SOKRATOVSKÝ ROZHOVOR – SKRYTÁ CESTA ROZVÍJAJÚCA ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE

SOKRATOVSKÝ ROZHOVOR – SKRYTÁ CESTA ROZVÍJAJÚCA ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE


Sokratovský rozhovor je riadená metóda diskusie, účastníci ktorej hľadajú odpoveď na východiskovú vš..

8,00 €

ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽIAKOV UČIŤ SA

ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽIAKOV UČIŤ SA


Žiadni dvaja ľudia neštudujú rovnako – to čo platí pre jedného, nemusí účinkovať na druhého a opačne..

10,00 €

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV


Keď chceme našich žiakov pripraviť na plnohodnotný život v spoločnosti, musia sa naučiť poznávať živ..

6,00 €

PREVENCIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLE

PREVENCIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLE


Riešenie šikanovania je zložité, ťažké, dlhotrvajúce a má vážne následky pre všetkých zúčastnených. ..

8,00 €

ORIENTAČNÉ HRY PODPORUJÚCE INTEGROVANÉ VYUČOVANIE PREDMETOV

ORIENTAČNÉ HRY PODPORUJÚCE INTEGROVANÉ VYUČOVANIE PREDMETOV


Príspevok približuje problematiku projektovej výchovy a vyučovania, ponúka niekoľko konkrétnych prík..

10,00 €

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA


Cieľom tohto textu je ukázať, že existuje viacero stratégii ako konfliktom predchádzať, a keď vznikn..

10,00 €

INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE A UČENIE SO SKÚSENOSŤOU

INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE A UČENIE SO SKÚSENOSŤOU


V príspevku Vám okrem teoretických informácii, čo rozumieme pod interaktívnou metódou a interaktívny..

8,00 €

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE


Pri zistení, že na zvládnutie rušivého správania žiaka nestačia obvykle používané pedagogické metódy..

4,00 €

DIDAKTICKÁ HRA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA ŽIAKA

DIDAKTICKÁ HRA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA ŽIAKA


Učiteľ môže didaktické hry vo vyučovacom procese využívať pri vysvetľovaní, pri overovaní, pri upevň..

10,00 €

ASISTENT UČITEĽA

ASISTENT UČITEĽA


Zvládanie výchovno-vzdelávacieho procesu v triede s dieťaťom so špecifickými poruchami správania je ..

4,00 €

Zobrazenie 706 až 720 z 764 (51 stránok)