Články

Lektori

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
odborník vo vzdelávacej politike
Dlhodobo sa venuje rozvoju a podpore riaditeľov a riaditeliek škôl, ich zástupcov a prakticky všetkým skupinám pedagogických pracovníkov hlavne v oblasti pedagogického riadenia. V poslednej dobe sa najviac zaoberá vzťahom medzi riaditeľmi a ich zriaďovateľmi. Pôsobil ako vedúci katedry Centrum školského managementu na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, spolupracuje na systéme vzdelávania a podpory vedúcich pedagogických pracovníkov v Čechách v súvislosti s tvorbou Stratégie 2030+. Pôsobí ako nezávislý konzultant, lektor a autor odborných a popularizujúcich textov, je spoluzakladateľom Riaditeľskej akadémie. PaedDr. Jana Lednická
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava
Pracuje 22 rokov v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, z toho 12 rokov ako riaditeľka. Je sociálnou pedagogičkou, psychoterapeutkou a supervízorkou. Pracuje v oblasti poradenstva, diagnostiky, terapii a prevencii. Jej cieľovou skupinou sú deti a žiaci materských, základných a stredných škôl, metodicky usmerňuje pedagogických/é a odborných/é zamestnancov/kyne a odbornou starostlivosťou sa venuje aj zákonným zástupcom detí. Dlhoročne sa snaží budovať priaznivú a korektnú atmosféru na pracovisku, spolupodieľa sa pri vytváraní kvalitných profesionálnych vzťahov.  PhDr. Marek Havrila, PhD.
OÚ Prešov - odbor školstva, oddelenie odborných a metodických činnosti
V roku 1999 ukončil vysokoškolské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov filozofia – dejepis na Prešovskej univerzite v Prešove. V roku 2003 ukončil doktorandské štúdium v študijnom odbore slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych školách a v špeciálnych triedach základných škôl a integrovaných žiakov v bežných triedach. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.