Články

Najväčšia čitateľská súťaž pre školy je späť!

Najväčšia čitateľská súťaž pre školy je späť!
Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 9. Najväčšiu súťaž opäť prináša do slovenských škôl odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spolu so svojimi partnermi.

„Zrejme netreba pripomínať, že neúspešné zvládnutie čítania s porozumením v nižších ročníkoch má negatívny vplyv na úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, keďže predstavuje prekážku efektívneho učenia sa. Práve vzhľadom na závažnosť problému sme pred rokmi začali s čitateľskou súťažou, s cieľom rozvíjať u detí nižších ročníkov čítanie s porozumením, prácu s textom, ale takisto aj ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov... A robíme to zábavnou formou, čo oceňujú nielen samotné deti, ale aj ich učitelia, ktorým takto pomáhame rozvíjať kompetencie detí aj spestriť vyučovacie hodiny,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.


POZOR: VŠETKY ŠKOLY, KTORÉ SA TENTO ROK ZAPOJA DO SÚŤAŽE, MAJÚ NÁROK NA 50 % ZĽAVU NA NÁKUP PRACOVNÝCH ZOŠITOV TAJOMSTVÁ SVETA. ZĽAVU SI MÔŽU UPLATNIŤ TU.

                                                                       

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením. A zároveň ich pripravujú na všetky typy TESTOVANÍ.


Ako sa súťaží?

Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Tak, ako každý rok, aj tentokrát bude mať dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítajú dva príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník, ktoré vydáva RAABE. Na konci textov nájdu jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa musia prelúskať, t. j. správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vyplnení úloh žiaci pokračujú výtvarnou časťou súťaže, v ktorej môžu prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou je prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázka – skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe jednej kresby.


Súťaž odštartovala a školy do nej môžu prihlasovať žiakov až do 15. novembra 2022, následne 2. decembra 2022 organizátor zverejní súťažné texty. Čitateľský oriešok 9 vyvrcholí 13. marca 2023, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy pomocou svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE. 

Apríl a máj 2023 sa budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najoriginálnejších kresbách. Hlasovať sa bude za 333 v každom ročníku, ktoré v prvom kole spomedzi všetkých doručených kresieb vyberie odborná porota. 

V júni 2023 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Tento rok až v štyroch kategóriách: 


Ocenenie nakladateľstva RAABE – Ceny udelené na základe rozhodnutia profesionálnych výtvarníkov

Ocenenie verejnosti – Ceny udelené na základe počtu hlasov vo verejnom hlasovaní na Facebooku

Ocenenie pre školy – Ceny udelené na základe náhodného žrebu spomedzi všetkých prihlásených škôl

Ocenenie pre špeciálne školy – Ceny udelené na základe rozhodnutia profesionálnych výtvarníkov


V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené vždy prvé, druhé a tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú atraktívne ceny od partnerov súťaže. Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok


Školy môžu svojich žiakov do súťaže prihlasovať 
až do 15. novembra 2022 TU.


Partneri: