• VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-468-9

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

WEBINÁR
Smernice v účtovnej agende a v rámci obehu účtovných dokladov škôl, obcí a organizácií územnej samosprávy. Všetky smernice na priloženom USB kľúči.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    28,00 €

ks

Popis

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, školy, školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie samosprávy), s povinnými i doplnkovými smernicami v účtovnej agende a v rámci obehu účtovných dokladov.

V prvej časti brožúry autor zoznamuje s teóriou k spracovaniu a charakterom interných riadiacich aktov a so zásadami ich tvorby. V druhej, praktickej časti, uvádza vybrané, často kontrolované interné smernice v územnej samospráve škôl, obcí a zriadených organizácií. Spracované sú vecne, šablónovo a s možnosťou doplňovania textu, čísiel alebo údajov podľa potreby, charakteru a pôsobnosti subjektu územnej samosprávy.

Všetky zverejnené smernice čitatelia nájdu i v priloženom USB kľúči.

Pri spracovaní brožúry autor vychádzal z vlastnej kontrolnej, metodickej a lektorskej činnosti vo verejnej správe v oblasti účtovnej agendy.  


Výhody brožúry:

  • Oboznamuje s povinnými i doplnkovými smernicami v účtovnej agende a v rámci obehu účtovných dokladov.
  • Obsahuje vzory vybraných, často kontrolovaných interných smerníc v územnej samospráve škôl, obcí a zriadených organizácií.
  • Všetky uvádzané smernice nájdu čitatelia i na priloženom usb kľúči.
  • Je spracovaná prakticky, obsahuje len nutnú teóriu a gro publikácie tvoria vzory smerníc.
  • Vďaka brožúre čitatelia nadobudnú istotu, že ich interné smernice sú spracované obsahovo i formálne správne a kontroly im v nich nenájdu už chyby.

 

Z RECENZIÍ VYBERÁME:

Publikácia zaručene vhodná pre každého ekonóma a štatutára.
Mgr. Andrea Korenková, kontrolórka

Výborné, úspešne napredujete. Vaša práca je prínosom všade, kde sa objavíte a do čoho sa pustíte...
Ing. Katarína Makýšová ekonomická riaditeľka, lektorka zákona o účtovníctve

Ekonomická oblasť práce vo verejnom sektore sa riadi množstvom predpisov a nariadení, ktoré je nutné dodržiavať. V tejto problematike, aj vplyvom neustále sa meniacej legislatívy, býva občas náročné zorientovať sa, a to nielen novým zamestnancom ale aj tým skúsenejším. Na základe svojej 20-ročnej praxe vo verejnom sektore môžem potvrdiť, že praktických “pomocníkov” pre prácu vo verejnom sektore bol vždy nedostatok a každý, dobre spracovaný materiál bol veľmi vítaný. Publikáciu, ktorú práve držíte v rukách som prečítala s ľahkosťou a s nadšením, nie je pretkaná spleťou rôznych paragrafov, je zrozumiteľná a dobre pochopiteľná čitateľovi. Zároveň obsahuje množstvo odvolávok na konkrétne predpisy ( ale necituje ich), čitateľ si tak môže dohľadať znenie zákonov v čase, keď ich práve bude potrebovať. Nájdeme v nej veľa praktických príkladov, čo efektívne pomáha pri uplatňovaní teórie v praxi. Táto publikácia, tak, ako všetky predošlé z dielne p. Sýkoru, sú zárukou kvality a aktuálnosti. Som presvedčená, že si nájde svoje dôležité miesto v poličkách malých i väčších organizácií, u začiatočníkov i pokročilých.
Zuzana Karabínová vedúca ekonomického oddelenia Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA – pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Petržalka a je interným kontrolórom v niekoľkých štátnych organizáciách. Tému finančnej kontroly viedol na Úrade Vlády SR. Spolupracuje tiež s Asociáciou komunálnych ekonómov SR. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Za posledné roky vykonal mnoho kontrol v materských a základných školách aj v oblasti zostavenia a dodržiavania interných smerníc. Oblasť práva verejnej správy aktívne prednáša aj na akademickej pôde v rámci akreditovaného programu pre samosprávnych kontrolórov a ekonómov a je recenzentom viacerých odborných príspevkov a tiež autorom niekoľkých publikácií a monografií.


OBSAH


Autorský úvod
Poďakovania
Použité skratky normatívnych právnych aktov


I. Teória k spracovaniu a charakteru interných riadiacich aktov
1. Úvod
2. Aké pravidlá sa vzťahujú na subjekt verejnej správy?
     2.1 Čo všetko potrebuje mať spracované subjekt verejnej správy interne formou riadiacich aktov?
3. Základné názvoslovie pre interné akty
4. Zásady tvorby interných riadiacich aktov
     4.1 Správnosť interných riadiacich aktov
     4.2 Zákonnosť a aktuálnosť interných riadiacich aktov
     4.3 Úplnosť a formálna správnosť interných riadiacich aktov
5. Rámec interných smerníc – všeobecný prehľad

II. Vzory vybraných interných riadiacich aktov
6. Vybrané interné riadiace akty v oblasti normotvorby, registratúry, evidencie + novela Zákonníka práce a COVID -19 opatrenia
     6.1 Registratúrny poriadok - vzor
     6.2 Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie/resp. stravovacej karte zo dňa ...... - vzor
     6.3 Smernica (príkaz riaditeľa školy/riaditeľa materskej školy) na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID- 19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) - vzor
    6.4 Zjednodušená interná smernica o tvorbe interných smerníc a ich pripomienkovaní – územná samospráva - vzor
7. Interné riadiace akty v účtovnej agende
    7.1 Smernica o vedení účtovníctva - vzor
    7.2 Smernica o účtovnom rozvrhu - vzor
    7.3 Príkaz o zriadení inventarizačných komisií, prehlásení hmotne zodpovedných osôb a uskutočnení inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov k 31.12.20xx - vzor
    7.4 Smernica o obehu účtovných dokladov (rozšírená verzia) - vzor
    7.5 Smernica o účtovaní nákladov a výnosov, opravných položiek a kurzových rozdielov - vzor
8. Interné smernice súvisiace s účtovno-ekonomickou agendou
    8.1 Smernica pre výkon základnej finančnej kontroly - vzor
    8.2 Smernica o cestovných náhradách - vzor
    8.3 Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti - vzor
    8.4 Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok - vzor
    8.5 Smernica o depozitnom účte rozpočtovej organizácie - vzor
    8.6 Metodika k účtovaniu osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekcie v čase COVID-19 - vzor
    8.7 Centrálna evidencia interných riadiacich aktov - vzor Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + USB
Počet strán 176
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + USB
Počet strán 176
Formát A5

Súvisiace produkty

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Napriek tomu, že od roku 2022 nie je povinnosťou školy mať metodické orgány, riaditelia škôl ich stá..

22,00 €

ZRIAĎOVATEĽ

ZRIAĎOVATEĽ

Na podnet zákazníkov prinášame dvojmesačník  Zriaďovateľ,  ktorý vychádza 6-..

125,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

22,00 €

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

28,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

16,00 € 31,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

17,00 € 37,00 €