• MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-406-1

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY


Ekonomické, finančné a personálne základy pre riadenie školy a školského zariadenia – v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    25,00 € 18,75 €

ks

Popis

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola je aj zamestnávateľ. Riaditeľ školy tak pri preberaní školy nepreberie zodpovednosť len za pedagogickú dokumentáciu a výchovno-vzdelávací proces, ale aj za ľudí/zamestnancov, pre ktorých sa stane zamestnávateľom.

Riaditeľ školy musí poznať základné zásady a aspoň základné ustanovenia zákonov z oblasti personalistiky a ekonomiky pre správnu prevádzku školy.

Brožúra je súhrnom týchto základných zákonov a ich aplikácii v praxi školy. Keď si ju riaditeľ prečíta, získa základy personálneho a ekonomického fungovania školy. Je to základný štartovací balíček vedomostí pre nového riaditeľa školy. Zároveň pre starého riaditeľa je to základný rámec aktualizovaných vedomostí o novej právnej úprave. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

OBSAH

Úvod
1. Prehľad základných právnych predpisov
2. Komunikácia so zástupcami zamestnancov a kolektívne pracovnoprávne vzťahy
3. Vybrané okruhy problematiky Zákonníka práce a personalistiky

§ 13 Zákonníka práce
§ 17 Zákonníka práce – Neplatnosť právneho úkonu
§ 38 Zákonníka práce – Doručovanie
§ 41 Zákonníka práce – Predzmluvné vzťahy
§ 42 Zákonníka práce – Pracovná zmluva
§ 43 Zákonníka práce – náležitosti pracovnej zmluvy
§ 44 Zákonníka práce
§ 45 Zákonníka práce – Skúšobná doba
§ 46 Zákonníka práce – Vznik pracovného pomeru
Osobný spis zamestnanca
§ 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
§ 54 Zákonníka práce – Dohoda o zmene pracovných podmienok
§ 57 Zákonníka práce – Pracovná cesta
§ 74 Zákonníka práce – Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
§ 75 Zákonníka práce – Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
§ 82 Zákonníka práce – Základné povinnosti vedúcich zamestnancov
§ 84 Zákonníka práce – Pracovný poriadok
§ 90 Zákonníka práce – Začiatok a koniec pracovného času
§ 91 Zákonníka práce – Prestávky v práci
§ 97 Zákonníka práce – Práca nadčas
§ 19 zákona č. 553/2003 Z. z. – Plat za prácu nadčas
§ 99 Zákonníka práce – Evidencia
§ 111 Zákonníka práce – plán dovoleniek
§ 130 Zákonník práce – Výplata mzdy
§ 152 Zákonníka prác – Stravovanie zamestnancov
§ 152 a Rekreačné poukazy ako nová povinnosť zamestnávateľa od 1. januára 2019
§ 142 Prekážky na strane zamestnávateľa
§ 191 Zákonníka prác – náhrada škody a zodpovednosť zamestnávateľa
§ 224 Zákonníka prác – Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
§ 226 Zákonníka práce – Dohoda o vykonaní práce
§ 227 Zákonníka práce – Dohoda o brigádnickej práci študentov
§ 228a Zákonníka práce – Dohoda o pracovnej činnosti
4. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
§ 3 – Náhrady pri pracovnej ceste
Nárokové a nenárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste
Používanie cestných motorových vozidiel a cestná daň
Paušálne cestovné náhrady (§ 34)
Vzdelávanie zamestnancov (profesijný rozvoj) a pracovné cesty
5. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
6. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 3 Práva pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
Povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
§9 Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
§ 14 Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov
§ 15 Bezúhonnosť
§ 16 Zdravotná spôsobilosť
§ 19 Kategórie pedagogických zamestnancov
§ 20 Kategórie pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo za poskytovanie výchovy v zariadení sociálnej pomoci
§ 21 Kategórie pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu
§ 22 Učiteľ profesijného rozvoja
§ 23 Kategórie odborných zamestnancov
§ 27 Ďalšie kategórie odborných zamestnancov
Kariérový stupeň
§ 35 Kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
§ 36
§ 39 Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec
Profesijný rozvoj
§ 70 Hodnotenie pedagogického zamestnanca
Centrálny register
§ 79 Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
§ 82
§ 83
§ 84
Prechodné ustanovenia a odborného zamestnanca
7. Rozpočet škôl, školských zariadení
Klasifikácia príjmov a výdavkov
Rozpočty obcí a vyšších územných celkov
Základy ekonomiky a základná ekonomická dokumentácia
8. Finančná kontrola a systém finančného riadenia
Všeobecne o finančnej kontrole
Novela zákona č. 357/2015 Z. z. k 1. januáru 2019
9. Evidencia majetku
10. Verejné obstarávanie
11. ZáverObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 184
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 184
Formát A5

Súvisiace produkty

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:alternatívne hodnotenie,formatívne hodnotenie,slovné ho..

15,00 € 20,00 €

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, škol..

18,75 € 25,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

14,00 € 28,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

15,00 € 33,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

15,00 € 33,00 €

KONFLIKTY V ŠKOLE

KONFLIKTY V ŠKOLE

Konflikty sú každodennou súčasťou nášho života. Sú potrebné a nevyhnutné na lepšie zvládanie akýchk..

10,00 € 20,00 €

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

10,00 € 20,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

65,00 €

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Brožúra je pripravená na priame využitie pri realizácií lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v zák..

6,00 € 15,00 €

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pe..

6,00 € 15,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

7,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

10,00 € 25,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €