Články

Aprílové témy bezplatných webinárov

Aprílové témy bezplatných webinárov
Začiatkom apríla sa učitelia môžu tešiť na nové témy bezplatných webinárov. Venovať sa budeme predškolákom a rozvoju ich grafomotoriky, finančnej gramotnosti na druhom stupni a tiež asistentom v materskej škole.
Čítajte viac o našich webinároch a prihláste sa.

 

OPAKOVANÝ: ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY PREDŠKOLÁKOV

Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 5-6 ročných detí 

Dátum: 7. APRÍL 2021  (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

 • Webinár prinesie ponuku námetov pre učiteľky i rodičov, ktorá bude zameraná na podporu grafomotorických spôsobilostí 5-6 ročných detí, diagnostiku úrovne grafomotorických zručností predškolákov, metodiku nácviku správneho úchopu ceruzky.
 • Uvidíte názorné ukážky pracovný listov, podporujúce samostatnú prácu detí,  budú zamerané na problematiku správnych metodických postupov pri nácviku grafomotorických línií a schém, metodiku ako pracovať s pracovnými listami pre danú vekovú skupinu detí.
 • Ukážeme si ako efektívne a správne pracovať s 5-6 ročnými deťmi v oblasti získavania primeraných grafomotorických spôsobilostí detí, ako rozpoznať diagnostické znaky pri poruche grafomotoriky v bežnej triede predškolákov.  

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom v materských školách, asistentom, rodičom detí predškolského veku.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ NA DRUHOM STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY

O tom, ako rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy

Dátum:  8. APRÍLA 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:

 • Oboznámime sa s koncepciou finančného vzdelávania na Slovensku, predstavíme záväzné a podporné materiály.
 • Zosumarizujeme výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.
 • Povieme si, do akých predmetov NŠFG začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať.
 • Ukážeme štruktúru PZ, oboznámime sa s úlohami, ktoré vedú žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií, k rozoznávaniu potrebného od zbytočného, k získavaniu zručností a rozvíjaniu kompetencií potrebných pre život.
 • Povieme si o podpore PZ pri plnení požiadavky zakomponovania, aplikácie tém FG ich prirodzené začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Informujeme, ako môžete zvýšiť aj svoju vlastnú finančnú gramotnosť.

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom pre nižšie sekundárne vzdelávanie


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.ASISTENT PEDAGOGA V MŠ

Ako na to, aby fungovala spolupráca asistenta s učiteľmi

Dátum: 12. APRÍL 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., speciální pedagog

Obsah webinára:

Máte, nebo plánujete v mateřské škole asistenta pedagoga? Víte, jak vytvořit fungující spolupráci učitele a asistenta pedagoga? A víte, proč je dobré se některých chyb vyvarovat?

Webinářem Vás provede zkušený lektor PhDr. Zbyněk Němec. Webinář si klade za cíl předat potřebné informace a poskytnout pedagogům a asistentům pedagoga v mateřské škole a prostor k zamyšlení, jak nastavit smysluplnou a fungující spolupráci asistenta pedagoga s učiteli.

Webinář Vás provede důležitými oblastmi spjatými s komplexním pohledem na činnost asistenta pedagoga v MŠ se všemi jejími specifiky, počínaje úspěšným výběrem, přes jeho metodickou podporu až po vymezení pracovní náplně asistenta pedagoga. Nepomineme ani chyby, které při spolupráci obou pracovníků mohou nastat a kterých je dobré se vyvarovat.

Více na toto téma naleznete v publikaci Asistent pedagoga v mateřské škole.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelkám/učitelům mateřských škol, asistentkám/asistentům mateřských škol, ředitelkám/ředitelům mateřský škol, pedagogům 1. stupně ZŠ, webinář je také vhodný i pro asistenty pedagoga ZŠ a pro rodiče.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

PRIPRAVOVANÉ WEBINÁRE PRE ZRIAĎOVATEĽOV, VEDENIE NA ŠKOLÁCH A VEDÚCE ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ


KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI S DÔRAZOM NA  DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021

Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s možnosťou rozšírenia portfólia o diétny systém pre deti a žiakov v školách, ako jeden z možných princípov voľby rodiča pri rozhodovaní o výbere školy.

DÁTUM: 27. APRÍLA 2021 (UTOROK) O 17:00 HOD.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Aplikácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
 • Využitie metodiky všeobecných a špecifických princípov v nadväznosti na zásady pre skladbu jedálnych lístkov.
 • Normovanie a možná zámena surovín.
 • Technologické postupy a eliminácia dochucovania jedál pridaným cukrom a soľou.
 • Potravinový semafor a aký má vplyv na výrobu jedál v školskom stravovaní.
 • Podmienky poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania s určením minimálneho počtu stravníkov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samospráve ako zriaďovateľovi zariadenia školského stravovania.

 


VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021?

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

DÁTUM: 19. MÁJA 2021 (STREDA) O 17:00

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Obsahom webinára je sumarizovať všetku dokumentáciu, ktorú je školská jedáleň povinná viesť.
 • Pomôžeme vám zorientovať sa v povinnostiach vedúcej a ostatných členov kolektívu školskej jedálne pri vedení dokumentácie: kto, čo a kedy má viesť, s akou frekvenciou, a kto, čo a kedy vo vašej školskej jedálni môže kontrolovať.
 • Povieme si o elektronickom vedení dokumentácie a jej benefitoch.
 • Prinesieme aj vzory tlačív, správneho výpočtu režijných nákladov na výrobu jedného jedla s riešením, ako sa vyhnúť deformovaniu vplyvu nízkeho počtu stravníkov počas COVID obdobia na výpočet režijných nákladov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samosprávam ako zriaďovateľom zariadenia školského stravovania.