• DIEŤA S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU V MŠ

DIEŤA S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU V MŠ


Program inovačného vzdelávania sa zameriava na problematiku narušenej komunikačnej schopnosti u detí predškolského veku a identifikáciu výchovno-vzdelávacích potrieb detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je dokázať identifikovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a stanoviť a facilitovať pre dieťa komunikačné ciele počas výučby. Okrem potrebnej teórie vzdelávací program oboznamuje s rôznymi komunikačnými stratégiami, inšpiráciami a materiálmi na aktivity, ktoré prospievajú k úspešnej integrácii týchto detí.

Absolvent programu inovačného vzdelávania sa naučí:
• Efektívne komunikovať a spolupracovať s rodinou dieťaťa s NKS.
• Interpretovať výsledky pedagogickej diagnostiky u dieťaťa s NKS a vyvodiť z nich závery pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
• Pôsobiť ako aktívny a prínosný člen multidisciplinárneho tímu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.  

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

Keďže RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia. Jediným možným časovým obmedzením je termín konania záverečných prezentácii. Obhájiť záverečnú prezentáciu je potrebné pred trojčlennou odbornou komisiou, ktorá zasadá len v stanovených termínoch, spravidla štyrikrát ročne. Nie je však nutné vzdelávanie ukončiť do najbližšieho termínu záverečných prezentácií. V súčasnosti žiadny časový limit na ukončenie vzdelávania nastavený nie je. 


LEKTOR

Mgr. Jana Pečarková
Lektorka je absolventkou odboru logopédia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako logopéd v Centre špeciálnopedagogického poradenstva v Námestove a poskytuje starostlivosť deťom v špeciálnej materskej škole a vedie kurzy pre rodičov detí s oneskoreným vývinom reči. Do roku 2016 pôsobila v ambulancii klinickej logopédie, absolvovala viaceré odborné kurzy na Slovensku aj v zahraničí, publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch a organizuje aktivity pre deti a mládež s narušenou komunikačnou schopnosťou. Dobrovoľnícky pôsobí v OZ Aktivko zameranom na osvetu logopédie ako online poradca, je zakladateľkou blogu Nehovorinecakajte.


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Vzdelávací program obsahuje učebné texty, komentované prezentácie a dištančné úlohy zamerané na aplikáciu získaných vedomostí, tiež test na overenie preštudovaných poznatkov.

1. NKS a jej druhy

2. Jazykové roviny komunikácie

3. Prejavy a obmedzenia detí s NKS v MŠ

4. Komunikácia a spolupráca s rodičom dieťaťa v MŠ

5. Pedagogický zamestnanec ako člen multidisciplinárneho tímu

6. Inklúzia dieťaťa s NKS v MŠ

7. Podpora žiakov s NKS v MŠ – komunikačné stratégie

8. Podpora žiakov s NKS v MŠ – materiály a aktivity

9. Podpora žiakov s NKS v MŠ – augmentatívna a alternatívna komunikácia

10. Hodnotenie žiakov s NKS v MŠ  


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné preštudovať všetky učebné lekcie, vypracovať a odoslať na kontrolu 2 dištančné úlohy a absolvovať test s úspešnosťou minimálne 80%. Po ňom nasleduje obhájenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou. Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ MŠ, pedagogický asistent
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ MŠ, pedagogický asistent
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

STIMULÁCIA PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA PREDŠKOLÁKA

STIMULÁCIA PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA PREDŠKOLÁKA

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V MATERSKEJ ŠKOLE

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V MATERSKEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ROZVÍJANIE A OVEROVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI

ROZVÍJANIE A OVEROVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

ADAPTÁCIA DETÍ SO ŠVVP V BEŽNEJ MŠ

ADAPTÁCIA DETÍ SO ŠVVP V BEŽNEJ MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

HUDOBNÉ ČINNOSTI V MATERSKEJ ŠKOLE

HUDOBNÉ ČINNOSTI V MATERSKEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

MATEMATICKÉ PREDSTAVY PRE UČITEĽOV MŠ

MATEMATICKÉ PREDSTAVY PRE UČITEĽOV MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €