• PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ


Program inovačného vzdelávania zorientuje pedagogického asistenta v problematike výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí materskej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


V materských školách stretávame čoraz častejšie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo si vyžaduje aj prispôsobenie podmienok ich výchovy a vzdelávania. Jednou z možností adekvátnych podmienok sa javí personálna podpora v osobe pedagogického asistenta. Jeho úlohou je pomôcť učiteľke materskej školy zorganizovať a realizovať výchovno-vzdelávací proces tak, aby každé dieťa v materskej škole malo nasýtené svoje potreby, aby prístup k deťom mohol využívať princíp individualizácie.

Pedagogický asistent sa potrebuje vedieť orientovať v potrebnej legislatíve, v základných informáciách o rôznych druhoch a formách znevýhodnení, s ktorými sa v prostredí materskej školy môže stretnúť. Rovnako dôležité je, aby dokázal efektívne komunikovať s rodičmi, s deťmi a tímovo spolupracovať s učiteľkou v triede.

Absolvent vzdelávacieho programu získa východiskové informácie o práci pedagogického asistenta v materskej školy a zvýši si tak svoje odborné kompetencie.

Po ukončení vzdelávacieho programu absolvent:

• pozná základné legislatívne východiská potrebné pre výkon svojej pracovnej činnosti,

• dokáže konkretizovať náplň práce pedagogického asistenta v praxi,

• identifikuje špeciálne potreby detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

• pozná možnosti spolupráce s rodinou dieťaťa,

• pozná dôležité aspekty ovplyvňujúce výchovu a vzdelávanie detí v prostredí MŠ.  

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

Keďže RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia. Jediným možným časovým obmedzením je termín konania záverečných prezentácii. Obhájiť záverečnú prezentáciu je potrebné pred trojčlennou odbornou komisiou, ktorá zasadá len v stanovených termínoch, spravidla štyrikrát ročne. Nie je však nutné vzdelávanie ukončiť do najbližšieho termínu záverečných prezentácií. V súčasnosti žiadny časový limit na ukončenie vzdelávania nastavený nie je. 


LEKTOR

PaedDr. Eva Sobinkovičová
Absolvovala vysokoškolské štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika, toto štúdium si rozšírila o špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých. Má 30-ročnú prax súvisiacu s predprimárnym vzdelávaním. Okrem učiteľky materskej školy pracovala ako garantka a koordinátorka viacerých národných projektov súvisiacich s inkluzívnym vzdelávaním. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov. Aktuálne pracuje ako riaditeľka materskej školy a učiteľka profesijného rozvoja. 


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Program je štruktúrovaný do piatich lekcií. Obsahuje päť učebných textov, tri PPT prezentácie, dve dištančné úlohy a test.

Lekcie:

1. Základné legislatívne východiská pracovnej činnosti pedagogického asistenta v materskej škole

2. Pracovný čas, pracovná náplň pedagogického asistenta v materskej škole a jej konkrétne činnosti

3. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole

4. Spolupráca s rodinou dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

5. Ďalšie požiadavky kladené na pedagogického asistenta  


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických asistentov v materskej škole.

 

SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné preštudovať všetky lekcie, vypracovať a odoslať na kontrolu dve dištančné úlohy, absolvovať jeden test s úspešnosťou min. 80 % a na záver úspešne absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ MŠ, pedagogický asistent
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ MŠ, pedagogický asistent
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

UVÁDZAJÚCI UČITEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE

UVÁDZAJÚCI UČITEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE

VYCHÁDZA NA JESEŇ 2023 Príprava uvádzajúceho pedagogického zamestnanca materskej školy je špecifi..

22,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

DIEŤA S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU V MŠ

DIEŤA S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €