• KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-7496-467-1

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

WEBINÁR
Metodická príručka, ktorá sa zaoberá významom, cieľmi, metódami a najmä vhodnými hrami a činnosťami pre rozvíjanie poznávacích (kognitívnych) procesov a reči u detí predškolského veku.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

materinky

Obsah brožúry vychádza zo súčasného integrovaného poňatia práce s deťmi predškolského veku. Pojednáva o jednotlivých psychických procesoch a ich vývoji v predškolskom veku. Dôraz kladie na rozvoj zmyslov, ako základu poznávania predškolských detí, prináša však aj mnohé podnety pre rozvoj ďalších oblastí – pozornosti, pamäti, fantázie, myslenia a reči. Popri nevyhnutných informáciách, prečo je rozvoj poznávacích procesov pre dieťa dôležitý pre jeho ďalší vývoj, uvádza aj stručnú charakteristiku vývojovej etapy detstva.

Brožúra ponúka príklady metodických radov na rozvíjanie jednotlivých kognitívnych procesov detí (t.j. návrhy možných formulácií výsledkov vzdelávania), a k nim vhodne zvolené námety na hry a činnosti, rovnako s metodickou nadväznosťou – teda od najjednoduchšieho, po náročnejšie. Príklady námetov sú tak zo spontánne vzniknutých situácií, ako aj zámerne zvolené a plánované hry a činnosti. Nájdete tu aj metodické odporúčania, ktoré niektoré hry bližšie dopĺňajú, upozorňujú na možné riziká atď. Vytvorenie týchto postupností pri rozvíjaní dieťaťa v danej oblasti je dôležitým podkladom pre sledovanie pokroku u jednotlivých detí, teda základom pedagogickej diagnostiky a individualizácie práce s nimi.

Brožúra je určená najmä pre učiteľky a učiteľov materských škôl, ktorým môže byť inšpiráciou pri tvorbe vlastných školských či triednych vzdelávacích programov (najmä pri formulovaní čiastkových vzdelávacích cieľov) aj pri vlastnej práci s deťmi, voľbe vhodných námetov aj primeranej náročnosti – podľa možností každého dieťaťa. Využijú ju určite študenti stredných, vyšších odborných i vysokých škôl, ktorí sa pripravujú na prácu s deťmi predškolského veku. Vhodná je aj na tvorbu a realizáciu špecifických programov pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky alebo detí zo sociálne menej podnetného prostredia.

V prvej časti nájde čitateľ základný legislatívny rámec pre kognitívny rozvoj ako významnú súčasť predškolského vzdelávania i vysvetlenie pojmov, ktoré brožúra používa. Na konkrétnych príkladoch si uvedomí základné etapy vzdelávania a to aj v kontexte terminológie RVP PV. Nájde tu konkrétne príklady vhodných metód i základné princípy, ako si dieťa utvára poznatky alebo zručnosti. Hlavnou však pre čitateľov bude najskôr druhá časť, kde sú jednotlivé kognitívne oblasti rozpracované ako z hľadiska vývojovej psychológie, tak najmä metodicky – t. j. ako môže pedagóg či rodič postupne zvyšovať náročnosť.

Mnohé hry ponúkajú rôznorodú variantu pre realizáciu – jednoduchú alebo náročnejšiu verziu. Vždy je v nich naformulovaný konkrétny a hodnotiteľný očakávaný výstup (čo sa dieťa učí), ktorý ktorý dáva pedagógovi možnosť odpovedať si na otázku, čo dieťa zvláda alebo nezvláda, a kedy treba voliť jednoduchšiu aktivitu. Pre učiteľov MŠ u detí v povinnom predškolskom ročníku (5-6 rokov) je dôležitá najmä kapitola, ktorá sa zaoberá špecifickými zručnosťami pre budúceho školáka – teda námety na rozvoj čitateľskej a predmatematickej gramotnosti. Tieto oblasti sú dôležité najmä aj pre deti s odkladom školskej dochádzky. Inšpiráciu pre tvorbu ŠVP a TVP môže priniesť prehľad tematických blokov a ich prepojenie, vrátane príkladov očakávaných výstupov (čo by dieťa malo po ich absolvovaní vedieť, spoznať, prežiť, uvedomiť si...). V tretej časti sú uvedené dva príklady integrovaných blokov (vytvorených na základe známych literárnych textov). V nich nájde pedagóg konkrétne námety na to, ako je možné prepojiť jednotlivé kognitívne oblasti (napr. zmysly, pamäť, fantáziu...) do zmysluplného a pre deti zaujímavého celku, ale zároveň, ako im priblížiť krásu klasickej českej literatúry.

ODBORNÁ GARANCIA


Autorka: Mgr. Hana Nádvorníková

OBSAH

  1. Prečo kognitívny rozvoj?
  2. Základné pojmy
  3. Kognitívne vzdelávanie v materskej škole
  4. Zmyslové vnímanie detí
  5. Predstavivosť a fantázia
  6. Pamäť
  7. Myslenie
  8. Komunikácia
  9. Rozvíjanie špecifických schopností budúceho škôlkara
10. Námety na tematické bloky
11. Príklady integrovaných celkov rozvíjajúcich kognitívne procesy
Záver
Literatúra

PrílohyObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 194
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 194
Formát A5

Súvisiace produkty

BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY

BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY

PRIPRAVUJEMEBrožúra spracovaná v súlade s inovovaným ŠVP pre materské školy. Predkladá množstvo náme..

17,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

Brožúra ponúka spojenie niekoľkých prístupov k realizácii pohybových činností v materskej škole v ..

17,00 €

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra predstavuje didaktický materiál pre pedagógov predškolského veku a je rozdelená do troch č..

17,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra Výtvarné činnosti v predškolskom vzdelávaní má charakter didaktického materiálu a obsah je r..

17,00 €

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

Brožúra prináša pedagógom materských a základných škôl pohľad do výučby mediálnej výchovy a problema..

17,00 €

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Možno si hovoríte prečo práve polytechnická výchova je tak dôležitá? Rozhodne vďaka obrovskému rozma..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra pristupuje k problematike prírodovedného vzdelávania s vedomím, že učitelia v materských ško..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Schopnosť komunikovať je základnou podmienkou úspešného prechodu do prvej triedy základnej školy. V ..

17,00 €

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Ako v dnešnej "pohodlnej" dobe viesť deti k pravidelným fyzickým aktivitám? Osvedčeným receptom je s..

17,00 €

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jednotlivé časti brožúry sa zameriavajú na klasické české rozprávky, environmentálnu tematiku alebo ..

17,00 €

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúra Knihrátky s Dvojpohádkou - dielmi A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť je určená pe..

33,00 €

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúry Knihrátky s Námornícku rozprávkou - diely A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť sú u..

33,00 €

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyTak ak..

17,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Ako ..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky ..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho škol..

17,00 €