Články

Marcové bezplatné webináre

Marcové bezplatné webináre
Jarná ponuka bezplatných webinárov opäť stojí za to. Vyberte si tému, ktorá vás zaujíma najviac.
 


Jak podpořit rozvoj řeči předškoláků

Viete, ako správne podporovať rozvoj rečových zručností u predškolákov?

Dátum:  13. marec 2023 (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Marta Balvínová Kryčová, vedúca učiteľka MŠ

Obsah webinára:

1. Čo ovplyvňuje rozvoj reči. 

2. Prevencia najčastejších porúch reči. 

3. Príklady metód a aktivít rozvíjajúcich rečové zručnosti. 

4. Odporúčané pomôcky a literatúra.

5. Odpovede na otázky účastníkov webinára. 

Pro koho webinár odporúčame: Pre pedagógov materských škôl, pre rodičov predškolákov, pre študentov predškolského vzdelávania, pre asistentov, ale takisto aj pre pedagógov 1. stupňa ZŠ.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Dieťa s poruchami reči v materskej škole

Aký prístup zvoliť k deťom s ťažkosťami v reči a ako im pomôcť rozvíjať komunikačné schopnosti

Dátum: 14. marec 2023 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Jana Pečarková, logopedička, Centrum poradenstva a prevencie v Námestove

Obsah webinára: 

1. Najčastejšie druhy narušenej komunikačnej schopnosti v ranom a predškolskom veku.

2. Efektívne komunikačné stratégie v prostredí MŠ.

3. Aktivity a materiály vhodné na rozvoj komunikačných schopností v MŠ skupinovou formou.

4. Prvky doplňujúcej komunikácie (AAK) vhodné na využitie v bežnej MŠ.

5. Inovačné vzdelávanie Dieťa s NKS v MŠ – čo ponúka a obsahuje?

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov materských škôl, pre pedagogických asistentov v MŠ, pre školský podporný tím v MŠ.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi

Zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov veku realizované v materskej škole

Dátum: 15. marec 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl a riaditeľka materskej školy 

Obsah webinára: Implementácia povinného predprimárneho vzdelávania si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu najmä pre riaditeľky materských škôl a  základných škôl.

 Webinár sa zameriava na to: 

čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie, 

pre aký vek detí je určené, 

čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov.

Uľahčí  riaditeľkám a učiteľkám materských škôl, orientáciu v zákonných predpisoch, týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania. Webinár je zameraný na vysvetlenie všetkých povinností aktérov, týkajúcich sa novej úlohy nielen materskej školy. Pomoc je určite v tom, že ustanovenia zákona sú komentované a vysvetlené za účelom lepšieho porozumenia a zvládnutia povinností, ktoré riaditeľke  pomôžu pri konkrétnych problémoch súvisiacich s realizáciou  v praxi, napríklad:

Financovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Povinnosti riaditeľky materskej školy vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu. 

Nedbanie zákonného zástupcu o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Výnimočné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. 

Individuálne (domáce) vzdelávanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľky materských škôl, základných škôl, pre učiteľov materských škôl, rodičov a zriaďovateľov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Vlastiveda, učiť ju nie je veda!

Ako učiť vlastivedu v základnej škole efektívnejšie prostredníctvom zážitkového učenia 

Dátum: 16. marec 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. 

Lektorka:  PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 

Obsah webinára: 

1. Poukážeme na súčasné vyučovanie  vlastivedy na 1. stupni  a potrebu zmeny zavedením nových prístupov. 

2. Charakterizujeme predmet vlastiveda v 3. ročníku a poukážeme na hlavné schopnosti, ktoré by žiaci mali získať.

3. Predstavíme si rôzne metódy a formy vo vlastivednom vzdelávaní.

4. Poukážeme na výhody zážitkového vyučovania v predmete vlastiveda.

5. Predstavíme si novú učebnicu a pracovný zošit vlastivedy pre tretiakov.

6. Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť inšpiráciou na hodinách vlastivedy.

7. Predstavíme spôsoby používania inovatívnych, kreatívnych a praktických úloh na hodinách vlastivedy, ktoré budú zamerané na rozvoj kritického myslenia, prácu s textom, čítania s porozumením, orientáciu v teréne a iné. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, učiteľov vlastivedy, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


     

Geografia prakticky, komplexne aj digitálne   

Cesty objavovania kontinentov: Austrália, Oceánia, Amerika a póly 

Dátum: 20. marec 2023 (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorky: Mgr. Andrea Borcovanová, PaedDr. Miroslava Košťálová –  recenzentky učebníc geografie pre 9. ročník

Obsah webinára: 

1. Spoznávame geografiu Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a pólov našej Zeme prostredníctvom komplexného súboru printových a digitálnych materiálov. 

2. Ukážky aplikácie poznatkov z učebnice v úlohách z pracovného zošita a ich riešeniach v Zošite pre učiteľa a Metodickej príručke (Questionstorming). 

3. Ako žiaci objavujú poznatky z učebnice geografie a ako ich spájajú s prácou v pracovnom zošite? Ukážka z „expedície po Kanade“.

4. Ukážky práce na hodine s učebnicou a pracovným zošitom/ukážky z digitálneho pracovného zošita.

5. Ako využiť slovník pojmov a hodnotenie/sebahodnotenie. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov geografie v 5. – 9. ročníku ZŠ a učiteľov GOŠ, pre rodičov a širokú verejnosť.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Nielen učiť, ale aj naučiť 2

Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka v 2. ročníku základných škôl

Dátum: 21. marec 2023 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorky: Mgr. Libuša Hoštáková, Mgr. Jarmila Zacharová, PhD., autorky pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl 

Obsah webinára: Dozviete sa:

ako motivovať žiakov na vyučovaní slovenského jazyka;

ako pracovať s novým učivom;

ako precvičovať učivo;

ako získať spätnú väzbu;

ako overovať vedomosti žiakov;

ako realizovať sebahodnotenie žiakmi;

kde hľadať zdroje inšpirácií;

čo ponúka nová pracovná učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ

Webinár odporúčame pre: Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, asistentov učiteľa ZŠ, vychovávateľov i rodičov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Ideme do školy

Povinná predškolská príprava a jej špecifiká. Školská zrelosť u detí, ako ju posudzovať a používať v praxi. 

Dátum: 22. marec 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

1. Povinné predprimárne vzdelávanie – čo to v praxi znamená pre škôlky a aké úskalia to so sebou prináša.

2. Školská zrelosť – zadefinovanie pojmu a vysvetlenie jednotlivých zložiek školskej zrelosti.

3. Čo si u predškolákov treba všímať a kedy a kam ich prípadne ďalej odporučiť.

4. Deti v pokračovacích ročníkoch – ako k nim pristupovať, na čo sa zamerať.

5. Ako viezť predškolskú prípravu vo vekovo zmiešaných skupinách.

6. Práca s rodičmi predškolákov – ako od komunikovať podozrenie na nezrelosť dieťaťa a benefity pokračovacieho ročníka pre ich dieťa.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov a učiteľky v materských školách, rodičov detí v predškolskom ročníku, pre odborníkov pracujúcich s deťmi predškolského veku.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Inovačné a aktualizačné vzdelávanie v profesijnom rozvoji   

Plánovanie, príprava  a realizácia aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov (PZ/OZ) v súvislosti s pripravovanou reformou vzdelávania

Dátum: 23. marec 2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: PhDr. Darina Výbohová, PhD., odborníčka v oblasti profesijného rozvoja

Obsah webinára: 

Obsahom webinára je plánovanie, príprava  a realizácia aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov (PZ/OZ) v súvislosti s pripravovanou reformou vzdelávania. Ako sa uvádza v pláne obnovy: „Rastúci dopyt po špecifických zručnostiach a slabé výsledky žiakov si vyžadujú reformu vzdelávania. Učebné osnovy, obsah a metódy vzdelávania je potrebné prispôsobiť novým požiadavkám globálnych digitálnych ekonomík a spoločenským zmenám, ktoré sú s nimi spojené.“ Jedným z predpokladov na uskutočnenie pripravovaných zmien vo výučbe sú kvalitne pripravení PZ/OZ, ktorí priebežne zvyšujú úroveň svojich profesijných kompetencií v rámci aktivít profesijného rozvoja. Jedným z impulzov a prostriedkov na optimalizáciu edukačnej praxe môže byť vhodne zvolené inovačné vzdelávane jednotlivých PZ/OZ. Následne nástrojom transferu inovácie a cielenej podpory profesijného rozvoja ako aj spolupráce kolegov by malo byť aktualizačné vzdelávanie zrealizované na škole v zmysle platnej legislatívy. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.