• NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-403-0

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

WEBINÁR
Sprievodca právnymi predpismi v materskej škole. Výklad aktuálnych právnych a iných predpisov z oblasti školstva a aj iných rezortov, ktoré s materskou školou súvisia.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  76,00 €

ks

Popis


Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti výchovy a vzdelávania, personalistiky, prevádzky, ekonomiky, bezpečnosti a hygieny. Je zameraná špeciálne pre potreby materských škôl. Obsahuje výklad relevantných právnych predpisov, usmernenia a návody, ako predpisy aplikovať v školskej praxi, vzory potrebných dokumentov. Jej cieľom je zorientovať riaditeľa MŠ v právnych predpisoch a priniesť mu istotu, že riadi materskú školu v súlade s aktuálnou legislatívou.

Lektori diela sú odborníci z oblasti predprimárneho vzdelávania - školská inšpektorka pre materské školy a riaditeľka materskej školy, ktoré budú sledovať nielen legislatívu z oblasti školstva, ale zo všetkých rezortov, ktoré musia riaditelia materských škôl rešpektovať a uplatňovať v praxi.


Benefity:

 • Publikácia obsahuje zrozumiteľný výklad všetkých relevantných právnych predpisov pre materské školy a pomôže ich riaditeľom MŠ aplikovať do praxe.
 • Je to komplexná príručka – obsahuje informácie k všetkým oblastiam práce riaditeľa MŠ – k výchove a vzdelávaniu, riadeniu, prevádzke, personalistike, financovaniu.
 • Publikácia obsahuje riešenia právnych úloh riaditeľa materskej školy.
 • Publikácia upozorňuje na novú legislatívu a vysvetľuje, ako ovplyvní riadenie MŠ.
 • Správnosť a užitočnosť publikácie garantujú jej lektori a autori. 

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:

 • PaedDr. Iveta Feketeová - školská inšpektorka pre MŠ - Školské inšpekčné centrum Košice
 • Mgr. Slávka Iľková, riaditeľka MŠ v Trebišove

Autori:

 • PaedDr. Iveta Feketeová,
 • PaedDr. Darina Výbohová,
 • PhD. Ing. Jarmila Belešová,
 • Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.  

Obsah

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 10. 3. 2023 
A 2 Otázky a odpovede
A 2.1 Poskytovanie aktualizačného vzdelávania školou
A 2.2 Učiteľka nespĺňajúca kvalifikačné predpoklady
A 2.3 Asistent učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a § 4e ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z.
A 2.4 Rozhodovanie riaditeľa MŠ bez právnej subjektivity v správnom konaní
A 2.5 Zaradenie učiteľky materskej školy do platovej triedy 
A 2.6 Učiteľ pre dvojročné deti v MŠ
A 2.7 Zaradenie začínajúcej učiteľky
A 2.8 Prestávka na odpočinok a jedenie
A 2.9 Doklady pri nástupe zamestnancov
A 2.10 Príplatok za profesijný rozvoj  

B Riadenie materskej školy
B 1 Postavenie materskej školy
B 1.3 Kompetencie riaditeľov materských škôl
B 1.4 Postavenie materskej školy v školskom zákone
B 1.5 Postavenie materskej školy vo vyhláške o materskej škole
B 2 Kompetencie zriaďovateľa materskej školy
B 2.1 Kompetencie zriaďovateľa vo vzťahu k materskej škole, jej riaditeľovi a rade školy 
B 2.2 Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy od 01.01.2022
B 3 Správne konanie
B 3.1 Rozhodovanie riaditeľa materskej školy v správnom konaní 
B 4 Interné akty
B 4.1 Školský poriadok
B 4.2 Školský poriadok materskej školy – ukážka
B 5 Medzirezortné predpisy
B 5.1 Aplikácia zákona o e-Governmente v praxi materských škôl 

C Výchovno-vzdelávací proces
C 1 Výchovno-vzdelávací proces
C 1.1 Dokumentácia v MŠ
C 1.2 Škola v prírode v materskej skole – 1. časť
C 1.3 Škola v prírode v materskej škole – 2. časť
C 2 Štátny a školský vzdelávací program
C 2.1 Štátny a školský vzdelávací program
C 2.2 Kontrolná činnosť v materskej škole – 1. časť
C 2.3 Kontrolná činnosť v materskej škole – 2. časť
C 2.4 Skúsenosti z revidovania obsahu ŠkVP uplatňovaného pri výchove a vzdelávaní detí z MRK

D Personalistika
D 1 Pedagogickí, nepedagogickí a odborní zamestnanci
D 1.1 Nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
D 1.2 Zaraďovanie učiteľov materských škôl do platových tried
D 1.3 Stupnice platových taríf v r. 2022  
D 1.5 Zamestnávanie asistenta učiteľa v materskej škole v rámci projektu Cesta na trh práce 2, opatrenie č. 2 PODPORA VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST U VEREJNÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV
D 1.6 Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti vybraných kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov so zameraním na učiteľov materských škôl a pedagogických asistentov
D 1.7 Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov v školstve
D 2 Pracovný proces
D 2.1 Bezúhonnosť pedagogických a odborných zamestnancov s účinnosťou od 1. januára 2022
D 2.2 Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad bezúhonnosti
D 2.3 Vznik pracovného pomeru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
D 2.4 Pracovná disciplína, povinnosti zamestnancov a dôsledky ich nedodržania
D 2.5 Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
D 3 Starostlivosť o zamestnancov
D 3.1 Príspevok na športovanie detí v roku 2022
D 4.3 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2023 
D 4.4 Pracovný čas a práca nadčas pedagogických zamestnancov materských škôl
D 4.5 Zmeny v Zákonníku práce z roku 2022 a od 1. januára 2023 v praxi materskej školy
D 5 Vedúci pedagogickí zamestnanci
D 5.1 Proces zmeny riaditeľa materskej školy – 1. časť: Vymenúvanie riaditeľa MŠ 

E Ekonomika a prevádzka MŠ
E 1 Stravovanie
E 2 Ekonomické a finančné riadenie
E 2.1 Financovanie verejných, cirkevných a súkromných materských škôl v roku 2023
E 2.2 Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok (2022) 
E 2.5 Možnosti vytvorenia pracovného miesta a financovania mzdy pedagogického asistenta v materskej školeObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 114
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 114
Formát A5

Súvisiace produkty

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa ..

83,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

76,00 €

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA

ODBORNÁ GARANCIA Autor: doc. MUDr. Jana Hamade, PhD, MPH, MHA OBSAH 1. Úvod2. Legislatívne vých..

6,00 €

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Mnohé spontánne detské činnosti či hry obsahujú prvky, ktoré možno považovať za základ technického p..

10,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

149,00 €