• RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-460-3

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

WEBINÁR
Pokračovanie jedného z najúspešnejších diel. Sprievodca riaditeľky MŠ v legislatívnej a výchovno-vzdelávacej praxi. JEDINÁ KOMPLEXNÁ a VŽDY AKTUÁLNA príručka pri akejkoľvek manažérskej úlohe v praxi materskej školy. Publikácia prehľadne zoznamuje s novými povinnosťami a kompetenciami riaditeliek MŠ vyplývajúcimi z novozavedeného povinného predprimárneho vzdelávania. Poskytuje i vzory všetkých potrebných rozhodnutí.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  66,00 €

ks

Popis

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo všetkých oblastiach jej života – pomáha pri pedagogickom riadení MŠ, riadení výchovy a vzdelávania, riadení zamestnancov, ekonomickom riadení, zabezpečovaní prevádzky MŠ a poskytuje i inšpirácie na rozvoj materskej školy. Zorientuje riaditeľa MŠ v jeho povinnostiach a právach. Teoretický výklad témy je vždy podporený príkladmi z praxe a ukážkami dokumentácie. Riaditeľom MŠ prinesie istotu, že riadia materskú školu v súlade s aktuálnou legislatívou, požiadavkami štátu, kontrolných orgánov či rodičov a potrebami detí.
 
Výhody publikácie:
 • KOMPLEXNOSŤ – obsahuje informácie k všetkým oblastiam práce riaditeľa MŠ – k výchove a vzdelávaniu, riadeniu zamestnancov, prevádzke, financovaniu.
 • DVA V JEDNOM – teoretický výklad témy je vždy podporený príkladmi z praxe, upozorneniami na možné chyby a ukážkami dokumentácie.
 • AKTUÁLNOSŤ – oboznamuje s novými úlohami, vďaka čomu riaditelia získajú istotu, že riadia materskú školu v súlade s aktuálnou legislatívou, požiadavkami štátu, kontrolných orgánov či rodičov a potrebami detí.
 • ODBORNOSŤ – autormi článkov sú uznávaní odborníci z pedagogickej oblasti (Štátna školská inšpekcia, Metodické centrum, riaditelia škôl a pod.), ale aj v oblasti financovania, personalistiky, bezpečnosti práce.
 • PRAKTICKOSŤ – ukážky dokumentov či formulárov sú k dispozícii i na priloženom CD.
 • PORADENSTVO – predplatitelia získavajú spolu s publikáciou prístup k bezplatnému právnemu poradenstvu. 

ODBORNÁ GARANCIA

Odborný garant:
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
PaedDr. Eva Pupíková
Mgr. Ivana Belovičová
PaedDr. Eva Sobinkovičová
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
PaedDr. Darina Výbohová, PhD. 

OBSAH

A. Infoservis
A1 Aktuality
A 1.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 29. 03. 2022
A 1.2 Publikácia Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi a obsahom
A 1.3 Zriadenie regionálnych úradov školskej správy od 1. januára 2022
A2 Otázky a odpovede

B. Pedagogické riadenie materskej školy
B1 Právne vedomie riaditeľa MŠ
B 1.1 Diárium riaditeľky materskej školy (február až jún)
B 1.2 Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole
B 1.3 Výkon štátnej správy v prvom stupni riaditeľom materskej školy
B 1.4 Rozhodnutia riaditeľa materskej školy
B 1.5 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie
B 1.6 Diárium riaditeľa materskej školy (júl až január)
B2 Kontrola v materskej škole
B 2.1 Hospitačná činnosť v materskej škole
B 2.2 Najčastejšie problémy pri kontrolách materských škôl inšpektorátom práce
B3 Dokumentácia materskej školy
B4 Poradné orgány riaditeľa
B5 Evaluačné procesy
B 5.1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

C. Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania
C1 Vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa
C 1.1 Pedagogické prístupy v riešení problémového správania detí v materskej škole – 1. časť: Pozitívne riešenia problémového správania dieťaťa
C 1.2 Pedagogické prístupy v riešení problémového správania detí v materskej škole – 2. časť: Druhy problémového správania detí a možnosti riešení
C2 Výchovno-vzdelávacia činnosť
C 2.1 Vzdelávanie predškolákov pomocou komunikačných sietí a online vzdelávania
C 2.2 Svet ekonomických vzťahov v materskej škole
C 2.3 Posudzovanie plnenia obsahu individuálneho vzdelávania
C 2.4 Edukačné projekty a ich využitie v materskej škole 
C3 Hodnotenie učenia sa detí
C4 Vyučovanie učiteľom
C 5 Organizácia výchovy a vzdelávania
C 5.1 Adaptačný proces detí predškolského veku v materskej škole
C 5.2 Vojna na Ukrajine – ako pomôcť našim deťom spracovať túto tému a ako pomôcť ukrajinským deťom začleniť sa do našich materských škôl

D. Ekonomické riadenie a prevádzka materskej školy
D1 Ekonomické riadenie
D 1.1 Výkon základnej finančnej kontroly v materskej škole
D2 Podmienky výchovy a vzdelávania
D3 Hygienické podmienky
D 3.1 Covid-19 a postcovidový syndróm u detí i dospelých

E. Personálne riadenie
E 1 Profesijný rast a sebarozvoj
E 1.1 Profesijný rozvoj učiteľa predprimárneho vzdelávania
E 1.2 Aktualizačné vzdelávanie
E 1.3 Aktualizačné vzdelávanie - možné témy a program
E 1.4 Atestačný proces
E 2 Hodnotenie zamestnancov
E 2.1 Hodnotenie pedagogických zamestnancov – 1. časť
E 2.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov - 2. časť
E 3 Starostlivosť o zamestnancov
E 4 Výber a podpora nových zamestnancov
E 4.1 Ako nájsť nového pedagogického zamestnanca do materskej školy 
E 4.2 Prijímací pohovor v materskej škole 
E 4.3 Adaptačné vzdelávanie učiteľov – 1. časť
E 4.4 Adaptačné vzdelávanie - 2. časť

F. Klíma a kultúra školy
F 1 Spolupráca s partnermi
F 1.1 Formy spolupráce materskej školy so zákonnými zástupcami detí a rodinami – 1. časť: Tradičné formy spolupráce
F 1.2 Formy spolupráce materskej školy so zákonnými zástupcami detí a rodinami – 2. časť: Netradičné formy spolupráce
F 1.3 Rodičovské združenie a triedne aktívy v materskej škole
F 1.4 Program Erasmus+ 1. časť: nová Výzva 2022 na predkladanie návrhov projektov
F 1.5 Program Erasmus+ 2. časť: Inšpirácie
F 1.6 Program Erasmus+ 2. časť: Inšpirácie 
F 2 Sociálna klíma školy
F3 Služby školy   

OBSAH PRÍLOH NA CD

B 1.4 Rozhodnutia riaditeľa materskej školy

 • Prijatie dieťaťa do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. a)) – ukážka
 • Neprijatie dieťaťa do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. a)) – ukážka
 • Prijatie dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt (§ 5 ods. 14 písm. b)) – ukážka
 • Prijatie dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt (§ 5 ods. 14 písm. a), § 59 ods. 8) – ukážka
 • Prerušenie dochádzky do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. c)) – ukážka
 • Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. d)) – ukážka
 • Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. e), § 28b ods. 2 písm. b)) – ukážka
 • Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. e), § 28b ods. 2 písm. a)) – ukážka
 • Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa (§ 5 ods. 14 písm. f), § 28a ods. 3) – ukážka
 • Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. g) – ukážka


B 2.1 Hospitačná činnosť v materskej škole

 • Autodiagnostický dotazník pre učiteľa
 • Záznam z hospitácie
 • Záznamový hárok hospitačnej činnosti

E 1.2 Aktualizačné vzdelávanie

 • Smernica o aktualizačnom vzdelávaní – ukážka
 • Potvrdenie o absolvovaní programu aktualizačného vzdelávania – ukážka 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 980
Formát A5 + CD

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 980
Formát A5 + CD

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE 15. OKTÓBRA 2021Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogi..

19,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MŠ PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MŠ PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Na Slovensku až doteraz neexistovala publikácia, ktorá by materským školám, jasliam a iným zariadeni..

72,00 €

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Nedorozumenia, spory a konflikty sú prirodzenou súčasťou života každého človeka. Môžeme ich vnímať a..

10,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

66,00 €

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

Plánuje ich realizáciu, zabezpečuje dodržiavanie termínov a pod. Často sa stáva, že riaditeľka je ob..

8,00 €

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Malé starosti s deťmi môžu byť občas aj veľké a tým veľkým vo vyššom veku sa do určitej miery dá pr..

10,00 €