Články

Ochutnajte náš mix webinárov na marec

Ochutnajte náš mix webinárov na marec
Výchova dvojročných, finančná gramotnosť, biológia, telesná výchova, inštitucionálne vzdelávanie trojročných – taký mix učiteľských webinárov sme pre vás pripravili na marec.


Čítajte viac o našich webinároch a prihláste sa.
DVOULETÉ DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Dátum: 8. marec 2021 (pondelok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky 

Obsah webinára:

Máte ve své mateřské škole dvouleté děti? Chcete poznat možnosti, jak můžete vytvářet optimální podmínky pro práci s dvouletými dětmi? Uvítali byste rady a tipy, jak spolupracovat s rodiči? Máte zájem o praktické ukázky, jak pracovat s dvouletými dětmi?

Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, tak pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, který se zaměřuje na dvouleté děti v mateřské škole.

 • Naší prioritou bude získání prvotního vhledu do potřeb dětí a jejich rodin pro vytváření optimálních podmínek i obsahu vzdělávání dvouletých dětí v MŠ.
 • Osvěžíme a rozšíříme si dříve získané vědomosti z předškolní pedagogiky a vývojové psychologie raného dětství.
 • Pozornost zaměříme také na možnosti optimální adaptace dvouletých dětí v mateřské škole a zajištění péče o ně, na spolupráci s rodiči.
 • Na závěr představíme principy činností pro dvouleté děti v mateřské škole.

Více na toto téma naleznete v těchto publikacích: Dvouleté děti v předškolním vzdělávání od podzimu do zimy, Dvouleté děti v předškolním vzdělávání od jara do léta a Dvouleté děti v předškolním vzdělávání – aktivity a činnosti.

Pre koho webinár odporúčame:

Webinář je určen pedagogům mateřských školy, asistentům pedagoga i rodičům dvouletých dětí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


UČME DETI NARÁBAŤ S PENIAZMI UŽ NA PRVOM STUPNI

O tom, jako rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov na prvom stupni základných škôl.

Dátum: 9. marec 2021 (utorok) o 17:00

Lektorka: PaedDr. Mária Kubovičová; riaditeľka ZŠ s MŠ v Budmericiach

Obsah webinára:

 • Povieme si o tom ako rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov v základných školách v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG).

 • Povieme si, do akých predmetov NŠFG začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať. Ako prakticky rozvíjať finančnú gramotnosť v rámci jednotlivých učebných predmetov.
 • Oboznámime vás s úlohami, ktoré vedú žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií, k rozoznávaniu potrebného od zbytočného, odlišovať pravdivé od nepravdivého aj efektívne využívať informácie a zdroje dostupné z okolia a internetu, k získavaniu zručností a rozvíjaniu kompetencií potrebných pre život.
 • Oboznámime sa s koncepciou a obsahom pracovného zošita, ktorý je spracovaný podľa aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2. 
 • Povieme si o podpore pracovných zošitov pri plnení požiadavky zakomponovania, aplikácie tém finančnej gramotnosti a ich prirodzenom začlenení do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pre koho webinár odporúčame:

Učitelia pre primárne vzdelávanie

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

BÁDATE V BIOLÓGII AJ ONLINE? II.

Webinár o tom, že učiť bádateľským spôsobom nie je vôbec zložité, keď učiteľ vie ako na to. Ukážka bádateľských aktivít na hodinách biológie v 6. ročníku ZŠ.

Dátum: 10. marec 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára:

 • Vysvetlíme si problematiku bádateľského vyučovania.
 • Poskytneme vám príklady bádateľských aktivít priamo vo vyučovacom predmete biológia.
 • Prinesieme príklad konkrétnych bádateľských aktivít na učivo: Živočíchy s obrúčkami – obrúčkavce 6. ročník ZŠ.
 • Povieme si, ako je možné realizovať bádateľské aktivity v dištančnom vzdelávaní.
 • A tiež nezabudneme na spôsoby overovania si vedomostí nadobudnutých v bádateľskom vyučovaní prostredníctvom pracovných zošitov.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia základných škôl aj osemročných

 


TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA V ČASE PANDÉMIE

Dôsledky pohybovej inaktivity detí na ich zdravie a pohybový rozvoj

Dátum: 15. marec 2021 (pondelok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Dana Masaryková, PhD., odborný asistent, Katedra školskej pedagogiky, PdF TU.

Obsah webinára:

 • Realizácia telesnej a športovej výchovy počas pandémie.
 • Dôsledky pohybovej inaktivity žiakov.
 • Perspektívy pohybového rozvoja žiakov.
 • Uvedieme si možnosti a príklady realizácie telesnej a športovej výchovy počas. dištančného vzdelávania, načrtneme si prístupy z iných krajín.

Pre koho webinár odporúčame:

Webinár je určený pre učiteľov a učiteľky telesnej a športovej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

OPAKOVANÝ WEBINÁR: PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE!

O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať  telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa do 3 rokov veku.

Dátum: 16. marec 2021 (utorok) o 17:00

Lektor: Lucia Gomez, majiteľka súkromnej materskej školy Rainbow Garden, predškolská pedagogička, zakladateľka Aliancie súkromných jaslí a škôlok, dlhoročná aktivistka v téme predškolského vzdelávania

Obsah webinára:

 • Povieme si o zásadných zmenách vo vývine osobnosti dieťaťa raného veku, ktoré vytvárajú základy pre ďalšie vývinové obdobie.
 • Hovoriť budeme aj o vzájomnej interakcii vychovávateľ/rodič/dieťa v stimulácii kognitívneho, socio-emocionálneho a motorického rozvoja dieťaťa v ranom veku.
 • Zameriame sa na konkrétne oblasti výchovnej starostlivosti  o dieťa v ranom veku.
 • Prinesieme ponuky konkrétnych návrhov aktivít, ktoré pomôžu nielen vychovávateľke, ale aj rodičovi zorientovať sa v oblasti výchovnej starostlivosti.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia v MŠ, vychovávateľky v zariadeniach pre deti do 3rokov veku dieťaťa, rodičia