• PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-769-7

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ

WEBINÁR
Teoretické informácie a pracovné listy na vzdelávanie žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania na základnej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

• Dôležité teoretické informácie o špecifických vývinových poruchách o poruchách pozornosti a hyperaktivite, ADHD a ADD...
• Inšpiratívne pracovné listy rozdelené podľa špecifických porúch učenia pre žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ na hodiny slovenského jazyka a matematiky.
• Osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať s deťmi so špecifickými poruchami učenia v bežnej triede aj v špeciálnej triede v ZŠ.
• Odpovede odborníkov a možnosti riešenia konkrétnych problémov z učiteľskej praxe. • pracovné listy využiteľné aj na hodinách cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk). V publikácii nájdete teoretické informácie a praktické pracovné listy s metodickými pokynmi pre pedagógov na prácu so žiakmi so špecifickými poruchami učenia. Je venovaná najmä pedagógom na 1. stupni a na 2. stupni ZŠ, ktorý sa venujú výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov so špecifickými poruchami učenia a poruchou pozornosti. Knihu odporúčame špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym psychológom a asistentom učiteľa ako odborný podporný materiál a bohatý zdroj inšpirácie pre prácu so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v ZŠ.

Publikácia Poruchy učenia u žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ obsahuje teoretické informácie o dyslexii, dysortografii, dysgrafii, dyskalkúlii, poruche pozornosti, hyperaktivite. Dôležitou súčasťou publikácie sú ilustrované pracovné listy pre žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ, ktoré sú vhodným učebným materiálom aj pre žiakov špeciálnych škôl, pre školský klub detí, na domácu prípravu na vyučovanie, alebo na opakovanie učiva.

Každý samostatný súbor pracovných listov obsahuje:
• metodické pokyny pre pedagógov,
• odporúčanie na upevňovanie učiva pre 1. – 9. ročník ZŠ,
• úroveň náročnosti úloh v štyroch úrovniach. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálna pedagogička, Bratislava
PaedDr. Dana Kovárová, riaditeľka CPPPaP Malacky 

Autori:
Mgr. Libuša Bednáriková
Mgr. Viktória Hlinková
Mgr. Eva Jalakšová
PaedDr. Dana Kovárová
Mgr. Kvetoslava Kozárová
PhDr. Daniela Kösegiová
Mgr. Janka Králiková
Mgr. Alena Kurtulíková
Mgr. Magdaléna Labudová
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
Mgr. Petronela Markovicsová
Mgr. Mária Mydlová
Mgr. Jana Pečarková
PaedDr. Monika Reiterová, PhD.
PaedDr. Silvia Stanová
Mgr. Jarmila Strechová
Mgr. Tatiana Šišoláková
Mgr. Janka Zajacová
Mgr. Martina Zubáková, PhD. 

OBSAH

CHARAKTERISTIKA A PREJAVY ŠPECIFICKÝCH PORÚCH UČENIA
A NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ
A 1 Dôležité informácie o narušenej komunikačnej schopnosti
     A 1.1 Komunikácia, narušená komunikácia, narušená komunikačná schopnosť
A 2 Problematika v praxi a jej riešenie
     A 2.1 Aké sú kľúčové schopnosti učiteľa na prácu s deťmi so špecifickými poruchami učenia pozornosti?
     A 2.2 Zásady pri hodnotení žiakov s vývinovými poruchami učenia

B DYSLEXIA
B 1 Dôležité informácie o dyslexii
     B 1.1 Čo vieme v súčasnosti o dyslexii
     B 1.2 Stratégie učenia detí s poruchami učenia
B 2 Nápady a pracovné listy — slovenský jazyk a literatúra
     B 2.1 Rozvoj reči
     B 2.2 Slabiky a hlásky
          B 2.2.1 Rozvoj fonologického uvedomovania
          B 2.2.2 Postup pri nácviku čítania slov s písmenami s b — d
     B 2.3 Nácvik čítania
          B 2.3.1 Technika čítania
     B 2.4 Čítanie s porozumením
          B 2.4.1 Rozvoj čítania s porozumením
B 3 Nápady a pracovné listy — anglický jazyk
     B 3.1 Slovná zásoba
          B 3.1.1 Základná slovná zásoba — téma: V škole
     B 3.2 Komunikácia a tvorba viet
          B 3.2.1 Oznamovacie a opytovacie vety — téma: V škole
B 4 Nápady a pracovné listy — nemecký jazyk
     B 4.1 Slovná zásoba
          B 4.1.1 Farby
     B 4.2 Komunikácia a tvorba viet
          B 4.2.1 Kto si ty?

C DYSORTOGRAFIA
C 1 Dôležité informácie o dysortografii
     C 1.1 Ako rozoznám, že mám v triede dieťa s dysortografiou?
     C 1.2 Ako postupovať pri práci s deťmi s dysortografiou
     C 1.3 Prejavy dysortografie v škole
C 2 Nápady a pracovné listy
     C 2.1 Sluchové vnímanie
          C 2.1.1 Diferenciácia samohlások
     C 2.2 Hláskoslovie
          C 2.2.1 Rozdelenie hlások — samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky
     C 2.3 Lexikológia
         C 2.3.1 Tvorenie slov predponami
     C 2.4 Morfológia
         C 2.4.1 Podstatné mená
         C 2.4.2 Vlastné podstatné mená
     C 2.5 Syntax
         C 2.5.1 Základné vetné členy
     C 2.6 Sloh
         C 2.6.1 Slohové cvičenia (tvorenie krátkych textov)

D DYSGRAFIA
D 1 Dôležité informácie o dysgrafii
     D 1.1 Ako rozoznám, že mám v triede dieťa s dysgrafiou?
     D 1.2 Ako postupovať pri práci s deťmi s dysgrafiou
     D 1.3 Uplatnenie odporúčaní v školskej praxi
D 2 Nápady a pracovné listy
     D 2.1 Zrakové vnímanie
          D 2.1.1 Figúra a pozadie
     D 2.2 Sluchové vnímanie
          D 2.2.1 Sluchová analýza a syntéza slova
          D 2.2.2 Dodržiavanie hraníc slov
     D 2.3 Tvary písmen
          D 2.3.1 Utvrdzovanie tvarov písmen a spojení medzi nimi
          D 2.3.2 Postup pri nácviku rozlišovania hlások „m“ a „n“ v písomnom prejave

E DYSKALKÚLIA
E 1 Dôležité informácie o dyskalkúlii
     E 1.1 Ako rozoznám, že mám v triede dieťa s dyskalkúliou?
     E 1.2 Ako postupovať pri práci s deťmi s dyskalkúliou
E 2 Nápady a pracovné listy
     E 2.1 Zrakové schopnosti
          E 2.1.1 Smerová a priestorová orientácia
          E 2.1.2 Súmernosti
     E 2.2 Čísla, počtové výkony
          E 2.2.1 Párne a nepárne čísla
          E 2.2.2 Rímske číslice
     E 2.3 Vzťahy, funkcie, grafy
          E 2.3.1 Percentá
     E 2.4 Geometria
          E 2.4.1 Hranoly
          E 2.4.2 Ihlan
     E 2.5 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
          E 2.5.1 Kombinatorika
     E 2.6 Logika, dôvodenie, dôkazy
         E 2.6.1 Postreh a logika

F PORUCHA POZORNOSTI A HYPERAKTIVITA
F 1 Dôležité informácie o poruche pozornosti a hyperaktivite
     F 1.1 Ako rozoznám, že mám v triede dieťa s poruchou pozornosti, hyperaktivitou?
     F 1.2 Ako postupovať pri práci s deťmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou
F 2 Nápady a pracovné listy
     F 2.1 Hry na podporu pozornosti
          F 2.1.1 Hry na podporu pozornosti
     F 2.2 Sústredenie pred samostatnou prácou
          F 2.2.1 Sústredenie pred samostatnou prácou
     F 2.3 Cvičenia na koncentráciu
          F 2.3.1 Cvičenia na koncentráciu
     F 2.4 Čo už viem
          F 2.4.1 Čo už viem o podstatných menách 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Určené pre riaditeľov základných škôl, učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, asistentov učiteľov, odborných zamestnancov CPPPaP
Počet strán 350
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Určené pre riaditeľov základných škôl, učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, asistentov učiteľov, odborných zamestnancov CPPPaP
Počet strán 350
Formát A4

Súvisiace produkty

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16501:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa spoločn..

4,00 €

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12707:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Slovné ú..

4,00 €

KULIFERDO – NÁSOBILKA

KULIFERDO – NÁSOBILKA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12704:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Násob..

4,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12717:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precviču..

4,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12713:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precv..

4,00 €

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12714:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Čísla od..

4,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vytvoriť, poskladať a zahrať sa s každou spoluhláskou sa..

4,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14606:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vy..

4,00 €

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14604:5-A2201Príbehy sú určené pre žiakov 1. stupňa, konk..

4,00 €

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Komplexná publikácia, v ktorej nájdete nielen teóriu v zrozumiteľnom jazyku, ale najmä širokú ponuku..

83,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom.Súbor pracovných listov je určen..

14,00 €

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

Schvaľovacia doložka 2021/9310:5-A2201 Učebný materiál pozostáva z piatich častí: Cesta ku globálne..

41,00 €

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

Detská kresba je dôležitou činnosťou najmä v predškolskom veku. Odráža sa v nej psychický vývoj detí..

20,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú: systematické, praktické, motivačné, m..

16,00 €