Články

RAABE webináre sa vracajú!

RAABE webináre sa vracajú!
 Po vianočnej prestávke začíname aj v tomto roku s prípravou bezplatných webinárov pre učiteľov. Vyberte si z našej ponuky.


JAK MŮŽE ASISTENT PEDAGOGA PŘISPĚT K POZITIVNÍMU KLIMATU V TŘÍDE?

Jak může asistent pedagoga přispět k pozitivnímu klimatu ve třídě?

Dátum: 31. január 2022,  17.00 hod. (pondelok)

Lektor: Mgr. Miroslav Vosmik, metodik a lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Obsah webináře:

Jste učitelé a máte ve své třídě asistenta pedagoga? Jste, nebo chcete být asistentem pedagoga? Jste ředitelem, či zástupcem a řešíte funkčnost asistentů pedagoga v pedagogických sborech? Víte, že asistent pedagoga se může spolupodílet na vytváření pozitivního klima ve škole a v celé škole? Chcete vědět, co je a co není užitečné při působení asistentů pedagoga? Chcete předat tipy a rady, jak asistent pedagoga může zvládat krizové situace a mírnit jejich dopady na klima třídy?

Zajímají Vás tyto otázky? Hledáte odpověď alespoň na jednu z těchto otázek? Pokud ano, tak pro Vás je určen tento bezplatný webinář, ve kterém budeme hledat odpovědi tak, aby reflektovaly potřeby Vaší práce.

Webinářem Vás provede zkušený autor a lektor Mgr. Miroslav Vosmik. Webinář si klade za cíl předat potřebné zkušenosti s prací asistenta pedagoga a jeho možnosti spoluvytváření pozitivního klimatu ve třídě.

Více na toto téma naleznete v publikaci Asistent pedagoga a klima třídy.

 

Pro koho webinář doporučujeme:

Webinář je určen především učitelům a asistentům pedagoga základních a středních škol, všem pedagogickým a poradenským pracovníkům škol a školských poradenských zařízení, vhodný je i pro ředitele/ky, či zástupce ZŠ a SŠ, ale poslouží také rodičům.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.NEPODCEŇUJME PRÍPRAVU NA TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY

Ako kvalitne pripraviť žiakov na Testovanie 9 z matematiky a akých chybám sa vyhnúť?

Dátum: 1. február 2022 o 17.00 hod (utorok)

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:

 • Povieme si, čo je Testovanie 9, čo sleduje a ako nadväzuje na medzinárodné meranie PISA.
 • Vysvetlíme si, aké tematické okruhy a aké úlohy obsahujú testy Testovania 9  z matematiky; pozrieme sa na štruktúru testov.
 • Zosumarizujeme výsledky za posledné obdobie.
 • Poukážeme na to, čo boli problémové oblasti, na čo sa treba zamerať pri príprave žiakov.
 • Ukážeme si, prečo je dôležité začať s prípravou včas.

 

Pre koho webinár odporúčame: pre učiteľov matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

HRÁME SA HRY S KuliFerdom

Ako využiť hry na rozvoj zmyslových a mentálnych funkcií detí?

Dátum: 2. február 2022 o 17.00 hod. (streda)

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová,  špeciálna pedagogička, logopedička

Obsah webinára:

 • Vysvetlíme si význam hry pre ľudí.
 • Ukážeme si a popíšeme hry na rozvoj vnímania pomocou zmyslov zameraných na rozvoj zraku, sluchového vnímania a hmatu.
 • Ďalej si ukážeme hry na rozvoj  hrubej a jemnej  motoriky, precvičovanie pravo – ľavej orientácie, orientácie v  čase a priestore.
 • Povieme si o hrách na precvičovanie analýzy a syntézy, na rozvoj reči a slovnej zásoby, pamäti , pozornosti a postrehu, logického myslenia a matematických predstáv.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre špeciálnych pedagógov a rodičov, ktorých starostlivosť je zameraná na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre všetkých učiteľov v základných školách, vyučujúcich v školských kluboch, animátorov v detských táboroch. A aj pre obslužný personál v rôznych sociálnych, zdravotníckych zariadeniach a domovoch, kde potrebujú zmysluplne využiť čas so starými ľuďmi – a to cez hry vyplniť a zároveň udržiavať ich mentálnu úroveň.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

JAK PODPOŘIT A NEPROMEŠKAT ROZVOJ SMYSLŮ, ŘEČI A MYŠLENÍ U PREDŠKOLÁKŮ

Náměty na činnosti pro rozvíjení kognitivních procesů dětí

Datum: 7. február 2022 o 17.00 hod. (pondelok)

Lektorka: Mgr. Hana Nádvorníková, odbornice v oblasti předškolního vzdělávání

Anotace webináře:

Předškolní věk představuje senzitivní období pro rozvoj mnoha kognitivních procesů, zejména smyslů, řeči a myšlení. To znamená, že v tomto věku má dítě vytvořené takové předpoklady  pro jejich rozvoj, které se již v pozdějším věku nebudou opakovat. Proto bychom je neměli promeškat.

Cílem webináře je přinést důležité aspekty a informace, proč je právě oblast kognitivních procesů třeba rozvíjet a co dítěti přináší pro jeho dalších vývoj včetně úspěšného nástupu do základní školy.  

Webinářem Vás provede zkušená a oblíbená lektorka Mgr. Hana Nádvorníková. Nabídne Vám příklady činností, jimiž kognitivní procesy u dětí můžeme rozvíjet a posilovat a také metodické tipy a doporučení, jež některé činnosti blíže doplňují a upozorňují na možná rizika.

Co jsou tedy kognitivní činnosti? Najdeme pro tuto oblast oporu v RVP PV? Společně krátce nahlédneme do tajů rozvoje kognitivních procesů, a to z pohledu metod, postupů a současných principů předškolního vzdělávání, kterými je možné kognitivní procesy u dětí rozvíjet. Otevřeme si tak cestu k hlubšímu porozumění kognitivních procesů pro celkový rozvoj dítěte.

 

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, studentům oborů  předškolního vzdělávání, učitelům přípravných tříd, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro rodiče předškoláků.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

ROZVÍJAME GRAFOMOTORIKU ŠKÔLKAROV

O tom, ako urobiť rozvoj koordinovanej motorickej aktivity detí zážitkom

Dátum: 8. február 2022 o 17:00 hod. (utorok)

Lektorka: PaedDr. Žaneta Kunštárová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, ZŠ s MŠ MPČĽ 35 v Brezne

Obsah webinára:

 • Vysvetlíme si, čím je grafomotorika v procese rozvoja detí predškolského veku.
 • Predstavíme si činnosti vhodné pre rozvoj jemnej motoriky v podobe konkrétnych pracovných aktivít detí a výtvarných činností na voľnej ploche.
 • Inšpirujeme sa prstovými cvičeniami, ktoré sú zabudnutou, no optimálnou podporou na uvoľnenie detskej ruky.
 • Cez výkonové štandardy aktuálneho obsahu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie (2016) si predstavíme rozvoj grafomotorických predpokladov dieťaťa pre proces písania.
 • Podrobnejšie sa pozrieme na grafomotorické prvky, ktoré si predstavíme v postupnosti od jednoduchých foriem až po zložitejšie tvary v zážitkovom procese ich spoznávania dieťaťom.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov materských škôl, vedúcich pedagogických zamestnancom, pedagogických asistentov, rodičov detí predškolského veku.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.TESTOVANIE 9 ZO SLOVENČINY – VÝZVA, KTOREJ SA NEBOJÍME

O tom, ako efektívne pripraviť žiakov na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry.

Dátum: 9. február 2022, 17.00 hod. (streda)

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

 

Obsah webinára:

 • Predstavíme si Testovanie 9 a jeho hlavné ciele.
 • Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť problematické úlohy pri Testovaní 9 zo SJL.
 • Ponúkneme kvalitné ukážky testov ako formu nácviku, ale aj motivácie žiakov k úspešnému výsledku pri Testovaní 9.
 • Hovoriť budeme aj o čitateľskej gramotnosti, v ktorej stále dosahujeme výkony  pod priemerom krajín OECD.
 • Spomenieme formy a štruktúru testov, ako aj faktory, ktoré ovplyvňujú výkon žiaka pri testovaní.
 • Ponúkneme vám praktické ukážky testov plne rešpektujúcich vzdelávacie štandardy deklarované v iŠVP z nových publikácií vydavateľstva RAABE - Testovanie 9, Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník základných škôl a pre 4. ročník osemročných gymnázií ako aj Testovanie 9, Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník základných škôl a pre 3. ročník osemročných gymnázií.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov SJL základných škôl i gymnázií, riaditeľov základných a stredných škôl, špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa, rodičov a žiakov.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.ROZVÍJAME KRITICKÉ MYSLENIE ŽIAKOV

Viete, ako zvyšovať pravdepodobnosť rozvíjania myslenia žiakov?

Dátum: 10. február 2022, 17.00 hod. (štvrtok)

Lektor: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (Katedra všeobecných dejín FiF UK v Bratislave)

 

„Nielen pamätať významy, ale aj vytvárať významy“

Tento výrok J. S. Brunera  budeme konkretizovať v kontexte možných  metodických princípov vo vzťahu k učebným metódam a učebným figúram, situáciám, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť rozvíjania myslenia našich žiačok a žiakov.

Na webinári sa ďalej dozviete:

1. Vymedzovanie možných metodických princípov:

 • dôraz na prítomnosť,
 • učenie sa objavovaním a skúmaním,
 • dôraz na vedeckú propedeutiku,
 • orientácia na problémovú výučbu,
 • výučba s portfóliom,
 • výučba orientovaná na konanie,
 • princíp multiperspektivity,
 • dôraz na projektovú výučbu.

2. Ukážky konkrétnych učebných figúr ako prostriedku vytvárania (nových) významov

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky, etiky, zemepisu základných a stredných škôl a gymnázií.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.