• ROZVÍJANIE A OVEROVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI

ROZVÍJANIE A OVEROVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI


Program inovačného vzdelávania ponúka komplexný náhľad na inštitucionalizovanú predškolskú edukáciu a vývinové charakteristiky dieťaťa pred vstupom do školského prostredia.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov pri rozvíjaní a overovaní školskej spôsobilosti dieťaťa.

Účastník vzdelávania si prehĺbi poznanie o vnútorných väzbách obsahu predprimárneho vzdelávania, o zákonitostiach psychického a fyzického vývinu dieťaťa a o rozvoji jeho osobnosti na konci predškolského obdobia. Dokáže rozlíšiť dominantný štýl učenia sa dieťaťa a na tomto poznaní vytvárať podnetné učebné prostredie, rozvíjať sebahodnotiace spôsobilosti a samostatnosť. Získa kompetencie hodnotiť dosiahnutie cieľov podľa stanovených kritérií úspešnosti, plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s dosiahnutou úrovňou a potenciálom detí.

Absolvent po ukončení vzdelávacieho programu:

  • orientuje sa v štruktúre predprimárneho vzdelávania,
  • identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa pred vstupom do školy,
  • identifikuje psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa,
  • pozná metódy a formy podporujúce aktívne (zážitkové, skúsenostné) učenie sa dieťaťa,
  • podporuje sebauvedomenie dieťaťa a rozvíja základy jeho sebahodnotenia,
  • plánuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s výsledkami pedagogickej diagnostiky a analýzou predchádzajúcej výučby. 

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

Keďže RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia. Jediným možným časovým obmedzením je termín konania záverečných prezentácii. Obhájiť záverečnú prezentáciu je potrebné pred trojčlennou odbornou komisiou, ktorá zasadá len v stanovených termínoch, spravidla štyrikrát ročne. Nie je však nutné vzdelávanie ukončiť do najbližšieho termínu záverečných prezentácií. V súčasnosti žiadny časový limit na ukončenie vzdelávania nastavený nie je. 


LEKTOR

PaedDr. Žaneta Kunštárová
Lektorka pôsobí ako učiteľka v materskej škole. Má za sebou 32 rokov pedagogickej praxe, 6 z nich ako zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu. V edukačnej realite preferuje moderné a inovatívne prístupy, metódy a stratégie. Veľký dôraz kladie na osobnostne orientovanú výchovu a vzdelávanie, samostatnosť dieťaťa a podnetnosť edukačného prostredia, v ktorom sa dieťa rozvíja.  


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Program je štruktúrovaný do siedmich lekcií. K učebným textom ponúka praktické námety, ktoré sú súčasťou dvoch komentovaných PPT prezentácií. Obsahuje tri dištančné úlohy a vedomostný test.

1. Predprimárne vzdelávanie – formy, ciele, obsah
2. Školská spôsobilosť dieťaťa, zákonitosti jeho vývinu a rozvoja
3. Individualizovaný prístup vo výchove a vzdelávaní
4. Podnetné prostredie ako prostriedok efektívnej stimulácie dieťaťa
5. Spätná väzba a jej význam na ceste dieťaťa za poznaním
6. Návrh rozvíjajúcich aktivít predškoláka
7. Spôsoby diagnostikovania a hodnotenia školskej spôsobilosti 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre učiteľov a pedagogických asistentov v materskej škole.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné preštudovať všetky lekcie, vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy, absolvovať jeden test s úspešnosťou min. 80 % a na záver úspešne absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ MŠ, pedagogický asistent
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ MŠ, pedagogický asistent
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

DIEŤA S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU V MŠ

DIEŤA S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €