• ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI


Vzdelávací program inovačného vzdelávania je zameraný na problematiku fungovania školského podporného tímu. Efektívne fungujúce podporné tímy môžu významnou mierou prispieť k zmene filozofie škôl. Inovačné vzdelávanie oboznámi účastníkov s kľúčovým významom školského podporného tímu a jeho prínosu pri rozvíjaní inkluzívnej kultúry a praxe školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu

Škola prostredníctvom školského podporného tímu plní úlohy poradenstva a prevencie, koordinuje inkluzívne vzdelávanie. Mala by spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a inými subjektami, ktoré podporujú deti v oblasti výchovy a vzdelávania. To môže urobiť vtedy, ak v škole funguje efektívny školský podporný tím. Vzdelávací program inovačného vzdelávania približuje význam a pomáha porozumieť úlohám a funkcii školského podporného tímu, ktorý je významným článkom pri rozvíjaní inklúzie na školách. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je pochopiť funkciu a poslanie školského podporného tímu na školách, jeho miesto a nezastupiteľnú funkciu. Štúdium prehĺbi poznatky o činnostiach jednotlivých členov tímu, o tom, ako zostaviť efektívny školský podporný tím a čo je dôležité pri jeho adaptácii. Naučí porozumieť ideovému aj spoločenskému kontextu zavádzania tímov v školách a frekventant po absolvovaní vzdelávania bude vedieť opísať kompetenčný profil potencionálnych členov školského podporného tímu a bude mať realistické očakávania od ich náplne práce.

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

Keďže RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia. Jediným možným časovým obmedzením je termín konania záverečných prezentácii. Obhájiť záverečnú prezentáciu je potrebné pred trojčlennou odbornou komisiou, ktorá zasadá len v stanovených termínoch, spravidla štyrikrát ročne. Nie je však nutné vzdelávanie ukončiť do najbližšieho termínu záverečných prezentácií. V súčasnosti žiadny časový limit na ukončenie vzdelávania nastavený nie je. 


LEKTORKA

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Lektorka vedie Katedru elementárnej a predškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej pôsobí od roku 2001. Aktuálne predsedá Ústrednej komisii pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách pri Štátnom pedagogickom ústave. Vo svojej prednáškovej a lektorskej činnosti sa venuje otázkam sociológie výchovy, multikultúrnej výchovy, kompenzačnej edukácie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Jej výskumné a publikačné aktivity sa sústreďujú na problematiku rovnosti šancí vo vzdelávaní a konceptu inkluzívneho vzdelávania. Venovala sa príprave učiteliek a učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania, bola členkou expertného tímu národného Projektu inkluzívneho vzdelávania PRINED. V rokoch 2017 – 2020 pracovala na projekte MESA 10 (Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy) To dá rozum ako analytička pre oblasť priestupnosti vzdelávania, výstupom ktorého bol komplexný návrh odporúčaní pre skvalitnenie školstva na Slovensku. 


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Vzdelávací program prebieha dištančne, obsahuje 10 učebných lekcií a komentované prezentácie. Za účelom overenia nadobudnutých vedomostí účastníka čaká test.

Lekcie:
1. Ideové piliere inkluzívneho vzdelávania
2. Školský podporný tím – jeho úloha a poslanie
3. Prínos školského podporného tímu pre inkluzívny rozvoj školy
4. Princípy efektívneho fungovania školského podporného tímu
5. Koncepcia školského podporného tímu v kontexte podporných opatrení
6. Pedagogický asistent ako potenciálny člen školského podporného tímu
7. Školský špeciálny pedagóg ako člen školského podporného tímu
8. Školský psychológ ako člen školského podporného tímu
9. Tímové roly v školskom podpornom tíme
10. Adaptácia školského podporného tímu a jeho riadenie 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických zamestnancov, učiteľov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné preštudovať všetky lekcie, absolvovať test s úspešnosťou minimálne 80 % a obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po jeho úspešnom ukončení máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola, základná škola, stredná škola, osemročné gymnáziá
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ, pedagogický asistent/vychovávateľ, špeciálny pedagóg/školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ/školský psychológ, logopéd/školský logopéd/liečebný logopéd
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola, základná škola, stredná škola, osemročné gymnáziá
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ, pedagogický asistent/vychovávateľ, špeciálny pedagóg/školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ/školský psychológ, logopéd/školský logopéd/liečebný logopéd
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

DIEŤA AUTISTA V ŠKOLE

DIEŤA AUTISTA V ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KYBERŠIKANA NA 1. STUPNI ZŠ

KYBERŠIKANA NA 1. STUPNI ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KYBERŠIKANA NA 2. STUPNI ZŠ

KYBERŠIKANA NA 2. STUPNI ZŠ

Program podáva prehľad rizikových javov spojených s užívaním informačných a komunikačných prost..

40,00 €

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. STUPEŇ ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. STUPEŇ ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

83,00 €