RAABE Akadémia
91
92
Jazyk
52
83
84
Typ produktu
26
27
28
29
86
23
24
78
89
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17
18
79
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
93
94
95
96
Oblasť
40
Obsah
76
57
58
59
60
87
77
74
61
71
88
62
90
63
70
64
81
65
72
66
67
68
80
85
82

ŠkolstvoSPOLOČENSKÁ VÝCHOVA

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA


Cieľom spoločenskej výchovy je kultivovanie osobnosti žiakov. Žiaci získavajú teoretické poznatky a ..

10,00 €

SOKRATOVSKÝ ROZHOVOR – SKRYTÁ CESTA ROZVÍJAJÚCA ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE

SOKRATOVSKÝ ROZHOVOR – SKRYTÁ CESTA ROZVÍJAJÚCA ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE


Sokratovský rozhovor je riadená metóda diskusie, účastníci ktorej hľadajú odpoveď na východiskovú vš..

8,00 €

ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽIAKOV UČIŤ SA

ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽIAKOV UČIŤ SA


Žiadni dvaja ľudia neštudujú rovnako – to čo platí pre jedného, nemusí účinkovať na druhého a opačne..

10,00 €

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV


Keď chceme našich žiakov pripraviť na plnohodnotný život v spoločnosti, musia sa naučiť poznávať živ..

6,00 €

PREVENCIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLE

PREVENCIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLE


Riešenie šikanovania je zložité, ťažké, dlhotrvajúce a má vážne následky pre všetkých zúčastnených. ..

8,00 €

ORIENTAČNÉ HRY PODPORUJÚCE INTEGROVANÉ VYUČOVANIE PREDMETOV

ORIENTAČNÉ HRY PODPORUJÚCE INTEGROVANÉ VYUČOVANIE PREDMETOV


Príspevok približuje problematiku projektovej výchovy a vyučovania, ponúka niekoľko konkrétnych prík..

10,00 €

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA


Cieľom tohto textu je ukázať, že existuje viacero stratégii ako konfliktom predchádzať, a keď vznikn..

10,00 €

INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE A UČENIE SO SKÚSENOSŤOU

INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE A UČENIE SO SKÚSENOSŤOU


V príspevku Vám okrem teoretických informácii, čo rozumieme pod interaktívnou metódou a interaktívny..

8,00 €

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE


Pri zistení, že na zvládnutie rušivého správania žiaka nestačia obvykle používané pedagogické metódy..

4,00 €

DIDAKTICKÁ HRA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA ŽIAKA

DIDAKTICKÁ HRA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA ŽIAKA


Učiteľ môže didaktické hry vo vyučovacom procese využívať pri vysvetľovaní, pri overovaní, pri upevň..

10,00 €

ASISTENT UČITEĽA

ASISTENT UČITEĽA


Zvládanie výchovno-vzdelávacieho procesu v triede s dieťaťom so špecifickými poruchami správania je ..

4,00 €

AKO VYTVORIŤ ČO NAJLEPŠIU ATMOSFÉRU V TRIEDE, V KTOREJ JE ŽIAK SO ŠPECIFICKOU PORUCHOU UČENIA?

AKO VYTVORIŤ ČO NAJLEPŠIU ATMOSFÉRU V TRIEDE, V KTOREJ JE ŽIAK SO ŠPECIFICKOU PORUCHOU UČENIA?


Pedagóg pri vytváraní pracovnej atmosféry v triede je tlačený z viacerých strán. Musí spojiť nároky ..

4,00 €

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?


Každý žiak, ktorý má diagnostikovanú špecifickú poruchu učenia, je žiakom so špeciálnymi výchovno-vz..

6,00 €

AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ

AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ


Schopnosť učiť sa učiť sa znamená poznať a pochopiť svoje myšlienkove postupy, schopnosť uplatňovať ..

10,00 €

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?


Hodnotenie v tom najširšom zmysle je vlastne porovnávaním, rozlišovaním lepšieho a horšieho výkonu. ..

4,00 €

Zobrazenie 586 až 600 z 646 (44 stránok)