Články

Lektori / Učiteľ nie je Google 7Cecilia de la Paz
senior konzultantka WorldBank EdTech, zakladateľka EDÚCATE URUGUAY

Pracovala v rôznych krajinách a organizáciách, ako napríklad Discovery Kids v USA, v spoločnosti EdTech v Ekvádore, v poradenských spoločnostiach pre IDB Bank, IDRC Kanada a Latinskoamerickú softvérovú sieť pre OAS. Založila dva IKT pre vzdelávacie startupy a riadila mediálne domy pre klientov ako UNICEF, Discovery Networks a Discovery Channel Global Education Partnership.
Je zakladateľskou a generálnou riaditeľkou Edúcate Uruguay, ktorej hlavným zámerom je poskytovať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre vidiecke školy, navrhovať, implementovať a skúmať transformačné vzdelávacie programy. Od roku 2019 organizácia implementuje úspešný hybridný model v aliancii s Microsoft LATAM, ktorý zasahuje vidiecke školy v zraniteľných kontextoch na celoštátnej úrovni s 95 % účasťou učiteľov počas celého roka. Takisto pôsobí ako senior konzultantka pre Svetovú banku v rámci projektu financovaného EÚ s názvom „Digitálna transformácia a reforma národného kurikula základných a nižších stredných škôl na Slovensku“, ktorý podporuje tím EdTech pri posilňovaní kapacít ministerstva školstva s cieľom urýchliť implementáciu ich digitálnej transformácie ako katalyzátora pedagogických zmien.

Jomon Jose
zástupca riaditeľa vysokej školy, St. Xavier’s College, Kathmandu, Nepal; Trnavská univerzita v Trnave

Titul magister umenia získal na Filozofickej fakulte Univerzity v Madrase, Chennai, v Indii. Okrem toho má titul Master of Arts z Národnej otvorenej univerzity Indiry Gándhíovej, Naí Dillí v Indii a tiež absolvoval bakalárske štúdium teológie na Teologickej fakulte, Vidhyajyoti College of Theology, Dillí v Indii. V rokoch 2016 – 2018 sa podieľal na realizácii vidieckych podporných programov pre študentov všetkých úrovní, pôsobil ako vedúci Úradu pre medzinárodné spolupráce a publikácie. Zastával tiež funkciu koordinátora výboru pre rozvoj učebných osnov, koordinátora SXC Catalysts – tímu rovnako zmýšľajúcich profesionálov, ktorí školia učiteľov. Aktuálne pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave, kde absolvuje postgraduálne štúdium.

Dr. Augustine Thomas, S.J.
riaditeľ vysokej školy, St. Xavier’s College, Káthmandú, Nepál

Začínal ako riaditeľ jezuitského výcvikového centra Kamal Niwas, Pulchowk, Lalitpur, Nepál, ktoré funguje ako formačný dom pre začínajúcich mladých ľudí, ktorí sa chcú pripojiť k jezuitskej spoločnosti. Zameriava sa na orientáciu v živote jezuitov a učí ich anglický a nepálsky jazyk. V roku 2009 sa stal predstaveným jezuitov školy sv. Xavera, Jawalakhel, Nepál. Jej poslaním je venovať sa vzdelávaniu a osobnostnej formácii študentov, ich rodičov a navzájom. Takisto pôsobil ako riaditeľ Moran memorial School, anglickej strednej školy, ktorú prevádzkuje Nepálska jezuitská spoločnosť pre privilegované deti z čajovej záhrady Bhudkaran. Študenti, ktorí študujú v tejto škole, majú sotva dosť na jedenie a ich rodičia menej ako dva doláre na deň. Od roku 2012 zastáva funkciu riaditeľa vysokej školy St. Xavier’s College, Maitighar, Káthmandú, Nepál. Vysoká škola, ktorú prevádzkuje Nepálska jezuitská spoločnosť, je jednou z popredných vzdelávacích inštitúcií v Nepále. Bola založená v roku 1988 a ponúka vysokoškolské a postgraduálne štúdium v odboroch obchodných štúdií, prírodných vied, spoločenských vied, humanitných vied, informačného manažmentu a informatiky.

Michal Rehúš
Centrum vzdelávacích analýz

Pôsobí ako analytik v Centre vzdelávacích analýz. Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má PhD. zo školskej pedagogiky. Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým problematiky obsahu vzdelávania a odmeňovania a hodnotenia učiteľov a učiteliek.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.
profesionálny provokatér verejnej diskusie

Je autorom knihy zo žánru non-fiction s názvom No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? (2019). Spolupodieľal sa autorsky tiež na úspešnej knihe 2036 (2016), ďalej na súbore interview Orwell na steroidoch (2020). Na začiatku roku 2022 vyšla ďalšia kniha s jeho esejou pomenovaná Za zrkadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. Od júla 2020 je riaditeľom Pražského inovačného inštitútu. Na svojom predchádzajúcom pôsobisku, think tanku EDUin, vytvoril koncept Auditu vzdelávacieho systému v ČR. O vzdelávaní a problematike dezinformácií publikuje v rade českých (a občas i slovenských) médií, pravidelne pre české médiá komentuje udalosti, ktoré sa vo vzdelávaní odohrávajú. Speaker a moderátor (Fórum 2000, Meltingpot Colours of Ostrava, TEDx atp.). Poradca Jiřího Drahoše, predsedu vzdelávacieho výboru Senátu Parlamentu ČR. Člen kolégia rektora Vysoké školy ekonomiky a managementu. Pôsobí ako redaktor Britských listov, kritického internetového denníka. Od roku 2018 pôsobí ako hovorca Českých elfů, občianskej skupiny zaoberajúce sa dezinformáciami v českom digitálnom priestore. Je spoluiniciátorom kampane Nelež, ktorá zvyšuje spoločenskú zodpovednosť firiem v otázkach dezinformácií. Absolvoval Pedagogickú fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brne, doktorát získal na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií UK v Prahe. V roku 2019 mu bola Masarykovou univerzitou udelená malá bronzová medaila.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Pôsobil ako učiteľ na základnej, špeciálnej aj strednej škole, ale aj ako riaditeľ gymnázia v Brne. Desať rokov pôsobil ako vedúci Centra školského manažmentu PedF UK, je autorom viacerých vzdelávacích programov a koncepcií. Dlhodobo spolupracuje s ČŠI, NPI a radom vzdelávateľov DVPP, je odborným garantom niekoľkých projektov MAP. Svoje skúsenosti a poznatky často odovzdáva na konferenciách, má na svojom konte niekoľko knižiek, okrem toho má bohatú publikačnú činnosť nielen odbornú, ale aj popularizačnú s cieľom propagovať hodnotu riaditeľskej práce širokej verejnosti a podporovať riaditeľov škôl. V neposlednom rade je stále v teréne v kontakte s pedagogickými pracovníkmi aj zriaďovateľmi.

PhDr. Marek Havrila, PhD.
odborný radca, Regionálny úrad školskej správy Prešov

V roku 1999 ukončil vysokoškolské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov filozofia – dejepis na Prešovskej univerzite v Prešove. V roku 2003 ukončil doktorandské štúdium v študijnom odbore slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Pôsobí ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych školách a v špeciálnych triedach základných škôl a integrovaných žiakov v bežných triedach. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
dekan, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

V roku 1998 ukončil doktorandské štúdium v odbore Technológia vzdelávania na UKF v Nitre a v roku 2009 habilitoval v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Šesť rokov pôsobil ako riaditeľ Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Momentálne je už siedmy rok dekanom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Jeho vedeckovýskumné zameranie súvisí s edukáciou chudobných a rómskych detí. Bol a je zodpovedným riešiteľom mnohých grantových národných a medzinárodných projektov zameraných na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je členom viacerých expertných skupín zameraných na inklúziu. Je autorom niekoľkých vedeckých monografií a desiatok vedeckých štúdií publikovaných v renomovaných časopisoch a vydavateľstvách.

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
profesor, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave; poradca riaditeľky, Štátny pedagogický ústav

Profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite a poradca riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu. Pôsobil na viacerých pozíciách v rezorte školstva, od učiteľa základnej a strednej školy, výskumného a metodického pracovníka až po vysokoškolské prostredie. Bol hosťujúcim profesorom a lektorom na mnohých zahraničných univerzitách, najmä na ázijskom a africkom kontinente. Venuje sa najmä predškolskému a základnému vzdelávaniu, s osobitným zreteľom na kurikulárnu politiku a porovnávací výskum vzdelávacích politík.

Mgr. Mária Hušlová Orságová
učiteľka, ZŠ s MŠ Kalinčiakova, Bratislava

Študovala Predškolskú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas 6 rokov praxe pedagogičky detí predškolského veku sa bližšie zoznámila s metódou Montessori a Hejného metódou. Tieto metódy sa snaží aplikovať do výučby a vytvárať tak zmysluplné aktivity, ktoré rozvíjajú všetky stránky osobnosti dieťaťa. Počas prvých mesiacov tohto roka viedla dištančné vzdelávanie a skúsenosti, ktoré počas neho nadobudla prezentovala vo webinári pre ŠPÚ: Dištančné vzdelávanie v materskej škole. Aktuálne pôsobí ako učiteľka v triede predškolákov v ZŠ s MŠ Kalinčiakova v Bratislave.

Mgr. Lucia Macaláková
konzultantka, lektorka a metodička; Digitálna inteligencia – digiQ

Pôsobí v oblasti práce s mládežou a v neformálnom vzdelávaní ako konzultantka, lektorka a metodička vzdelávacích aktivít už viac ako 15 rokov. Zameriava sa na participáciu a podporu kritického myslenia u mladých ľudí. Presne tieto dve dôležité témy v sebe spája dobrovoľnícky program s názvom digiPEERS, ktorý v súčasnosti koordinuje v organizácii Digitálna inteligencia, skrátene digiQ. Za základnú esenciu zodpovedného využívania digitálnych technológií považuje rešpekt v komunikácii a kritické vyhodnocovanie informácií.

Mgr. Matej Štepita
psychológ, poradca a lektor; na voľnej nohe

Je aktívne pôsobiaci psychológ. Špecializuje sa na prácu s rodinami, najmä takými, v ktorých je prítomné dieťa s ADHD. Intenzívne spolupracuje aj s učiteľmi a školami. Téme ADHD sa profesne venuje 14 rokov, viedol odborný tím pre prácu s deťmi s ADHD a ich rodinami a pôsobí dlhodobo v téme aj ako lektor. Okrem psychológie a vlastnej praxe čerpá inšpiráciu aj z oblastí zážitkovej pedagogiky a jogy. Viac o jeho práci a prístupe nájdete na jeho stránke matejstepita.sk

Mgr. Monika Homolová
interný doktorand, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

Vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku, primárne vzdelávanie a rozširujúce vzdelávanie špeciálnej pedagogiky. Pôsobila ako vychovávateľka v ŠKD a učiteľka na 1. stupni základnej školy. V pedagogickej praxi sa venovala aj deťom s poruchami učenia, správania alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Momentálne sa profesne orientuje na sociálnu agresiu detí predškolského veku a inkluzívne vzdelávanie. Zároveň pôsobí aj ako lektorka profesijného rozvoja v oblasti inovačného vzdelávania.

Bc. Mária Ema Michalová
koordinátorka projektovej činnosti; eduRoma – Roma Education Project o.z.

Študovala učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Neskôr si učiteľstvo vyskúšala aj naostro, a to v Montessori škôlke a na viacerých základných školách. Jej obľúbenou je Spojená škola Novohradská, kde bola triednou učiteľkou prváčikom. Zaujíma ju práca s deťmi, ktoré majú špecifické potreby – aj preto bola chvíľu asistentkou pedagóga. V súčasnosti pôsobí ako koordinátorka projektovej činnosti v EduRoma, n.o., kde má na starosti terénny vzdelávací program O krok pokrok a ocenenie Lúč z tmy.

Mgr. Slavomír Kachman
metodik pre MŠ, ZUŠ, Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

Venuje sa problematike digitalizácie vo vzdelávaní a sebahodnoteniu škôl. Bol členom pracovnej skupiny Európskej únie pre digitálne zručnosti a kompetencie, po novom DELTA (Digital Education: Learning, Teaching and Assessment). V rámci nej získaval informácie o inovatívnych prístupov k digitálnemu vzdelávaniu a využívaniu informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese z ostatných členských štátov Európskej únie. Gestoroval spoluprácu MŠVVaŠ SR s ústrednými orgánmi štátnej správy, napr. Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde bol členom pracovnej skupiny k Akčnému plánu Digitálnej transformácie Slovenska. Zapájal sa do rozvoja Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CÚDEO alebo VIKI).

Mgr. Magdaléna Labudová
učiteľka na dôchodku, špeciálna pedagogička, logopedička, lektorka

Ukončila štúdium špeciálnej pedagogiky, odbor logopédia. Už v tom čase pracovala v školstve. Viac ako štyridsať rokov sa venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami. Podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania. Spracovala odborné posudky na knihy, pracovné listy a učebnice pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Viedla študentov pri diplomových prácach. Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I, zástupkyňa riaditeľa školy, riaditeľka základnej školy, ktorá mala okrem klasických tried, zaintegrované kolektívy žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami učenia. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka na dôchodku a naďalej sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najviac deťom s Aspergerovým syndrómom.

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
lektor, pedagóg, psychológ a didaktik, autor vzdelávacej stratégie Líný učitel

Vyštudoval sociálnu pedagogiku, učiteľskú aprobáciu rodinná výchova, výchovné poradenstvo, školský manažment, získal doktoráty z pedagogiky na Univerzite Palackého v Olomouci a z psychológie na Univerzite Karlovej v Prahe. Počas niekoľkých desaťročí pedagogickej praxe učil na zvláštnej, základnej, strednej i vysokej škole. Realizuje pre rôzne vzdelávacie organizácie a hlavne pre školské kolektívy semináre s pedagogicko-psychologickými témami, ako sú: líný učitel, alternatívne vyučovacie metódy, hodnotenie a sebahodnotenie žiakov, triedna a školská klíma a ďalšie. Pôsobí ako lektor Komenského inštitútu, organizuje Letnú školu Líného učitele, píše blog a spravuje FB stránky Líného učitele. Je autorom kníh pre učiteľov, z ktorých najzásadnejšie sú Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod, Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně, Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny, Líný učitel: Kompas moderního učitele a Uč jako umělec. Je spoluautorom rôznych edukačno-gaminizačných programov.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
advokát

V aplikačnej praxi pôsobí ako advokát. V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V rámci mobility Erazmus prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakulte práva a verejnej správy Łazarski University vo Varšave. Významnými zahraničnými vystúpeniami sú jeho príspevky na pôde Ústavu práva a verejnej správy Univerzity v Rzeszówe a Fakulty štátnych a právnych vied Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho v Budapešti. Je lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Akadémie vzdelávania samosprávy i samostatných regionálnych vzdelávacích centier. V publikačnej oblasti je autorom vyše stopäťdesiatich zahraničných a domácich článkov najmä z odvetvia správneho práva. Počet ohlasov (citácií a recenzií) na jeho diela v zahraničnej a domácej odbornej spisbe presahuje dvesto. Vo svojej aplikačnej a vedecko-výskumnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Ing. Silvia Tokárová
odborníčka na školské stravovanie

Štúdium vnútorného obchodu na Obchodnej fakulte v Bratislave ukončila v roku 1980. Pôsobila na rôznych postoch v oblasti riadenia a manažovania školského stravovania a od roku 1990 na MŠVVaŠ SR v Bratislave. Podieľala sa na koncepčných a legislatívnych materiáloch rezortu školstva, ako aj rezortu zdravotníctva a pôdohospodárstva SR. Je spoluautorkou vydaných materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie od roku 1990, Flexi MSN a projektu Flexi školské stravovanie. Má bohaté skúsenosti s koncepčnou tvorbou dokumentov a projektovou činnosťou na národnej úrovni aj v rámci tímovej práce a jej pracovný výkon má inšpiratívny charakter.

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
vysokoškolský pedagóg, Katedra všeobecných dejín FF UK v BA

Ma dlhoročnú prax vo výučbe dejepisu na základnej škole a gymnáziu. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, kde sa venuje budúcim učiteľom dejepisu. Zaoberá sa didaktikou dejepisu a v jej rámci teoretickými i praktickými problémami tvorby učebníc. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebníc dejepisu pre základne školy a nižší stupeň osemročných gymnázií z rokov 1994 – 2012. Aj preto už dlhšie spolupracuje s Ústavom Georga Eckerta pre medzinárodný výskum učebníc v Braunschweigu v Spolkovej republike Nemecko, kde aj publikoval niektoré svoje štúdie, okrem nich tiež v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. Je členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu (ISHD). Dlhodobo tiež vedie doma i v zahraničí workshopy o modernej výučbe dejepisu, pretože „minulosť je vždy nová“.

PhDr. Dáša Spillerová, PCC (ICF)
spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka, ADDA Consultants

Okrem práce konzultantky a trénerky pracuje aj ako koučka pre manažérov na najvyšších postoch. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročuje aj pri tvorbe špecializovaných rozvojových programov pre talenty a lídrov.

MgA. Katarína Kalivodová, ArtD
CEO, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o. p. s.

Pôvodne pôsobila ako performerka v divadlách a nezávislých umeleckých skupinách v Európe a ako vysokoškolská a stredoškolská pedagogička (FDU, Akadémia umení). Od roku 2010 sa venuje skúmaniu možností a presahov kreatívneho vzdelávania a umenia ako funkčného nástoja na jeho plnohodnotnú implementáciu na školách. Pre Nadačný fond eduzměna vedie pracovnú skupinu zameranú na potreby detí a mladých ľudí a podporu ich participatívneho zapojenia a rozhodovania. Je členka správnej rady Platformy uMĚNÍM A Detského múzea UUUL.

Mgr. Michaela Vargová, PhD.
riaditeľka materskej školy, predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl

Dlhodobo sa venuje problematike predprimárneho vzdelávania. Je predsedníčkou OZ Rada pre rozvoj materských škôl a je zároveň riaditeľkou materskej školy. Publikovala v spoluautorstve niekoľko metodík i vysokoškolskú učebnicu. Je autorkou mnohých článkov a blogov, ktoré reflektujú aktuálne dianie vo vzťahu k problematike predprimárneho vzdelávania v materských školách.

PhDr. Anna Janovská, PhD.
školská psychologička v základnej škole, odborná asistentka na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V roku 1984 absolvovala štúdium psychológie na filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde v roku 2012 úspešne ukončila externé doktorandské štúdium. V priebehu svojej profesionálnej kariéry pracovala najprv ako klinická psychologička v nemocnici, následne ako psychologička v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Od roku 2008 pracuje ako odborná asistentka na univerzite (PU v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a aktuálne popri tom aj ak školská psychologička v základnej škole. V priebehu svojej psychologickej praxe, zamerania predmetov, ktoré vyučuje vo veľkej miere aj študentov učiteľstva, ale tiež výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje problematike školskej psychológie, problémového správania sa žiakov, výchovného poradenstva, ale aj rozvíjaniu komunikačných a kooperačných spôsobilosti a riešeniu konfliktov v školskej praxi. Pôsobila aj ako lektorka programov zameraných na rozvoj sociálno-psychologických spôsobilosti pre rôzne vekové aj profesné skupiny, vrátene učiteľov.

Ing. Naďa Cisárová
garantka sektoru školského vzdelávania, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Pracuje v SAAIC – Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu od roku 1997. V Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pôsobí ako garantka sektoru školského vzdelávania. Venuje sa predovšetkým decentralizovaným projektom pre materské, základné a všeobecnovzdelávacie stredné školy a spolupracuje so vzdelávacími organizáciami zameranými na cieľovú skupinu žiakov a učiteľov týchto škôl.

Ing. Tomáš Blumenstein
podpredseda organizácie MENSA ČR, riaditeľ organizácie Svět vzdělání, z.s.

Od roku 1995 je aktívnym členom Mensy ČR. V rokoch 2007 – 2015 pôsobil ako jej predseda, v súčasnosti je podpredsedom. V rokoch 2015 – 2017 bol zvolený za člena vedenia Mensy International. Je spoluzakladateľom súťaže Logická olympiáda, konferencia Vzdělání pro budoucnost a celý rad ďalších projektov zameraných na rozvoj nadania a moderné školstvo. Organizuje vzdelávacie semináre, vytvoril a koordinuje projekt Podporujeme nadání pro budoucnost pre NIDV MŠMT, navrhol seriál seminárov pre učiteľov – koordinátorov podpory nadania. Organizuje semináre pre nadaných študentov, detské tábory pre nadané deti, metodicky podporuje zakladanie Klubů nadaných dětí. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje aj medzinárodných konferencií zameraných na školstvo i rozvoj nadania a talentu. V roku 2015 založil organizáciu Svět vzdělání, ktorá sa zaoberá skvalitnením školstva a organizuje vzdelávacie akcie pre učiteľov aj pre deti. Založil Technologický klub Prostějov.

PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, externá zamestnankyňa Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

Ako učiteľka MŠ pracuje 32 rokov, 17 rokov robí riaditeľku, posledných 9 rokov ako zástupkyňa riaditeľa pre MŠ. Je externým zamestnancom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, katedry školskej pedagogiky, kde sa venuje pedagogickej praxi a odborným stážam študentov. Rovnako v rámci spolupráce aktívne pracuje ako cvičná učiteľka pri náčuvovej praxi študentov, spolupracuje na rôznych projektoch na medzinárodnej úrovni a je členkou atestačnej komisie. V poslednej dobe ju, okrem riadiacich aktivít, oslovila technika a prírodné vedy v predprimárnom vzdelávaní. Materská škola, v ktorej pracuje, je v spolupráci so ŠPÚ, školiacim strediskom pre vzdelávací program Technika hrou. V rámci danej problematiky je lektorkou pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Venuje sa tiež aktívnej publikačnej činnosti v oblasti manažmentu riadenia v spolupráci s RAABE Slovensko.

Ing. Svetlana Poláková MBA, PCC
profesionálna koučka a mentorka, riaditeľka neziskovej organizácie DF SR, prezidentka ICF – Slovenská pobočka o.z

Pred kariérou profesionálneho kouča a mentora získala bohaté skúseností vo vrcholových riadiacich pozíciách v zahraničí i na Slovensku. Vďaka osobným skúsenostiam dokáže poskytnúť vysoko výkonným, ale často aj preťaženým manažérom, podnikateľom, či učiteľom pohľad človeka, ktorý vidí veci s odstupom a nadhľadom. Ako profesionálny certifikovaný kouč ich vedie k objaveniu vlastných hodnôt, k nastaveniu rovnováhy v živote, ale aj k stanoveniu si náročných cieľov. Prináša skúsenosti z biznis prostredia do sveta vzdelávania a riadenia procesov v školách a vzdelávacích inštitúciách. Už 23 rokov sa venuje osobnostnému rozvoju podľa systemického modelu rastu Virginie Satirovej, ktoré aplikuje vo svojej praxi nielen profesionálnej koučky, ale aj riaditeľky Detského fondu Slovenskej republiky a predovšetkým vo svojom osobnom živote.

Mgr. Simona Pretzová
liečebná pedagogička, sociálna pracovníčka v projektoch DF SR

V súčasnosti pôsobí ako odborná garantka a koordinátorka projektov Detského fondu Slovenskej republiky. Vyštudovala liečebnú pedagogiku a sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobila v odbornej praxi v zariadení CPLDZ v terapeutickej skupine pre látkové a nelátkové závislosti a na oddelení závislostí v Pinnelovej nemocnici v Pezinku. Prvé pracovné pôsobenie začala v krízovom zariadení pre deti a matky (obete domáceho násilia) v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobí v priamej práci na projektoch DF SR a v súčasnosti ako odborná garantka rozvíja nielen odborný tím v Nízkoprahovom zariadení Mixklub v tzv.Pentagone, ale venuje sa aj individuálnemu poradenstvu pre ľudí v kríze. Svoje vzdelávanie si rozvíja v 4-ročnom psychoterapeutickom výcviku v systemickom modeli rastu podľa V. Satirovej.

Mgr. Bc. Jiří Luka
riaditeľ Základnej školy VIA BEROUN, akreditovaný externý profesionálny kouč ICF

Profesne pôsobí ako riaditeľ školy, kouč a lektor, vyštudoval učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a školský manažment na PFUK v Prahe, má niekoľkoročnú pedagogickú prax ako učiteľ 1. stupňa na základnej škole, bol riaditeľom Gymnázia a základnej školy Open Gate, momentálne je riaditeľom Základnej školy VIA BEROUN. Pôsobí tiež ako akreditovaný externý profesionálny kouč (APEK) medzinárodnej federácie koučov (ICF). Úspešne reprezentoval české školstvo na medzinárodnej konferencii Innovative teachers v Londýne a v Štokholme, je držiteľom ocenenia Zlatý Ámos ČR, Ámos Dětské poroty a Ámos Microsoft za rok 2004. Získal medailu MŠMT ČR 1. stupňa za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú činnosť.

PaedDr. Jana Krížová, PhD.
učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

V roku 2005 absolvovala štúdium učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ rozšírené o prírodovedno-vlastivedno-technické vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tu pokračovala ako interná doktorandka so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku. V roku 2007 získala certifikát z odborného kurzu pedagogiky, psychológie a sociálnej práce. Od roku 2009 pôsobí na ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči ako učiteľka pre 1. stupeň. Spolupracuje s vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA ako autorka a recenzentka titulov pre 1. stupeň ZŠ s prírodovedným zameraním.

Mgr. Eva Mozolová
učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre so špecializáciou na matematiku. Absolvovala kontinuálne inovačné vzdelávanie Etická výchova pre primárne vzdelávanie a od roku 2013 vyučuje predmet etická výchova vo všetkých ročníkoch na prvom stupni ZŠ. V súčasnosti pôsobí na ZŠ Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany. Je koordinátorkou environmentálnej výchovy a spolupracuje s neziskovou organizáciou CEEV Živica na projekte Záhrada, ktorá učí. Je spoluautorkou pracovných zošitov Etická výchova pre 3. a 4. ročník ZŠ vydaných vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA.

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
odborníčka v oblasti profesijného rozvoja

Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika a základy techniky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako pedagóg na ZŠ vo Zvolene, neskôr v Metodicko-pedagogickom centre. Aktuálne sa venuje profesijnému rozvoju vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vedenia ľudí. Od roku 2000 kontinuálne pracuje ako koordinátor viacerých projektov medzinárodnej spolupráce so školami, regionálnymi inštitúciami a zahraničnými partnermi so zameraním na transfer inovácií do edukačného procesu. Je učiteľkou profesijného rozvoja, mentor, kouč a konzultant atestačného konania s dlhoročnou praxou v oblasti poradenstva v profesijnom rozvoji PZ/OZ.

PhDr. Erika Tichá, PhD.
riaditeľka, Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Špeciálna a liečebná pedagogička Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. sa celý svoj profesijný život zameriava na oblasť včasnej intervencie rodín predčasne narodených detí a detí s rizikovým vývinom vo veku od narodenia do 7 rokov. Dlhodobo pôsobila na akademickej pôde ako vysokoškolský pedagóg a výskumný pracovník a venovala sa téme včasnej intervencie v publikačnej, teoretickej aj empirickej podobe. Je autorkou niekoľkých odborných publikácií a vysokoškolských učebníc a súčasne pôsobila v rôznych zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníctva. Sprevádzať rodinu neobyčajným rodičovstvom znamená byť blízko a kráčať spolu, počúvať a porozumieť...

Mgr. Renáta Matejová
zástupkyňa riaditeľky, Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, neskôr si doplnila vzdelanie (aj) v dlhodobom psychoterapeutickom vzdelávaní v PCA smere (v prístupe zameranom na človeka). Dlhodobo sa venovala téme náhradnej rodinnej starostlivosti a hľadaniu rodičov pre znevýhodnené deti, umiestnené v tom čase v systéme detských domovov. Neskôr pracovala ako riaditeľka v detskom domove, kde rozvíjala systém profesionálnych náhradných rodín. V súčasnosti pracuje ako špeciálna pedagogička a poradkyňa včasnej intervencie v Centre včasnej intervencie Bratislava, n. o. Všetky pracovné skúsenosti prepája presvedčenie o tom, že každé dieťa má prežiť detstvo v bezpečí rodiny a najviac, čo môžeme urobiť pre dieťa a jeho raný vývin je podporiť jeho rodiča.

Mgr. Zuzana Vagaská
interná doktorandka, PdF UNIPO v Prešove

Ukončila bakalárske štúdiu v odbore predškolská a elementárna pedagogika a magisterské štúdiu v študijnom odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na PdF UNIPO v Prešove. Absolvovala semestrálnu stáž so zameraním na e-bezpečnosť na školách na PdF Univerzite Palackého v Olomouci. Doktorandské štúdium, ktorému s momentálne venuje, je zamerané na tému Rizikové online správanie – kyberšikana a iné formy agresie zamerané na žiaka v mladšom školskom veku.

Mgr. Libuša Hoštáková
učiteľka v pozícii pedagogický zamestnanec špecialista, ZŠ Brezová Piešťany

Vyštudovala odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na PdF UK v Trnave. Od roku 1984 pracuje ako učiteľka na 1. stupni ZŠ. Vytvorila pedagogické texty zamerané na čítanie v časopise Komenský a tiež publikácie Čítanie hrou (Bratislava: Metodické centrum Bratislava, 1997) a Čítanie s ceruzkou v ruke (Bratislava : Metodické centrum Bratislava, 2000). V minulosti spolupracovala so Štátnym pedagogickým ústavom aj Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Aktuálne pracuje ako učiteľka v základnej škole Brezová Piešťany v pozícii pedagogický zamestnanec špecialista.


RNDr. Mária NOGOVÁ, PhD.
lektorka v oblasti vzdelávania pedagógov, vedúcich pedagogických zamestnancov pre štátne inštitúcie, vysoké školy aj neziskové organizácie

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odboroch matematika a geografia, ktoré si rozšírila o pedagogiku, psychológiu a didaktiku geografie. Doktorandské štúdium na Katedre geografie UMB v Banskej Bystrici ukončila v r. 2003. Pôsobila v riadení Národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, v kontinuálnom vzdelávaní MPC v Bratislave tvorila a lektorovala akreditované programy zamerané na geografiu, bola pri príprave a realizácii kurikulárnych dokumentov ŠPÚ v Bratislave. Je autorkou viacerých publikácií so zameraním na odborné a profesijné zručnosti pedagógov a učebných textov pre ZŠ. V súčasnosti je lektorkou v oblasti vzdelávania pedagógov, vedúcich pedagogických zamestnancov pre štátne inštitúcie, vysoké školy aj neziskové organizácie.


RNDr. Peter Tremboš, PhD.
autor učebníc geografie pre základné školy

Absolvent odboru geografia a kartografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1989). Pôsobil v Ústave krajinnej ekológie SAV i ako vysokoškolský učiteľ. Ako predseda Sekcie aplikovanej geografie Slovenskej geografickej spoločnosti (SGS) pri SAV a predseda Sekcie pre výskum a hodnotenie prírodných hrozieb a rizík v krajine Slovenskej asociácie pre krajinnú ekológiu (IALE SK) sa dlhodobo venoval problematike regionálneho a miestneho rozvoja (stratégii a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja), environmentálnemu, krajinnému a územnému plánovaniu, spracovaniu geografických informácií, oblasti cestovného ruchu z hľadiska stratégie a rozvoja destinačného manažmentu, ako aj problematike geoekológie, hodnoteniu vplyvov na životné prostredie – EIA / SEA procesu. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 90 vedeckých a odborných prác publikovaných doma i v zahraničí. Svoje odborné zručnosti a skúsenosti zúročuje v tvorbe učebníc geografie pre ZŠ.

Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.
učiteľka, ZŠ Nevädzová 2, Bratislava

V rokoch 1985 – 1990 absolvovala štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov: pedagogika – vychovávateľstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2002 absolvovala v Metodickom centre 2. atestačnú skúšku. V rokoch 2003 – 2004 študovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra pre základné a stredné školy na Pdf UK v Bratislave. V roku 2009 získala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského titul Philosophiae doctor (PhD.) Pedagogické skúsenosti v primárnom a v nižšom sekundárnom vzdelávaní načerpala na Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici a na Základnej škole K. Royovej v Trenčíne. Pedagogicky pôsobila aj na Fakulte humanitných vied (Katedra pedagogických štúdií) na Žilinskej univerzite. V roku 2014 publikovala v monografii Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. Publikovala tiež odborné a vedecké články zamerané na vybrané javy slovenského jazyka a dejín pedagogiky.

Mgr. Eva Jalakšová
učiteľka, ZŠ Dr. Ivana Dérera v Bratislave

Vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk – občianska náuka na PdF UK v Bratislave, absolvovala Inovačné vzdelávanie na tému Vzdelávanie žiakov s poruchami učenia. Pôsobila ako učiteľka slovenského jazyka a výchovná poradkyňa, a tiež ako zástupkyňa riaditeľa školy. Momentálne pracuje ako učiteľka na ZŠ Dr. Ivana Dérera v Bratislave, intenzívne sa venuje práci so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, je autorkou učebných materiálov týkajúcich sa problematiky vzdelávania žiakov so špecifickými poruchami učenia.

PaedDr. Tibor Lukács
riaditeľ, Školské inšpekčné centrum v Žiline

Absolvent Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, v rokoch 1989 až 1999 pôsobil ako učiteľ v základnej škole a v gymnáziu, v rokoch 1999 až 2003 ako vedúci odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu v Bytči. V rokoch 2004 až 2012 viedol oddelenie odborných a metodických činností Krajského školského úradu v Žiline. V rokoch 2013 až 2016 bol riaditeľom a zástupcom riaditeľa centra voľného času, od januára 2017 je riaditeľom Školského inšpekčného centra v Žiline. Celý profesionálny život sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti najmä v oblasti vzdelávania vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení. Pôsobil tiež ako hodnotiteľ žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ich príloh predložených pre Operačný program Vzdelávanie a spolupracovník projektu OECD „Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes“, člen autorského kolektívu "Country Background Report For The Slovak Republic" – Národná správa o stave hodnotenia v školstve na Slovensku.

Mgr. Miluše Vondráková
riaditeľka materskej školy a spoluzakladateľka Ředitelské akademie

Dlhodobo sa venuje téme zavádzaniu inovácií vo vzdelávaní, pričom sa opiera o viac než 20 rokov učiteľských skúseností. Bola projektovou manažérkou v EDUkační LABoratoři a podieľala sa na príprave a realizácii projektov Škola dotykem, Školka hrou, Zavádění formativního hodnocení a ďalších. Na ministerstve školstva ČR sa venovala problematike dlhodobých zámerov vzdelávania. Podieľala sa tiež na príprave Stratégie vzdelávacej politiky ČR do roku 2030+. Je garantkou programov ďalšieho vzdelávania učiteľov. Je spoluzakladateľkou Ředitelské akademie. V súčasnej dobe pôsobí ako riaditeľka Materskej školy Dolní Břežany.

Mgr. Eva Skočíková
učiteľka, Základná škola Smíškova, Tišnov, Česká republika

Pracuje ako učiteľka angličtiny na základnej škole, kde vyučuje rôzne vekové skupiny od 1. až do 9. ročníka. Je školskou koordinátorkou projektu LIRE a je zodpovedná aj za mobility v rámci programu Erasmus+. Absolvovala kurzy zamerané na formatívne hodnotenie a inovatívne vyučovacie metódy. Vo voľnom čase rada číta publikácie o vzdelávaní a vyučovaní cudzích jazykov a venuje sa joge.

Mgr. Anna Lallouet
učiteľka, SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA č. 2, Poznaň, Poľsko

Učiteľkou anglického jazyka v základnej škole, kde pôsobí už 14 rokov. Vyučovala rôzne vekové skupiny a využíva inovatívne vyučovacie metódy. Je koordinátorkou projektu LIRE a chcela by zaviesť čítanie ako stálu súčasť vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka. Zaujíma sa o bilingvizmus a vyučovanie cudzích jazykov.

Paweł Scheffler Ph.D.
vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry, Univerzita Adama Miczkiewicza v Poznani, Poľsko

Lektor a výskumný pracovník na Fakulte anglického jazyka Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. Jeho výskumné aktivity sa týkajú osvojovania si cudzieho jazyka, výučby cudzích jazykov a modernej anglickej gramatike. Publikuje v rôznych časopisoch v Poľsku aj v zahraničí. Píše aj jazykové učebné materiály pre poľských študentov angličtiny - je autorom populárnej gramatickej učebnice "English grammar in sentence translations ".

Mgr. Pavla Buchtová
vysokoškolský pedagóg, Masarykova univerzita, Česká republika

Pôsobí ako lektorkana Katedre anglického jazyka Masarykovej univerzity. Jej pedagogická prax zahŕňa akademické predmety tvorivého a akademického písania, detskej literatúry a americkej literatúry. Jej práca presahuje aj do metodiky vyučovania literatúry na hodinách anglického jazyka. Publikovala množstvo článkov o súčasných indiánskych autoroch a využívaniu literatúry v triede.

PaedDr. Miloš Blahút, PhD.
odborný asistent, Katedra anglického jazyka a literatúry, Inštitút anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, PU v Prešove

Pôsobí ako odborný asistent na IAA FF PU v Prešove. Jeho výskumnou oblasťou sú súčasná americká literatúra, ekokritika, vyučovanie obrázkových príbehov prostredníctvom e-learningového prostredia, vyučovanie literatúry a literárna veda. Vyučuje britskú, americkú a detskú literatúru. Je aktívny aj v popularizácii využívania literatúry a čítania vo vyučovaní anglického jazyka, pravidelne organizuje mimoškolské podujatia pre študentov zamerané na vlastnú literárnu tvorbu a viedol workshopy pre učiteľov.

Mgr. Michaela Sepešiová PhD.
vysokoškolský pedagóg, Katedra anglického jazyka a literatúry, Inštitút anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, PU v Prešove

Získala skúsenosti naprieč celým vzdelávacím systémom na Slovensku. Od 2009 pôsobí ako odborná asistentka na IAA FF PU v Prešove. V oblasti výskumu sa orientuje na oblasť všeobecnej a jazykovej pedagogiky, predovšetkým na CLIL v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. V súčasnosti sa venuje aj prepojeniu vzdelávania s globálnymi zručnosťami. Svoje poznatky a skúsenosti prezentovala na mnohých seminároch a workshopoch pre učiteľov základných a stredných škôl.

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
venuje sa poradenstvu, tiež vzdelávaniu a rozvoju ľudských zdrojov, vedie školenia, kurzy a konferencie v oblasti školstva a samosprávy

Vyštudovala hospodársku informatiku, a následne pedagogiku v odbore andragogika so špecializáciou na personálny manažment v Prahe. Viac ako 25 rokov pracuje v oblasti školstva. Vzdelávaniu a rozvoju ľudských zdrojov sa intenzívne venuje viac ako 15 rokov. Má dlhoročné skúsenosti s vedením školení, kurzov a konferencií v oblasti školstva a samosprávy. Zabezpečuje poradenstvo v rámci vnútornej dokumentácií pre školy, školské zariadenia a obce a vnútornú kontrolu a nastavene vnútorných systémov pre správne fungovanie škôl, školských zariadení zamerané na ekonomické, personálne a finančné postupy. Venuje sa ochrane osobných údajov a má certifikát audítora pre interné audity systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013. Zabezpečuje tiež vzdelávanie pre školy, školské zariadenia a obce.

Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M. A.
odborný konzultant v oblasti optimalizácie učenia, Aspergerovho syndrómu, rozvoja osobnosti u mladých dospelých

Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala matematiku, informatiku, hudobnú vedu, pedagogiku a psychológiu, kognitívne vedy. Napokon prišla na to, že najzaujímavejšie je zisťovať, ako sa ľudia aj počítače učia. Matematiku, hudbu, čokoľvek. Odvtedy sa usiluje o to, aby sa ľuďom učilo ľahšie, aby dokázali vytvoriť vhodné podmienky na učenie čohokoľvek sebe aj iným, aby sa dokázali posunúť v ľubovoľnej oblasti, na ktorej im záleží. Najskôr pracovala s budúcimi učiteľmi matematiky. Dnes sa pokúša vymyslieť taký spôsob učenia matematiky, ktorý môže priviesť k matematike naozaj každého.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte školstva. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg v predmetoch so zameraním na teóriu práva a teóriu a prax legislatívy a športové právo.

Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
odborník na vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Profesionálne a odborne sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, ďalším vzdelávaním a profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je absolventom pedagogickej fakulty UMB, v rokoch 1991 až 2006 pôsobil v základných školách postupne na pozícii učiteľa, zástupcu riaditeľa a riaditeľa, v rokoch 2006 – 2008 pracoval na MŠVVaŠ SR, v rokoch 2008 – 2015 viedol Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Bol podpredsedom Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je autorom viacerých odborných článkov na tému ďalšieho profesijného vzdelávania učiteľov, spoluautorom dvoch monografií. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR.

Ing. Jarmila Belešová
odborníčka na personalistiku v školstve

Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského ako personalistka a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore. Podieľa sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov a je autorkou veľkého množstva odborných článkov v oblasti personálneho riadenia škôl. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Ing. Dagmar Kéryová
Business&Leadership kouč a člen ICF

Je medzinárodne certifikovaná koučka, facilitátorka a trénerka. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v oblasti komunikácie a riadenia tímov získala množstvo znalostí a skúseností v oblasti firemnej, krízovej či internej komunikácie z pozície spolumajiteľky a senior konzultantky najväčšej komunikačnej agentúry na Slovensku. V koučingu používa metódu Co-Active, ktorú vyštudovala v Paríži v programe The Coach Training Institute. V individuálnom koučingu má od roku 2009 viac ako 450 hodín praxe. Venuje sa predovšetkým témam kariérneho rozvoja, budovania osobného vodcovstva a manažmentu zmien v osobných životoch ľudí aj v organizáciách. Ako zakladajúca členka neziskovej organizácie Srdce Slovenska sa venuje aj otázkam spolupráce mužov a žien v biznise a problematike ženského vodcovstva.

Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
Pedagogická fakulta UKF Nitra, Katedra anglického jazyka a kultúry

V roku 2000 ukončila vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo predmetov pre ročníky 5. – 12., anglický jazyk – hudobná výchova. V rokoch 2009 – 2011 pokračovala v štúdiách na Masarykovej univerzite v Brne, kde absolvovala doktorandskú prípravu v odbore Odborová didaktika. V roku 2013 získala na UKF v Nitre titul PhD. v odbore Didaktika anglického jazyka a literatúry, v študijnom odbore Odborová didaktika. Sedem rokov pôsobila v Inštitúte jazykovej a interkultúrnej komunikácie E-KU v Nitre ako lektor anglického jazyka v skupinovej, individuálnej a firemnej forme výučby. V rokoch 2007 – 2013 pôsobila ako odborný asistent na Katedre jazykov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Nitra, kde vyučovala a koordinovala odborné predmety a viedla certifikačné skúšky UNICERT. Od roku 2013 pracuje ako odborný asistent katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií na Pedagogickej fakulte UKF Nitra, kde je ako hlavný metodik zodpovedná za prax v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výučbu odborných predmetov.

Mgr. Eva Polláková
riaditeľka, Súkromná základná škola BESST

Po 9. rokoch v oblasti marketingu som sa vrátila do školského prostredia a už ôsmy rok pracujem na Súkromnej základnej škole BESST v Trnave ako učiteľka matematiky a chémie a tretí rok ako riaditeľka školy. Bola zodpovedná za implementáciu iPadov na našej škole a už viac ako 5 rokov sú bežnou súčasťou vyučovacieho procesu Súkromnej základnej školy BESST. Podporuje realizáciu eTwinningových projektov na škole. Spolupracuje s organizáciou European Schoolnet v Bruseli, kde participovala na viacerých medzinárodných projektoch. Ako ambasádorka triedy budúcnosti vedie školenia a webináre na tému inovácií a nových trendov vo výchovno-vzdelávacom procese so zameraním na využívanie technológií vo vyučovaní, prácou s flexibilnými učebnými priestormi a aktívne učenie sa detí.

Mgr. Renáta Olexová
riaditeľka, Súkromné bilingválne gymnázium Trnava

Študovala na Matematicko–fyzikálnu fakultu UK Bratislava učiteľstvo matematiky a fyziky a na Filozofickej fakulte UK Bratislava angličtinu a literatúru. Pôsobila ako učiteľka základnej školy, učiteľka gymnázia a strednej školy a rovnako aj ako učiteľka jazykovej školy. Neskôr sa stala riaditeľkou jazykovej školy. V súčasnosti vedie Súkromné bilingválne gymnázium v Trnave.

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia

Pracuje ako lekár v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Venuje sa individuálnemu poradenstvu v oblasti nadváhy, obezity a so zvýšeným záujmom sleduje problematiku vzťahu výživy, obezity a životného štýlu k zhubným nádorom. Ako vysokoškolský pedagóg je aktívny na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Je členom odborného tímu Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a Inštitútu pre prevenciu a intervenciu (IPI – VSSA).

Mgr. Zuzana Mikušová
učiteľka, ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského Bratislava

Absolvovala Pedagogickú fakultu UKF v Nitre a má 12 ročnú pedagogickú prax. Je dynamická a progresívna učiteľka, zameraná na rozvoj zručností pre 21. storočie, aplikáciu vysoko efektívneho učenia, učenie priateľské pre mozog a rešpektujúcu komunikáciu.

Ing. Kateřina Lichtenberková
školiteľka, lektorka, Národní pedagogický institut ČR

Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej a Pedagogického štúdia VŠE Praha. Pôsobí ako školiteľka, lektorka, koučka so 17-ročnou odbornou praxou v oblastiach vzdelávania a rozvoja finančnej gramotnosti na školách a zručností pre 21. storočie. Je autorka odborných publikácií a tematických hier.

RNDr. Karel Šuranský
TeamTraining(CZ) – EDU tréner, Staré Město (Česko)

Absolvoval štúdium fyziky na Univerzite J. E. Purkyně v Brne. Pracoval 13 rokov vo vývojovom oddelení podniku leteckého priemyslu. Od roku 1992 sa venuje vzdelávaniu dospelých, ako lektor, tréner a kouč. Deväť rokov sa zameriava na vzdelávanie učiteľov a žiakov základných a stredných škôl v kurzoch finančnej gramotnosti a etikety pre žiakov 8. a 9. tried ZŠ, vedie prípravné kurzy matematiky pre deviatakov na skúšky na stredné školy a pripravuje učiteľov ZŠ k vedeniu gamifikovaného procesu vyučovania.

Mgr. Tomáš Kriššák
odborník na informačnú bezpečnosť, vzdelávacia platforma Projekt HOPE

Odborník na informačnú bezpečnosť, ktorý pracuje v slovenskej technologickej firme, Gerulata technologies, kde sa venuje zlepšovaniu možností monitorovania digitálnych platforiem u klientov zo štátneho a súkromného sektora. Okrem toho rád ďalej šíri osvetu a odolnosť voči dezinformáciám vo svojich vzdelávacích projektoch zameraných na kritické myslenie a mediálnu gramotnosť. Okrem workshopov a prednášok pre študentov, dospelých, či seniorov vytvoril vzdelávaciu platformu Projekt HOPE. Ako aktivista vedie komunitu Sebavedomé Slovensko a je spoluautorom prvého chatbota, Checkbota, schopného odhaľovať dezinformácie na Facebooku. Vyštudoval politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.