Články

Sylaby / Učiteľ nie je Google 7

Z hlavných referátov vyberáme


prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Kurikulárna reforma: Nočná mora školskej politiky
Kurikulárne reformy bývajú často masívnym prvkom zmien školských systémov. Je to extrémne komplexný proces, v ktorom však nemožno hľadať jednoznačnú a čistú racionalitu, prípadne proces, v ktorom sa priamočiaro uplatňuje hlbšie akademické poznanie v príslušnej oblasti.  Ide skôr o kryštalizáciu a zmes mocenských vzťahov medzi veľmi diverzifikovanými aktérmi školského i mimoškolského prostredia. Na príklade prebiehajúcej kurikulárnej reformy v základnom vzdelávaní v SR ukážeme, akú podobu táto mocenská a politická hra má a ako sa odráža v komunikácii toho, o čo v takejto reforme ide. Výsledok nie je vopred jasný, a preto môže byť proces reformy frustrujúci.


Jomon Jose
Hrboľaté cesty inklúzie v Nepále: sociálne nerovnosti a kastový systém
Nepál je spoločnosť založená na kastách, kde skupiny patriace do vyšších priečok v kastovej hierarchii dominujú v sociálnej, ekonomickej, politickej a vzdelávacej oblasti. Kastové predsudky a diskriminácia vylučujú veľkú časť nepálskej populácie z hlavného prúdu rozvoja, vrátane kvalitného vzdelávania. Príspevok analyzuje súčasný stav vzdelania Dalitov, takzvaných „nedotknuteľných“, ktorí chradnú na najnižšej priečke kastovej hierarchie, hľadá dôvody ich vylúčenia z hlavného prúdu vzdelávania a predstavuje možné cesty na zlepšenie ich úrovne dosiahnutého vzdelania.


doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
Edukačné inkluzívne stratégie 21. storočia: ideme na max a zadarmo!
Výsledky metaanalýzy tisícok vedeckých štúdii v oblasti inklúzie ukazujú, že existuje 6 kľúčových systémových zmien, ktoré nie sú závislé od finančných zdrojov, môžu byť uplatniteľné na ktorejkoľvek škole, na ktoromkoľvek stupni a budú smerovať k úspechu v edukácii. Cieľom hlavného referátu je predstaviť verejnosti (ako inšpiráciu pre všetky školy) edukačné stratégie, ktoré pomáhajú prekonávať rozdiely  a boli  overené na stovkách škôl po celom svete v najchudobnejších a najpestrejších lokalitách.


Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.
Zoberieme deti na parnom stroji do virtuálnej reality?
Svet sa za posledných dvadsať rokov zmenil oveľa viac ako za predchádzajúcich 2000. Vznikla nová, digitálna dimenzia bytia, ktorá prenikla do všetkých vrstiev našich životov, od tej najhlbšej intimity až po globálne problémy ľudstva. Tento vývoj stále zrýchľuje. Ruka v ruke s tým sa v silne politicky a ekonomicky rozvíjajúcich sa krajinách, ako je Slovensko alebo Česko, významne zvýšil životný štandard aj pocit istoty jeho trvania a "nasýtenosti". Aké dôsledky má táto epochálna zmena na naše životy? A aké dôsledky má na životy našich detí a na ich budúcnosť? A sú vôbec "analógoví" ľudia schopní vychovávať a vzdelávať digitálne generácie?


Cecilia de la Paz
Digitálne technológie vo vzdelávaní ako odpoveď na riešenie chudoby
Mohlo by sa zdať, že prístup k digitálnym nástrojom povedie k transformácii vzdelávania, v ktorú sme dúfali, ale prax ukazuje, že skutočná zmena vo vzdelávaní nastáva vtedy, keď sa používanie technológie objaví ako dôsledok nového spôsobu myslenia, ktorý ožíva ako renovovaná paradigma vyučovania a učenia. Tento „nový spôsob“ si bude vyžadovať určitý vzor spojenia, keďže nové stavia na tom, čo je už známe a cenené. Nakoľko digitálne nástroje zohrávajú kľúčovú úlohu a slúžia ako nástroj na zostavenie týchto častí, aby bolo možné zážitky prežívať, vidieť, chápať a zdieľať spôsobom, aby boli viditeľné, hmatateľné, obývateľné a niekedy dokonca možné?

                              


Zo seminárov vyberáme


JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Prehľad legislatívnych zmien v oblasti školstva v roku 2022
Obsahom príspevku je prehľad najvýznamnejších legislatívnych zmien v školskom zákone, zákone o odbornom vzdelávaní a príprave a v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch a s nimi súvisiacimi vykonávacími predpismi, ktoré sú aktualizované v priebehu posledného obdobia.

Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Legislatívne ukotvenie práv a povinností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov nie je legislatívnym klišé, ale má zásadný vplyv na pracovnoprávne vzťahy, ako aj na klímu školy a školského zariadenia a na budovanie kultúry školy. Seminár bude komparovať práva a povinnosti ustanovené zákonom č. 138/2019 Z. z., so všeobecnými právami a povinnosťami zamestnanca. Prinesie praktické príklady reflektovania práv a povinností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo vnútorných predpisoch školy a školského zariadenia.

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Posúdenie úrovne profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zostavenia atestačného portfólia
Cieľom seminára je zameranie sa na zlepšenie úrovne reflexívnej kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a spôsobilostí plánovať a realizovať profesijný rozvoj a kariérny rast v kontexte nových legislatívnych úprav. Obsahom budú východiská profesijného rozvoja a kariérneho rastu pedagogických a odborných zamestnancov a základné rámce atestačného konania. Prezentované budú postupy a princípy práce s profesijným štandardom pri výbere prvkov a zostavovaní atestačného portfólia. Súčasťou odborného seminára budú ukážky, príklady z praxe a diskusia.

Ing. Jarmila Belešová
Zaraďovanie zamestnancov do platových tried
Seminár bude zameraný na: kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov, ich posudzovanie a získavanie, kariérové stupne pedagogických a odborných zamestnancoch, zaraďovanie do kariérových stupňov, vrátane  zaraďovania pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried a zmeny vo výpočte zvýšenia platových taríf  pedagogických a odborných zamestnancov v nadväznosti na započítanú prax.

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Pracovný poriadok školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch
Zmeny v legislatíve sú neustále. Nielen “covid legislatíva“ a home office, ale aj veľká novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch nám prináša množstvo zmien v školstve. Pracovnoprávna dokumentácia je oblasť personálneho riadenia, v ktorej sa stanovujú povinnosti zamestnancov, záväzky zamestnávateľa, kritéria aj v oblasti potreby vzdelania, odbornosti a skúseností na jednotlivých pracovných pozíciách, vykonávajú sa potrebné zmeny v organizačnej štruktúre, menia kompetencie a zodpovednosť jednotlivých zamestnancov, rušia sa alebo vytvárajú nové pracovné pozície. Výhodou správne nastavených pravidiel môže byť zníženie fluktuácie a spokojnosť zamestnancov prejavujúca sa vysokým pracovným nasadením a lojalitou k zamestnávateľovi. Buďme úprimní! Do detailov to zvládne len málokto. A možno riaditeľ to ani nepotrebuje. Potrebuje však informácie o zmenách, a potrebuje vedieť, kde tieto informácie získa. Kde a ako čo nastaviť, čo prísne určuje a naopak, čo umožňuje legislatíva. Dozviete sa, čo všetko sa menilo v poslednej dobe v legislatíve, čo ste mali zvládnuť pri aplikácii týchto zmien do každodennej praxe, a ak ste to náhodou ešte nezvládli, ako to opraviť, a tiež na čo si dať pozor, aby ste sa v množstve informácií nestratili.

PhDr. Marek Havrila, PhD.
Integrácia vs. inklúzia – ako to funguje v praxi 
Pojmy integrácia a inklúzia sú často mylne stotožňované, definované alebo zamieňané. Tieto pojmy majú svoj teoretický i praktický rozmer, silné stránky aj niektoré úskalia. Existuje pomerne veľa rozdielov, ktorými sa uvedené koncepty navzájom líšia. Pri budovaní inkluzívnej školy neexistujú rýchle a priamočiare riešenia. Každá škola je na ceste od integrácie k inklúzii v prostredí plnom práce a systémových zmien, ale aj nepochopenia i problémov. „Ako na to bez obáv?“ je otázka, na ktorú je potrebné dať odpoveď.

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
To najlepšie z Best practices alebo Inklúzia úspešne kdekoľvek
Cieľom semináru je predstaviť výsledky metaanalýzy mnohých projektov zameraných na inklúziu a edukáciu žiakov, ktoré sa už overujú vo viacerých krajinách sveta. Výsledky ukazujú, že existuje šesť kľúčových systémových zmien, ktoré nie sú závislé od finančných zdrojov, môžu byť uplatniteľné na ktorejkoľvek škole, na ktoromkoľvek stupni a budú smerovať k úspechu v edukácii.

Cecilia de la Paz
Digitálne technológie – nástroj na zlepšovanie a lámanie bariér?
Technológie predstavujú nádej pre rozvojové krajiny, aby vyskočili zo svojej nedostatočnej reality. Nielen zlacňujú prístup k vzdelávacím zdrojom, ale uľahčujú sociálne interakcie a spoluprácu medzi pedagógmi a študentmi s rôznymi úrovňami odbornosti, pričom sa snažia demokratizovať prístup k vedomostiam prostredníctvom miestnych a medzinárodných vzdelávacích komunít. Poskytnutie prístupu k rovnakému technologickému mysleniu s cieľom poskytnúť rovnaký začiatok všetkým deťom však môže viesť k opačným výsledkom, pretože rozdiely v každodennom sociálnom prostredí mladých ľudí vedú k rôznym skúsenostiam s rovnakým digitálnym prostredím. Seminár prinesie niektoré z osvedčených postupov, aby ste digitálne technológie vedeli využívať naozaj k vyrovnávaniu nerovnosti.


doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci – organizačné zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh
Nadchádzajúca ekonomická kríza núti mnohých zamestnávateľov pristúpiť k ukončeniu pracovných pomerov so zamestnancami. Prudký výpadok príjmov neobchádza ani obce, mestá a školy. Školy a školské zariadenia sú navyše nútené rozväzovať pracovné pomery aj z dôvodu neustáleho poklesu počtu žiakov. Ukončenie pracovného pomeru zákonným spôsobom je však veľmi náročný proces. Väčšina súdnych pracovnoprávnych sporov sa končí rozhodnutím o neplatnosti výpovede zamestnancovi. Organizácie tak namiesto toho, aby ušetrili, doplácajú následne prepusteným zamestnancom náhrady mzdy v desaťtisícových sumách. Seminár má – na základe príkladov zo súdnej praxe – zamestnancov škôl informovať o najčistejších chybách, ktorých sa zamestnávatelia pri skončení pracovného pomeru dopúšťajú.

Ing. Silvia Tokárová
„Ale mäso a cola na Slovensku byť musia?“
Vybrané systémy školského stravovania a význam vody v našom živote. Prezentácia aktuálnych systémov poskytovania zdravej výživy deťom a žiakom v školách v ekonomicky vyspelých štátoch sveta (Škandinávia, Veľká Británia, Francúzsko a ďalšie) s dôrazom na pitný režim. Obsahom seminára je poskytnúť objektívny pohľad a prehľad výživových politík ekonomicky vyspelých štátov v EÚ, ale aj vo svete a ich implementácie do jednotlivých modelov poskytovania stravovania deťom a žiakom v školách. Voda je slovenské zlato, ale chránime si ho dostatočne? Ako s ňou hospodárime a ako si ju ceníme v rámci pitného režimu – história aj alarmujúca súčasnosť.

Mgr. Michaela Vargová, PhD.
Povinné predprimárne vzdelávanie – aktuality a skúsenosti 
Seminár sa venuje zmenám v právnych predpisoch týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania a ich aplikácii v praxi, ktoré ilustruje na modelových príkladoch.

Ing. Naďa Cisárová
Za vzdelaním do Európy – Erasmus+ pre školy
V roku 2021 vstúpil program Erasmus+ do nového sedemročného programového obdobia. Na seminári bude predstavená nová štruktúra projektov, ktoré program záujemcom ponúka. Cieľom programu Erasmus+ v sektore školského vzdelávania je pomôcť zvýšiť kvalitu vzdelávania v materských, základných a všeobecno-vzdelávacích stredných školách prostredníctvom realizácie projektov Erasmus+. Svojimi projektmi Erasmus+ môžu k tomu prispieť aj ďalšie organizácie pôsobiace v tomto sektore. Program Erasmus+ poskytuje príležitosti pre žiakov, učiteľov, vedúcich zamestnancov a ďalších pracovníkov na získanie a rozvoj nových odborných schopností, skúseností a zručností prostredníctvom mobilitných projektov KA1. Zároveň ponúka pre školy a ďalšie organizácie rôzne možnosti na spoluprácu so zahraničnými partnermi pod hlavičkou partnerských projektov KA2. Na základe úspechu predchádzajúceho programu v období 2014 – 2020 nový program Erasmus+ pre obdobie 2021 – 2027 zintenzívňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných ešte väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzívnejších a ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie.

PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
Hospitácia a hodnotenie zamestnancov v materskej škole
Slovo hospitácia je fenomén, ktorý je príznačný najmä pre školské prostredie. Toto slovo je najčastejšie spojené s nepríjemným pocitom. Hospitáciu vnímame ako hľadanie nedostatkov, kontrolu pedagóga, zbytočnú formalitu a podobne. Niektorí učitelia hospitácie úplne odsudzujú a chápu ich ako prejav nedôvery v ich prácu, iní ich vnímajú ako nutné zlo. Rovnako je často vnímané aj hodnotenie zamestnancov. Riadenie materskej školy neustále podmieňujú zmeny v školskej legislatíve, politike, čoraz väčší dôraz sa kladie na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a tieto zmeny sa, samozrejme, odrážajú aj v požiadavkách na výkon a kvalitu práce pedagóga. Skúsme sa však pozrieť na tieto dva nástroje ako na niečo, čo prinesie nielen riaditeľom, ale aj učiteľom nové poznanie a posunie ich ďalej v rámci profesijného rastu.

Mgr. Bc. Jiří Luka
V škole sme tím…
Seminár je určený pre pedagógov základných škôl a pre vedúcich tímov pedagógov. Lektor sa v ňom podelí o svoje skúsenosti s vedením prestížnej základnej školy a s koučovaním pedagógov. Ako je na tom váš tím? Aká je jeho vízia? Čo v ňom funguje a čo nie? Čo sa dá robiť preto, aby to bolo lepšie?

PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 
Školský vzdelávací program musí byť príbehom každej školy
Poďme spoločne premýšľať o tom, ako možno zmeniť chápanie školského vzdelávacieho programu a čo možno urobiť pre to, aby ho vaši učitelia prijali. Štátny vzdelávací program predsa nie je iba formalitou pre inšpekciu, je to príbeh školy, je to spoločná cesta všetkých učiteľov k rozvoju žiakov. Vydajme sa na túto cestu a začnime žiť tento príbeh...

PaedDr. Tibor Lukács
Aktuálne zmeny v školskej legislatíve pre základné školy 
Seminár je zameraný na aktuálne legislatívne zmeny v školskom zákone a v príslušných vykonávacích predpisoch a ich aplikáciu v riadiacej praxi vedúcich zamestnancov základných škôl. Cieľom je informovať najmä o zmenách v základných pojmoch školského zákona, vo výchovno-vzdelávacích programoch, v plnení povinnej školskej dochádzky, v sústave škôl a školských zariadení, v hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiakov a opatrení vo výchove a v právach a povinnostiach dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu. Účastníkom seminára budú poskytnuté aj informácie o zmenách v rozhodovaní riaditeľa základnej školy pri výkone štátnej správy v prvom stupni vrátane zmien v rozhodovaní podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, zmenách v zriaďovaní škôl a školských zariadení a o úlohách Štátnej školskej inšpekcie.

Paweł Scheffler Ph.D., Mgr. Pavla Buchtová, PaedDr. Miloš Blahút, PhD., Mgr. Michaela Sepešiová PhD.
Rozvoj čítania alebo Ako pracovať s cudzojazyčnými textami nielen počas hodín anglického jazyka 
Extenzívne čítanie nie je novinkou najmä v severoeurópskych krajinách. Na slovenských, českých a poľských základných školách sa zatiaľ systematicky nezaviedlo. Zatiaľ sa nerealizovalo vypracovanie súborného prístupu, ktorý by usmerňoval učiteľov pri používaní čítaniek na a mimo hodín cudzieho jazyka. Seminár okrem iného priblíži medzinárodný projektu LIRE, ktorého hlavným cieľom je zaviesť používanie textov a zjednodušených čítaniek vo vyučovaní anglického jazyka. Predstavíme vám rôzne metódy a prostriedky s cieľom posilniť a premeniť učenie a učenie sa cudzieho jazyka prostredníctvom čítania na vzrušujúce dobrodružstvo. Ako usmerniť proces výberu vhodných a zmysluplných kníh na použitie v čitateľských programoch v rámci učenia anglického jazyka? V čom spočíva výhoda vyučovania literatúry na hodinách? Aké výhody prináša čítania mimo triedy? Odpovede sa dozviete na seminári.

Mgr. Monika Homolová
Vyučovanie so zapojením celého mozgu – metóda Whole Brain Teaching v primárnom vzdelávaní
Seminár prezentuje metódu Whole Brain Teaching, jej význam z pohľadu rozvoja kritického myslenia, nadobúdania vedomostí, ale aj ako koncept podnetného vyučovania, ktorý aktivizuje žiakov, upevňuje sociálne vzťahy v skupine a podporuje pozitívnu klímu triedy. Seminár prezentuje aj praktickú ukážku aplikovania metódy v primárnom vzdelávaní. 


Z workshopov vyberáme


Mgr. Lucia Macaláková
digiPEERS: Keď o digitálnej zodpovednosti vzdelávajú mladí mladých
Od roku 2017 chodíme aktívne do škôl, kde sa s deťmi a mladými ľuďmi rozprávame o rizikách digitálnych technológií, no najmä o tom, ako im predchádzať. Po týchto skúsenostiach sme vytvorili dobrovoľnícky program digiPEERS, ktorý spája dôležité témy, neformálne vzdelávanie a peer2peer prístup. Spolu s týmito mladými ľuďmi hľadáme rôzne spôsoby, ako v ich rovesníkoch prehĺbiť pocit zodpovednosti a vyhnúť sa tak v online priestore zbytočným problémom. V príspevku sa dozviete, ako funguje tento živý organizmus a aký potenciál v ňom možno vidieť.

Mgr. Slavomír Kachman
Sebahodnotenie digitálnej školy
Kvalita škôl je bezpochyby častou témou všetkých aktérov vo vzdelávaní. Počas seminára sa budeme bližšie venovať jednému z indikátorov kvality, a tým je sebahodnotenie. Vysvetlíme si pojmy ako je interná a externá evaluácia školy, kritériá internej evaluácie školy a využitie jej výsledkov. Spoločne rozoberieme otázku, prečo je dobré vedieť, či je Vaša škola pripravená na digitálnu dobu. Z pohľadu konkrétneho žiaka je dôležité, aby škola, v ktorej sa žiak vzdeláva nadobúdala kvalitu aj v digitálnych kompetenciách. Preto si priblížime znaky, ktoré má mať škola, aby dobre uchopila zmenu v nárokoch, ktoré sú kladené na súčasnú generáciu žiakov po ukončení formálneho vzdelávania. Predstavíme si tiež nástroj Európskej únie s názvom SELFIE (nástroj na sebahodnotenie digitálnej pripravenosti škôl), ktorý môže aj vašej škole pomôcť zistiť, ako ste na tom s využívaním digitálnych technológií vo vzdelávaní.

Mgr. Matej Štepita
Ako integrovať žiaka s ADHD do celku triedy?
Žiak s ADHD predstavuje pre učiteľov aj ďalších ľudí v školstve vždy určitú výzvu. Svojimi prejavmi pôsobí rušivo na priebeh hodiny, disciplínu a často dostáva do úzkych svojich spolužiakov, nás dospelých, ale aj sám seba. Aké zručnosti a postoje potrebuje učiteľ, aby takéhoto žiaka dokázal harmonicky začleniť do kolektívu triedy tak, aby netrpel žiak samotný, jeho spolužiaci a ani on sám? A ako tieto zručnosti a postoje môže trénovať, resp. pestovať? Poďte spoločne hľadať odpovede na tieto napínavé a aktuálne otázky.

PhDr. Anna Janovská, PhD.
Komunikácia učiteľa/riaditeľa s problémovým žiakom základnej školy
Workshop bude zameraný na vymedzenie problémového správania sa žiakov, formy takéhoto správania, charakteristiky žiaka s problémovým správaním a jeho možné príčiny. Ťažiskom workshopu však budú základné zákonitosti vedenia rozhovoru so žiakom, resp. študentom v prostredí školy a s dôrazom na komunikáciu v náročných situáciách a komunikáciu so žiakom s prvkami problémového správania. Workshop bude prebiehať kombináciou prednášky, diskusie a interaktívneho riešenia konkrétnych situácií.

Ing. Tomáš Blumenstein
Úvod do problematiky rozvoja nadania
Ako pristupujeme k nadaným deťom od prvej triedy? Poznáme nadané deti na našich školách? Ako sa nadané deti prejavujú a ako vyzerá typológia nadaných. Ako nadané deti identifikujeme a čo to vlastne nadanie a inteligencia je? Má pre školu zmysel s nadanými deťmi pracovať? Formy a spôsoby vzdelávania nadaných a praktické tipy a odkazy.

Ing. Svetlana Poláková MBA; Mgr. Simona Pretzová
Komunikácia je pre vzťah to isté ako dýchanie pre udržanie života
Komunikácia je dávanie a prijímanie významu medzi dvoma ľuďmi. Program workshopu je zameraný na to, ako komunikujeme v strese, v konfliktných situáciách. Môžeme na ňom objavovať odpovede na otázky: Kto je naozaj účastníkom komunikácie dvoch ľudí? Ako komunikujeme v situácii konfliktu? Čo očakávajú účastníci konfliktu? Existuje ideálne riešenie konfliktu? Zážitkovou formou sa budeme venovať komunikačným pozíciám v strese podľa V. Satir a ich vplyvu na vznik a riešenie konfliktu. Na workshope sa môžete cez zážitok vlastného tela dozvedieť niečo o sebe, o druhých, prípadne uvidíte vzorovú ukážku.

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Vzdelávacia stratégia Líného učitele
Workshop predstaví pedagógom základné princípy výučby podľa Líneho učitele. Kvalitne a moderne učiaci pedagóg sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdnou zborovňou – a ešte mu pri tom stačí pracovať najmenej zo všetkých. Práve učiteľ je tým, kto by sa mal svojou prácou predovšetkým baviť, kto by mal prinášať do triedy radosť a motiváciu, a k tomu mu môže veľmi účinne a prakticky pomôcť napríklad práve workshop Líného učitele.

Mgr. Magdaléna Labudová; Mgr. Eva Jalakšová
Vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – teória a prax
Starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  v súčasnosti prechádza určitými zmenami. Detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami stále pribúda. Na pedagógov a rodičov to kladie zvýšené nároky. Na workshope sa stručne oboznámime s informáciami o dys-poruchách, ADD, ADHD, aké sú potreby dospelého a dieťaťa pre úspešnú prácu na vyučovaní, budeme mať priestor na výmenu skúseností z pedagogickej praxe, povieme si o možnostiach práce s deťmi so ŠVVP na 2. stupni ZŠ, predstavíme si ukážky z pracovného zošita zo slovenského jazyka pre 5. ročník pre žiakov so ŠVVP.

Mgr. Miluše Vondráková 
Profesionálna komunikácia v prostredí materskej školy
Koľko profesijných i ľudských problémov má jedného menovateľa - nesprávne či nepresne vedenú komunikáciu? Skutočne na nej záleží vo všetkých smeroch. Pokiaľ majú byť učiteľky a riaditeľky materských škôl brané ako odborníčky na predprimárne vzdelávanie, je pre ne profesionálna komunikácia nevyhnutná. Poďte s nami prebrať vážne témy s istým zveličením a nadhľadom súčasnej riaditeľky materskej školy.

Mgr. Eva Skočíková, Mgr. Anna Lallouet
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku: ukážky práce so zjednodušenými čítankami
Cieľom workshopu je inšpirovať učiteľov a ukázať, ako pracovať so zjednodušenými čítankami v triede aj mimo nej. V prvej časti budú predstavené aktivity pred, počas a po čítaní na konkrétnej čítanke Granny Fixit, ktorá je vhodná pre 4. ročník ZŠ. Učitelia získajú predstavu o rôznych stratégiách čítania, ako je spoločné čítanie, čítanie vo dvojici a samostatné tiché čítanie (čítanie pre seba). Okrem tohto sa časť workshopu zameria aj na prácu s obrázkami. Druhá časť worshopu bude venovaná čítanke Harry a egyptská hrobka. V tejto časti bude prezentovaný odlišný prístup k práci s čítankou. Tento prístup umožní žiakom príležitosť nacvičiť si predvídanie, techniky rýchleho čítania ako scanovanie a skimovanie, odhadovanie súvislostí a vyvodzovanie. Cieľom tejto časti workshopu bude poukázať na možnosti rozvoja kritického myslenia žiakov.

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
„Vieš, tu na Zemi je niečo desivé, totiž, že každý má svoju pravdu.“ 
Workshop sa zameriava teoreticky i prakticky na spôsobilosti učiteľov, ktoré sú predpokladom na prácu s rôznorodými historickými prameňmi ako nositeľmi autentickej ľudskej skúsenosti, ľudského príbehu, tak dôležitého nielen v dejepisnej výučbe, ale aj v občianskej náuke, etickej i mediálnej výchove.

Bc. Mária Ema Michalová
Prístup detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ku kvalitnému vzdelávaniu a podpora ich školskej úspešnosti
Občianske združenie eduRoma už od vzniku pandemickej situácie pracuje a neustále rozvíja terénno-vzdelávací program „O krok pokrok“. Cieľom worshopu je okrem predstavenia aktivít projektu najmä pochopenie a precítenie zmyslu práce eduRoma v oblasti zvyšovania vzdelanostnej úrovne a kultúrnej identity rómskych detí z vylúčených komunít. Nejde totiž len o samotné vzdelávanie detí z vylúčených komunít. Ide o budovanie vzťahov. O vzťah dieťaťa ku škole, vzťah učiteľa s dieťaťom a taktiež o spoločenský vzťah majoritnej spoločnosti k týmto “neviditeľným” deťom. O prijímaní inakosti ako takej. Súčasťou worshopu budú interaktívne aktivity, diskusia a reflexia.

PhDr. Erika Tichá, PhD.; Mgr. Renáta Matejová
Včasná intervencia v rodine dieťaťa s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením
Narodenie dieťaťa s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením predstavuje situáciu, na ktorú sa žiadna z rodín nedokáže vopred pripraviť. Mnohé z rodín sa usilujú zorientovať v novej situácii, hľadať balans medzi svojimi predstavami rodičovstva a prežívaním bežných dní alebo vyhľadávať rôzne formy podpory. Služba včasnej intervencie predstavuje službu, ktorá sprevádza rodinu dieťaťa od narodenia do 7. roku jeho veku primárne v prirodzenom prostredí rodiny (doma), posilňuje kompetencie rodičov podporovať vývin dieťaťa v každodenných situáciách a zároveň podporuje rodinu v čase prechodu a nástupu dieťaťa do materskej školy. Čo potrebuje rodina dieťaťa, ktorého vo vývine prebieha niečo inak? Ako možno podporiť rodinu v podmienkach materskej školy a ako budovať s rodinou partnerstvo? Čo je včasná intervencia a aké kompetencie posilňuje v rodine? Ako môžu materská škola a služba včasnej intervencie spolupracovať v záujme potrieb dieťaťa a jeho rodiny? Hlavnou témou workshopu je budovanie partnerstva s rodinou dieťaťa s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením.

Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M. A. 
Matematika pre každého, naozaj!
Na worshope si ukážeme, ako pracovať so sériou Matematika pre každého. Pokúsime sa nájsť odpovede na otázky: Prečo matematika? Prečo pre každého? Aký je rozdiel medzi učebnicou a pracovným zošitom, prečo máme Sprievodcu na webe a načo je aj kniha Matematika pre každého. Na úlohách si vyskúšame postupy, preskúmame rozdiely medzi príkladom a úlohou. Na vlastnej koži, resp. na vlastnom papieri, skúsime zistiť, čo s čím súvisí a kde sa nachádzame. Aspoň v matematike.

Mgr. Libuša Hoštáková; Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.
Učíme netradične na hodinách slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ
Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové postavenie. Kvalita spôsobilostí používať slovenský jazyk v praktickom živote ovplyvňuje interakciu žiaka s okolím a formuje jeho zaradenie sa do spoločnosti. Vychádzajúc zo skúseností z praxe sme zistili, že na danom jave majú, okrem iného, významný podiel spoločenské podmienky, motivácia žiaka i učiteľa, vlastná skúsenosť, zážitkovosť, spôsob vyučovania slovenského jazyka (voľba edukačných metód) a kvalita didaktických prostriedkov. Tieto aspekty sme preferovali pri tvorbe Slovenského jazyka – pracovnej učebnice pre 2. ročník základných škôl. V prvej časti workshopu budú predstavené teoretické východiská koncepcie pracovnej učebnice, štruktúra a jej obsah. Druhá časť má praktický charakter. Cieľom je vyskúšať si vybrané netradičné edukačné metódy a formy vyučovania slovenského jazyka, ktoré sú uplatnené v pracovnej učebnici a prezentovať jej doplnenie interaktívnou podporou. 

Mgr. Eva Mozolová
Etická výchova na 1. stupni ZŠ 
Predmet etická výchova kladie dôraz na rozvíjanie sociálnej a emocionálnej stránky osobnosti žiakov. Rozvíja morálne hodnoty, utvára postoje, hodnotovú orientáciu, vzťah k sebe, k okoliu i celej spoločnosti. Jej cieľom nie sú vedomosti, ale formovanie morálnej osobnosti dieťaťa. Špecifiká etickej výchovy sa odrážajú v štruktúre vyučovacej hodiny i  výbere metód a foriem práce. Ako si efektívne zorganizovať vyučovaciu hodinu? Aké aktivity je vhodné použiť pri jednotlivých tematických okruhoch, aby boli v súlade s výkonovými a obsahovými štandardami a spĺňali vytýčené ciele? Spoločne nájdeme odpovede na uvedené otázky a predstavíme si niekoľko zážitkových aktivít.

PaedDr. Jana Krížová, PhD.
Príroda a spoločnosť pre žiakov na prvom stupni ZŠ: ako jednoducho a efektívne využívať zdroje
Zaujímavým spôsobom a formou zážitkového poznávania vám predstavíme vybrané témy z predmetov prírodoveda a vlastiveda na 1. stupni ZŠ, ako zdroja na vytváranie kľúčových kompetencií, spôsobilostí a spoločenských hodnôt žiakov. Predostrieme spôsoby práce založenej na vlastnej aktivite žiakov – ich pozorovaní, pátraní, objavovaní, skúmaní, hraní a poznávaní. Odprezentujeme spôsoby aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom rôznych typov úloh v učebniciach prírodovedy a vlastivedy pre 3. ročník ZŠ.

Ing. Svetlana Poláková MBA, Mgr. Simona Pretzová
Komunikácia je pre vzťah to isté ako dýchanie pre udržanie života
Komunikácia je dávanie a prijímanie významu medzi dvoma ľuďmi a program workshopu je zameraný na to, ako komunikujeme v strese, v konfliktných situáciách. Môžete na ňom objavovať odpovede na otázky: Kto je naozaj účastníkom komunikácie dvoch ľudí? Ako komunikujeme v situácii konfliktu? Čo očakávajú účastníci konfliktu? Existuje ideálne riešenie konfliktu? Zážitkovou formou sa budeme venovať komunikačným pozíciám v strese podľa V. Satir a ich vplyvu na vznik a riešenie konfliktu. Na workshope sa môžete cez zážitok vlastného tela dozvedieť niečo o sebe, o druhých, prípadne uvidíte vzorovú ukážku

Ing. Dagmar Keryová, Mgr. Renata Olexová, Mgr. Eva Polláková
"Ak držíte hodnoty, lojalitu tímu máte zaručenú”
Hodnoty, ktoré sú žité, vytvárajú v akomkoľvek tíme jasnosť, priestor pre kreativitu a tímovú spoluprácu. Škola, ktorá ich jasne komunikuje a žijú sa aj v praxi dáva jasnú “ponuku” pre aký typ učiteľov a žiakov je určená. Osloví tak ľudí, ktorých osobné hodnoty rezonujú s hodnotami školy. A to je základ pre to, aby sme sa ako ľudia v danom prostredí dobre cítili a tvorili dobré výsledky. Na workshope si zažijete niekoľko spôsobov ako pracovať s definovaní a žitím hodnôt na školách. Formou a štruktúrou prevedie Business&Leadership koučka Dagmar Kéryová. Konkrétnou inšpiráciou bude prípadová štúdia Gymnázia Besst, kde realizujú cielený projekt žitia hodnôt v praxi. Prezentovať ju bude Renata Olexová, riaditeľka Sukromného gymnázia BESST a spôsob ako hodnoty definovali predstaví Eva Pollaková, riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST.

RNDr. Mária Nogová, PhD., RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Geografia v interdisciplinárnom vzdelávaní
Geografia (veda i vyučovací predmet) sa prirodzene vyformovala na prieniku prírodných, spoločenských a technických vied, ktorých základy sú pri vyučovaní esenciálne. V rámci workshopu si na vybraných geografických témach z učebníc a pracovných zošitov pre 8. a 9. ročník ukážeme nielen predpoklady ich využitia v interdisciplinárne zameranom vzdelávaní, ale spoločne vytvoríme aj príklady práce na vyučovacích hodinách s využitím rôznych metód (uvedených v metodických príručkách).

Mgr. Zuzana Mikušová; Mgr. Martina Zderková; Mgr. Kateřina Lichtenberková
Rozvoj a meranie zručností pre 21. storočie pomocou hier – ochutnávka vyučovacej hodiny
Ako lepšie porozumieť žiakom? Ako lepšie poznať a rozvíjať ich zručnosti? Vzdelávací koncept Accelium prináša rozvoj a meranie zručností pre 21. storočie. Metodika založená na hre (Game-based development + Game-based assessment), rozvíja u žiakov schopnosť riešiť problémy, rozhodovať, analyzovať alebo sa prispôsobovať zmenám. Učí efektivite, pohotovému a pružnému mysleniu. Herné testy, ktoré dokážu nielen vyhodnotiť úroveň zručností za triedu i jednotlivcov, ale identifikujú aj silné stránky žiaka, príležitosti na rozvoj a ďalšie odporúčania. Hrajte sa a učte sa! A pridajte sa ku celosvetovej komunite v štyridsiatich krajinách sveta!

Mgr. Mária Hušlová Orságová
Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
Čo je potrebné vedieť o povinnom predprimárnom vzdelávaní? Ako používať Štátny vzdelávací program v povinnom predprimárnom vzdelávaní?  Ako s deťmi systematicky pracovať, aby boli pripravené na vstup do základnej školy? Dozviete sa, ktorým zručnostiam detí je potrebné sa čo najviac venovať, aby boli čo najlepšie pripravené a ako realizujeme povinné predprimárne vzdelávanie v praxi.   

doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
CLICK with Friends: cudzí jazyk hravo
Deti sa cudzí jazyk neučia, deti si ho osvojujú. Aj to iba vtedy, ak je podávaný pútavo, zábavne, hravo a pre nich prijateľnou formou. Tento workshop sa zaoberá prístupmi, spôsobmi a metódami vyučovania anglického jazyka, ktoré sú blízke a podnetné pre deti v mladšom školskom veku. Predstaví niekoľko praktických nápadov použiteľných na hodinách angličtiny, s cieľom kreatívne rozvíjať všetky jazykové zručnosti. Ukážky aktivít na rozvíjanie zručností počúvanie, hovorenie a  v 3. ročníku aj čítanie a písanie v anglickom jazyku, ktoré sú základom pre zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku v druhom stupni ZŠ. 


Z tém okrúhlych stolov vyberáme


Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Kde je kvalita vo vzdelávaní?
Stále dookola sa vo vzdelávaní objavujú tie isté otázky: Čo je kvalita a nekvalita? Ako poznáme dobrú školu a dobrého učiteľa? Aké ciele má mať pedagóg, čo je pre učenie dôležité? Možno prídeme aj na to, ako sa zbaviť strašiakov a smetí v našich hlavách a ako prekonať odtlačok vlastného mizerného vzdelávania, ktorým sme prešli.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.
Toxické dezinformácie alebo Prečo sa im na Slovensku a Česku darí ohrozovať verejný záujem
Dezinformácie sú staré ako ľudstvo samo. Napriek tomu došlo za posledných niekoľko rokov k prudkej zmene. Je daná spôsobom, akým veľká väčšina spoločnosti dodáva, prijíma a zdieľa informácie. Digitálny prenos informácií umožňuje dosiahnuť počas niekoľkých sekúnd k miliónom adresátov a spôsob, akým možno ich adresátov "čítať" vďaka ich digitálnej stope, umožňuje predložiť im informáciu tak, ako ju chcú počuť. Prečo sa ale dezinformáciám darí niekde lepšie a niekde takmer vôbec? A čo sa s tým dá robiť vo vzdelávaní?


Tréning


   PhDr. Dáša Spillerová
   Kľúč k budovaniu psychickej odolnosti a zdravých vzťahov
   bsah tréningu bude zameraný na vysvetlenie a precvičenie si vlastnej psychickej odolnosti, emočnej vnímavosti  a budovanie zdravých vzťahov. Povieme si, ako fungujú emócie a prečo nás niekedy zrádzajú. Ukážeme, aké sú piliere budovania emocionálnej odolnosti a ako sa lepšie postarať o seba Keďže vonkajšie okolnosti nevieme zmeniť, ale naše reakcie áno, predstavíme si umenie ako navigovať emócie. Vysvetlíme, prečo sa nenechať zotročiť pozitívnym myslením, lebo každá emócia má svoju cenu.   Koučovacia zóna ICF Slovak Chapter

   Koučovanie znamená partnerský rozhovor kouča a klienta, ktorého téma môže byť pracovná aj osobná. Je založený na otázkach kouča, ktoré klientovi pomáhajú objaviť nový pohľad na jeho problém a nájsť jeho riešenie. Vychádza z predpokladu, že každý človek má dostatok vnútorných schopností nájsť najlepšie odpovede na svoje otázky.   Témy jednotlivých vzdelávacích aktivít priebežne aktualizujeme a dopĺňame.