Články

Program / Učiteľ nie je Google 7


Štvrtok 9. 6. 2022

8.00 – 9.30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
 
   
9.30 – 10.00 OTVORENIE KONFERENCIE
 
Mgr. Iveta Malachovská
moderátorka konferencie
 
Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., konateľka
 
doc. Ing, Viera Peterková, PhD. v z. doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
Trnavská univerzita, dekanka Pedagogickej fakulty Trnavská univerzita, prodekan pre študijné záležitosti
 
10.00 – 11.00 HLAVNÉ REFERÁTY I
 
Chudoba a sociálne vylúčenie vo vzdelávaní – čo hovoria dáta?
Michal Rehuš
Centrum vzdelávacích analýz
 
Hrboľaté cesty inklúzie v Nepále: sociálne nerovnosti a kastový systém
Jomon Jose
Dr. Augustine Thomas, S.J.
St. Xavier’s College, Kathmandu, Nepal; Trnavská univerzita v Trnave
 
Edukačné inkluzívne stratégie 21. storočia: ideme na max a zadarmo!
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
 
11.00 – 11.30 PRESTÁVKA
občerstvenie
 
11.30 – 12.30 HLAVNÉ REFERÁTY II
 
Kurikulárna reforma: Nočná mora školskej politiky
prof. PHDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Štátny pedagogický ústav
 
Digitálne technológie vo vzdelávaní ako odpoveď na riešenie chudoby.
Cecilia de la Paz
WorldBank EdTech, EDÚCATE URUGUAY
 
Zoberieme deti na parnom stroji do virtuálnej reality?
Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.
Pražský inovační institut
 
12.30 – 14.00 OBEDNÁ PRESTÁVKA
  obed, občerstvenie
   
14.00 – 15.30 SEMINÁRE I
   
To najlepšie z Best practices alebo Inklúzia úspešne kdekoľvek
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
 
Povinné predprimárne vzdelávanie - aktuality a skúsenosti
Mgr. Michaela Vargová, PhD.
OZ Rada pre rozvoj materských škôl
 
Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci – organizačné zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
advokát
 
Digitálne technológie – nástroj na zlepšovanie a lámanie bariér?
Cecilia de la Paz
WorldBank EdTech, EDÚCATE URUGUAY
   
14.00 – 15.30 WORKSHOPY I
   
Vzdelávacia stratégia Líného učitele
Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
lektor, pedagóg, psychológ a didaktik, autor vzdelávacej stratégie Líný učitel
 
Geografia v interdisciplinárnom vzdelávaní
RNDr. Mária Nogová, PhD., RNDr. Peter Tremboš, PhD.
lektorka v oblasti vzdelávania pedagógov
autor učebníc geografie pre základné školy
 
Komunikácia je pre vzťah to isté ako dýchanie pre udržanie života
Ing. Svetlana Poláková MBA, Mgr. Simona Pretzová
ICF
Liečebná pedagogička, sociálna pracovníčka v projektoch DF SR
   
Profesionálna komunikácia v prostredí materskej školy
Mgr. Miluše Vondráková
Ředitelská akademie
 
Etická výchova na 1. stupni ZŠ
Mgr. Eva Mozolová
ZŠ s MŠ Valentína Beniaka Chynorany
 
Ako integrovať žiaka s ADHD do celku triedy?
Mgr. Matej Štepita
psychológ, poradca a lektor
   
14.00 – 17.45 TRÉNING I a II
   
Kľúč k budovaniu psychickej odolnosti a zdravých vzťahov
PhDr. Dáša Spillerová
ADDA Consultants
 
15.30 – 16.15 PRESTÁVKA
občerstvenie
 
16.15 – 17.45 SEMINÁRE II
   
V škole sme tím…
Mgr. Bc. Jiří Luka
Základná škola VIA BEROUN, ICF
 
Za vzdelaním do Európy - Erasmus+ pre školy
Ing. Naďa Cisárová
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
 
Prehľad legislatívnych zmien v oblasti školstva v roku 2022
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva
 
Rozvoj čítania alebo Ako pracovať s cudzojazyčnými textami nielen počas hodín anglického jazyka
Paweł Scheffler Ph.D., Mgr. Pavla Buchtová, PaedDr. Miloš Blahút, PhD., Mgr. Michaela Sepešiová, PhD.
Univerzita Adama Miczkiewicza v Poznani, Poľsko
Masarykova univerzita, Česká republika
Katedra anglického jazyka a literatúry, Inštitút anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, PU v Prešove
 
Školský vzdelávací program musí byť príbehom každej školy
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Ředitelská akademie
   
16.15 – 17.45 WORKSHOPY II
   
Komunikácia učiteľa/riaditeľa s problémovým žiakom základnej školy
PhDr. Anna Janovská, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 
Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
Mgr. Mária Hušlová Orságová
MŠ littleBIG, Bratislava
 
„Vieš, tu na Zemi je niečo desivé, totiž, že každý má svoju pravdu.“
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
   
Matematika pre každého, naozaj!
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M. A.
odborný konzultant v oblasti optimalizácie učenia, Aspergerovho syndrómu, rozvoja osobnosti u mladých dospelých
 
Úvod do problematiky rozvoja nadania
Ing. Tomáš Blumenstein
MENSA ČR, Svět vzdělání, z. s.
   
16.15 – 17.45 OKRÚHLE STOLY
   
Kde je kvalita vo vzdelávaní?
Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
lektor, pedagóg, psychológ a didaktik, autor vzdelávacej stratégie Líný učitel
 
Systémové plány verzus realita
Michal Rehuš
Centrum vzdelávacích analýz
 
Toxické dezinformácie alebo Prečo sa im na Slovensku a Česku darí ohrozovať verejný záujem
Mgr. Tomáš Kriššák
odborník na informačnú bezpečnosť, vzdelávacia platforma Projekt HOPE 
 
17.45 – 20.00 PRESTÁVKA
Mýty a fakty o chudnutí s MUDR. Petrom Minárikom
Prednáška v rámci prestávky
 
20.00 – 00.00 RAUT
spoločenský program
 


Piatok 10. 6. 2022

 
7.00 – 7.50 RANNÁ JOGA S PEŤOU
 
8.00 – 8.30 KOUČOVACIA ZÓNA: PRIHLASOVANIE
 
8.30 – 9.00 UVÍTANIE
šálka dobrej kávy na úvod dňa
 
 
8.30 – 12.30 KOUČOVACIA ZÓNA
individuálne koučingy
 
9.00 – 10.30 SEMINÁRE III
   
Integrácia vs. inklúzia – ako to funguje v praxi
PhDr. Marek Havrila, PhD.
Regionálny úrad školskej správy Prešov
 
Zaraďovanie zamestnancov do platových tried
Ing. Jarmila Belešová
odborníčka na personalistiku v školstve
 
Aktuálne zmeny v školskej legislatíve pre základné školy
PaedDr. Tibor Lukács
Školské inšpekčné centrum v Žiline
 
Hospitácia a hodnotenie zamestnancov v materskej škole
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
 
„Ale mäso a cola na Slovensku byť musia?“
Ing. Silvia Tokárová
odborníčka na školské stravovanie
 
9.00 – 10.30 WORKSHOPY III
   
Sebahodnotenie digitálnej školy
Mgr. Slavomír Kachman
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
 
Vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – teória a prax
Mgr. Magdaléna Labudová, Mgr. Eva Jalakšová
Špeciálna pedagogička, logopedička
Základná škola Dr. Ivana Dérera Bratislava
 
Príroda a spoločnosť pre žiakov na prvom stupni ZŠ: ako jednoducho a efektívne využívať zdroje
PaedDr. Jana Krížová, PhD.
Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča
 
digiPEERS: keď o digitálnej zodpovednosti vzdelávajú mladí mladých
Mgr. Lucia Macaláková
Digitálna inteligencia – digiQ
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku: ukážky práce so zjednodušenými čítankami
Mgr. Eva Skočíková, Mgr. Anna Lallouet
Základná škola Smíškova, Tišnov, Česká republika
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA č. 2, Poznaň, Poľsko
 
10.30 – 11.15 PRESTÁVKA
občerstvenie
 
11.15 – 12.45 SEMINÁRE IV
   
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
odborník na vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 
Pracovný poriadok školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
poradenstvo, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, kurzy a konferencie v oblasti školstva a samosprávy
 
Vyučovanie so zapojením celého mozgu - metóda Whole Brain Teaching
Mgr. Monika Homolová
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
 
Posúdenie úrovne profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zostavenia atestačného portfólia
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
odborníčka v oblasti profesijného rozvoja
 
 
11.15 – 12.45 WORKSHOP IV
   
Rozvoj a meranie zručností pre 21. storočie pomocou hier – ochutnávka vyučovacej hodiny
Mgr. Zuzana Mikušová; RNDr. Karel Šuranský; Mgr. Kateřina Lichtenberková
učiteľka, ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Bratislava
TeamTraining (CZ) EDU tréner, Staré Město
školiteľka a lektorka, Národní pedagogický institut
 
Včasná intervencia v rodine dieťaťa s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením
PhDr. Erika Tichá, PhD., Mgr. Renáta Matejová
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
 
„Ak držíte hodnoty, lojalitu tímu máte zaručenú"
Ing. Dagmar Keryová, Mgr. Renata Olexová, Mgr. Eva Polláková
Business&Leadership, ICF
Súkromná základná škola BESST
 
Prístup detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ku kvalitnému vzdelávaniu a podpora ich školskej úspešnosti
Bc. Mária Ema Michalová
eduRoma – Roma Education Project o. z.
 
CLICK with Friends: cudzí jazyk hravo
doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
Pedagogická fakulta UKF Nitra, Katedra anglickéha jazyka a kultúry
 
Učíme netradične na hodinách slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ
Mgr. Libuša Hoštáková, Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.
Základná škola Piešťany
Základná škola Nevädzová 2 Bratislava
 
13.00 – 13.30 UKONČENIE
tombola
 
13.30 – 15.00 OBED
obed, občerstvenie