• DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-473-3

DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA


Aplikácia v praxi – jedálne lístky – schválené receptúry v jednej ucelenej brožúre určenej pre materské, základné a stredné školy, resp. vedúcim školských jedální a kuchárkam.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    28,00 €

ks

Popis

 

Hoci v súčasnosti výrazne stúpa počet detí s potravinovými intoleranciami, vedúci a vedúce školských jedální nemajú k dispozícii adekvátny materiál, ktorý by im ponúkol možnosť aplikovať diétne receptúry na každodennej báze do praxe. Okrem teoretickej/metodickej časti aplikovateľnej v praxi ponúka brožúra (v printovej a elektronickej forme na USB) aj vzorové jedálne lístky a 30 schválených receptúr zohľadňujúcich tri druhy diét – diabetes I. typu, celiakia a šetriaca diéta. 

Výhody:

  • brožúra je zameraná špeciálne na diétne stravovanie detí v školských jedálňach, čím je výnimočná,
  • z hľadiska praktického aplikovania diétnych jedál je zameraná na metodiku, jedálne lístky a receptúry, ktoré nie sú v súčasnosti inde dostupné,
  • prehľadnú a zrozumiteľnú metodiku aplikovateľnú v praxi dopĺňajú jedálne lístky a receptúry,
  • tri jedálne lístky a 30 receptúr sú okrem printovej podoby aj v elektronickej forme na USB a sú tak pre vedúce k dispozícii v každodennej praxi
  • obsahuje aj 5 vzorov a príloh v printovej a elektronickej forme na USB, ktoré je možné editovať podľa potrieb
  • prináša aj samostatnú rubriku otázky a odpovede z praxe, ktoré sa týkajú diétneho stravovania.


Recenzný posudok na titul Diétne stravovanie detí v zariadeniach školského stravovania

Autorka: doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
štatutárna zástupkyňa hlavného hygienika SR a vedúca Odboru hygieny detí a mládeže, Úrad verejného zdravotníctva SR

Predložený materiál je zameraný na problematiku diétneho stravovania v školských stravovacích zariadeniach a venuje sa aj jedálnym lístkom a schváleným receptúram pre ich použitie v praxi.

V súčasnosti výrazne stúpa počet detí s potravinovými intoleranciami, u ktorých je diétne stravovanie de facto liečbou. Predložený materiál reflektuje túto situáciu a ponúka možnosť v praxi aplikovať množstvo diétnych receptúr, použiteľných pre každodennú prípravu diétnej stravy pre tieto skupiny detí v zariadeniach školského stravovania.

Možnosť poskytovania diétnej stravy deťom so zdravotnými obmedzeniami výrazne napomáha zabrániť separácii dieťaťa od kolektívu spolužiakov, ktorí sa stravujú bežnou stravou.

Dlhodobým problémom je nedostatok kvalifikovaného personálu vo funkcii vedúcich školských jedální dostatočne erudovaných na to, aby príprava diétnej stravy v školskom stravovacom zariadení zodpovedala najvyšším kritériám kvality, keďže aj prítomnosť stopových množstiev alergénu v potravinách môže navodiť alergickú reakciu u dieťaťa. Z tohto pohľadu je materiál cenným prínosom pre pracovníkov zariadení školského stravovania, ktorý pružne reaguje na aktuálnu situáciu a každodennú terénnu prax v oblasti poskytovania školského stravovania so zameraním na diétne stravovanie.

Práca ponúka prehľad súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ich aplikáciu počas pobytu detí v škole, jednotlivých druhov povolených diét, vrátane vedenia dokumentácie o ich príprave, personálnych, materiálno-technických a finančných podmienok. Veľká časť práce je venovaná vzorovým jedálnym lístkom a receptúram podľa jednotlivých druhov diét. V oblasti diétneho stravovania v rámci školských stravovacích zariadení doteraz absentoval kompaktný materiál, ktorý by bol odborným manuálom pre vedúcich pracovníkov týchto zariadení tak, aby dokázali vhodne naplánovať a nanormovať nákup surovín a zabezpečiť prípravu diétnych jedál pre zdravotne znevýhodnené deti v čo najvyššej kvalite, ktoré by boli pre rodičov finančne dostupné.

Z odborného pohľadu a pohľadu ochrany zdravia detí a mládeže možno s obsahom materiálu v plnom rozsahu súhlasiť, ako aj s jeho formálnou vizuálnou úpravou.  


 

ODBORNÁ GARANCIA

Autorky: 

Obe autorky sú renomované odborníčky v danej oblasti a zamestnancom zariadení školského stravovania sú veľmi dobre známe.

Ing. Silvia Tokárová - Pôsobila na rôznych postoch v oblasti riadenia a manažovania školského stravovania, od roku 1990 na MŠVVaŠ SR v Bratislave. Podieľala sa na koncepčných a legislatívnych materiáloch rezortu školstva, ako aj rezortu zdravotníctva a pôdohospodárstva SR. Je spoluautorkou vydaných materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie od roku 1990, Flexi MSN a projektu Flexi školské stravovanie.

Marta Hlavatá - Spolupracovala na príprave receptúr pre reštauračné stravovanie. Neskôr na pozícii vedúcej školského stravovania spracovávala vlastné receptúry. Po nástupe do funkcie metodičky (inšpektorky) odboru školstva mesta Bratislavy sa s členmi pracovnej skupiny pri MŠ SR podieľala v 80. rokoch na vypracovaní už prvých materiálno-spotrebných noriem a receptúr.

 

OBSAH

Úvod
1. Všeobecne záväzné právne predpisy pre diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania
     1.1 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
     1.2 Vyhláška o zariadení školského stravovania
     1.3 Finančné pásma nákladov pre diétne stravovanie vydané MŠVVaŠ SR v roku 2019
2. Aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti diétneho stravovania detí počas ich pobytu v škole
     2.1 Povolené druhy diét
     2.2 Výroba jedál a zásady správnej výrobnej praxe
     2.3 Vedenie dokumentácie pre diétne stravovanie
3. Diétne stravovanie formou donášky jedál do zariadenia školského stravovania
     3.1 Povolené druhy diét
     3.2 Všeobecné podmienky donášky diétneho jedla
     3.3 Vedenie dokumentácie
     3.4 Skrátená verzia formálneho postupu školskej jedálne a zákonného zástupcu pri donáške diétneho stravovania
4. Podmienky aplikácie diétneho stravovania v praxi zariadení školského stravovania
     4.1 Personálne zabezpečenie
     4.2 Materiálno-technické zabezpečenie
     4.3 Finančné zabezpečenie, aplikácia finančného pásma a VZN zriaďovateľa
     4.4 Spôsob zabezpečovania diétneho stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, cirkvi a náboženských spoločností a súkromných zriaďovateľov
5. Druhy diét, špecifikácie ochorení
     5.1 Diabetická diéta (diabetes I. typu)
     5.2 Bezgluténová diéta (celiakia)
     5.3 Šetriaca diéta
     5.4 Bezlaktózová a laktózová intolerancia
6. Vzorové jedálne lístky a receptúry podľa druhov diét
     6.1 Vzorový jedálny lístok a receptúry pre deti v materskej škole a žiakov v základnej škole (diabetes I. typu)
     6.2 Vzorový jedálny lístok a receptúry pre deti v materskej škole a žiakov v základnej škole (celiakia)
     6.3 Vzorový jedálny lístok a receptúry pre deti v materskej škole a žiakov v základnej škole (šetriaca diéta)
Záver
Otázky a odpovede z praxe
Použitá literatúra a zdroje
O autorkách Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + USB
Počet strán 98
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + USB
Počet strán 98
Formát A5

Súvisiace produkty

ŠKOLA A STRAVOVANIE

ŠKOLA A STRAVOVANIE

  Školské jedálne sú pod stále väčším drobnohľadom nielen kontrolných inštitúcií, ale aj s..

124,00 €

HYGIENA V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

HYGIENA V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

 Brožúra poslúži pracovníkom školského stravovania zorientovať sa v príslušnej legislatíve a v ..

28,00 €

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Brožúra je zameraná na nutričnú gramotnosť v zariadeniach školského stravovania. Určená je pre š..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

  Obsah USB nosiča je primárne určený vedúcim školských jedálni, ale dotýka sa aj kompetenci..

19,00 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

  „Všeobecný lexikón" pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania (školské jed..

83,00 €