• ROZHODOVANIE RIADITEĽA MŠ V SPRÁVNOM KONANÍ

ROZHODOVANIE RIADITEĽA MŠ V SPRÁVNOM KONANÍ


Vzdelávací program aktualizačného vzdelávania komplexne predstaví pravidlá rozhodovacej činnosti riaditeľa materskej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Všetci riaditelia materských škôl, bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom, rozhodujú vo veciach vymedzených zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa správneho poriadku.

Rozhodovacia činnosť riaditeľa materskej školy sa týka každého dieťaťa a jeho zákonného zástupcu. Je dôležité, aby prebiehala zákonným spôsobom a súčasne boli rešpektované práva a právom chránené záujmy i povinnosti účastníkov správneho konania (zákonných zástupcov), osobitne sledujúc najlepší záujem dieťaťa.

Vzdelávací program poukáže na to, ako sa vyhnúť chybám v procese rozhodovania, ako postupovať v správnom konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a ktoré podklady (vyjadrenia, súhlasy a pod.) sú nevyhnutné pre prijímanie jednotlivých rozhodnutí. Z praktického hľadiska sú formulované viaceré odporúčania a príklady dobrej praxe. 


TRVANIE AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

10 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia.  


LEKTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na Prešovskej univerzite v Prešove, kde následnej ukončil aj svoje doktorandské štúdium. Pôsobí ako hlavný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, poskytovania podporných opatrení a podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 


OBSAH AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

1. Legislatívne základy rozhodovacej kompetencie riaditeľa MŠ.

2. Čo je predmetom rozhodovania riaditeľa MŠ? Rozsah rozhodovania.

3. Ktoré riadiace akty riaditeľa školy si nevyžadujú prijatie rozhodnutia?

4. Zásady správneho konania.

5. Rozhodovanie riaditeľa školy v správnom konaní a náležitosti rozhodnutia.

6. Doručovanie rozhodnutí.

7. Vykonateľnosť rozhodnutí a odvolacie konanie.

8. Úloha a kompetencie zriaďovateľa školy vo vzťahu k rozhodnutiam riaditeľa MŠ.

9. Rozhodovacia činnosť riaditeľa MŠ vo vzťahu k deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami a úprave dochádzky detí so zdravotným znevýhodnením.

10. Najčastejšie chyby v procese rozhodovania a vydaných rozhodnutiach.

11. Príklady z praxe a vybrané vzory rozhodnutí. 


PRE KOHO AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov v materskej škole, zriaďovateľov materskej školy.


SÚČASŤOU CENY JE

Program prebieha dištančnou formou a po jeho absolvovaní získate certifikát, ktorý si založíte do svojho portfólia.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre riaditeľ a vedúci zamestnanci v materskej škole, zriaďovateľ materskej školy
Trvanie 10 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre riaditeľ a vedúci zamestnanci v materskej škole, zriaďovateľ materskej školy
Trvanie 10 hodín

Súvisiace produkty

STIMULÁCIA PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA PREDŠKOLÁKA

STIMULÁCIA PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA PREDŠKOLÁKA

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V MATERSKEJ ŠKOLE

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V MATERSKEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

HODNOTENIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY

HODNOTENIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ENVIRONMENTÁLNA GRAMOTNOSŤ

ENVIRONMENTÁLNA GRAMOTNOSŤ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PSYCHOHYGIENICKÉ MINIMUM PEDAGÓGOV

PSYCHOHYGIENICKÉ MINIMUM PEDAGÓGOV

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA?

DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA?

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ROZVOJ SOCIÁLNYCH A MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ROZVOJ SOCIÁLNYCH A MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ROZVOJ VÝTVARNEJ TVORIVOSTI V MŠ

ROZVOJ VÝTVARNEJ TVORIVOSTI V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

SOCIÁLNA AGRESIA DETÍ V MŠ

SOCIÁLNA AGRESIA DETÍ V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY V MŠ

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PRÍRODOVEDNÉ VZDELÁVANIE V MŠ

PRÍRODOVEDNÉ VZDELÁVANIE V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ADAPTÁCIA DETÍ SO ŠVVP V BEŽNEJ MŠ

ADAPTÁCIA DETÍ SO ŠVVP V BEŽNEJ MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALVÁCIA V PRAXI MATERSKEJ ŠKOLY

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALVÁCIA V PRAXI MATERSKEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

HUDOBNÉ ČINNOSTI V MATERSKEJ ŠKOLE

HUDOBNÉ ČINNOSTI V MATERSKEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

MATEMATICKÉ PREDSTAVY PRE UČITEĽOV MŠ

MATEMATICKÉ PREDSTAVY PRE UČITEĽOV MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €