• METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-676-3

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktický 264–stranový pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín biológie s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania tohto predmetu a zreteľom na súčasné didaktické trendy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

Publikáciu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky

Metodická príručka je prepojená s učebnicou Biológia pre 5. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR. Pomôžte si pri výučbe jedinečnou metodickou príručkou, ktorá umožňuje výberový charakter využívania učebnice a postupov z hľadiska pedagogických stratégií vzhľadom na rozličné technické, personálne a iné podmienky škôl (prístup k IKT a pod.).

Metodická príručka poskytuje množstvo aktivít, námetov a príkladov na využitie učebnice v rôznych fázach vyučovacej hodiny, vzorové testy na konci každého tematického okruhu, rôzne didaktické metódy a zaujímavé didaktické hry!

Každá téma z učebnice je v metodickej príručke spracovaná do prehľadných fáz vyučovacej hodiny a ponúka rôzne možnosti ich variácie. Obsahuje tiež množstvo aktivít súvisiacich s novými a zaujímavými metódami rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

Metodická príručka taktiež poskytuje:

  • rôzne metódy, organizačné formy hodiny a umožňuje prácu s prostriedkami a odkazmi na priezerové témy,
  • názorné pojmové mapy, ktoré nahrádzajú klasický zápis poznámok do zošitov žiakov,
  • kľúčové slová alebo podstatné fakty, metodické poznámky...

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
Ing. Iveta Trévaiová
Mgr. Angelika Matľáková

OBSAH

DIDAKTICKÝ ÚVOD
Úvod do vyučovania predmetu

PRÍRODA A ŽIVOT OKOLO NÁS
Poznávame prírodu
Metódy a prostriedky poznávania prírody
Poznávame rastliny a živočíchy
Praktická aktivita – Pozorovanie kvitnúcej rastliny 
Praktická aktivita – Pozorovanie rastliny lupou a pod mikroskopom
Spoločenstvo organizmov a ekosystémy
Opakovanie, zhrnutie a kontrola úrovne osvojenia učiva o poznávaní prírody

ŽIVOT V LESE
Ako žije les
Lesné dreviny
Význam lesných drevín
Praktická aktivita – Poznávanie a rozlišovanie lesných drevín
Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny
Lesné kvitnúce byliny
Praktická aktivita – Pozorovanie drobnozrnka
Praktická aktivita – Pozorovanie stavby tela machu lupou a mikroskopom
Lesné huby a lišajníky
Praktická aktivita – Poznávanie jedlých a jedovatých húb
Opakovanie učebných tém o lesných mikroorganizmoch, rastlinách, hubách a lišajníkoch
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o lesných mikroorganizmoch, rastlinách, hubách a lišajníkoch
Lesné bezstavovce
Lesné stavovce. Lesné obojživelníky a plazy
Lesné vtáky
Lesné cicavce
Vysokohorské rastliny a živočíchy
Lesný ekosystém
Prezentácia žiackych projektov 1
Prezentácia žiackych projektov 2
Opakovanie učebných tém o lesných živočíchoch a význame lesného spoločenstva a ekosystému
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o živočíchoch a význame lesného spoločenstva a ekosystému

ŽIVOT VO VODE A NA BREHU
Voda a jej okolie
Vodné rastliny
Brehové rastliny
Opakovanie učebných tém o vodnom životnom prostredí, vodných a brehových rastlinách
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o vodnom životnom prostredí, vodných a brehových rastlinách
Drobné vodné živočíchy
Praktická aktivita – Pozorovanie črievičky
Praktická aktivita – Pozorovanie planktónu
Vodné bezstavovce
Hmyz žijúci vo vode a v jej okolí
Praktická aktivita – Pozorovanie ulít a lastúr
Praktická aktivita – Pozorovanie vodných bezstavovcov so schránkou v akváriu
Vodné a brehové stavovce. Ryby
Praktická aktivita – Pozorovanie rýb v akváriu
Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu
Vodné vtáky
Vodné cicavce
Vodný ekosystém
Opakovanie učebných tém o vodných a brehových živočíchoch a význame vodného ekosystému
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o vodných a brehových živočíchoch a význame vodného ekosystému
Praktická aktivita – Príroda nášho okolia

ŽIVOT NA LÚKACH A POLIACH
Lúky, polia a pasienky
Lúčne rastliny a huby
Poľné plodiny – Obilniny a krmoviny 
Poľné plodiny – Olejniny a okopaniny
Praktická aktivita – Poznávanie lúčnych rastlín
Opakovanie a kontrola učebných tém o lúčnych a poľných rastlinách a hubách
Prezentácia žiackych projektov 3
Lúčne a poľné bezstavovce
Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach
Lúčne a poľné vtáky
Lúčne a poľné cicavce
Trávnatý ekosystém
Opakovanie učebných tém o lúčnych a poľných živočíchoch
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o lúčnych a poľných živočíchoch
Prezentácia žiackych projektov
Výstupný test
PRÍLOHY
Príloha 1 Témy žiackych projektov a ich štruktúra
Príloha 2 Prehľad didaktických metód a didaktických hier


Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu publikácia v PDF formáte
Počet strán 264
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu publikácia v PDF formáte
Počet strán 264
Formát A4

Súvisiace produkty

VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36086:64-100Žiaci poznávajú v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvor..

18,00 €

VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36086:64-100Žiaci poznávajú v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvor..

24,00 €

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13905:4-640AŽiak si s pomocou pracovného zošita upevní..

3,50 € 7,00 €

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO ** ku ..

18,00 €

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2019/11766:2-A1001ODBORNÁ GARANCIA Autori: Uhereková Már..

24,00 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnáz..

3,50 € 7,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 1. ročník gymná..

3,50 € 7,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupí..

18,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-10895/43926:31-100CV tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zo..

24,00 €

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymná..

3,50 € 7,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13906:4-640AŽiak si pomocou pracovného zošita Biológia..

3,50 € 7,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNEJ UČEBNICE ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO ** ku každej obj..

18,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA
BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ  PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Doložka MŠVVaŠ č. 2016-9691/22368:9-100CUčebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmo..

268,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100CUčebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tem..

268,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

Knihu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyV príruč..

17,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu učebnice Biológia pre 6..

5,00 € 20,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-10895/43926:31-100CObsahuje dva tematické celky: Vnútorná stavba tela stav..

453,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu učebnice Biológia pre 5..

5,00 € 20,00 €