Články

Apríl - mesiac multikultúrnej komunikácie

Apríl - mesiac multikultúrnej komunikácie
Ako pedagógom a následne aj deťom v materských školách objasniť základné princípy a východiská multikultúrnej výchovy? A čo keby sme neupozorňovali na rozdiely medzi jednotlivými kultúrami, ale stavali na tom, čo majú rozdielne kultúry spoločné?

"Najčastejšou chybou, s ktorou sa stretávam v praxi, je, že sa multikultúrna výchova chápe vo význame interkultúrneho vzdelávania. Učiteľky pripravujú deťom zaujímavé, zábavné aktivity, prostredníctvom ktorých sa snažia sprostredkovať poznatky o iných kultúrach. A tak sa deti v materskej škole učia o charakteristických znakoch Eskimákov, afrických detí, v lepšom prípade o typických črtách kultúr, ktoré sú nám bližšie – o Rómoch či Maďaroch. Tento prístup je však nesprávny, a to hneď z dvoch dôvodov: ide o prekonaný tzv. kultúrno-štandardný prístup k multikultúrnej výchove a učivo o kultúrach, národoch, etnikách, náboženstvách je pre dieťa v predškolskom veku neuchopiteľné,“ tvrdí doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD., vedúca Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a autorka odbornej brožúry s názvom Multikultúrna výchova v materskej škole – námety a aktivity.

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho školského veku a staršieho školského veku. Odborná brožúra zohľadňuje tieto špecifiká a efektívne a zrozumiteľne prepája teóriu s praktickými úlohami, aktivitami a učením sa – napríklad aj cez rozprávku. 

Podľa slov autorky, je súčasná doba mimoriadne dynamická a formuluje stále nové požiadavky na človeka, na jeho výchovu a vzdelávanie. „Často stojíte pred novými výzvami a nie vždy prichádza pomoc v podobe metodického usmernenia. Možno dnes stojíte pred dilemou, či multikultúrna výchova patrí do materskej školy, a možno ste aj stotožnené s jej myšlienkami, no neviete ako na to. Práve preto sa vám do rúk dostáva publikácia, ktorá vám naznačí cestu, ktorou ísť. Písala som ju s ambíciou motivovať a inšpirovať vás,“ píše v úvode knihy doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Odborná brožúra zrozumiteľne objasňuje učiteľom v materských školách princípy, východiská multikultúrnej výchovy a hlavne zmysel výchovno - vzdelávacej činnosti založenej na týchto princípoch. Text je zmysluplnou syntézou myšlienok multikultúrnej výchovy a inkluzívneho prístupu v predprimárnom vzdelávaní.

V druhej časti ponúka aj inšpirácie pre aplikáciu v praxi v podobe návrhu aktivít s dôsledným komentárom ako s problematikou pracovať aj nepracovať, čoho sa vyvarovať a na čo klásť dôraz.  Za každou aktivitou sa ukrýva poznanie o svete, v ktorom dnešné deti žijú, poznanie ich vnútorného prežívania, poznanie výnimočnosti dieťaťa v tomto veku. Autorka ukazuje, že multikultúrna výchova v materskej škole je predovšetkým o sebapoznávaní a rozvíjaní vzťahov k ľuďom, ktorí tvoria ich svet. Ten nepresahuje hranice národov či krajín. Je to svet ich rodiny, príbuzných, kamarátov a kamarátok v škôlke či na ihrisku.

Viac o brožúre nájdete TU.

Kompletnú ponuku brožúr pre materské školy s námetmi a aktivitami na činnosti s deťmi nájdete TU.