• NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-403-0

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVINKA
Sprievodca právnymi predpismi v materskej škole. Výklad aktuálnych právnych a iných predpisov z oblasti školstva a aj iných rezortov, ktoré s materskou školou súvisia.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  60,00 €

ks

Popis


Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti výchovy a vzdelávania, personalistiky, prevádzky, ekonomiky, bezpečnosti a hygieny. Je zameraná špeciálne pre potreby materských škôl. Obsahuje výklad relevantných právnych predpisov, usmernenia a návody, ako predpisy aplikovať v školskej praxi, vzory potrebných dokumentov. Jej cieľom je zorientovať riaditeľa MŠ v právnych predpisoch a priniesť mu istotu, že riadi materskú školu v súlade s aktuálnou legislatívou.

Lektori diela sú odborníci z oblasti predprimárneho vzdelávania - školská inšpektorka pre materské školy a riaditeľka materskej školy, ktoré budú sledovať nielen legislatívu z oblasti školstva, ale zo všetkých rezortov, ktoré musia riaditelia materských škôl rešpektovať a uplatňovať v praxi.


Benefity:

 • Publikácia obsahuje zrozumiteľný výklad všetkých relevantných právnych predpisov pre materské školy a pomôže ich riaditeľom MŠ aplikovať do praxe.
 • Je to komplexná príručka – obsahuje informácie k všetkým oblastiam práce riaditeľa MŠ – k výchove a vzdelávaniu, riadeniu, prevádzke, personalistike, financovaniu.
 • Publikácia obsahuje riešenia právnych úloh riaditeľa materskej školy.
 • Publikácia upozorňuje na novú legislatívu a vysvetľuje, ako ovplyvní riadenie MŠ.
 • Správnosť a užitočnosť publikácie garantujú jej lektori a autori. 

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:

 • PaedDr. Iveta Feketeová - školská inšpektorka pre MŠ - Školské inšpekčné centrum Košice
 • Mgr. Slávka Iľková, riaditeľka MŠ v Trebišove

Autori:

 • PaedDr. Iveta Feketeová,
 • PaedDr. Darina Výbohová,
 • PhD. Ing. Jarmila Belešová,
 • Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.  

Obsah

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 29. 01. 2021 
A 2 Otázky a odpovede
A 2.1 Poskytovanie aktualizačného vzdelávania školou
A 2.2 Učiteľka nespĺňajúca kvalifikačné predpoklady
A 2.3 Asistent učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a § 4e ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z.
A 2.4 Rozhodovanie riaditeľa MŠ bez právnej subjektivity v správnom konaní
A 2.5 Zaradenie učiteľky materskej školy do platovej triedy 

B Riadenie materskej školy
B 1 Postavenie materskej školy
B 1.1 Zmeny školského zákona od 1. januára 2021 – povinné predprimárne vzdelávanie
B 1.2 Aplikácia nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (zákona č. 138/2019 Z. z.) v prostredí materskej školy
B 1.3 Kompetencie riaditeľov materských škôl
B 1.4 Postavenie materskej školy v školskom zákone
B 2 Kompetencie zriaďovateľa materskej školy
B 2.1 Kompetencie zriaďovateľa vo vzťahu k materskej škole, jej riaditeľovi a rade školy 

C Výchovno-vzdelávací proces
C 1 Výchovno-vzdelávací proces
C 1.1 Dokumentácia v MŠ
C 2 Štátny a školský vzdelávací program
C 2.1 Školský vzdelávací program
C 2.2 Kontrolná činnosť v materskej škole

D Personalistika
D 1 Pedagogickí, nepedagogickí a odborní zamestnanci
D 1.1 Nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
D 1.2 Zaraďovanie učiteľov materských škôl do platových tried
D 1.3 Stupnice platových taríf v r. 2019 a v roku 2020  
D 1.4 Plat učiteľov materských škôl a jeho jednotlivé zložky
D 1.5 Zamestnávanie asistenta učiteľa v materskej škole v rámci projektu Cesta na trh práce 2, opatrenie č. 2 PODPORA VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST U VEREJNÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV
D 1.6 Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti vybraných kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov so zameraním na učiteľov materských škôl a pedagogických asistentov
D 2 Pracovný proces
D 2.1 Bezúhonnosť pedagogických a odborných zamestnancov
D 2.2 Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad bezúhonnosti
D 2.3 Vznik pracovného pomeru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
D 2.4 Pracovná disciplína, povinnosti zamestnancov a dôsledky ich nedodržania
D 2.5 Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
D 3 Starostlivosť o zamestnancov
D 3.1 Príspevok na športovanie detí v roku 2020 
D 4.1 Pracovný poriadok – 1. časť
D 4.2 Pracovný poriadok – 2. časť
D 4.3 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2021

E Ekonomika a prevádzka MŠ
E 1 Stravovanie
E 1.1 Dotácie na stravovanie     

E 2 Ekonomické a finančné riadenie
E 2.1 Financovanie verejných, cirkevných a súkromných materských škôl v roku 2021
E 2.2 Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok (2020) 
E 2.3 Verejné obstarávanie v podmienkach materských škôl – 1. časťObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 868
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 868
Formát A5

Súvisiace produkty

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

VYCHÁDZA 26. februára 2021Objednajte teraz, titul expedujeme ihneď po naskladnení.Publikácia Riadeni..

60,00 €

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA

ODBORNÁ GARANCIA Autor: doc. MUDr. Jana Hamade, PhD, MPH, MHA OBSAH 1. Úvod2. Legislatívne vých..

5,00 €

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Mnohé spontánne detské činnosti či hry obsahujú prvky, ktoré možno považovať za základ technického p..

9,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

119,00 €

NÁROČNÉ DIEŤA

NÁROČNÉ DIEŤA

V metodickej časti sú rozpracované postupy včasnej intervencie, postupy a špecifiká práce s integrov..

60,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede n..

65,00 €