• OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-317-0

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

WEBINÁR
AKCIA: METODIKA ZADARMO * Odborná publikácia pre učiteľov, ktorá uľahčuje učiteľom prípravu na vyučovanie s využitím prierezovej témy Ochrana života a zdravia podľa ročníkov a jednotlivých predmetov. Je určená pre učiteľov 1. – 9. ročníka ZŠ a je spracovaná podľa Inovovaného ŠVP pre základné školy.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  20,00 €

ks

Popis

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Ochrana života a zdravia pre 1.–4. ročník ZŠ alebo pracovného zošita Ochrana života a zdravia pre 5.–9.ročník ZŠ 

* Podmienkou je vloženie pracovného zošita aj metodickej príručky do košíka (cena za metodickú príručku sa v košíku upraví na 0 eur) 

 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia.

Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Na trhu takto spracované témy v jednej publikácii pre túto prierezovú tému Ochrana života a zdravia neboli až doteraz dostupné. Vďaka novej pomôcke už viac nemusia učitelia informácie pracne vyhľadávať z rôznych zdrojov.

Odborná publikácia ich zorientuje v danej problematike a na svojom vyučovacom predmete: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, prírodoveda, geografia, vlastiveda, občianska náuka, fyzika, etická výchova, chémia, matematika, biológia, informatika, pracovné vyučovanie, informatická výchova, telesná a športová výchova, technika a výtvarná výchova.

Odborná publikácia ponúka témy:

 • Riešenie mimoriadnych situácií
 • Zdravotnú prípravu
 • Pohyb a pobyt v prírode 

Výhody publikácie:

 • Prináša odborné texty povinného učiva tematických celkov OŽZ.
 • Obsahuje prípravu učiteľov na proces didaktických hier a účelových cvičení.
 • Ponúka podrobne vypracované vzorové plány didaktických hier a účelových cvičení.
 • Venuje pozornosť riešeniu mimoriadnych situácií – Civilnej ochrane.
 • Pomáha pri praktických cvičeniach úrazovej zábrany, predlekárskej prvej pomoci.
 • Obsahuje teoretickú a praktickú časť pohybu a pobytu v prírode.

Okrem 15 základných tém, ktoré možno využiť aj v povinných predmetoch a predovšetkým v samostatných organizačných formách vyučovania – didaktických hier a účelových cvičeniach, je v tejto pomôcke aj množstvo praktických cvičení. Posledná kapitola obsahuje doplnkové branné hry, v ktorých si môžu žiaci prakticky precvičovať nadobudnuté vedomosti hrou. Učiteľ si vyberá témy, veku primeraný obsah a náročnosť úloh a praktických cvičení, ktoré najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam, materiálovému zabezpečeniu a potrebám žiakov.  

ODBORNÁ GARANCIA

Editor: Mgr. Dana Masaryková, PhD. – Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Trnavská univerzita

Autori: Mgr. Katarína Dutková

Odborná spolupráca: Mgr. Dušan Brúder, Mgr. Ingrid Murínová

OBSAH

ÚVOD
1 NÁPLŇ A REALIZÁCIA UČIVA OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
1.1 Organizačné formy
1.1.1 Didaktické hry
1.1.2 Účelové cvičenia

2 RIEŠENIE MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ
2.1 Civilná ochrana
2.2 Všeobecné zásady pri ohrození
2.3 Čo by mali žiaci 1. stupňa základnej školy vedieť ?
2.4 Prepojenie prierezovej témy OŽZ s obsahom učiva na 1. stupni
2.5 Prepojenie prierezovej témy OŽZ s obsahom učiva na 2. stupni

3 VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY
3.1 Vzdušný poplach
3.2 Všeobecné ohrozenie
3.3 Chemický poplach
3.4 Radiačný poplach
3.5 Ohrozenie vodou
3.6 Koniec ohrozenia

4 ZBRANE HROMADNÉHO NIČENIA
4.1 Jadrové zbrane
4.2 Chemické zbrane
4.2.1 Otravné látky
4.3 Ochrana pred účinkami jadrových zbraní
4.3.1 Tlaková vlna
4.3.2 Svetelné a tepelné žiarenie
4.3.3 Prenikavá radiácia
4.3.4 Elektromagnetický impulz
4.3.5 Rádioaktívne zamorenie
4.4 Špeciálna očista po zamorení.
4.4.1 Postup pri čiastočnej očiste nechránených častí tela a tváre
4.5 Varovné signály pre rádioaktívne zamorenie
4.5.1 Signály radiačné a chemické nebezpečenstvo
4.6 Ochrana pred účinkami otravných látok
4.6.1 Nervovoparalytické otravné látky, účinky a ochrana pred nimi
4.6.2 Pľuzgierotvorné otravné látky, účinky a ochrana pred nimi
4.7 Čiastočná a úplná špeciálna očista
4.7.1 Čiastočná špeciálna očista
4.7.2 Úplná špeciálna očista osôb

5 BAKTERIOLOGICKÉ (BIOLOGICKÉ) PROSTRIEDKY
5.1 Bakteriologické (biologické) prostriedky
5.1.1 Priestor napadnutia BBP
5.1.2 Účinky BBP
5.1.3 Základné prostriedky ochrany proti BBP
5.1.4 Režimové a organizačné opatrenia
5.2 Základy dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
5.2.1 Dezinfekcia
5.2.2 Dezinsekcia
5.2.3 Deratizácia
5.3 Ochrana vody a potravín pred BBP

6 CESTY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
6.1 Prostriedky individuálnej ochrany
6.1.1 Ochranná maska
6.1.2 Osobný zdravotný balíček
6.1.3 Používanie ochrannej masky
6.1.4 Postup pri nasadení masky do ochrannej polohy
6.1.5 Poškodenie ochrannej masky a jednoduché opravy
6.2 Improvizované ochranné prostriedky
6.2.1 Improvizovaná ochrana
6.2.2 Improvizovaná ochrana dýchacích ciest

7 EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA
7.1 Pokyny pri evakuácii
7.1.1 Hlavné opatrenia na zníženie škôd pred odchodom z domu
7.1.2 Vybavenie osôb pri evakuácii
7.1.3 Evakuačná batožina
7.2 Ukrytie obyvateľstva
7.2.1 Protiradiačné úkryty
7.2.2 Úkrytová batožina
7.2.3 Úkrytový poriadok

8 EVAKUÁCIA ŠKOLY A ŽIAKOV
8.1 Evakuačné opatrenia, ktoré zabezpečujú úspešnú realizáciu evakuácie
8.2 Základné pravidlá
8.3 Evakuácia žiakov
8.3.1 Osobná zodpovednosť zamestnancov školy (úlohy školského personálu)
8.4 Ako vypracovať kvalitný evakuačný plán školy?

9 ZÁKLADY PREVENCIE V POŽIARNEJ OCHRANE
9.1 Prevencia požiarnej ochrany
9.2 Horenie
9.2.1 Príčiny požiarov
9.3 Požiar a jeho hasenie, hasiace látky
9.3.1 Hasenie požiaru
9.4 Jednoduché hasiace prostriedky
9.4.1 Ručné hasiace prístroje
9.4.2 Vhodnosť hasiacich prístrojov
9.5 Základné pravidlá pri likvidácii požiaru
9.5.1 Čo robiť v prípade požiaru elektrického zariadenia
9.6 Popáleniny, ich ošetrenie a liečba
9.6.1 Čo sú popáleniny
9.6.2 Prvá pomoc pri popáleninách
9.6.3 Popáleniny obarením
9.6.4 Popáleniny priamym plameňom
9.6.5 Omrzliny
9.6.6 Poleptanie
9.6.7 Úrazy elektrickým prúdom – bleskom
9.7 Bojové zápalné látky
9.7.1 Likvidácia a hasenie bojových zápalných látok
9.7.2 Prvá pomoc pri popálení

10 ZDRAVOTNÍCKY VÝCVIK
10.1 Cielené vzdelávanie obyvateľstva
10.2 Predchádzanie úrazom
10.3 Organizácia prvej pomoci
10.3.1 Čo je prvá pomoc
10.4 Lekárnička
10.5 Zastavenie dýchania a krvného obehu
10.6 Ošetrenie krvavých poranení
10.6.1 Povrchové a hlboké rany
10.6.2 Veľké vonkajšie krvácanie
10.7 Obväzová technika
10.7.1 Špeciálne obväzovania
10.8 Poranenia kĺbov a kostí
10.9 Poranenie hlavy a chrbtice
10.10 Poranenia brucha a hrudníka
10.11 Hromadné nešťastia a odsun ranených

11 ZÁKLADY TOPOGRAFIE
11.1 Práca s topografickou mapou
11.2 Orientácia v teréne
11.3 Meranie a odhad vzdialeností
11.4 Orientácia v prírode
11.4.1 Topografická orientácia v prírode
11.4.2 Buzola
11.4.3 Azimuty a deklinácia
11.5 Približné zakresľovanie
11.5.1 Panoramatický náčrt
11.5.2 Situačný náčrt

12 TURISTIKA, TÁBORENIE
12.1 Turistika v horách
12.2 Správne zakladanie ohňa
12.3 Preventívna ochrana pred bleskom
12.4 Ako postaviť stan a ako sa oň starať

13 DIDAKTICKÉ HRY
13.1 Didaktické hry
13.1.1 Plán didaktických hier
13.1.2 Teoretická časť
13.1.3 Praktická časť
13.1.4 Jednotlivé časti na stanovištiach v prírode

14 ÚČELOVÉ CVIČENIA
14.1 Bezpečnostné opatrenia pri účelových cvičeniach na školách
14.2 Plán jesenného účelového cvičenia
14.2.1 Teoretická časť
14.2.2 Praktická časť

15 DOPLNKOVÉ BRANNÉ HRY
15.1 Orientačné hry
15.2 Hry v prírode
15.3 Zdravotnícke hry
15.4 Telocvičné hry
15.5 Branné hry v prírode 

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu publikácia
Počet strán 164
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu publikácia
Počet strán 164
Formát A4

Súvisiace produkty

VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 2

VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 2

  Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a do..

9,00 €

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14239:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou..

10,00 €

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY***

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14239:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou..

10,00 €

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14237:5-A2201Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI***

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14237:5-A2201Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14241:5-A2201Populárno-náučný zábavník s historickou t..

10,00 €

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)***

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14241:5-A2201Populárno-náučný zábavník s historickou t..

10,00 €

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14238:5-A2201Vychádza ako tretí diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)***

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14238:5-A2201Vychádza ako tretí diel v rámci série DAJ..

10,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO ** ku ..

6,00 €

ÉČKA V POTRAVINÁCH (PDF)

ÉČKA V POTRAVINÁCH (PDF)

Knihu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky O éčka..

17,00 €

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyuč..

17,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO ** ku ..

7,00 €

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Dejep..

20,00 €

TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY

TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY

Dielo ponúka konkrétne vypracované tematické plány postupne pre všetky predmety a ročníky ZŠ. P..

83,00 €