Články

Školy sa môžu hlásiť do štyroch výziev

Školy sa môžu hlásiť do štyroch výziev
Materské, základné a stredné školy majú k dispozícii štyri výzvy rezortu školstva, do ktorých sa môžu prihlásiť. Môžu žiadať o preplatenie doučovania či školských klubov detí, ako aj o financie na pracovné pozície školských digitálnych koordinátorov alebo pomocných vychovávateľov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     

Rezort školstva vyhlásil niekoľko výziev na podporu žiakov a školského personálu. Do 10. januára môžu materské školy žiadať financie na pracovnú pozíciu pomocných vychovávateľov. "Úlohou pomocných vychovávateľov je pomáhať v materskej škole deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a napomôcť im tak pri príprave na základnú školu," uviedol rezort školstva.   

Rovnako do 10. januára môžu základné a stredné školy žiadať o preplatenie doučovania prostredníctvom on-line formulára. Doučovanie môžu využiť všetci žiaci, ktorí majú potrebu dobehnúť učivo alebo upevniť svoje poznatky. Na jeseň sa do doučovania zapojilo vyše 650 základných a stredných škôl. "Doučovanie preplácame už po tretí raz. Začali sme na jar minulého roku, pokračovali sme na jeseň a doučovanie budeme preplácať aj v roku 2022. Posledné dva razy sa nám podarilo podporiť 100 percent škôl, ktoré o doučovanie požiadali a splnili podmienky. Verím, že sa to podarí aj tentoraz," priblížil Gröhling.

Základné školy môžu tiež môžu žiadať o preplatenie školských klubov detí pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zapojiť sa môžu do 17. januára. "Mnohí aktéri v školstve aj mimovládne organizácie dlhodobo zdôrazňovali na to, že u žiakov z málo podnetného prostredia je potrebné celodenné vzdelávanie. Táto výzva má za cieľ to zabezpečiť," doplnil šéf rezortu školstva. Vďaka tomuto príspevku budú môcť aj rodiny, ktoré nemajú financie na poplatky za ŠKD, zabezpečiť dochádzku do ŠKD pre svoje deti.  

Poslednou výzvou je druhé kolo výzvy na školských digitálnych koordinátorov. Žiadať o ne môžu základné a stredné školy do 16. januára. V prvom kole výzvy začalo na školách na jeseň pracovať približne 300 digitálnych koordinátorov. Školský digitálny koordinátor je nová pracovná pozícia ukotvená aj v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá vstupuje do platnosti. Úlohou tohto zamestnanca je podporovať digitálnu gramotnosť učiteľov a žiakov, oboznamovať ich s novými technológiami a zavádzať ich využívanie do vzdelávania. "Digitálna gramotnosť je v dnešnej dobe samozrejmosťou a práve pandémie nám ukázala, v akej miere bola v školstve zanedbávaná. Digitálny koordinátor spoločne s digitálnou technikou, ktorá bude zabezpečená z európskych zdrojov, sú hlavné nástroje, ako pomôcť učiteľom a žiakom narábať s digitálnou technikou rozumne a zodpovedne," uzavrel Gröhling.


Novinky

Práve s ohľadom na novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch prichádza odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s viacerými novinkami, ktoré obsahovo pokrývajú novú legislatívu a z toho vyplývajúce zmeny v školskej praxi:


INOVATÍVNA ŠKOLA

Komplexná príručka o zavádzaní zmien a inovácii vo vzdelávaní v základnej škole

  • Publikácia obsahuje príklady a odporúčania pre konkrétne postupy vzdelávania alebo manažovania projektov, obsahuje konkrétne aktivity pri využívaní inovatívnych prostriedkov a techník vzdelávania.
  • Publikácia popisuje zásady tvorby školského vzdelávacie programu a jeho dodatkov, tak aby pri akejkoľvek zmene vzdelávania na škole bola táto aj oficiálne vedená v dokumentácii školy.
  • Vysvetľuje výhody a prínosy zavedenia techník kritického myslenia do jednotlivých predmetov a odporúčania a zásady pri tvorbe jednotlivých aktivít. Poradí ako spracovať metodiku rozvoja finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe.
  • Ukáže ako komunikovať so zamestnancami, aby riaditeľ mohol realizovať zamýšľané zmeny na škole a získal podporu svojich zamestnancov.
  • Vysvetlí, ako získať rozvojové projekty pre školu a ako ich riadiť.
  • Predstaví príklady konkrétnych škôl, ktoré prešli zmenou a dosiahli lepšie výsledky vo vzdelávaní. 

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

Teoretické informácie a metodické usmernenia pre školských digitálnych koordinátorov a pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách.

V brožúre Školský digitálny koordinátor sú uvedené teoretické informácie a metodicko-aplikačné usmernenia pre učiteľov informatiky a pre digitálnych koordinátorov na školách aj na tieto témy:

• Digitálne zdroje a nástroje pre učiteľov,

• Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu,

• Možnosti vytvárania vlastných digitálnych edukačných materiálov,

• Formatívne hodnotenie a monitorovanie práce žiakov,

• Edukačné počítačové hry,

• Tvorba žiackych projektov s využitím digitálnych technológií,

• Vytváranie digitálnych portfólií žiakov a iné... SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKôL

Interné hodnotenie ako cesta ku kvalite školy

  • Vysvetľuje pojmy ako je interná a externé evaluácia školy, kritériá internej evaluácie školy, využitie jej výsledkov a rozvoj.
  • Ponúka školám pohľad na rôzne možnosti využitia výsledkov sebahodnotenia zameraného na zistenie stavu používania technológií v škole a ako s nimi ďalej pracovať. Školy tu nájdu informácie o podporných opatreniach a prostriedkoch, ktoré sú pre interných hodnotiteľov dostupné.
  • Brožúra ponúka prehľad sebahodnotenia digitálnej pripravenosti škôl aj z pohľadu Európskej únie. Predstavuje i nový nástroj EU – SELFIE (nástroj na sebahodnotenie digitálnej pripravenosti škôl) a popisuje jeho využitie v EU i na Slovensku.