• INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

WEBINÁR
Komplexná príručka o zavádzaní zmien a inovácii vo vzdelávaní v základnej škole

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  150,00 €

ks

Popis

Publikácia Inovatívna škola sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli – zahŕňa základné dielo vrátane dvoch aktualizácií. Základné dielo Vám bude doručené ihneď; dve aktualizácie Vám budú zaslané v priebehu 12 mesiacov nasledujúcich po úhrade. Predplatné uhradíte v plnej výške sumy pri kúpe publikácie, pri doručení aktualizácií už neplatíte nič. Uvedená cena predplatného zahŕňa cenu základného diela a dvoch aktualizácií vrátane poštovného a balného, nezahŕňa cenu aktualizácií v ďalšom predplatnom období.

Zakúpením publikácie v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli ste automaticky zaradený do predplatného na nasledujúce obdobie, v rámci ktorého máte nárok na dve aktualizácie v nasledujúcich 12 mesiacoch. Cena predplatného na nasledujúce predplatné obdobie zahŕňa cenu dvoch aktualizácií vrátane poštovného a balného.

Riaditeľ zodpovedá vo výchovnovzdelávacej oblasti za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, za vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, zároveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia. Riaditeľ má záujem na kvalitnom výchovno-vzdelávacom procese svojej školy, ktorý nie je možný bez zavádzania inovácií vo vzdelávaní. Inovácie vo vzdelávaní sú nutné, skôr, či neskôr musí každá škola prijať zmeny tak, aby dosiahla vyššiu kvalitu a efektivitu vzdelávania, vyššiu kvalitu školy. Ak škola nepôjde touto cestou môže sa stať, že bude zaostávať vo výsledkoch, v regionálnom a celoštátnom porovnaní, v úspešnosti žiakov na prijímacích konaniach a pod. Ak sú prijaté vhodné inovácie vo vzdelávaní, uplatňujú sa vo výchovnovzdelávacom procese a nie sú zohľadnené a zapracované v školskom vzdelávacom programe, školu môže postihovať.


 
Benefity, ktoré vám INOVATÍVNA ŠKOLA prináša:
 • Publikácia obsahuje príklady a odporúčania pre konkrétne postupy vzdelávania alebo manažovania projektov, obsahuje konkrétne aktivity pri využívaní inovatívnych prostriedkov a techník vzdelávania.
 • Publikácia popisuje zásady tvorby školského vzdelávacie programu a jeho dodatkov, tak aby pri akejkoľvek zmene vzdelávania na škole bola táto aj oficiálne vedená v dokumentácii školy.
 • Vysvetľuje výhody a prínosy zavedenia techník kritického myslenia do jednotlivých predmetov a odporúčania a zásady pri tvorbe jednotlivých aktivít. Poradí ako spracovať metodiku rozvoja finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe.
 • Ukáže ako komunikovať so zamestnancami, aby riaditeľ mohol realizovať zamýšľané zmeny na škole a získal podporu svojich zamestnancov.
 • Vysvetlí, ako získať rozvojové projekty pre školu a ako ich riadiť.
 • Predstaví príklady konkrétnych škôl, ktoré prešli zmenou a dosiahli lepšie výsledky vo vzdelávaní. 

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
 • PaedDr. Mária Kubovičová PhDr.
 • PaedDr. Martin Bodis, PhD. 
Autori:
 • Ing. Erika Falťanová
 • PaedDr. Mária Kubovičová
 • Ing. Vladimír Laššák, PhD.
 • Ing. Kornélia Lohyňová
 • Mgr. Jakub Kobela
 • PaedDr. Mária Oňušková
 • PaedDr. Monika Popluhárová
 • PaedDr. Peter Tóth 


OBSAH

A Manažment inovácií
A1 Koncepcia a vízia školy
A1.1 Rozmanitosť v práci riaditeľa školy

A2 Riadenie zmien v školách
A2.1 Kľúčové otázky riadenia zmien
A2.2 Proces zmeny
A2.3 Význam dôvery v riadení školy (pracovný vzťah medzi riaditeľom a zamestnancami školy)

A3 Riadenie projektov
A3.1 Organizačné schopnosti riaditeľa školy

B Školský vzdelávací program
B1 Tvorba školského vzdelávacieho programu

B1.1 Definovanie školského vzdelávacieho programu
B1.2 Školní vzdělávací program jako příběh každé školy

B2 Obsah školského vzdelávacieho programu
B2.1 Význam spracovania metodiky rozvoj finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe

B3 Alternatívna pedagogika
B3.1 Waldorfská škola

C Inovatívne prostredie
C1 Materiálno-technické zabezpečenie

C1.1 Povinné priestorové a materiálno-technické vybavenie základnej školy

C2 Klíma školy
C2.1 Psychológia prostredia – priestory triedy, školy a ich vplyv na vzdelávanie

C3 Interiér školy
C3.1 Inovatívne riešenia v interiéri školských stavieb

D Metódy a formy vzdelávania
D1 Prostriedky vzdelávania

D1.1 Ako tvoriť didaktické materiály
D1.2 Prehľad služieb online konferenčných hovorov
D2 Gramotnosť a kompetencie
D2.1 Ako rozvíjať podnikavosť na školách
D2.2 Kritické myslenie
D3 Inovatívne metódy a techniky vzdelávania
D3.1 Kooperatívne techniky
D3.2 Metóda Whole Brain Teaching

E Príklady dobrej praxe
E1 Slovenské prostredie

E1.1 Škola pre každého – škola na každý deň
E1.2 Tvorba poslania, hodnôt a vízie školy a ich implementácia do života školy Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita ročné predplatné na 2 aktualizácie obsahu
Typ produktu základné dielo + ročné predplatné na 2 aktualizácie obsahu
Počet strán 558 (základné dielo) + 220 (aktualizované infomácie)
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Vypočujte si podcast

Podcast

Ďalšie informácie

Periodicita ročné predplatné na 2 aktualizácie obsahu
Typ produktu základné dielo + ročné predplatné na 2 aktualizácie obsahu
Počet strán 558 (základné dielo) + 220 (aktualizované infomácie)
Formát A5

Súvisiace produkty

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ OD A PO Z

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ OD A PO Z

Publikácia prináša vychovávateľom bohatý materiál na samovzdelávanie – rozširovanie a prehlbovanie ..

83,00 €

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

Žiak, u ktorého sa objavia z rôznych príčin problémy rozličného druhu i charakteru, potrebuje už pri..

22,00 €

SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL

SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL

Novela školského zákona prináša novinku v monitorovaní kvality školy. Určuje, že účasť školy na moni..

22,00 €

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

MŠVVaŠ SR zaviedlo pozíciu školský digitálny koordinátor ako špecialistu vo výchove a vzdelávaní v s..

22,00 €

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

Riaditeľ školy nesie na svojich pleciach zodpovednosť za žiakov, za zamestnancov a za hospodárne fun..

83,00 €

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

Asertivita predstavuje komplex spôsobilostí, ktorým sa dá naučiť. Prirodzene, je vhodne zvládať ju n..

6,00 €

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÁ GARANCIAAutor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.OBSAH1. Funkčný a pracovnoprávny vzťah riaditeľ..

6,00 €

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

Vedúci zamestnanci škôl sú vystavení množstvu rôznorodých povinností, v ktorých si musia udržiavať p..

6,00 €

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Efektívna a neefektívna komunikác..

6,00 €

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

ODBORNÁ GARANCIAAutor: JUDr. Danica BedlovičováOBSAH1. Úvod 2. Odmeňovanie zamestnancov v školstve 3..

6,00 €

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Sebauvedomenie a sebaakceptácia 3..

15,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Manažment – definovanie základnýc..

15,00 €

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.OBSAH1. Pracovná záťaž človeka     &..

6,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec. Zamestnávateľ v nej nájde špe..

86,00 €

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....

ODBORNÁ GARANCIA Autor: doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA OBSAH 1. Legislatívny rámec 2. Š..

4,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

6,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

8,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

149,00 €