Články

RAABE koordinátorom medzinárodného projektu Erasmus+ na podporu manažérskych zručností riaditeľov škôl

RAABE koordinátorom medzinárodného projektu Erasmus+ na podporu manažérskych zručností riaditeľov škôl
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko získalo grant na medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt s názvom LEADERSHIP ACADEMY sa začína realizovať v máji 2022 a bude trvať 36 mesiacov. 

„Manažérske zručnosti riaditeľa školy sú jedným z hlavných kritérií hodnotenia kvality školy. Vzhľadom na to, že kvalite škôl sa dnes venuje veľká pozornosť a do jej hodnotenia veľkým podielom spadá práve riadenie školy, je nevyhnutné zdokonaľovať oblasť manažérskych zručností riaditeľov našich škôl,“ hovorí o východiskách projektu Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko – hlavného koordinátora projektu. Ako dodáva: „Jednou zo základných funkcií manažmentu školy je organizovanie, ktoré môžeme zjednodušene definovať ako deľbu práce a delegovanie právomocí a zodpovednosti s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ. Hlavným cieľom projektu LEADERSHIP ACADEMY preto bude podporiť manažérske zručnosti riaditeľov škôl, aby vedeli rozdeľovať svojim zamestnancom úlohy a naplno využívali ľudský potenciál každého jedného člena svojho pedagogického zboru.“


Partneri projektu

Projekt LEADERSHIP ACADEMY je zameraný na riaditeľov základných škôl. Pod vedením RAABE Slovensko budú v rámci projektu spolupracovať ďalší partneri z troch krajín: zo Slovenska, z Česka a z Bulharska:

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko (Slovensko) 

Združenie základných škôl Slovenska (Slovensko)

CHAT, s. r. o. (Slovensko)

Asociace ředitelu základních škol České republiky (Česko)

Ředitelská akademie, s. r. o. (Česko)

AdminSoft LTd (Bulharsko) 

Union of Employers in the Public Education System in Bulgaria (Bulharsko)


Ciele projektu

Cieľom je naučiť riaditeľov základných škôl aplikovať proces delegovania v školách.

Pripraviť riaditeľov na aktívny prístup k delegovaniu tak, aby napr. nemali strach z nahradenia vlastnej osoby. Presvedčiť ich o tom, aby chceli delegovať.

Cieľom je efektívne využívanie potenciálu zamestnancov školy a tým prispievanie k rozvoju ich schopností a zručností. Výsledkom by mal byť riaditeľ, ktorý bude vedieť vymedziť konkrétnu zodpovednosť a právomoci, riaditeľ, ktorý sa dokáže vzdať niektorých svojich činností a stratiť nad nimi kontrolu.

Cieľom je, aby riaditeľ získal viac času a mal dostatočný priestor venovať sa tvorbe vízií, koncepcií a stratégií vzdelávania v škole, teda úlohám, ktoré sú výhradne v jeho kompetencii, a aby získal čas na svoj profesijný rozvoj.

Cieľom je, aby nedochádzalo k preťažovaniu riaditeľov škôl, aby sa cítili komfortne vo svojej pozícii, bez pocitu časového stresu.

Cieľom je, aby bol riaditeľ zastupiteľný a vedel sa spoľahnúť na to, že škola bude fungovať aj bez jeho prítomnosti. Výsledkom by mal byť riaditeľ, ktorý chce, aby sa v škole budoval ďalší článok riadenia, ktorý rozšíri štruktúru školy, riaditeľ, ktorý je zmierený s ďalším vedúcim zamestnancom, ktorý sa bude s ním deliť o riadenie školy a vedenie zamestnancov.

 

Výstupy projektu

Vytvorenie metodiky pre riaditeľov škôl na základe najlepších skúseností z praxe (videá, pracovné materiály, e-booky, návody na implementáciu)

Vytvorenie online platformy s upravenou metodikou, online kurzom a databázou koučov, kde si každé vedenie školy môže zvoliť svojho kouča

Organizovanie workshopov 


Prečo je pre riaditeľov dôležité naučiť sa správne delegovať?

Zvládnutý proces delegovania má pre riaditeľa školy viacero významov a plní tieto ciele: 

Efektívne využívanie času. Pokiaľ riaditeľ dokáže úlohy správne delegovať, získava časový priestor na realizáciu koncepčných a strategických zámerov školy, ktoré sú výhradne v jeho kompetencii, a zároveň získava priestor na pedagogické riadenie školy.

Možnosť rozvíjať schopnosti riaditeľa školy. Ušetrením času sa môže riaditeľ venovať  náročnejším úlohám, ktoré si vyžadujú získavanie nových zručností, poznatkov a informácií pre riadiacu činnosť.

Nové a vyššie nároky na podriadených zamestnancov. V prípade úspešného plnenia úloh dochádza k posilneniu pocitu kompetentnosti, spoluzodpovednosti a lojalite voči škole. Nemenej dôležitým je pozitívny efekt vtiahnutia samotných zamestnancov do rozhodovacieho procesu či samotná realizácia úloh, ich motivácia a silnejší pocit, že škola je „ich príbeh“.

Diagnostika schopností podriadených zamestnancov. Riaditeľ školy má možnosť zhodnotiť schopnosti a  zručnosti zamestnancov podľa prístupu k novým delegovaným činnostiam a zároveň si na základe toho vie v budúcnosti tvoriť napr. tím svojich zástupcov alebo tím zamestnancov, ktorým bude prerozdeľovať ďalšie úlohy.

Ďalším pozitívnym efektom je výrazná eliminácia zbytočnej komunikácie zamestnancami školy

Sebareflexia riaditeľa školy. Riaditeľ má možnosť zhodnotiť svoje slabé a silné stránky a v budúcnosti na nich pracovať.


„Veríme, že spoločnými silami sa nám s partnermi podarí zabezpečiť odbornú podporu pre riaditeľov škôl, zdokonaliť ich manažérske zručnosti a tým aj eliminovať ohrozenie syndrómom vyhorenia či chyby, ktorých sa manažéri škôl dopúšťajú v procese delegovania. Sme presvedčení, že to všetko sa premietne do skvalitnenia riadenia školy ako takej,“ povedala Mira Bianchi Schrimpelová.


Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-SCH-000034355, Kľúčová akcia 2, Partnerstvá pre spoluprácu – Kooperačné partnerstvá.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC. Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).